Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Polovičný úväzok a stravenky

ID3926 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnanec, vzhľadom na rodinné problémy, sa dohodol so zamestnávateľom na zmene plného pracovného úväzku na polovičný úväzok. Mal pracovať 4 hodiny denne. Z dôvodu spomínaných rodinných problémov nechodí do práce pravidelne, ale podľa toho, ako mu to okolnosti dovoľujú. Teda v niektoré dni odpracuje napr. 8 hodín, v iné 3 hod. a niektoré vynecháva. Celkový mesačný fond pracovného času vo výške 50 % je zachovaný. Má zamestnanec právo za uvedených okolností na poskytnutie stravných lístkov za dni, v ktorých odpracuje 4 hod. a viac + 30 min. na obedňajšiu prestávku ? Ak áno, môže zamestnávateľ aj spätne poskytnúť stravenky za tieto dni, keďže túto okolnosť nemohol predvídať?

Prepojenie počítačov - investície vs. bežné výdavky

ID3942 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Administratívne činnosti sme doposiaľ vykonávali na samostatne fungujúcich PC zostavách jednotlivých pracovníkov s tým, že internetové pripojenie získavali prostredníctvom WIFI routera. Rozhodli sme sa pre káblové prepojenie počítačov a inštaláciu centrálneho servera. Naše obmedzené finančné možnosti nás donútili k realizácii projektu v 2 fázach, pričom každú z nich vnímame ako funkčný celok spĺňajúci konkrétny účel:

1. Fáza: Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže siete (káble nie sú zabudované, sú vedené na stenách a zakryté lištami). – Výsledok: Napojenie každého PC na centrálnu multifunkčnú tlačiareň a tiež výkonnejší internet vďaka káblovému pripojeniu namiesto WIFI. Celková cena tohto „funkčného celku“ je 3 460 EUR.

2. Fáza: Nákup a inštalácia aplikačného a súborového servera – má nám umožniť prepojené používanie účtovnej aplikácie. Odhadovaná cena je 800 EUR.

Ako máme účtovať o uvedených fázach ponímaných ako samostatné projekty s ohľadom na ich zatriedenie a tiež ekonomickú klasifikáciu rozpočtových výdavkov? Použité budú vlastné zdroje.

Finančný leasing - rozpočtová organizácia zriadená obcou

ID3937 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou. Obec je ochotná nám financovať kúpu osobného automobilu (na prepravu klientov DSS a na bežné účely), postupným splácaním ceny auta (finančný leasing), pričom cieľom je, aby sa vlastníkom auta stal náš DSS. Akou formou by to bolo možné?

Zmluva s dodávateľom energie - verejné obstarávanie

ID3932 | | JUDr. Ing. Marián Varga

Škola, ako naša RO, dostala ponuku od predajcu dodávateľa energií na lacnejšiu dodávku energií. Má škola v tomto prípade povinnosť uzavrieť novú zmluvu s lacnejším dodávateľom (prípadne vypísať nové VO na dodávku energií) ak je stále platná zmluva s terajším dodávateľom. Môže dať výpoveď v zmysle dohodnutej výpovednej lehoty a urobiť nové VO? Riaditeľka školy, ale nepovažuje za potrebné vypisovať nové VO, keďže je spokojná s terajším dodávateľom, s ktorým je platná zmluva. Zriaďovateľ rozpočtovej organizácie je toho názoru, že z dôvodu hospodárnosti je povinná urobiť nové VO a uzavrieť výhodnejšiu zmluvu. Ako by ste nám odporúčali postupovať. Musí sa vykonať nové verejné obstarávanie? Alebo to nie je povinnosť, ani keď sa objaví výhodnejšia ponuka? Ďalšie výhodnejšie ponuky sa totiž môžu objaviť častejšie. Je treba vždy vyhlasovať nové VO? Nepýtame sa na postupy VO, ale v podstate len či sa musí meniť dodávateľ ak je lacnejšia ponuka?

Opravné položky k zádržnému

ID3940 | | Ing. Marián Drozd

Stavebná firma eviduje vystavené faktúry so splatnosťou v 05/2018. Časť pohľadávky vo výške 10 % je podľa zmluvy o dielo považovaná za zádržné viazané na 5 rokov od odovzdania diela. Vo faktúre však táto suma nebola vyčlenená, evidovaná je len podľa zmluvy o dielo. Suma 10 % z hodnoty vystavenej faktúry je evidovaná ako neuhradená. Je možné v r. 2021 vytvoriť opravnú položku vo výške 100 % na neuhradené zádržné a a zaradiť ju do daňových výdavkov? Alebo nie je možnosť k takejto pohľadávke do doby splatnosti podľa Zmluvy o dielo (t.j. 5 rokov od odovzdania diela) tvoriť opravnú položku?

Príjem zamestnanca na základe pracovnej zmluvy v zahraničí, daňové priznanie na Slovensku.

ID3939 | | Ing. Marián Drozd

Manželia majú trvalý pobyt na Slovensku, ale od r. 2019 pracujú v zahraničí / USA. Vyslaní do zahraničia boli slovenskou firmou ale Pracovnú zmluvu majú uzatvorenú s firmou v USA. Na Slovensku prenajímajú nehnuteľnosť/byt. V roku 2020 sa im v USA narodilo dieťa. V roku 2019 sa zdržiavali na SK viac ako 183 dní, DP si podávali z celosvetových príjmov SK + USA. v roku 2020 boli v USA 365 dní, na SK majú len trvalý pobyt a prenajímajú byt.  DP na Slovensku podávajú aj z príjmov v USA alebo len zo SK, kde majú len príjem z prenájmu nehnuteľnosti.

Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ

ID3935 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcem sa opýtať ako sa bude účtovať podpora z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na udržanie zamestnanosti v ZUŠ. Prišla na VRÚ a bude odvedená aj zriaďovateľovi. 

Ohlásenie stavby

ID3933 | | Ing. Zuzana Balková

Je potrebné podávať ohlásenia za každú stavbu / prevádzku prevádzkareň samostatne, keď sú v územnej pôsobnosti jedného Okresného úradu? Je možné postupovať v zmysle Prílohy č. 2 k Vyhl. 366/2015 Z. z. a uviesť všetky stavby prevádzky / prevádzkarne nachádzajúce sa v rovnakom okrese na jednom spoločnom ohlásení?

Vyslanie zamestnancov do Rakúska

ID3931 | | JUDr. Simona Laktišová

Slovenská stavebná s. r. o. má uzatvorenú zmluvu s inou firmou v rakúsku a svojich zamestnancov bude vysielať na 10 dní a potom 5 dní doma a zas 10 dní do Rakúska. Vyplácať ich bude slovenská s. r. o. Rakúska bude vyplácať za každého zamestnanca slovenskej s. r. o. vo faktúre. V rakúsku nesmie byť subdodávka, ale si požičia na prácu zamestnancov, ide dokopy o 4 mesiace. Ide o:

  1. agentúry dočasného zamestnávania,
  2. personálnu agentúru,
  3. agentúru podporovaného zamestnávania?

Aký je rozdiel medzi týmito formami zamestnania? Nevieme si poradiť, o ktorú licenciu z tých troch máme žiadať.

Zrušenie OZ a s tým spojené povinnosti

ID3918 | | JUDr. Simona Laktišová

Zahraničná osoba, ktorá má na území SR zriadenú organizačnú zložku, rozhodla o zrušení organizačnej zložky. K akému dátumu je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a daňové priznanie k dani z príjmu PO? Je to k dátumu zrušenia organizačnej zložky predpokladám? (Dátum, ktorý je uvedený v zápisnici o valnom zhromaždení.) Alebo je potrebné počkať koniec roka 49/2,7 ZDP a podať 1 riadnu účtovnú závierku a 1 riadne daňové priznanie? Keďže organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, teda zahraničný zriaďovateľ a organizačná zložka sú len jedným subjektom, tak nie je pri rušení potrebné prejsť likvidáciou ale vykoná sa iba výmaz z obchodného registra.