Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Uzávierková účtovná operácia zvyšujúca daňové výdavky – odpis automobilu

ID584 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ kúpil v roku 2006 úžitkový automobil v obstarávacej cene 660 000 Sk. Automobil zaradil do obchodného majetku a začal ho odpisovať zrýchleným spôsobom podľa § 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Ako má postupovať v jednoduchom účtovníctve?

Inventarizácia v jednoduchom účtovníctve

ID583 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lea, ktorá prevádzkuje krajčírsku dielňu, musí vykonať k 31. 12. 2009 inventarizáciu. Ako má pri nej postupovať, keď 31. 12. 2009 sa vo firme nepracuje?

Oprava chýb v účtovných knihách po zaúčtovaní

ID582 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka vykonala v súvislosti s ukončením roku 2009 kontrolu účtovných dokladov za rok 2009 a ich zaúčtovanie v účtovných knihách, v ktorých v roku 2009 účtovala. Pri kontrole zistila chyby, chce v účtovníctve opraviť ešte v roku 2009:

  1. Pri kontrole peňažného denníka zistila, že do zdaniteľných príjmov, ktoré ovplyvňujú základ dane (ZD), zaúčtovala 15. 12. 2009 príjem peňažných prostriedkov na bankový účet vo výške 500 €. Podnikateľka vložila 15. 12. 2009 na bankový účet sumu 500 €, ale nebol to príjem z výkonu podnikateľskej činnosti, ktorý podlieha zdaneniu daňou z príjmov fyzických osôb (FO), ale osobný vklad podnikateľky do podnikania (na bankovom účte nemala dostatok finančných prostriedkov).
  2. Do daňových výdavkov, ktoré ovplyvňujú ZD nezaúčtovala nájomné, ktoré zaplatila v roku 2008 aj za rok 2009 (v roku 2008 nájomné časovo rozlíšila) vo výške 5 000 €.

Ako má postupovať?

Intrakomunitárne nadobudnutie tovaru v tuzemsku

ID581 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Slovenský podnikateľ si chce v máji 2010 objednať od podnikateľa z Českej republiky, ktorý je identifikovaný pre daň z pridanej hodnoty (DPH) v ČR, počítač v hodnote 2 000 € bez DPH.

Služba poskytnutá rakúskym platiteľom DPH slovenskému podnikateľovi

ID580 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Slovenský podnikateľ je zdaniteľnou osobou neregistrovanou pre daň v tuzemsku (neplatiteľ DPH). Vo februári 2010 si chce objednať od podnikateľa z Rakúska, ktorý je identifikovaný pre daň v Rakúsku, reklamné služby v hodnote 5 000 € bez DPH.

Prenájom bytu študentom a výška nezdaniteľnej časti základu dane

ID579 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy prenajíma byt, ktorého je vlastníkom. Iný príjem v roku 2009 nemá. Výška prenájmu je 500 € mesačne, spolu 6 000 € ročne. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

ID578 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

František Smutný bol v mesiacoch  január až jún 2009 nezamestnaný (poberal podporu v nezamestnanosti). Od júla 2009 poberal príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") – mesačne si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 1/12 zo sumy 4 025,70 €, t. j. 335,47 €. V roku 2009 dosiahol základ dane vo výške 10 200 €. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Určenie výšky nároku nezdaniteľnej časti základu dane

ID577 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Pán Jozef Mrkvička poberal počas roku 2009 iba príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na základe podpísaného vyhlásenia podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v z. n. p. Nie je poberateľom žiadneho dôchodku. Je slobodný a bezdetný. V roku 2009 dosiahol základ dane vo výške 14 520 €. Po skončení zdaňovacieho obdobia môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti alebo môže sám podať daňové priznanie typu A. Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť za rok 2009?

Opravné položky k zásobám

ID555 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

S. r. o. pri inventarizácii k 31. 12. 2009 zistila, že má na sklade časť zásob vlastných výrobkov, predaj ktorých bude problematický, nakoľko ide o výrobky vyrobené individuálne pre jedného odberateľa, ktoré neboli všetky prevzaté. V účtovníctve je ich ocenenie stanovené na 12 000 €. Čistú realizačnú hodnotu stanovili vo výške 50 % z ceny. V roku 2010 sa pripravia opatrenia na zabezpečenie ich predaja. Ako treba účtovať o tejto opravnej položke, ak v roku 2010 dôjde k predaju výrobkov, resp. v prípade, ak k predaju nedôjde a zásoby sa zlikvidujú?

Preúčtovanie zásob

ID554 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť obstarala kancelárske potreby v hodnote 2 500 €, ktoré v zmysle vnútropodnikovej smernice počas roka účtovala priamo do spotreby. Pri inventarizácii sa zistilo, že časť tohto materiálu v hodnote 320 € bola nespotrebovaná a je stále k dispozícii.