Otázky s vecným pojmom: Poplatky správne

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

ID5113 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o.

Prosím o poskytnutie odbornej podpory pri špecifikácií položky č. 9 sadzobníka správnych poplatkov, ktorá znie: " Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - poplatok 25 €". Na zasadnutí obecného zastupiteľstva odznela otázka, podľa ktorých osobitných predpisov sa môže nariadiť miestne zisťovanie a akých konaní sa to týka v rámci oblasti všeobecnej správy.