Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

účet 427

ID5027 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, organizácia Pasienkové pozemkové spoločenstvo rozmýšľa nad kúpou pozemku. Peniaze budú použité z nerozdelených ziskov min.období. Predpokladám, že by sa malo účtovať: 428/427 tvorba 031/32x kúpna cena 32x/221 úhrada za pozemok a v budúcnosti, keď dôjde k predaju tohto pozemku tak by mal byť zápis .? 427/031 výnos 31x/64x a v rámci daňového priznania sa douplatní obstarávacia cena pozemku v zmysle § 19 ods. 3 písm. e) ? Alebo dôjde iba k zdaneniu bez nároku na uplatnenie vo výdavkoch obstarávacej ceny .? Prosím o informáciu ako sa daňovo vysporiada prípadný budúci predaj tohto pozemku v rámci dane z príjmov dakujem

Rozhodnutie - vyrubenie dane z nehnuteľnosti

ID5021 | | Klára Klabníková

Obec vydala rozhodnutie, ktorým daňovníkovi vyrubila daň z nehnuteľnosti. V ňom je vyrubená daň aj za užívanie hnojiska. Táto daň bola vyrubená so súhlasom daňovníka, ktorý hnojisko aj dlhodobo užíva, ale nie je jeho vlastníkom. Túto daň aj zaplatil. Lenže k 31.01.2024 podal priznanie k dani z nehnuteľnosti nový daňový subjekt, kde toto hnojisko uvádza ako vlastník, čiže daň chce zaplatiť. Zároveň daňový subjekt, ktorý hnojisko užíva a aj daň za neho zaplatil, podal 12.02.2024 čiastkové daňové priznanie, kde uviedol nové vlastníctvo stavby, za ktoré mu daň v rozhodnutí nebola vyrubená. Ako v takomto prípade má obec postupovať? Má zrušiť staré rozhodnutie a vydať nové, kde budú zohľadnené už nové skutočnosti? A čo s nedoplatkom alebo z preplatkom?

prístup k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva

ID5055 | | JUDr. Jozef Tekeli

Chcem sa spýtať na možnosť prístupu k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva. Som poslanec zastupiteľstva a pre pracovné povinnosti som sa nemohol zúčastniť zastupiteľstva. Chcel by som si vypočuť zvukovú nahrávku z tohto zasadnutia. Koho a akým spôsobom mám žiadať o nahrávku? Starostu obce cez zákon 211/2000? Alebo mám ako poslanec, právo na poskytnutie nahrávky aj mimo citovaný zákon? 

Daňový bonus a NČZD na manželku

ID5059 | | Ing. Zita Kajanovičová

Odídenkyňa, ktorá prišla na Slovensko v roku 2022 z Ukrajiny aj s 13-ročnou dcérou sa minulý rok na Slovensku vydala za občana SR a porodila ich spoločné dieťa. Má manžel tejto odídenkyne nárok na uplatnenie si NČZD na manželku, ak sa starala o ich spoločné narodené dieťa? Má manžel tejto odídenkyne nárok na uplatnenie daňového bonusu na jej 13-ročnú dcéru, ktorá žije v ich spoločnej domácnosti?

Zmluva o výkone vo verejnom záujme (MHAD) - vyúčtovanie s DPH alebo bez

ID5049 | | Tatiana Macháčová

Mesto má vo vlastníctve autobus na elektrický pohon, ktorý si zaobstaralo z prostriedkov EÚ. Autobus mesto zmluvne vypožičalo svojej spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej má mesto 100%-nú majetkovú účasť a ktorá bola založená za účelom plnenia verejno-prospešných služieb (ďalej len „dopravca“). Následne mesto uzavrelo s dopravcom Zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda (ďalej len „Zmluva“) a to s účinnosťou od 1.1.2024. Dopravca nemá z poskytnutej služby žiadne tržby, pretože v roku 2024 je preprava mestskou hromadnou autobusovou dopravou na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva bezplatná. Objednávateľ podľa Zmluvy bude každoročne poskytovať dopravcovi úhradu za riadne poskytnuté služby. Objednávateľ po skončení polroka ktorého sa vyúčtovanie týka spracuje polročne vyúčtovanie preddavkov za predchádzajúci polrok a to na základe skutočne odjazdených kilometrov podľa platných cestovných poriadkov, zálohových platieb Objednávateľa a celkovej nákladovej ceny za 1 kilometer vrátane primeraného zisku ako preplatok alebo nedoplatok. Ako podklad k výpočtu vyúčtovania je Dopravca povinný každý mesiac do 10. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca, ktorého sa týka, predložiť Objednávateľovi mesačný prehľad o odjazdených, ubehnutých kilometroch na jednotlivých linkách. Naša otázka: Môže dopravca vyúčtovať svoje výdavky mestu ako objednávateľovi za služby vo verejnom záujme s DPH? 

Príjem zo závislej činnosti súčasne v dvoch členských štátoch EÚ

ID5041 | | JUDr. Simona Laktišová

Občan ČR má na území ČR príjem zo závislej činnosti. Zároveň má táto osoba zriadenú s.r.o. na území SR. Chce sa vo vlastnej s.r.o. so sídlom v SR zamestnať, čo by znamenalo, že by mal súčasne príjem zo závislej činnosti aj v SR aj v ČR. Je niečo takéto vôbec legislatívne možné? Ak áno, tak ako je to v takomto prípade s platením odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a s platením dane zo mzdy?

Daňové priznanie FO

ID5053 | | Ing. Marián Drozd

FO si otvorila živnosť koncom novembra 2023. Okrem živnosti má trvalý pracovný pomer, uplatňuje si aj daň. bonus na dieťa. Zo živnosti nemá žiadne príjmy ani výdaje. Daňové priznanie bude podávať elektronicky. Môže podať DP typ "A", alebo musí podať DP typ "B" a nulové výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, alebo môže zaškrtnúť v DP B, že vedie daň. evidenciu aj keď nemá žiaden doklad?

Projektová dokumentácie - účtovanie

ID5047 | | Terézia Urbanová

Obec podáva žiadosť na MIRRI o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy materskej školy. K žiadosti je potrebná aj projektová dokumentácia projektu. Nakoľko nevieme či nám projekt schvália, tak neviem či mám faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie účtovať ako kapitálový výdavok na 042 alebo ako bežný výdavok na 518. 

Podpisová podložka a informovaný súhlas

ID5045 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Prosím Vás o vyjadrenie na názor podpisovej podložky a informovaného súhlasu (IS) v zubnom lekárstve (aj inde). Naše zákony majú 20 rokov, viem, že tam sa to pomenúva ako "písomný IS...". V dnešnej digitálnej ére, je možné podpisovať cez podpisovú podložku? Lekári - znalci mi potvrdili, že je to OK a uznateľné aj v prípade nejakej sťažnosti. U nás tak štandardne pacienti podpisujú. Mala by som od nich vyžiadať na začiatku aj Podpisový vzor? V písomnej, či tiež digitálnej forme? Napr., že budú súhlasiť, že ďalšie dokumenty budú podpisovať v elektronickej forme. Toto majú vlastne aj vo všeob, obch, podmienkach aj.

Účtovanie donášky jedla prostredníctvom služby Wolt u gastrofirmy

ID5043 | | Ing. Marián Drozd

Gastrofirma musí zaúčtovať do svojho účtovníctva tržbu za predaj (poskytnutie) jedla. Na základe výkazu Wolt-u zaúčtuje tržbu takto: ID 315/602 + 343 DPH povinnosť, ak gastrofirma je platiteľom DPH (100+20 EUR). Otázkou je, či tento interný doklad vlastne nie je faktúrou, ale v tom prípade ,ako sa to vykazuje v DPH a kontrolnom výkaze? (DPH: riadok 3,4 a KV do D1 alebo D2?) Tiež u gastrofirmy účtovným dokladom je výkaz Wolt-u, t. j. nemusí vystavovať vyslovene faktúru však? Následne Wolt uhradí gastrofirme rozdiel medzi prijatými platbami od zákazníkov a províziou: VBU 221/315 (110 EUR) Následne Wolt vystaví gastrofirme faktúru za províziu, ktorú gastrofirma zaúčtuje takto: PFA 518/321 (10 EUR) Následne gastrofirma urobí zápočet medzi zvyšnou časťou nezaplatenej pohľadávky a neuhradeného záväzku: ID 321/315 (10 EUR) Sú hore uvedené úvahy správne?