Otázky s vecným pojmom: Časové rozlíšenie

počet otázok s vecným pojmom : 20Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Obrat na účely DPH podvojné účtovníctvo

ID4048 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť (neplatiteľ DPH) poskytuje služby nezdaniteľným aj zdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Do obratu treba započítať výnosy zo služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám. Pri niektorých faktúrach sme však časovo rozlíšili výnosy, pretože faktúra bola vystavená dopredu za služby poskytnuté v nasledujúcich 12 mesiacoch po vystavení faktúry. Faktúry za služby boli platené dopredu. Otázkou je, či do obratu pre registráciu na IČ DPH je potrebné započítať celkové príjmy za faktúry, alebo iba výnosy zaúčtované do bežného účtovného obdobia?

Zmena mikro účtovnej jednotky na malú

ID3831 | | Ing. Ondrej Baláž

Poprosím bližšie ozrejmiť,

Na čo má myslieť pri uzávierke tohto roka mikro účtovná jednotka, ktorá od 2021 roka sa stáva malou účtovnou jednotkou? Napríklad ohľadom časového rozlíšenia, prípadne iné ?

Aké úpravy má urobiť v účtovníctve na  začiatku roka 2021, už ako malá účtovná jednotka?

 Pri malej účtovnej jednotke je  povinnosť s uzávierkou  podávať aj  cash flow?

Časové rozlišovanie nevýznamnej čiastky na dlhé obdobie

ID3742 | | Ing. Ondrej Baláž

Dodávateľ nám faktúruje prenájom diskového priestoru na obdobie 10 rokov za čiastku 4,80 €, t. j. 0,48 € / rok. Máme takúto drobnú čiastku časovo rozlišovať alebo môžeme účtovať do nákladov bežného roka?

Odpisy u prenajímateľa z prenajatého nehmotného majetku.

ID3373 | | Ing. Marián Drozd

Vzťahuje sa obmedzenie podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.: "Odpisy do daňových výdavkov prenajímateľa sa zahrňujú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov ..." len pre hmotný majetok alebo aj na nehmotný majetok?

Opravné položky spoločnosti v konkurze

ID3384 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz, má už vyše 20 rokov vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči bývalým obchodným partnerom, tiež v konkurze. Konkurzy doteraz neboli ukončené. V § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (+ § 29 ods. 1 Postupov účtovania), sa hovorí o úprave zostatkov vytvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu. Dovoľujem si požiadať o vysvetlenie k tejto problematike z hľadiska účtovného a daňového. Čo znamená „úprava zostatkov“ najmä v prípade opravných položiek? Akým spôsobom a podľa akých kritérií sa posudzuje, že „preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu“? Ako sa vysporiadať s opravnými položkami u partnerov v konkurze, ak bude vlastný konkurz ukončený skôr? 

Časové rozlíšenie

ID2894 | | Ing. Anton Kolembus

V s.r.o. máme povinnosť auditu, teda účtujeme aj o nákladoch budúcich období. Vo februári roku 2017 sme kúpili ročné diaľničné známky, ktoré sú platné do 31. 1. 2018. Sme povinní sumu tejto diaľničnej známky časovo rozlišovať? Ide v podstate o diaľničnú známku na rok 2017. Môžeme celú hodnotu diaľničnej známky zaúčtovať v roku 2017 na účet 518? Alebo musíme vypočítať sumu pripadajúcu na február-december 2017 a zvlášť január 2018? 

Účtovanie o časovom rozlíšení pri IT

ID2695 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť B si objedná zhotovenie internetovej stránky a e-shopu od spoločnosti A. Spoločnosť A (mikro účtovná jednotka) zabezpečuje registráciu domény a webhosting pre spoločnosť B prostredníctvom spoločnosti C. Na faktúre za registráciu od spoločnosti C je doména vymedzená na obdobie od 20. 4. 2016 – 19. 4. 2017 v sume 100 €. Následne spoločnosť A vystaví pre spoločnosť B faktúru za registráciu domény a webhosting od 20. 4. 2016 -  19. 4. 2017 v sume 120 € a ako ďalšiu položku samotné programovanie web stránky a e-shopu za 500 €.

Otázky:

1. Ako sa bude postupovať v účtovníctve spoločnosti A v súvislosti s časovým rozlíšením pri došlej faktúre od spoločnosti C? Je potrebné účtovať na účtoch časového rozlíšenia?

2. Ako sa bude postupovať v účtovníctve spoločnosti A v súvislosti s časovým rozlíšením vystavenej faktúry pre spoločnosť B? Je potrebné účtovať na účtoch časového rozlíšenia?

Aký by bol postup v prípade, že si spoločnosť B objedná dňa 20. 4. 2016 od spoločnosti A iba službu webhosting (ktorá realizuje registráciu domény a webhosting opäť prostredníctvom spoločnosti C) za obdobie  15. 10. 2015 – 14. 10. 2016? Technicky je to bežné, že sa spätne tieto veci bežne realizujú.

Reklama na prelome rokov

ID2437 | | Ing. Peter Furmaník

Firma s. r. o. dňa  3. 11. 2014 obdržala dodávateľskú faktúru za:

  • LED obrazovky 2014 1 ks s DPH v sume 50,00 €,
  • REKLAMA,CASSOVIA CLASSIC 2015 1 ks s DPH v sume 150,00 €.

Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: 3. 11. 2014 Dátum dodania : 31. 10. 2014. Poprosím o radu, ako správne zaúčtovať prijatú faktúru, ktorá sa týka roka 2014 a roka 2015?

Účty časového rozlíšenia od 1. januára 2014

ID2162 | | Ing. Beata Moravcová

V zmysle opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vz. n. p. (ďalej len "Postupov účtovania v PÚ") sa od 1. 1. 2014 na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad a predplatné. Doplnenie uvedeného postupu sa týka všetkých účtovných jednotiek. Možno považovať za nevýznamné sumy nákladov aj náklady na povinné zmluvné poistenia vozidiel a havarijné poistenia, ako aj náklady na poistenie ostatného majetku?

Predplatné časopisov hradené do ČR

ID2068 | | Ing. Anton Kolembus

V mesiaci december 2013 sme zaplatili zálohu do Českej Republiky (platiteľ DPH v ČR) na predplatné časopisov na obdobie rokov 2014-2015, t. j. za tovar. Český partner nám v decembri 2013 vystavil aj vyúčtovaciu faktúru. Kedy nám v tomto prípade vzniká daňová povinnosť a kedy nárok na odpočet?