Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisovanie TZ u nájomcu.

ID4153 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť je prenajímateľ (A) a prenajímame nehnuteľnosť nájomcovi (B). V nájomnej zmluve udeľujeme súhlas, že môže časť nehnuteľnosti prenajať podnájomníkovi (C). Nájomca B vykonal aj uhradil technické zhodnotenie na nehnuteľnosti. Podnájomca C vykonal aj uhradil ďalšie technické zhodnotenie na nehnuteľnosti. Nájomný vzťah je len medzi prenajímateľom A a nájomcom B. Ďalšia nájomná zmluva je medzi nájomcom B a podnájomníkom. C. Prenajímateľ A udeľuje súhlas nájomcovi B s odpisovaním jeho časti technického zhodnotenia s tým, že prenajímateľ A nezvýši vstupnú cenu majetku (§ 24 ods. 2). Možno § 24 ods. 2 aplikovať aj u podnájomcu C? Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom A a podnájomcom C nie je. Môže dať prenajímateľ A ako majiteľ nehnuteľnosti len súhlas na odpisovanie nehnuteľnosti podnájomcovi C, v prípade, keď nájomná zmluva je len medzi nájomcom B a podnájomcom C. Akým spôsobom sa dá vyriešiť, aby podnájomca C mohol odpisovať svoju časť technického zhodnotenia?

Podsúvahová evidencia-vratné obaly

ID4152 | | Ing. Ondrej Baláž

Lekáreň nakupuje na predaj liečivé minerálky vo vratných plastových obaloch. Kedže v Metodickom usmernení MF/005563/2022-36 o učtovaní zálohovaných jednorazových obalov na nápoje pri B spôsobe učtovania zásob sa odporúča aj zaúčtovanie v podsúvahovej evidencii, vytvorila som podsúvahový účet 761-aktívny a evidenčný účet 799-pasívny. Pri nákupe minerálok učtujem cenu vratných obalov aj na 761/799, pri predaji 799/761. Je to správny postup? Môže na týchto účtoch byť zostatok k 31.12. ak sa minerálky nepredajú a zostatok týchto podsúvahových účtov 761 a 799 sa prenesie do nasledujúceho roka ako počiatočný stav? 

Strata v podnikateľskej činnosti PO

ID4151 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme príspevková organizácia mesta a v roku 2021 sme v podnikateľskej činnosti vykázali stratu ( dôsledkom pandémie, nakoľko nebolo možné prenajímať priestory kultúrneho domu). V hlavnej činnosti sme mali zisk aj celkový výsledok hospodárenia bol kladný. Chcem sa spýtať, či aj pre rok 2021 platí zákon 198/2020 Z. z. § 33a odsek 2 , v ktorom sa hovorí následovné: "Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie k 30. septembru 2020 strata a vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie nezabezpečí, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, nie je povinný vykonať opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu.54b)“

Zmenky

ID4127 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako správne účtovať nákup zmeniek od banky. Nákup sa realizuje za sumu X pričom vyplatená zmenková suma bankou je navýšená o zisk z tohto obchodu. Ako účtovať tento zisk a ako účtovať vyradenie zmeniek z účtovníctva. Tak isto ako účtovať výnos v prípade prechodu medzi rokmi napríklad zmenka kúpená 2.11.2021 a splatná 10.2.2022.

Použitie poddielu zaplatenej dane za rok 2020

ID4147 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2021 sme boli prijímateľmi 2 % z daní za rok 2020. Aký je termín pre použitie 2 % poukázaných v roku 2021?

Refakturácia služieb za odvoz komunálneho odpadu

ID4146 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť refakturuje nájomcovi odvoz komunálneho odpadu v zmysle nájomnej zmluvy štvrťročne. Dodávateľom služby za odvoz komunálneho odpadu je neplatiteľ DPH. Za vykonané služby dodávateľ služby zasiela štvrťročne rozhodnutie /nie faktúru/o vykonaných službách. Prenajímateľ a platiteľ DPH túto službu refakturuje nájomcovi platiteľovi DPH základ + DPH /služba nie je oslobodená podľa § 28 až 48 zákona 222/2004 Z. z. Nájomca s našim postupom nesúhlasí a požaduje refakturáciu komunálneho odpadu bez DPH pritom sa opiera o § 22 ods. 3 /prechodné položky/ zákona č.222/2004 Z.z./. Je postup prenajímateľa správny?

Zaradenie majetku - používaný kontajner

ID4145 | | Ing. Anton Kolembus

S.r.o. zakúpila používaný lodný kontajner v OC 3 049,00 € bez DPH, ktorý bude využívať ako sklad. Kontajner bude umiestnený na pozemku spoločnosti, ktorý využíva ako parkovaciu plochu. Kontajner bude možné premiestňovať podľa potrieb spoločnosti, nie je pevne spojený so zemou a nebude pripojený na inžinierske siete. Do akej odpisovej skupiny sa má zaradiť lodný kontajner? 

Zaúčtovanie

ID4126 | | Ing. Ondrej Baláž

Veľmi pekne Vás prosím o pomoc pri zaúčtovaní nasl. prípadov v podvojnom účtovníctve: Firma zaobstarala od Rakúskej spoločnosti KAISER kráčajúci bager v hodnote 128.450 Eur. 20 % z ceny platila firma a zbytok zaplatila úverová spoločnosť. Firma má faktúru na sumu 128 450 € a zmluvu o úvere, kde platí istinu a úrok.

Výmena kuchynských liniek

ID4142 | | Tatiana Macháčová

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) sme sa rozhodli vymeniť kuchynské linky na viacerých izbách a účtovať o tom ako o kúpe drobného dlhodobého majetku (028), napriek tomu, že obstarávacie náklady jednotlivých kuchynských liniek sú pod 1 700,- EUR, avšak doba používania bude minimálne 10 rokov (v internej smernici stanovíme, že takýto majetok sa považuje za dlhodobý a bude postupne odpisovaný). Ako však účtovať o vyradení pôvodných liniek, ktoré sa v evidencii dlhodobého majetku, ani v inventári nenachádzajú, pravdepodobne boli kúpené a zaradené ako súčasť budovy (už nie sú dostupné relevantné dokumenty, ide o cca. 30 rokov starú dokumentáciu, majetok bol viackrát delimitovaný). Je možné v takomto prípade účtovať podľa prvého odseku, alebo je v tomto prípade nutné výmenu liniek vnímať ako zhodnotenie budovy? 

Korona úvery

ID4139 | | Ing. Anton Kolembus

Banka nám poskytla dlhodobý úver s odloženou splatnosťou o rok. Ak splníme určité podmienky, úroky za nás zaplatí štát a my budeme splácať iba istinu. Na bankovom výpise však sú uvedené bankové úroky ale nevyúčtované. Máme o týchto úrokoch účtovať už teraz? Alebo až keď ich banka skutočne vyúčtuje? Ak splníme podmienky , ako budeme účtovať o odpustených úrokoch? V čase splnenia zaúčtujeme náklad na ťarchu účtu 562 ? Zároveň ale aj odpustené úroky v prospech účtu 648?