Otázky s vecným pojmom: Komanditná spoločnosť

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj obchodného podielu

ID4347 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, daná je nemecká spoločnosť (A - shareholder), ktorá je spoločníkom v inej nemeckej komanditnej spoločnosti (B), a je tiež spoločníkom aj v slovenskej spoločnosti so sídlom na území Slovenska (C). Spomínaná nemecká spoločnosť (A - shareholder) predá svoj obchodný podiel v slovenskej spoločnosti (C) nemeckej komanditnej spoločnosti (B). Predpokladám, že ide o príjem zo zdrojov na území SR podľa § 16 ods. 1 písm. g) ZDP, teda spoločnosť A považujeme za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, a zdaní daný príjem na Slovensku. Bude príjem zdanený zrážkou (v ustanovení § 43 ZDP nie je predmetný príjem spomínaný) alebo spoločnosť A musí podať daňové priznanie k dani z príjmov (s vyplnením časti H - výpočet základu dane nerezidenta), teda vznikne mu registračná povinnosť na daň z príjmov na Slovensku? Čo môže spoločnosť A odpočítať ako výdavok pri predmetnom príjme?

Účtovanie hospodárskeho výsledku KS

ID2592 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditistom komanditnej spoločnosti je iná spoločnosť - s. r. o. Komanditná spoločnosť dosiahla za predchádzajúci rok stratu. Ako sa táto strata, záväzok voči KS, zaúčtuje v S.R.O.? Ako by sa zaúčtoval v S.R.O. dosiahnutý zisk, ktorý dosiahla komanditná spoločnosť ?

Komplementár-fyzická osoba

ID2573 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

  1. Komanditná spoločnosť má komplementára FO. Je nutné, aby táto FO bola v postavení SZČO, alebo môže byť zamestnancom KS?
  2. V prípade, že má postavenie SZČO, je povinná platiť odvody do ZP a SP, cestovné náklady zahrnúť do nákladov ako SZČO. Môže potom tieto náklady refakturovať komanditnej spoločnosti ako svoj príjem?
  3. Môže fakturovať aj odmenu za prácu pre KS?
  4. V prípade, ak môže byť zamestnancom, tak potom napr. cestovné bude priamo nákladom KS?
  5. Aké náklady a výnosy môžu byť nákladmi a výnosmi priamo v komanditnej spoločnosti?
  6. V prípade, ak je komplementár KS zároveň aj správcom konkurznej podstaty, ako má účtovať odmenu správcu?
  7. Odmena bola prijatá na bankový účet KS. Je táto odmena príjem KS, alebo príjem komplementára SZČO a potom ju má refakturovať komanditnej spoločnosti?

Komplemenár FO - náklady komanditnej spločnosti

ID2532 | | Ing. Anton Kolembus

Komplementár komanditnej spoločnosti – FO, štatutár KS, absolvuje služobné cesty pre komanditnú spoločnosť prenajatým automobilom, od inej súkromnej osoby.  Sú cestovné náhrady komplementára- FO- nákladom KS? Môže si komplementár počítať v cest. náhradách sadzbu základnej náhrady, ak použije požičané auto od inej súkromnej osoby, pričom tento automobil bol kúpený v roku 2015 od s. r. o.? Môže KS do svojich nákladov zahrnúť aj poistné platené za komplementára, ktorý sa inak považuje na účely zákona o sociálnom a zdravotnom poistení za SZČO?

Zdaňovanie príjmu komplementára (FO-nerezidenta SR)

ID2464 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná jedna Komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom je jedna fyzická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Maďarskej republiky. (Svoje celosvetové príjmy zdaňuje na území Maďarska.) Komanditná spoločnosť má jedného komplementára, ktorý v spoločenskej zmluve má určený podiel na zisku vo výške 90 % a jedného komanditistu s podielom 10 %. V zmysle zákona sa základ dane z príjmov komanditnej spoločnosti zisťuje za spoločnosť ako celok. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementára (90 %), ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov. Zostávajúci základ dane (10 %) je základom dane komanditnej spoločnosti. Rozumieme správne, že podiel z celkového základu dane v daňovom priznaní DPPO pripadajúci na komplementára (90 %), bude odpočítaná zo základu dane spoločnosti, takže príjem pripadajúci na komplementára v DPPO sa nezdaňuje? Našou ďalšou otázkou je, či komplementár, fyzická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Maďarskej republiky, musí zdaniť tento svoj príjem-základ dane (90 %), z Komanditnej spoločnosti na území SR? Takže musí podať ako FO daňové priznanie FO Typu B na území SR?

Účtovanie mzdových nákladov komplementára

ID348 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je komplementárom v komanditnej spoločnosti (k. s.) Komanditná spoločnosť  spravuje a vedie komplementár ,resp. štatutárny orgán (konateľ) komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy  k. s. v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa spoločnosti.

1. Ako sa účtuje refundácia mzdových nákladov u komplementára (s. r. o.)  a ako v komanditnej spoločnosti?

napr. u komplementára      378/522, 524

v k. s.                                522, 524/379

2.  Okrem spoločenskej zmluvy je potrebná aj iná zmluva k refakturácii nákladov medzi s.r.o.  a k. s.

Refundácia mzdových nákladov s DPH

ID347 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditnú  spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ) komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s.  v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa spoločnosti.  Je refundácia mzdových nákladov /mzdy, odvody/ v skutočnej výške fakturovaná s DPH alebo bez DPH? Ak je refundácia mzdových nákladov s DPH, má k. s. nárok na odpočet?

Cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára

ID314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditná spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ)  komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s. v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa  spoločnosti.

1. Môžu byť cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára,  resp. jeho zástupcu -konateľa vyplácané priamo v komanditnej spoločnosti  a účtované do nákladov k. s.  ?  Spoločníkom u komplementára a k. s. je zahraničná právnická osoba, ktorá má väčšinový podiel na základnom imaní  aj v k. s. a komplementára čiže s. r. o.

Daňový režim pre výplaty podielov na zisku v komanditnej spoločnosti

ID676 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditná spoločnosť dosiahla za rok účtovný zisk 100 000 €. Táto spoločnosť má dvoch komplementárov – fyzickú osobu a právnickú osobu a dvoch komanditistov – rovnakú fyzickú osobu a právnickú osobu. Podľa zmluvy si delia zisk všetci štyria rovnakým dielom. Akému daňovému režimu budú podliehať výplaty podielov na zisku?