Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dotácia pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie

ID4831 | | Tatiana Macháčová

Chcem sa opýtať ako zaúčtovať dotáciu pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie, ktoré posielalo v 10/23 Ministerstvo financií SR. Hlavne by som chcela vedieť aké rozpočtové položky treba použiť a aké kódy zdrojov.

Odpisovanie inventára

ID4823 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť zakúpila do prenajatých priestorov nový nábytok. Nábytok pozostáva zo skríň, stolov, regálov, jeden kus takéhoto nábytku je v rozmedzí 190 € až 560 €. Môžem tento nábytok odpisovať po dobu dvoch rokov, keďže hodnota 1 kusu nepresiahne 1 700 €, alebo ho posudzujem ako inventár a odpisujem v 3-tej odpisovej skupine po dobu 6-tich rokov bez ohľadu na jeho OC?

Náklady na projekt za účelom získania dotácie z EU na obstaranie dlhodobého majetku

ID4821 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť mala v pláne obstarať dlhodobý majetok (strojné vybavenie), pričom toto obstaranie chcela čiastočne financovať z prostriedkov EÚ. Za účelom získania týchto prostriedkov si dala vypracovať projekt, za ktorý zaplatila dodávateľovi. Projekt bol úspešný a spoločnosť získala dotáciu a strojné vybavenie obstarala, následne projektovej spoločnosti vznikli ďalšie náklady za služby súvisiace s vyúčtovaním grantových prostriedkov. Sú náklady na vypracovanie grantového projektu a na vyúčtovanie projektu súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku (strojného vybavenia), alebo sa považujú za bežné náklady účtované v nákladoch v čase vypracovania projektu, resp. vypracovania vyúčtovania?

Zaradenie nehnuteľnosti do majetku

ID4827 | | Tatiana Macháčová

Obec zakúpila nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy. K oceneniu nehnuteľností boli vypracované znalecké posudky, kde sú uvedené dve ceny. Jedna cena všeobecná (pred zaokrúhlením), druhá cena zaokrúhlená na stovky. V zmysle kúpnej zmluvy sme zaplatila dohodnutú inú cenu - nižšiu , ako je uvedená v znaleckých posudkoch. V akej sume máme nehnuteľnosti zaradiť do majetku? 

Vyplatené dividendy medzi právnickými osobami a DPH

ID4825 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vlastní podiel na základnom imaní českej s. r. o. Slovenská s. r. o. je neplatiteľ DPH. Z českej s. r. o. bol v roku 2023 vyplatený podiel na zisku vo výške 80 000 €. Je takýto výnos z vyplateného podielu na zisku súčasťou obratu pre povinnú registráciu pre DPH na Slovensku pre slovenskú s. r. o.?

Zástupca zamestnancov

ID4829 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Ako by mala byť zadefinovaná funkcia - zástupcu zamestnancov v riadiacej dokumentácii. Je to dosť citlivá téma, mal by mať zástupca presne definované, kedy má nárok napríklad na náhradu mzdy (napr., ak bude na jednaní)? Prípadne, aké ďalšie veci by mala obsahovať?

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

ID4819 | | Ing. Iveta Matlovičová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Zamestnanec ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada SP o priznanie PSD-predčasného starobného dôchodku (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Vysvetlili sme zamestnancovi, že mu nemôžeme vyplatiť odchodné v poslednej výplate, ale až keď sa preukáže priznaním PSD. Ale on tvrdí, že ak by sme mu vyplatili odchodné až budúci rok, tak sa mu bude odchodné rátať do príjmu, a ak by prevýšilo sumu 2 400 €, SP mu pozastaví vyplácanie PSD, pretože z odchodného sa platí poistné. My sme našli v zákone o sociálnom poistení, že sa to týka iba dohôd. Je pravda, že sa to týka aj odchodného?

A ďalej sme sa stretli s názorom, že ak my, ako škola, máme pochybnosti, či bude priznaný PSD, tak odchodné mu máme vypočítať v poslednej výplate a odviesť ho do depozitu a po preukázaní rozhodnutia o priznaní dôchodku mu ho môžeme vyplatiť. Má sa teda počítať s odchodným pri PSD v poslednej výplate a vyplatiť ho po priznaní alebo sa má odchodné počítať vo výplate, kedy sa preukáže priznaním PSD? Pretože, ak odchodné dám do poslednej výplaty, peniaze presuniem do depozitu a SP mu PSD neprizná, tak mu budem opravovať mzdu niekoľko mesiacov spätne?

Zlúčenie

ID4811 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť A vlastní podielové cenné papiere svojej dcéry sídlo v inom štáte EU spoločnosť B. Rozhodnutím jediného spoločníka sa spoločnosť B v EU presídli na Slovensko. Bola založená s.r.o na Slovensku spoločnosť C. Spoločnosť A vložila do základného imania spoločnosti C nepeňažný vklad podielové cenné papiere, ktoré spoločnosť A evidovala na účte 061. Hodnota nepeňažného vkladu v spoločnosti A je nižšia ako hodnota ZI v spoločnosti C, nakoľko bol zaúčtovaný v spoločnosti A oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov 414/061 Zároveň bolo rozhodnuté, že spoločnosť C sa zlúči so spoločnosťou A, a to tak, že v spoločnosti A sa navýši základné imanie o hodnotu základného imania spoločnosti C. napr. ZI spoločnosti A 500, ZI spoločnosti C 200, zlúčením ZI spoločnosti A 700. / rozhodný deň bol určený/ Vedeli by ste mi predkontovať ako správne toto celé zaúčtovať. Spoločnosť A je platiteľ DPH, spoločnosť C nie, tieto dve spoločnosti sa idú zlučovať. Nevzniká spoločnosti C sa zo zákona registrovať na DPH. Môj názor je, že nie, v opačnom prípade by vznikla povinnosť registrácie.

Výplata úrokov z TV brutto

ID4817 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosti boli pripísané pri ukončení TV na bežný účet úroky brutto a tiež zrážková daň vo výške 19 % z pripísaného objemu. Zrážkovú daň som zaúčtovala na analytický účet dane z príjmov (nákladová položka), úroky do výnosov. Pri zostavovaní daňového priznania odpočítam úroky brutto na riadku 210 tlačiva. Ako sa mám vysporiadať so zrážkovou daňou, ktorú mám na nákladovom účte a znižuje mi výsledok hospodárenia počas roka? Úroky predstavovali sumu 100 000 eur, zrážková daň 19 000 eur. Základ dane je 900 000 eur. Suma 900 000 eur už zohľadňuje výnosy aj zrážkovú daň z TV. 

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a § 11a zákona - znížená sadzba dane

ID4815 | | Ing. Marián Drozd

V tlačive daňového priznania dane z pridanej hodnoty (DPHv21_1) sú riadky na vyplnenie 05 a 06, to je riadky z nadobudnutia tovaru v tuzemsku podľa § 11 a § 11a zákona so zníženou sadzbou dane. Kedy a v akých prípadoch sa tieto riadky vypĺňajú podľa zákona?