Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňové povinnosti voči zahraničným odberateľom

ID4813 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť (nie je platiteľ DPH na Slovensku) registrovaná len podľa § 7a zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") dodáva služby zahraničným subjektom so sídlom v Českej republike. Niektoré zahraničné subjekty pochádzajúce Českej republiky za účelom fakturácie služieb poskytujú vrámci fakturačných údajov len číslo IČO. To znamená, že zahraničný subjekt pravdepodobne nemá k dispozícii alebo nevie poskytnúť číslo IČDPH (alebo tzv. VAT number). Tým pádom slovenská spoločnosť (registrovaná podľa § 7a zákona o DPH) vystaví faktúru subjektu pochádzajúcemu z Českej republiky, na ktorej je uvedené len číslo IČO. Predpokladá sa, že slovenská spoločnosť si nie je vedomá daňových povinností zahraničných subjektov, preto vystavuje faktúry spĺňajúce podmienky určené slovenskými zákonmi. Preto v prípade, ak zahraničný subjekt z Európskej únie nevie poskytnúť číslo IČDPH (VAT number), je v poriadku, ak slovenský neplatiteľ DPH vystaví faktúru danému českému subjektu len s finálnou sumou (bez informácii o výpočtoch DPH)?

DPH pri EPR - duplicitné zaevidovaná tržba

ID4809 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ DPH zaeviduje tržbu v ERP (VRP) duplicitne v mesiaci september 2023. Tržba nebola realizovaná, ale bola chybne zaevidovaná 2x. Platiteľ zistí uvedenú chybu v mesiaci október 2023. Rovnako v mesiaci október 2023 vyhotoví opravný doklad v EPR/VRP. Do ktorého mesiaca vykázať opravu základu dane a DPH v rámci priznania DPH a v rámci kontrolného výkazu DPH?

Dividendy vyplatene daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou

ID4805 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Slovenská spoločnosť s. r. o., daňový rezident SR má jediného spoločníka poľského občana, nerezidenta SR, rezident PL. Slovenská s. r. o. ide vyplatiť dividendy za rok 2022. Som názoru, že táto výplata podlieha zrážkovej dani, a keďže ideme na medzinárodnú zmluvu uplatním našu 7 % zrážkovú daň, pretože v Zmluve medzi SR a PL v článku 10 bod 2 písm. b je uvedená vyššia sadzba dane (10 %). daňovník § 2 písm.e) bod 1 predmet dane § 3 ods. 1 pis e) zdroj príjmov § 16 ods. 1 pism. e) bod 9

Čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky

ID4803 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec v priebehu roku 2022 čerpala rezervný fond na základe uznesení OcZ na bežné výdavky - odmeny zamestnancov MŠ, podujatia spojené s akciou Dni obce - koncerty, ubytovanie hostí, catering, ohňostroj a iné vo významnej sume. Za predchádzajúce obdobie bol výsledok bežného rozpočtu schodok. Porušila obec v tomto prípade zákon o rozpočtových pravidlách?

Komisia na ochranu verejného záujmu

ID4791 | | JUDr. Jozef Tekeli

Je vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. povinnosťou obce, alebo možno túto komisiu nahradiť obecným zastupiteľstvom? Ide o malú obec s 5 poslancami, kde je aplikačná prax doručovania oznámenia priamo OZ. 

Odpis pohledávky po zastavení exekuce na základě oddlužení konkurzem

ID4807 | | Ing. Marián Drozd

S.r.o. má v pohledávkách fakturu na částku 1 000 €, která byla splatná k 10. 9. 2021. Na odběratele byla na základě nezaplacení pohledávky a podaného návrhu s.r.o. navržena exekuce. Exekucí nebylo nic zaplaceno, s.r.o. zatím vytvořilo opravnou položku ve výši 20 % k 10.9.2022 a k 10.9.2023 dalších 30 %. Nyní přišla od exekutora informace - upovedomie o zastavení exekuce z důvodu: povinný bol oddlužený konkurzem s datumem 9.8.2023 . Může nyní s.r.o. pokračovat v uplatnění 50 % opravné položky ke dni 10.9.2024 a poté provést v roce 2024 rozpuštění opravné položky a daňový odpis pohledávky nebo je tento postup na základě zaslaného zastavení exekuce již nesprávný? Pokud musí s.r.o. zvolit jiný postup jako odepsat pohledávku, prosím o postup, jak toto řešit.

Zábezpeka obce

ID4793 | | Tatiana Macháčová

Obec zaplatila zábezpeku pre VSD z dôvodu rozšírenia elektrickej energie k 22 bytov pre bytovu výstavbu. Táto zábezpeka mám bude vrátená po odovzdaní staveniska . V tomto roku to nebude určite . Predpoklad vrátenia v nasledujúcich rokoch. Moja otázka znie ako správne zaúčtovať túto výdavkovú transakciu pre danú spoločnosť a potom jej následné vrátenie. Prosím o uvedenie účtu a rozpočtovej položky. 

Refakturácia sociálnych služieb

ID4795 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A poskytovala oslobodené sociálne služby, ktoré fakturovala na klientov (zväčša zahraniční partneri), dochádza k zmene štruktúry a tieto služby bude poskytovať iná spoločnosť B. Niektorí partneri ešte nesúhlasia s priamou fakturáciou z B na nich. Náklady na zamestnancov tak už musí znášať spoločnosť B, ale fakturovať je v zmysle uzatvorených zmlúv oprávnená ešte A. Ak by B prefakturovávala výkon opatrovateľských služieb na A, mohla by svoje služby naďalej fakturovať ako oslobodené od DPH? Aj Stará aj Nová spoločnosť majú poskytovanie sociálnych služieb zapísané ako svoje podnikateľské činnosti, obe spoločnosti sú registrovanými poskytovateľmi sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a zo všetkých hľadísk a na všetky účely sme vždy pristupovali k ich službám ako k oslobodeným od DPH.

Mali krajiny V4 od roku 2019 nejaké zmeny v rámci originálnych kompetencii?

ID4797 | | redakcia OaO Wolters Kluwer

Potreboval by som vedieť dátumy, kedy naposledy mali krajiny V4 nejaké zmeny v rámci originálných kompetencií.

Preplatenie dovolenky

ID4789 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec ukončil v spoločnosti hlavný pracovný pomer dohodou dňa 4.9.2023. Zároveň v tej istej firme uzavrel hneď 5.9.2023 nový pracovný pomer len s inou pracovnou náplňou na plný úväzok. Musíme mu preplatiť zostávajúcu dovolenku z prvého prac.pomeru, ktorý skončil 4.9.23? Alebo je možné preniesť túto dovolenku na novú prac.zmluvu, nakoľko pokračuje v práci u toho istého zamestnávateľa?