Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Národný projekt - kódy zdrojov financovania

ID5195 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V rámci Národného projektu : „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „ Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „ Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“ by som sa chcela informovať, aké kódy zdrojov financovania majú používať obce a mestá, nakoľko na moju otázku či používať kódy : • 1BB1 ESF+ ( 85%) a 1BB2 ESF+ spolufinancovanie (15%) alebo • 3BB1 ESF+ ( 85%) a 3BB2 ESF+ spolufinancovanie (15%) z ústredia PSVR som dostala odpoveď , že :Prostriedky ŠR, resp. zdroje EÚ a spolufinancovania ŠR v pomere ESF 85% : ŠR 15 % účtujú len úrady práce zo svojej úrovne ako koneční prijímatelia. Budem postupovať správne ak budem používať zdroj 72h – od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu?

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu

ID5207 | | Tatiana Macháčová

Je možné preplatiť zamestnancovi stravné za zahraničnú pracovnú cestu, ak bol vyzdvihnúť kolegov z letiska? Považuje sa toto za pracovnú cestu?

Príspevková organizácia mesta - lízing,úver

ID5203 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som poprosiť o usmernenie, či môžeme ako príspevková organizácia mesta zobrať úver, resp. uzatvoriť lízingovú zmluvu a za akých podmienok. Ešte malý dotaz: nemáme podnikateľskú činnosť, za "vlastné prostriedky" môžeme považovať všetky prostriedky, ktoré získame vlastnou činnosťou mimo príspevkov mesta? 

Zaradenie do platových tried

ID5199 | | Zuzana Dianová

Chcem sa opýtať na zaradenie do platových tried na mestskom úrade - nastúpila som do úradu a pozerám, že vedúci zamestnanci oddelení sú zaradení v platovej triede 9, prednosta úradu v 10. Podľa môjho názoru nie sú zaradení správne, nakoľko uvedené triedy sa týkajú mesta na úrovni Bratislava alebo Košice, čo my nie sme, poprípade vyššieho územného celku. Je potrebné preradenie do nižších tried, alebo aj v menšom meste môžu byť zaradení do tried 9 a 10? 

Stála prevádzkareň, organizačná zložka - kapitálové vzťahy s hlavnou spoločnosťou a tretími stranami

ID5197 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Zahraničná právnická osoba s daňovým domicilom v krajine EÚ podniká v SR prostredníctvom:

  1. stálej prevádzkarne (SP). Na účel jej fungovania jej hlavná spoločnosť poskytla finančné prostriedky. Ako sa tieto prostriedky správajú z hľadiska účtovania a daní, ak:
    1.  tieto finančné prostriedky boli poskytnuté formou pôžičky za obvyklých podmienok - sú úroky z pôžičky daňovo uznané na strane SP a aplikuje sa ich daňová uznateľnosť splnením pravidla 25 % EBITDA?
    2. sú vyplácané svojej hlavnej spoločnosti uplatňujú sa články zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia?
  2. organizačnej zložky (OZ). - Ako sa správajú transakcie a) b) vyššie - môže vyplácať organizačná zložka podiel na zisku / dividendu?

Účtovanie projektovej dokumentácie

ID5201 | | Tatiana Macháčová

Nechali sme si urobiť projekt na rekonštrukciu telocvične v hodnote 1680 € s DPH. Keďže sme nevedeli, či nám zriaďovateľ dá na rekonštrukciu finančné prostriedky /teraz už vieme, že nám ich nedal/ projekt máme hotový a uhradený z bežných výdavkov a bude pripravený pre budúci rok. Môžem ho zaúčtovať cez účet 518 položka 637005 ? Ďakujem za odpoveď.

DPH pri prefakturácii nákladov

ID5193 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o., platiteľ DPH, má obstaranú nehnuteľnosť na predaj, evidovanú v zásobách. Túto nehnuteľnosť bude firma predávať na bývanie a už teraz vie, že ju bude predávať bez DPH. Pri vyúčtovacej faktúre za plyn a energiu si firma neuplatnila odpočet DPH na vstupe, keďže vie, že nehnuteľnosť bude predávať bez dane, tak aby nemusela dodatočne upravovať odpočítanú DPH. V tomto momente už existuje predkúpna zmluva a firma sa s kupcom dohodla, že náklady na vyššie uvedený plyn a energie už znesie budúci kupca. Firma mu teda dodávku plynu a energie prefakturovala a neuplatnila DPH na výstupe, keďže na nákladovej strane si DPH neodpočítala. Je takýto postup správny?

Výpočet nároku za dovolenku za rok 2022_materská dovolenka

ID5181 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako má zamestnávateľ posúdiť nárok na čerpanie dovolenky za kalendárny rok 2022 v prípade, že zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku dňa 10.06.2021 a jej materská dovolenka skončila 02.02.2022, pričom od 03.02.2022 si zamestnankyňa následne čerpala a ešte stále čerpá rodičovskú dovolenku? Pracovný pomer trval nepretržite počas celého roka 2022, zamestnankyňa však v danom roku z nášho pohľadu nesplnila podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, a teda nie je možné pristúpiť ku kráteniu dovolenky podľa § 109 ZP. V danom prípade z nášho pohľadu nemôžeme hovoriť o nároku na pomernú časť dovolenky, keďže tá sa v kontexte § 101 ZP vzťahuje na prípady, keď pracovný pomer zamestnanca netrval nepretržite celý kalendárny rok.

Odvolanie z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce pri uzatvorení dohody o skončení pracovného pomeru

ID5179 | | JUDr. Jozef Tekeli

Je potrebné pri uzatvorení dohody o skončení pracovného pomeru s riaditeľom rozpočtovej organizácie obce (dom kultúry) k určitému dátumu podľa § 60 ods. 1 Zákonníka práce následne deklarovať jeho odvolanie z funkcie k tomuto určitému dátumu obecným zastupiteľstvom podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení. 

Vzdelávacie služby - uplatnenie oslobodenia

ID5191 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná súkromná vysoká škola bude zaisťovať akreditované vzdelávanie na Slovensku (za účelom dosiahnutia zisku). Akreditáciu už získala. Výučba bude prebiehať dennou formou štúdia v Bratislave (teda existuje konkrétne miesto na poskytnutie služby), ako aj online formou. Všetky úlohy s prevádzkovaním činnosti, ako aj organizovanie vzdelávania sú zabezpečené slovenskou spoločnosťou (platiteľ DPH), ktorá bola poverená výkonom týchto úloh zahraničnou súkromnou vysokou školou na základe zmluvy. Aj všetky profesori sú v zmluvnom vzťahu so slovenskou spoločnosťou. Slovenská spoločnosť môže fakturovať služby súvisiace so vzdelávacími službami bez DPH, môže si uplatniť oslobodenie podľa § 31 zákona o DPH, a tým pádom nevzniká jej nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb, ktoré boli použité na horeuvedené služby?