Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena právnej formy z komanditnej spoločnosti na s.r.o.

ID4787 | | Ing. Anton Kolembus

Komanditná spoločnosť sa transformuje na s. r. o. Podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona o účtovníctve, zostavíme závierku ku dňu predchádzajúcemu zmeny právnej formy? Táto závierka sa zverejňuje na cez portál finančnej správy? Ide o mimoriadnu účtovnú závierku? Doteraz komanditná spoločnosť účtovala o odloženej dani, je ju potrebné prehodnotiť k dňu predchádzajúcemu transformácii? Je povinnosť účtovať o dani z motorových vozidiel – len na túto časť roka? Čo s opravnými položkami? Tak isto je povinnosť zostaviť daňové priznanie za časť roka pre zanikajúcu komanditnú spoločnosť, je povinnosť robiť nejaké špeciálne úpravy základu dane?

Zálohovené obaly a DPH pôvodný ID:4777

ID4785 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a mám ešte k danej otázke pod ID:4777 ešte dotaz: Čo je potrebné zabezpečiť pri prepravkách, ktoré sú zálohované: evidencia na konkrétneho odberateľa, dofakturácia DPH na konci roka... ? A keď partner skončí s nami obchodovanie, je potrebné dofaktúrovať DPH na nevrátené prepravky?

Interreg SK - CZ účtovanie

ID4773 | | Terézia Urbanová

V rámci projektu Interreg SK-CZ sme obdržali z MIRRI kapitálovú dotáciu (refundáciu), kde časť zostáva našej obci a časť preposielame cezhraničnému partnerovi (inej obci). Ako ju správne zaúčtovať a ktoré položky použiť ?

Zaradenie učiteľky v MŠ

ID4783 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša obec je zriaďovateľom Materskej školy. Od 1. 9. 2022 bola prijatá na pracovný pomer - učiteľka do našej materskej školy. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Trnavskej univerzite, odbor Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Bola zaradená do kariérového stupňa ako nekvalifikovaná, do 6. platovej triedy. Dňa 20. 6. 2023 ukončila adaptačné vzdelanie. Od 1. 9. 2023 navštevuje strednú pedagogickú školu – odbor učiteľstvo pre materské školy. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená táto učiteľka po absolvovaní adaptačného vzdelávania a ešte nemá ukončené učiteľstvo pre MŠ?

Miestny poplatok za komunálne odpady

ID4779 | | Klára Klabníková

Sme nezisková organizácia, ktorá ubytovala odídencov z Ukrajiny. Mesto nám rozhodnutím vyrubilo poplatok za komunálne odpady. Prosím o vyjadrenie, či mesto postupovalo správne vzhľadom na § 77 ods. 4 písm. f) zákona o miestnych daniach.

Nulovanie faktúry

ID4781 | | Ing. Anton Kolembus

Vedieme e-shop s papučkami. Denne odošleme cca 200 balíkov spolu s vystavenou faktúrou, ktorá ide zákazníkovi do mailu. Sú to koneční spotrebitelia, občania. Z tohto množstva sa nám niektoré balíky vrátia ako neprevzaté, neuhradené dobierkou. Na vystavenú faktúru neprevzatého balíka vystavujeme dobropis a uhrádzame ho zápočtom s daňovým dokladom. Môžem urobiť storno faktúry k neprevzatému balíku? Vymazať ju z knihy faktúr, keďže daňové plnenie nevzniklo? Týmto nemusím robiť k nej dobropis a uhrádzať. Alebo mi program ponúka nulovanie faktúry. Alebo naďalej robiť dobropisy k vystaveným faktúram.

Zálohované obaly a DPH

ID4777 | | Ing. Marián Drozd

Som tuzemský platiteľ DPH, nakupujem a predávam tovar aj vrátane vratných obalov. Konkrétne dodávam pivo vo vratných fľašiach, ktoré sú uložené v plastových prepravkách. Tieto prepravky môžem fakturovať bez DPH ako zálohové obaly?

Zdaňovanie nepeňažného príjmu konateľa

ID4771 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodná spoločnosť sro (neplatca dph) obstarala na podnikateľské účely v roku 2023 automobil v hodnote do 15 000€ a zaradila ho do majetku spoločnosti. Konateľ spoločnosti nepoberá žiaden peňažný príjem z titulu výkonu funkcie, a ani žiaden ďalší peňažný príjem zo spoločnosti. Avšak, daný konateľ počas roka využíval automobil na súkromné účely. Počas využitia automobilu na súkromné účely si konateľ spoločnosti hradil výdavky na pohonné hmoty z vlastných peňazí. Vznikol v takomto prípade počas roka konateľovi spoločnosti nepeňažný príjem? Ak áno, akou formou má byť konateľ spoločnosti informovaný o výške nepeňažného príjmu? Je takýto nepeňažný príjem konateľa predmetom dane z príjmu, ktorý si konateľa vysporiada sám vo vlastnom daňovom priznaní?

Banková záruka účtovanie

ID4767 | | Ing. Anton Kolembus

Na základe žiadosti o vystavenie bankovej záruky nám odberateľ uhradil dlhodobé zádržné. No BÚ, kde nám prišlo zádržné je blokovaný/pasívny a v zmysle zmluvy nám banka preúčtuje toto zádržné na náš bežný účet. Avšak 30 % v hodnoty zádržného si banka ponechá na našom pasívnom účte ako finančné krytie po dobu platnosti bankovej záruky t. j. 60 mesiacov. Ako zúčtovať zádržné, ktoré nám bolo vyplatené v celej výške od odberateľa, keď 30 % si banka ponechá ako bankovú záruku/finančné krytie? Takže to nie je pohľadávka voči odberateľovi. Drží to banka v zmysle úveru - čerpanie zádržného. Poprosím účtovanie ako zúčtujem odberateľa cez ID a predpis MD / DAL ? Ako budem evidovať tých 30 % čo nám dlží banka teda eviduje na našom pasívnom účte do doby krytia bankovej záruky?

ŠFRB - výstavba bytoviek

ID4763 | | Ing. Anton Kolembus

ŠFRB sme požiadali o refundáciu fa za projektovú dokumentáciu k výstavbe bytoviek. Tento rok sme začali s výstavbou, ŠFRB nám otvorilo čerpací účet z ktorého sa uhrádzajú fa od dodávateľa. Aj našu žiadosť o refundáciu projektovej dokumentácie na bytovky uhradili z tohto čerpacieho účtu a peniaze nám prišli na účet. Neviem ako mám túto sumu zaúčtovať. Fa, ktorú sme predložili na refundáciu je z roku 2018 a uhradili nám ju na základe žiadosti o refundáciu z 10.8.2023, z úverového čerpacieho účtu otvorenom v tomto roku na výstavbu bytoviek.