Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj IM a ZC do nákladov

ID4028 | | Ing. Marián Drozd

SZČO kúpil v roku 2019 snehovú frézu - IM, ktorú používal na podnikanie a odpisoval v rokoch 2019 a 2020. ZC k 31. 12. 2020 bola 2 000 €. V roku 2021 ju vôbec nepoužíval. Teraz je chce predať (11/2021) do s. r. o., kde je aj spoločníkom za 1 500 €. Môže si uplatniť ZC v plnej výške do nákladov?

Stredisko služieb škôl - Učiteľ 21.storočia - rozpočtová klasifikácia

ID4020 | | Ing. Ingrid Veverková

Mám otázku ohľadom rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pilotného projektu "stredisko služieb škôl - Učiteľ 21. storočia. Do daného projektu je zaradené mesto Rožňava a mesto Martin. Nižšie prikladám časti zmluvy s ministerstvom aj zmluvy s mentorom aj vystavenú faktúru mentora. Potrebujem poradiť, akú rozpočtovú klasifikáciu použijem pri účtovaní faktúry od mentora na základe vystavenej faktúry, v ktorej vyfakturoval služby mentora + cestovné náklady + stravné. Faktúru sme zaúčtovali na účet 518 a nevieme sa správne rozhodnúť pre rozpočtovú klasifikáciu. zmluva ministerstvo: dotácia poskytuje: vytvorenie a sprevádzkovanie regionálneho centra podpory pre učiteľov pre okres Rožňava v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie. 1.) Cieľom regionálnych centier je podporovať materské, základné a stredné školy (pedagogických zamestnancov a vedenie) v danom regióne v procese implementácie nových foriem a metód vyučovania a výchovy na školách. Podpora bude zameraná na a) Zabezpečenie individuálneho a skupinového mentoringu pre pedagogických zamestnancov v rozsahu 272 konzultácií b) Zabezpečenie workshopov pre pedagogických zamestnancov škôl v rozsahu 16 workshopov Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky, uhradené v období od 01. 08. 2021 do 31. 3. 2022, s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Príloha č. 2 - Rozpočet: Názov položky Popis Náklady v € MŠVVaŠ SR Mzdy mentorov 8 mentorov 38.400,- Cestovné náklady Cestovné náklady stravné 2.560,- Vybavenie Notebooky Telefóny, Dataprojektor 9.710,- Mzdy manažmentu a admin personálu V zmysle štatútu - 5 osôb zamestnanec poverený riadením SSS garant MČ OZ odboru školstva ekonóm, personalista 8.440,- Iná réžia Nájomné, Telekomunikačné služby Kancelárske potreby 1.690,- ZMLUVA MENTOR Touto zmluvou sa partner zaväzuje, že v rámci spolupráce bude pre Stredisko služieb škole /ďalej len „SSS“ /poskytovať poradenstvo a mentoringovú podporu učiteľov pri realizácii spoločného pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / ďalej len „MŠVVaŠ SR“ / a mesta Rožňava, Učitelia pre 21.storočie. (2) Súčasťou plnenia partnera, ktorý bol vybraný na základe špeciálnych požiadaviek MSVVaŠ SR, je záväzok uskutočniť a vykonať pre SSS činnosti uvedené v prílohe v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín týždenne: a) poskytovať mentoringovú podporu učiteľom na školách v regióne určených manažmentom projektu pod dohode s učiteľmi a vedením škôl. b) Pripravovať administratívne výstupy potrebné pre dokumentovanie priebehu činnosti (napr. správy, plán práce,...) podľa pokynov vedenia SSS c) zúčastňovať sa porád projektového tímu a školení v rámci projektu v rozsahu podľa pokynov SSŠ; súčasťou tejto činnosti je aj príprava na tieto podujatia, ktorá môže zahŕňať aj online diskusie, zhromažďovanie podkladov, pripomienkovanie podkladov a podobne. d) Realizáciu aktivít Predmetu zmluvy je možné vykonávať v sídle SSŠ, v priestoroch škôl v okrese Rožňava, online formou a takisto formou home office. V prípade požiadaviek SSŠ je možné, po dohode, realizovať predmet zmluvy aj mimo vyššie uvedeným spôsobom (napr. na konferenciách mimo okresu a pod.) II. Odmena a platobné podmienky (1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto odmena je stanovená dohodou nasledovne: a) odmena za aktivity v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne vo výške 1.200,- €.; (2) Odmena môže byť zvýšená o skutočne a preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy, vo výške a na základe dokladov podľa pokynov SSŠ (napr. náklady na cestovné, strava, ...). FAKTURA MENTOR Na zaklade Zmluvy o spolupraci a mentoringovej podpore zo dna 1.9.2021 Nazov polozky Spolu Mentoringova podpora (september 2021) 1 200,00 € Cestovne (september 2021) 25,81 € Stravne na zaklade vykazu cinnosti mentora (september 2021) 45,90 € Ďakujem

Zamestnanie počas poberania rodičovského príspevku

ID4014 | | Ing. Iveta Matlovičová

Máme zamestnankyňu na pracovnú zmluvu, ktorá t. č. poberá rodičovský príspevok. Je možné ju zamestnať napr. na 5 hodín týždenne, aby neprišla o svoj rodičovský príspevok? Ak áno, akou formou - na dohodu, resp. sa pokračuje v už podpísanej pracovnej zmluve a len ju treba znova prihlásiť do Sociálnej poisťovne?

DPH - Tuzemské samozdanenie, oneskorená fakturácia

ID4022 | | Ing. Marián Drozd

Na základe objednávky bola vykonaná dodávka stavebných prác a nábytku medzi dvoma tuzemskými právnickými osobami, platiteľmi DPH so slovenským IČ DPH. Dátum dodania uvedený na faktúre 27. 8. 2021 Faktúra vystavená dňa 24. 9. 2021 Faktúra preukázateľne doručená odberateľovi 28.09.2021 Časť fakturovanej sumy je za nábytok t. j. základ dane 2 000 EUR plus 20 % DPH. Časť fakturovanej sumy 10 000 EUR je za stavebné práce podliehajúca samozdaneniu u odberateľa. Faktúra obsahuje poznámku o prenesení daňovej povinnosti na odberateľa podľa § 69 ods. 12 písm. j) a § 69 ods. 16 zákona o DPH. Faktúra bola odberateľovi doručená po termíne na podanie DP DPH za 08/2021.

Aký je správny postup u odberateľa, ktorý je mesačný platiteľ DPH, v ktorom období je odberateľ povinný uviesť do daňového priznania sumu podliehajúcu samozdaneniu a kedy má nárok na odpočet DPH? V ktorom období je odberateľ povinný uviesť jednotlivé plnenia do Kontrolného výkazu?

Zaradenie majetku do obchodného majetku s.r.o.

ID4021 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. kupuje 100 % obchodný podiel od inej slovenskej s. r. o. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je predávajúca firma majiteľom budov, ktoré ale nie sú zaradené v obchodnom majetku podľa účtovnej závierky predávajúcej firmy. Kupujúca firma si po prevode kúpeného podielu chce uvedené budovy zaradiť do obchodného majetku a odpisovať ich. Je možné si takýto majetok zaradiť do obchodného majetku napríklad na základe ocenenia podľa znaleckého posudku? Ak áno aký je spôsob účtovania takéhoto zaradenia DHM.

Majetok v správe príspevkovej organizácií v podnikateľskej činnosti

ID4019 | | Terézia Urbanová

Prosím o uvedenie postupu účtovania obce aj príspevkovej organizácie pri zverení majetku do správy príspevkovej organizácie do podnikateľskej činnosti. Pri hlavnej činnosti príspevkovej organizácie vieme ako postupovať pri zverení majetku do správy. Je taký istý postup účtovania aj pri zverení majetku do podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie? 

Zaradenie dlhodobého majetku a CZ

ID4016 | | Tatiana Macháčová

Obec financovala výstavbu komunitného centra z vlastných zdrojov a aj zo ŠR, kolaudácia bola v marci 2021. Hodnota investície, ktorú obec z vlastných prostriedkov uhradila, je 290 000 €, k dnešnému dňu stále nemá vyplatenú sumu z cudzích zdrojov vo výške 82 000 €. Kedy má obec zaradiť stavbu do používania, treba počkať na úhradu , alebo majetok zaradiť a po prijatí platby navýšiť sumu na karte majetku? Obec na investíciu použila vlastné zdroje, ale v kapitálovom rozpočte nemala vlastné príjmy, ani dostatok zdrojov v RF, tak použila na výdavok investičných faktúr v roku 2020 KZ 41. Je to správne? Ako to potom vysporiadať, ak príjem zo ŠR sa uskutoční, až v nasledujúcom roku. Zároveň došlo k prečerpaniu RF použitím KZ 46 o významnú sumu. Ako to opraviť v období prijatia transferu zo ŠR.

Výroba oceľového prístreška

ID4017 | | Tatiana Macháčová

Obstarali sme oceľový prístrešok, faktúra znie - výroba oceľového prístreška v hodnote 4 100 €. Prosím o radu, účt. trieda, aj ekonom. klasifikácia. Je to 021 - stavba? Ekonomická klasifikácia 712001 alebo môže byť 717001? Stavebné povolenie nie je, išlo ako o drobnú stavbu, ale hodnota je viac ako 1 700 €. Alebo je to služba a na 518?

Náhrada za zriadenie vecných bremien

ID4015 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec uzatvorila so Západnou distribučnou zmluvu za zriadenie vecných bremien, ako mám zaúčtovať náhradu a akú položku použiť pri tejto náhrade.

Doplnenie k otázke 4008

ID4013 | | Ing. Marián Drozd

Exekútor v rozhodnutí o zastavení exekúcie vyčíslil aj príslušenstvo k pohľadávke, teda celkovú sumu pre oprávneného. Môžeme odpísať s pohľadávkou aj príslušenstvo?