Otázky s vecným pojmom: Časové rozlíšenie

počet otázok s vecným pojmom : 18Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Časové rozlišovanie nevýznamnej čiastky na dlhé obdobie

ID3742 | | Ing. Ondrej Baláž

Dodávateľ nám faktúruje prenájom diskového priestoru na obdobie 10 rokov za čiastku 4,80 €, t. j. 0,48 € / rok. Máme takúto drobnú čiastku časovo rozlišovať alebo môžeme účtovať do nákladov bežného roka?

Odpisy u prenajímateľa z prenajatého nehmotného majetku.

ID3373 | | Ing. Marián Drozd

Vzťahuje sa obmedzenie podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.: "Odpisy do daňových výdavkov prenajímateľa sa zahrňujú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov ..." len pre hmotný majetok alebo aj na nehmotný majetok?

Opravné položky spoločnosti v konkurze

ID3384 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť, na ktorú bol vyhlásený konkurz, má už vyše 20 rokov vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči bývalým obchodným partnerom, tiež v konkurze. Konkurzy doteraz neboli ukončené. V § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (+ § 29 ods. 1 Postupov účtovania), sa hovorí o úprave zostatkov vytvorených rezerv, opravných položiek a účtov časového rozlíšenia, s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu. Dovoľujem si požiadať o vysvetlenie k tejto problematike z hľadiska účtovného a daňového. Čo znamená „úprava zostatkov“ najmä v prípade opravných položiek? Akým spôsobom a podľa akých kritérií sa posudzuje, že „preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu“? Ako sa vysporiadať s opravnými položkami u partnerov v konkurze, ak bude vlastný konkurz ukončený skôr? 

Časové rozlíšenie

ID2894 | | Ing. Anton Kolembus

V s.r.o. máme povinnosť auditu, teda účtujeme aj o nákladoch budúcich období. Vo februári roku 2017 sme kúpili ročné diaľničné známky, ktoré sú platné do 31. 1. 2018. Sme povinní sumu tejto diaľničnej známky časovo rozlišovať? Ide v podstate o diaľničnú známku na rok 2017. Môžeme celú hodnotu diaľničnej známky zaúčtovať v roku 2017 na účet 518? Alebo musíme vypočítať sumu pripadajúcu na február-december 2017 a zvlášť január 2018? 

Účtovanie o časovom rozlíšení pri IT

ID2695 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť B si objedná zhotovenie internetovej stránky a e-shopu od spoločnosti A. Spoločnosť A (mikro účtovná jednotka) zabezpečuje registráciu domény a webhosting pre spoločnosť B prostredníctvom spoločnosti C. Na faktúre za registráciu od spoločnosti C je doména vymedzená na obdobie od 20. 4. 2016 – 19. 4. 2017 v sume 100 €. Následne spoločnosť A vystaví pre spoločnosť B faktúru za registráciu domény a webhosting od 20. 4. 2016 -  19. 4. 2017 v sume 120 € a ako ďalšiu položku samotné programovanie web stránky a e-shopu za 500 €.

Otázky:

1. Ako sa bude postupovať v účtovníctve spoločnosti A v súvislosti s časovým rozlíšením pri došlej faktúre od spoločnosti C? Je potrebné účtovať na účtoch časového rozlíšenia?

2. Ako sa bude postupovať v účtovníctve spoločnosti A v súvislosti s časovým rozlíšením vystavenej faktúry pre spoločnosť B? Je potrebné účtovať na účtoch časového rozlíšenia?

Aký by bol postup v prípade, že si spoločnosť B objedná dňa 20. 4. 2016 od spoločnosti A iba službu webhosting (ktorá realizuje registráciu domény a webhosting opäť prostredníctvom spoločnosti C) za obdobie  15. 10. 2015 – 14. 10. 2016? Technicky je to bežné, že sa spätne tieto veci bežne realizujú.

Reklama na prelome rokov

ID2437 | | Ing. Peter Furmaník

Firma s. r. o. dňa  3. 11. 2014 obdržala dodávateľskú faktúru za:

  • LED obrazovky 2014 1 ks s DPH v sume 50,00 €,
  • REKLAMA,CASSOVIA CLASSIC 2015 1 ks s DPH v sume 150,00 €.

Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: 3. 11. 2014 Dátum dodania : 31. 10. 2014. Poprosím o radu, ako správne zaúčtovať prijatú faktúru, ktorá sa týka roka 2014 a roka 2015?

Účty časového rozlíšenia od 1. januára 2014

ID2162 | | Ing. Beata Moravcová

V zmysle opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vz. n. p. (ďalej len "Postupov účtovania v PÚ") sa od 1. 1. 2014 na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad a predplatné. Doplnenie uvedeného postupu sa týka všetkých účtovných jednotiek. Možno považovať za nevýznamné sumy nákladov aj náklady na povinné zmluvné poistenia vozidiel a havarijné poistenia, ako aj náklady na poistenie ostatného majetku?

Predplatné časopisov hradené do ČR

ID2068 | | Ing. Anton Kolembus

V mesiaci december 2013 sme zaplatili zálohu do Českej Republiky (platiteľ DPH v ČR) na predplatné časopisov na obdobie rokov 2014-2015, t. j. za tovar. Český partner nám v decembri 2013 vystavil aj vyúčtovaciu faktúru. Kedy nám v tomto prípade vzniká daňová povinnosť a kedy nárok na odpočet?

Úroky z leasingu v JÚ

ID2103 | | Ing. Beata Moravcová

Rozlišujú sa časovo úroky z lízingu v JÚ na konci zdaňovacieho obdobia? Príklad: 15. 1. 2014 zaplatená splátka 600 €, úroky 100 € platené pozadu (t. j. od 16. 12. 2013-15. 1. 2014), patrí alikvotná časť úrokov do roku 2013, alebo účtujem v jednoduchom účtovníctve v deň zaplatenia (15. 1. 2014) celý úrok do výdavkov roku 2014 tak ako bol zaplatený?

Účtovanie licencie

ID1614 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako sa účtujú licencie na používanie fotografií pre účely inzercie v printových médiách alebo iných tlačených materiáloch? Jej použitie je neobmedzené. A čo v prípade, keby  ju agentúra sprístupnila napr. na obdobie jedného roka - treba to časovo rozlíšiť?