Otázky s vecným pojmom: Záverečný účet

počet otázok s vecným pojmom : 5Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Hlavný kontrolór obce

ID2943 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je. Môže OZ prejednať záverečný účet a schváliť tvorbu a použitie rezervného fondu aj bez jeho stanoviska? A ak bude do konca kalendárneho roka zvolený, je možné aby vypracoval stanovisko k záverečnému účtu aj po 30.3.2017?

Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia v roku 2007

ID368 | | Ing. Ingrid Veverková

Chceli by sme vás požiadať o pomoc pri vyčíslení výsledku hospodárenia obce za rok 2007 (údaje v tis. Sk):

- Bežné  príjmy                                                                                      7 620

- Bežné výdavky                                                                                      6 956

Bežný rozpočet – prebytok                                                                         664

- Kapitálové príjmy                                                                                     182

- Kapitálové výdavky                                                                                   201

Kapitálový rozpočet – schodok                                                                     -19

Rozpočtový hospodársky výsledok                                                                645

- Príjmové finančné operácie -  účelové prostriedky  ZŠ z r.2006                      447

- Výdavkové finančné operácie                                                                       0

Zostatok finančných operácií                                                                    +447

- Nevyčerpané účelové prostriedky presunuté do r. 2008                              - 484

- Zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní prebytku
rozpočtu a nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov,
ktoré boli pridelené do rezervného fondu                                                     608

Stav finančných prostriedkov na základnom bežnom účte                              1 097

z toho: - nevyplatené rodinné prídavky                                                          - 5

- nepoužité účelovo určené prostriedky presunuté
do r. 2008, vylúčené pre účely tvorby peňažných fondov                                 -484

- prídel prostriedkov do rezervného fondu                                                      608.

Prosíme o stanovisko k nášmu usporiadaniu výsledku hospodárenia a prídelu do rezervného fondu.

Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia r. 2008

ID365 | | Ing. Ingrid Veverková

Chceli by sme vás požiadať o radu pri vyčíslení výsledku hospodárenia našej obce za rok 2008.

- Bežné a kapitálové príjmy spolu:                                                             9 466 tis. Sk

- Bežné a kapitálové výdavky spolu:                                                           9 508 tis. Sk

- Finančné operácie – príjmové                                                                   484 tis. Sk

ide o presunuté účelovo určené prostriedku poskytnuté v roku

2007, použité do 31.3.2008.

- Finančné operácie – výdavkové                                                                      0 tis. Sk

- Výsledok rozpočtového hospodárenia – t.j. schodok

(rozdiel medzi príjmami a výdavkami)                                                             - 42 tis. Sk

- Vylúčené nepoužité účelovo určené prostriedky r. 2008,

presunuté do  r. 2009 vo výške                                                                    - 233 tis. Sk

--------------------

- Celkové rozpočtové hospodárenie obce – schodok                                       - 275 tis. Sk

- Usporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia zostatkom

finančných operácií                                                                                     484 tis. Sk

--------------------

- Zostatok finančných operácií po usporiadaní                                                 209 tis. Sk

obec prevedie do rezervného fondu:

Stav finančných prostriedkov na základnom bežnom účte:                                  442 tis. Sk

- vylúčené pre účely tvorby peňažných fondov – presun do r. 2009                    - 233 tis. Sk

- prídel prostriedkov do rezerv. fondu                                                              209 tis. Sk.

Túto otázku predkladáme na posúdenie postupu pri schvaľovaní záverečného účtu r. 2008, aby sme sa uistili správnosťou výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia a prídelu prostriedkov do  rezervného  fondu (obec iné fondy netvorí).

Vyčíslenia výsledku rozpočtového hospodárenia

ID364 | | Ing. Anna Ľalíková

Prebytok a schodok rozpočtu sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu obce. V prípade obce ide o príjmové finančné operácie – úver zo štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré by sa nemali započítať do príjmov. Výdavkovou finančnou operáciou je len splátka úveru, avšak výdavky na obstaranie bytov zo ŠFRB sú kapitálové výdavky, čím vznikne schodok o prijatý úver, ktorý je príjmovou finančnou operáciou.

Obec uvádza tieto údaje rozpočtového roku 2008  pre výpočet výsledku hospodárenia:

Bežné príjmy 55 721 tis. Sk

Kapitálové príjmy 7 301 tis. Sk

Spolu 63 022 tis. Sk

 

Bežné výdavky 48 540 tis. Sk

Kapitálové výdavky 23 637 tis. Sk

Spolu 72 177 tis. Sk

 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami by bol schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 9 155 tis. Sk.

Finančné operácie príjmové 11 140 tis. Sk

Finančné operácie výdavkové 979 tis Sk

Rozdiel 10 161 tis Sk

 

Rozdiel medzi finančnými operáciami 10 161 tis. Sk

Schodok medzi príjmami a výdavkami 9 155 tis. Sk

Rozdiel 1 006 tis Sk (zostatok na účte).

Príjmová finančná operácia (úver zo ŠFRB) vo výške 11 140 tis. Sk bola vyčerpaná na kapitálové výdavky v plnej výške, t. j. 11 140 tis. Sk. Tieto výdavky sú zahrnuté v kapitálových výdavkoch v sume 23 637 tis. Sk. To znamená, že nám nezostali žiadne cudzie zdroje, ktoré by sme mali vrátiť veriteľovi. Vykázané príjmy a výdavky sa týkajú len rozpočtového roka 2008.

Prosíme o usmernenie, aký výsledok z uvedených údajov máme v záverečnom účte vykázať, schodok vo výške 9 155 tis Sk alebo prebytok vo výške 1 006 tis. Sk.

  1. V prípade, ak má obec  vykázať schodok a príjmové a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu obce, ako  sa má „preniesť" zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 006 tis Sk do rozpočtu obce v nasledujúcom rozpočtovom roku?
  2. Ak výsledok rozpočtového hospodárenia sa má vykázať ako schodok vo výške 9 155 tis. Sk, ako treba tento schodok vysporiadať, keď sa  príjmové finančné operácie v celej výške použili na kapitálové výdavky?
  3. Akým spôsobom sa zahrnie  rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami za rok 2008 vo výške 1 006 tis Sk, ktorý je krytý zostatkom finančných prostriedkov na účte do príjmov rozpočtu v roku 2009.

Zostavenie záverečného účtu alebo výročnej správy?

ID349 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec je podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinná zostavovať záverečný účet a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. je povinná zostavovať výročnú správu (účtovnú závierku by mala mať overenú audítorom). Ako má obec postupovať – vyhotoviť obidve správy, resp. ktorej dať prednosť?