Otázky s vecným pojmom: Technické zhodnotenie

počet otázok s vecným pojmom : 32Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj nehnuteľnosti a techn.zhodn.

ID3772 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. vlastní 20 rokov budovu (cena 35 000) s pozemkom(10 000), ktoré má zaradené v majetku. Na tejto budove vykonala v posledných rokoch technické zhodnotenie, ktoré ešte nezaradila do majetku v hodnote 45 000. V súčasnosti chce túto budovu s pozemkom predať za nejakých 60 000. Bude to mať nejaký vplyv na základ dane, ak je predajná cena nižšia ako cena budovy s technickým zhodnotením? A čo DPH z technnického zhodnotenia? Ako zaúčtovať zníženie na účte 042 - technické zhodnotenie budovy?

Technické zhodnotenie budovy

ID3419 | | Ing. Ondrej Baláž

Môžu byť všetky činnosti (stavebné úpravy podlažia - ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) uvedené nižšie považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6 odp. skupiny)? Činnosti: - Búracie práce, demontáž kazetového stropu a SDK priečok - odvoz a likvidácia odpadu - montáž SDK priečok a kazetového stropu - výmena znečistených a poškodených stropných kaziet - maľovanie a penetrácia - vybrúsenie a náter zarubní - úprava vývodov na vodu a kanalizáciu dopojenie kuchynskej linky - obklad zásteny kuchynskej linky - demontáž a montáž dverí - elektroinštalácia - postavebné upratovanie - režijné náklady. Tým, že bola dodaná aj nová kuchynská linka a bude sa odpisovať samostatne, je lepšie do vstupnej ceny zahrnúť obklad zásteny kuchynskej linky aj s úpravami vývodov spomenutých vyššie alebo tieto činnosti zahrnúť do TZ budovy?

Technické zhodnotenie nehmotného majetku

ID3234 | | Ing. Marián Drozd

Máme v majetku účtovný softvér, ktorý bol odpísaný v roku 2012. V decembri roku 2016 sme dokúpili 2 licencie vo výške 1 990 €, ktoré sme pripočítali k obstarávacej cene pôvodného softvéru a začali odpisovať 36 mesiacov. Teraz v máji 2018 sme dokúpili ďalších 7 licencií vo výške 7 928,37 €. Môžete mi prosím poradiť, ako vypočítam účtovné a daňové odpisy po druhom technickom zhodnotení, keď ešte odpisujem prvé technické zhodnotenie? 

Nákup motora na opravu dodávky

ID3016 | | Ing. Anton Kolembus

Sme dopravná spoločnosť, máme vlastné automobily. Jedna firemná dodávka sa nám pokazila a to tak, že sme museli vymeniť celý motor, inak bol automobil nepojazdný. Dodávka sa odpisuje 4 roky, ešte nie je odpísaná. Nový motor stál 7 000 €. Kúpili sme ho ako súčiastku a opravili si to sami našimi zamestnancami. Otázka znie, či môžeme daný motor zaúčtovať priamo do spotreby. Alebo či treba ponížiť vstupnú cenu automobilu o starý motor a následne navýšiť o nový motor a pokračovať v odpisovaní. O technické zhodnotenie vozidla sa nejedná, daný motor má rovnaké funkcie ako pôvodný. Auto už nebolo v záručnej lehote.

Predaj nehnuteľnosti

ID2797 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť XY so sídlom v SR, platiteľom DPH kúpila v roku 2011 rodinný dom s pozemkom od občana. Rodinný dom v roku 2012 a 2013 po častiach rekonštruovala na kancelárske priestory (nevyžadovalo sa stavebné povolenie), o čom spoločnosť účtovala ako o technickom zhodnotení. V roku 2015 na základe stavebného povolenia pristavala časť rodinného domu, o čom tiež účtovala ako o technickom zhodnotení. Nehnuteľnosť slúži len na podnikateľské účely. Ako platiteľ DPH si spoločnosť uplatňovala DPH na vstupe z rekonštrukcie/technického zhodnotenia aj z bežných opráv, o ktorých účtovala priamo do nákladov. Spoločnosť chce predmetnú nehnuteľnosť predať. V prípade,že spoločnosť predá dom občanovi a uplatní dodanie nehnuteľnosti oslobodené od DPH (§ 38 ods.1 - od prvej kolaudácie uplynulo viac ako 5 rokov), je povinná v zmysle § 54 upraviť odpočítanú daň len z toho technického zhodnotenia, ktoré si vyžadovalo stavebné povolenie (definícia investičného majetku § 54) alebo zo všetkých tech. zhodnotení ? Ako bude spoločnosť postupovať pri úprave odpočítanej dane, keď technické zhodnotenie v r. 2012 bolo v sume 11 900 €, v r. 2013 v sume 8 600 € a v roku 2015 (prístavba) v sume 26 500 €? V prípade, že sa rozhodne, že dodanie nehnuteľnosti občanovi nebude oslobodené od dane, odvedie DPH z plnej predajnej ceny a nie je potom povinná upraviť odpočítanú daň? V prípade ak spoločnosť predá dom platiteľovi DPH, neuplatní dodanie nehnuteľnosti ako oslobodené od DPH a v zmysle § 69 ods. 12 c) prenesie daňovú povinnosť na kupujúceho, nie je potom povinná upraviť odpočítanú daň v zmysle § 54?

Hĺbková injektáž budovy

ID2550 | | Ing. Marián Drozd

Na administratívnej budove bola vykonaná hĺbková injektáž - t. j. spevnenie podložia múrov a ich častí injektovaním, použitím technológie hĺbkovej injektáži. Práce sa vykonali na základe obhliadky budovy, kedy sa zistilo, že pod základovým telesom je nesúdržná zemina a kvôli tomu vznikajú praskliny na stene a sadá budova. Aby sa mohlo zabrániť ďalším majetkovým ujmám, bolo nutné spevniť podložie pod poškodenými stenami. Ide v takomto prípade o opravu - je možné účtovať priamo do nákladov? Alebo ide o technické zhodnotenie budovy? Hodnota vykonaných prác bola viac ako 1 700 €.

Nárok na odpočet DPH z rekonštrukčných prác pri predaji budovy bez oslobodenia od dane

ID2519 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť ( tuzemský platiteľ DPH)- realizuje rekonštrukčné práce na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke v tuzemsku, ktorú má vo vlastníctve. Nehnuteľnosť mala pred začatím rekonštrukčných prác nulovú zostatkovú hodnotu účtovnú aj daňovú (1. krát kolaudovaná v roku 1974). Spoločnosť budovu pred rekonštrukciou používala na plnenia oslobodené od dane (zdravotnícka činnosť) ale aj plnenia zdanené (reštauračná činnosť, prenájom), tzn. pri odpočte DPH na vstupe uplatňovala plný odpočet, koeficient, alebo bez nároku podla charakteru plnení. Budovu po ukončení technického zhodnotenia (modernizácii) plánuje predať bezprostredne po kolaudácii rekonštrukčných prác inej spoločnosti (platiteľovi DPH)- kupujúcej, ktorá je tuzemskou závislou osobou (ekonomické prepojenie) so spoločnosťou. Spoločnosť sa rozhodla zdaniť dodanie stavby podľa § 38 ods. 1.

A) Je splnená časová podmienka podľa § 38 ods. 1 a dochádza k prenosu daňovej povinosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 12?

B) Má spoločnosť (predajca) nárok na plný odpočet DPH z rekonštrukčných prác (realizovaných dodávateľskou firmou- tuzemským platiteľom DPH, ak sa rozhodla predaj stavby zdaniť podľa bodu A) a ak počas rekonštrukčných prác budovu nevyužívala, tzn. nedochádzalo k žiadnym plneniam (zdaniteľným ani oslobodeným)?

Odpis pri technickom zhodnotení budovy

ID2353 | | Ing. Beata Moravcová

Máme evidovanú nehnuteľnosť v majetku spoločnosti. Na tejto nehnuteľnosti sú vykonávané opravy, resp. technické zhodnotenie. Či suma technického zhodnotenia je vyššia ako 1 700 € a teda nemôže ísť priamo do nákladov, vieme až po ukončení účtovného obdobia. Ak nemôže ísť priamo do nákladov, tak zvýšime obstarávaciu cenu nehnuteľnosti. Mesačne odpisujeme 1/240-tinu obstarávacej ceny. Je správne, ak účtovný odpis za mesiace 01-11 bude z obstarávacej ceny nezvýšenej o technické zhodnotenie a odpis za mesiac 12 bude zo zvýšenej obstarávacej ceny? Z daňového hľadiska odpisujeme majetok, ktorý je zaradený k 31. 12. do majetku spoločnosti. Je správne, ak uplatníme daňový odpis zo zvýšenej obstarávacej ceny vo výške 12/240-tín? Ide o budovu, ktorá sa odpisuje 20 rokov.

Technické zhodnotenie budovy

ID2295 | | Ing. Dana Žňavová

Sme spol. s r.o. účtujúca v podvojnom účtovníctve. Sme v dlhodobom prenájme v rodinnom dome na spodnom podlaží, pričom majitelia rodinného domu sú aj konateľmi uvedenej spoločnosti. V zmluve o prenájme je uvedené, že akékoľvek potrebné opravy alebo úpravy na budove pre potreby podnikania vykonáva spoločnosť s ručením obmedzeným. Teraz spoločnosť vymieňala plastové okná (pôvodne boli obyčajné). Je možné dať uvedenú výmenu okien priamo do nákladov firmy alebo je potrebné to odpisovať vrámci technického zhodnotenia budovy. (Suma na faktúre je 600 €, no v budúcnosti sa budú vymieňať aj ďalšie okná a dvere - teda suma presiahne 1 700 €).

Zaradenie do účtovníctva

ID2222 | | Ing. Anton Kolembus

Ako zaradiť do účtovníctva solárny kolektor a fotovoltaické panely, solárny kolektor 3 x 1 200, FV panel 3069?

Ide už o technické zhodnotenie?