Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Interné smernice s.r.o.

ID3879 | | JUDr. Simona Laktišová

Je povinnosťou s.r.o.(SBS) mať vypracovaný Pracovný poriadok a Mzdový poriadok? Podľa akého zákona? Ak spoločnosť s.r.o. využíva externú firmu na spracovanie mzdovej agendy.

Zahraničná DPH (ČR)

ID3887 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. vystaví faktúru českej s. r. o. Daňová povinnosť sa prenesie. Stavba sa realizuje v ČR. Typ DPH použijem??? : Dodanie tovaru a služieb s oslobodením od dane s možnosťou odpočítanie dane podľa § 43 ? (V programe MRP je to kód 13). Neviem, či poznáte čísla v MRP programe... Tovar nakúpi slovenská s. r. o. v ČR, kde zaplatí českú DPH 21 %. Ako to zaúčtujem? Typ DPH je Daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu - plný nárok na odpočet. To si uplatní cez VAT REFUND na SK. (V programe MRP je to kód 49) Nakúpi slovenská s. r. o. služby, kde nezaplatí za DPH, ale dôjde k preneseniu daňovej povinnosti je typ DPH: Služby pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 - plný nárok na odpočet ? (V programe MRP je to kód 67). To KV DPH sa to nezahŕňa? Do DP DPH ide príjem z vydaných FA do riadku 16? 

Totálna škoda na motorovom vozidle

ID3883 | | Ing. Eva Gášpárová

Na osobnom automobile v majetku firmy bola 8.1.2020 dopravná nehoda zavinená iným vozidlom-totálna škoda. Zostatková cena vozidla bola 3 881 €. Poisťovňa vyplatila pomernú časť 4 382,21 € vrátane DPH. Kúpnou zmluvou bolo auto predané na súčiastky v hodnote 1 000 € vrátane DPH. Ako účtovať v JÚ?

Preddavky na DzP

ID3884 | | Ing. Lucia Vanková

Otázka sa týka výpočtu preddavkov na rok 2021, či je nasledovný postup správny: Daňové priznanie za r. 2020 bolo podané 13. 3. 2021. Z riadku č. 1080 daňového priznania za rok 2020 - celková daň 6 334,26 €, ktorá vyšla pri uplatnení 15 % sadzby z 56 420,88 €, pri splnení podmienky pre rok 2020 z úhrnu príjmov menších ako 100 000 €. Preplatok na dani na riadku č. 1101 DP je vo výške 3 018,60 €. Z poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2019 sme platili štvrťročné preddavky vo výške 3 117,62 €. Znamená to teda že k 31. 3. 2021 mám doplatiť 3 117,62 - 3 018,60 (preplatok na dani z roku 2020) = 99,02 € a potom platiť nasledovne? Je možný zápočet hneď v prvom štvrťroku? Preddavky na rok 2021 podľa zákona vychádzajú platiť štvrťročne nasledovne:

  • 6 334,26 / 4 = 1 583,57 € do 30. 6. 2021
  • 1 583,57 € do 30. 9. 2021
  • 1 583,57 € do 31. 12. 2021
  • 1 583,55 EUR do 31. 3. 2022

Daň z motorových vozidiel a paušálne výdavky

ID3878 | | Ing. Jana Fülöpová

SZČO si chce uplatniť paušálne výdavky - je v tomto prípade povinná platiť daň z motorových vozidiel? Podniká v cestnej doprave a používa vlastné MV nezaradené v obchodnom majetku, ale keď si chce uplatniť výdavky %, musí uhradiť DMV? oznámenie o zániku DP do konca januára nepodala, pretože vtedy ešte nevedela, aký druh výdavkov bude uplatňovať /preukázateľné, paušálne.

Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a DPH

ID3877 | | Ing. Marián Drozd

Finančný sprostredkovateľ SZČO, sprostredkováva pre občanov aj pre podnikateľov rôzne úvery, poistenia, investície na kapitálovom trhu a podobne. Príjem z takéhoto sprostredkovania predstavujú provízie od finančných inštitúcií. Môže sa takáto SZČO po prekročení obratu 49 790 € stať platiteľom DPH?

Slovenská s.r.o., neplatiteľ DPH vykonáva sprostredkovanie investícií pre slovenských aj českých občanov aj podnikateľov do podielových fondov, ktoré spravuje Česká právnická osoba. Ide o sprostredkovanie nákupu akcií a rôznych cenných papierov. Výnosy sú provízie za sprostredkovania od českej právnickej osoby. Berie sa takýto obrat slovenskej s.r.o. do obratu na účely DPH?

Financovanie obežného majetku

ID3875 | | Ing. Marián Drozd

Aké všetky doklady spadajú pod požiadavku - "predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti" ? Napr. úverové zmluvy, pôžičky spoločnosti a vyčíslenie súvisiacich úrokových nákladov ?

Organizačná zložka a DPPO a účtovná závierka

ID3874 | | Ing. Marián Drozd

V decembri 2020 maďarská firma zriadila organizačnú zložku na Slovensku. Vyžiadala tiež DIČ číslo na maďarskú firmu prostredníctvom formulára Žiadosť o reg., oznámenie zmien... Odsek 1 daň z príjmov a vyznačili kolónku získanie povolenia..... V odseku 5 stála prevádzkareň na Slovensku nebola vyznačená- ohlásená. Maďarskej firme v roku 2020 nevznikla stála prevádzkareň podľa § 16 ods. 2 ZDP, lebo vznikne až v roku 2021 stavebná stála prevádzkareň, a to vtedy keď sa začnú stavebné práce na území SR. Takže za príslušné zdaňovacie obdobie 2020 nemali žiadne príjmy podľa § 16 ZDP. Otázkou je, či máme povinnosť podať tzv. nulové DPPO priznanie a nulovú účtovnú závierku za rok 2020?

Cena prenájmu vozidla a riziká s tým spojené

ID3873 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (platiteľ DPH) prenajíma luxusné motorové vozidlo druhej firme B (neplatiteľ DPH). Zmluvne dohodnuté mesačné nájomné je oveľa nižšie ako mesačný odpis vozidla. Mesačné nájomné je cca. v rámci trhových cenách pri prenájmu, presnejšie na spodných cenách trhu, kvôli dlhodobého prenájmu. Ale presnú trhovú cenu zdokumentovať nevieme. Firma A postupuje podľa § 17 ods. 35 ZDP, lebo nebola vykázaná výška základu dane pre uplatnenie celého nájomného za motorové vozidlo so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Firma B dáva nájomné do daňových výdavkov. Firma A a firma B nie sú prepojené, nejedná sa o závislé osoby podľa § 2 písm. n) ZDP. Existuje pri tomto prenájme nejaké riziko aj pre firmu A, aj pre firmu B z hľadiska zákona o dani z príjmov alebo z hľadiska zákona o DPH?

Prijatá služba z ČR

ID3868 | | Ing. Marián Drozd

Chceli by sme sa opýtať a poprosiť o usmernenie: Slovenská firma, platiteľ DPH, prijala službu za návrh interiéru prevádzky (ktorá sa nachádza na SR) od českého neplatiteľa DPH. Aké povinnosti pre nás vyplývajú? Kto je povinný platiť DPH z tejto služby? My ako slovenský platiteľ DPH? Je možnosť uplatniť si odpočítanie DPH? Uvádza sa to v KV?