Otázky s vecným pojmom: Platiteľ dane

počet otázok s vecným pojmom : 25Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zahraničná osoba a daňové priznanie

ID3774 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná fyzická osoba (živnostenské oprávnenie vydané v Česku) bola registrovaná v tuzemsku ako platiteľ DPH podľa § 5 zákona o DPH. V tuzemsku nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň a na území SR sa zdržiava maximálne 20 dní v roku. Vzniká povinnosť tejto zahraničnej osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby na území SR?

Predaj tovaru cez eshop z Poľska na Slovensko a do Čiech

ID3566 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko ale pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?

Oslobodenie od dane

ID3317 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar do iného členského štátu EU – dodávateľ je platiteľ registrovaný pre DPH na Slovensku -odberateľ (objednávateľ) je z Holandska pre DPH registrovaný v Holandsku. Prepravca tovaru je prepravná spoločnosť z Česka. Tovar bol prevzatý v Nemecku (nemecká firma s registráciou pre DPH v Nemecku). Faktúra má byť vystavená na Holandskú firmu .... - uplatňuje sa oslobodenie od DPH na Slovensku? Aké doklady podľa § 43 je treba doložiť pre preukázanie splnenia podmienok oslobodenia od DPH?

Stavebné práce a DPH

ID3158 | | Ing. Marián Drozd

Je daná slovenská firma A (platiteľ podľa § 4 zákona o DPH), ktorá fakturuje stavebné práce (nehnuteľnosť je v SR) nepatriace do sekcie F CPA so slovenskou daňou 20 percent Maďarskej firme B (registrovaná v SK v minulosti podľa § 5 zákona o DPH), ktorá fakturuje tieto stavebné práce dalej (refakturuje) slovenskej firme C (platiteľ podľa § 4 zákona o DPH). Otázkou je, či Maďarská firma B môže refakturovať tieto stavebné práce nepatriace do sekcie F CPA z SK Ič DPH čísla so slovenskou daňou 20 % alebo má refakturovať tieto stavebné práce z jeho HU Ič DPH čísla podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH?

Fakturácia tovaru a tovaru s prenesením daňovej povinnosti

ID3148 | | Ing. Marián Drozd

Dodávateľ dodáva tovar, ktorý podlieha DPH a zároveň aj tovar, ktorý podlieha preneseniu daňovej povinnosti. Je možné uvedené tovary fakturovať na jednej faktúre, alebo je nutné vyhotoviť dve faktúry?

Zhotovenie drevených vianočných domčekov - predajných stánkov

ID3083 | | Ing. Marián Drozd

Stolárska firma, platiteľ DPH zhotovuje drevené domčeky (predajné stánky) na vianočné trhy. Sú to domčeky, v ktorých sa budú predávať tovary a poskytovať služby na vianočných trhoch. Výrobným materiálom je drevo. Odberateľom je firma - platiteľ DPH, ktorý tieto domčeky bude ďalej predávať. Domček nie je spojený so zemou pevným základom. Ako máme faktúrovať zhotovenie takéhoto domčeka? S DPH alebo ako oslobodenú dodávku v zmysle § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH")? Do domčekov nám subdodávateľ montuje elektroinštaláciu. Má nám faktúrovať s DPH alebo ide tiež o oslobodenú dodávku? Pripomíname, že domček nie je spojený so zemou pevným základom. My budeme faktúrovať dodanie kompletného dreveného domčeka - predajného stánku (s namontovanou elektroinštaláciou).

DPH platená v ČR a v SR

ID3057 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť s daňovým domicilom v SR a registrovaná, ako platiteľ DPH v SR predáva lístky na podujatie v ČR v českou DPH.

  1. Musí sa pre tento prípad predaja lístkov registrovať v ČR na platenie DPH v ČR?
  2. Môže žiadať o vrátenie takto zaplatenej DPH v ČR, ak zároveň nakupovala iné služby od subjektov v ČR (platitelia DPH) a miestom dodania služieb bolo SR?

Konsignačný sklad

ID3048 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať, kedy vzniká daňová povinnosť odvodu DPH pri konsignačnom sklade v tuzemsku medzi dvomi slovenskými platiteľmi. Slovenský platiteľ A má uzatvorenú zmluvu o konsignačnom sklade v tuzemsku so slovenským platiteľom B (všetko prebieha na území tuzemska). A zároveň z akého množstva tovaru vzniká daňová povinnosť: z celého tovaru, ktorý je dodaný do konsignačného skladu, alebo z množstva tovaru, ktoré je zo skladu vyberané (právo disponovať s tovarom má odberateľ, keď je zložený v sklade)?

Prefakturácia poistného popri nájomnom

ID3033 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A- platiteľ DPH má vo svojom majetku motorové vozidlá, ktoré sa rozhodla prenajať spoločnosti B- platiteľovi DPH. Podľa nájomnej zmluvy je Nájomca povinný uhradiť všetky výdavky súvisiace s nájmom (t. j. Zákonné a havarijne poistenie, daň z motorových vozidiel atď.) v ich skutočnej výške. Týmto vás chceme poprosiť o radu, či prefakturácia poistného popri nájomnom je plnením oslobodeným od DPH alebo podlieha DPH rovnako ako nájomné? 

Oneskorená tuzemská faktúra za stavebné práce

ID3024 | | Ing. Marián Drozd

Naša firma je platiteľom DPH. Dostali sme oneskorene došlú faktúru za stavebné práce (tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. - ďalej len "zákon o DPH") tiež od platiteľa DPH v mesiaci august 2017. Faktúra je ešte z mája 2017 (dátum dodania aj vystavenia je 31. 5. 2017). Ako máme vyriešiť dodatočné DPH a KV priznania? Máme nárok na odpočet DPH v máji?