Otázky s vecným pojmom: Výročná správa

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zostavenie záverečného účtu alebo výročnej správy?

ID349 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec je podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinná zostavovať záverečný účet a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. je povinná zostavovať výročnú správu (účtovnú závierku by mala mať overenú audítorom). Ako má obec postupovať – vyhotoviť obidve správy, resp. ktorej dať prednosť?