Otázky s vecným pojmom: Rozpočtové pravidlá

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozpočtovanie zábezpeky

ID2983 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vykazuje vo FIN 1-12 prijaté zábezpeky pod EK 456002 a vrátené zábezpeky pod EK 819002 ako finančné operácie. Ide o cudzie prostriedky vedené na depozitnom účte do doby ich vrátenia alebo započítania (kaucie, zábezpeky vo verejnom obstarávaní alebo pri predaji majetku, napr. vo verejnej obchodnej súťaži). Má obec povinnosť tieto zábezpeky aj rozpočtovať rozpočtovým opatrením, alebo stačí vykázať len skutočnosť plnenia, príklad: rozpočet - 0 €, skutočnosť - 100 €? Môže byť rozpočet finančných operácií prekročený o tieto zábezpeky? Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d), čiže povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Podľa tohto odseku zákona by sme ani nemohli rozpočtovať rozpočtovým opatrením zábezpeky po 31. auguste príslušného rozpočtového roka, nakoľko zábezpeky nespadajú medzi výnimky vymenované v odseku 1 a v odseku 3 paragrafu 14. Ako teda sa zaraďujú do rozpočtu zábezpeky po tomto termíne?

Správne zaradenie výdavkov

ID2288 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme obec, účtujeme podľa Postupov účtovania pre ROPO, obce.

V prílohe Vám posielam na posúdenie faktúru od firmy AVIP. Ako má byť správne zaradená z hľadiska rozpočtových položiek- bežné výdavky alebo kapitálové výdavky?

Čo má prioritu – správne zaradenie z hľadiska rozpočtových položiek a účtovníctva alebo, ak máme kapitálové príjmy v rozpočte, tak aj výdavky musia byť kapitálové, aj keď nespĺňajú kritériá na kapitálové výdavky a následne zaradenie na majetkové účty?

Účtovanie príjmov a výdavkov prostredníctvom rozpočtu

ID1763 | | Ing. Ingrid Veverková

Domov sociálnych služieb je rozpočtová organizácia zriadená obcou. Na príjmový účet (PÚ) sa prijímajú  mesačne úhrady od klientov (všetko spolu -ubytovanie, strava aj réžia) z PÚ sa odvedie celá prijatá suma na obec a tá ju vráti na výdavkový rozpočtový účet (VÚ). Organizácia si potom prevedie stravu aj réžiu na jedálenský účet (JÚ) a réžiu vrátim z JÚ na VÚ.

Ako riešiť predkontácie zaúčtovania aj s rozpočtovými  položkami na príjem úhrad od klientov za ubytovanie, stravu a réžiu, na ktorom účte použiť 223003, 641006, 223001, 312007? Organizácia vyberá aj za stravovanie dôchodcov v obci, tam nie  je postup jasný, lebo sa vyberajú finančné prostriedky  v hotovosti len za stravu a réžiu, a to sa hneď vloží na JÚ a réžia sa prepošle na VÚ.

Vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly

ID1472 | | Ing. Ingrid Veverková

Ako má postupovať obec pri vykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, ak v obci jeden zamestnanec je ekonómom, mzdovým účtovníkom, má na starosti aj čerpanie rozpočtu a programové rozpočtovanie, fakturáciu, pokladnicu, evidenciu majetku - inventarizáciu, čiže všetko a ďalšou osobou je už len starosta starosta.

Predbežná finančná kontrola

ID1471 | | Ing. Ingrid Veverková

Je povinnosťou obce vykonávať predbežnú finančnú kontrolu:

  • pri vyberaní dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov (platobné výmery + príjmové pokladničné doklady + VZN),
  • pri príjme z prenájmu KD,
  • pri každom príjme plynúcom z prevádzkovej činnosti obce, čiže každú príjmovú operáciu,
  • pri všetkých výdavkov ( t. j. náklady na energie, telefón, zakúpenie drobného majetku, mzdy, odmeny, zakúpenie PHL, kancelárskych potrieb, atď.)  hradených z vlastných zdrojov obce,

alebo predbežná finančná kontrola sa vykonáva iba pri príjmoch a výdavkoch spojených so získaním dotácie zo štátneho rozpočtu, Európskej únie a jej čerpaním, čiže čerpanie cudzích zdrojov - verejných prostriedkov (prostriedky zo štátneho rozpočtu, EÚ a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie prostriedkov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a s ktorými hospodária príspevkové organizácie,  verejná správa, čiže obec).

Účtovanie poistného plnenia

ID1195 | | Ing. Ingrid Veverková

Ako sa vykazuje poistná udalosť na príjmovej a výdavkovej strane v rozpočte obce v prípade, keď poisťovňa vykazuje poistné plnenie priamo dodávateľovi. Treba v tomto prípade vykazovať plnenie príjmovej strany rozpočtu cez položku ekonomickej klasifikácie 292006 - Z náhrad z poistného plnenia a na výdavkovej strane rozpočtu vykázať čerpanie na položke ekonomickej klasifikácie 635xxx - Rutinná a štandardná údržba?

Príjem za prenájom priestorov

ID825 | | Ing. Ingrid Veverková

Otázka sa vzťahuje na prenájom priestorov v základnej škole, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  Môže obec príjem za prenájom použiť len na bežné výdavky základnej školy, alebo aj na iné bežné výdavky obce. Na prenesený výkon štátnej správy (ZŠ) má pridelené finančné prostriedky z Ministerstva financií SR prostredníctvom KŠU.

Príspevok príspevkovej organizácii na viac činností

ID390 | | Ing. Anna Ľalíková

Príspevková organizácia dostáva príspevok na viac činnosti, napríklad na verejné osvetlenie, WC mesta, životné prostredie, doprava, cintoríny. Príspevky na hlavnú činnosť zúčtováva mesačne. Má sa tento príspevok rozdeľovať a poskytovať na jednotlivé činnosti alebo len ako jeden príspevok?

Účtovanie finančnej náhrady

ID366 | | Ing. Ingrid Veverková

Slovenská správa ciest  požiadala obec ako príslušný orgán štátnej správy v prvom  stupni vo veciach ochrany drevín, v  zmysle  § 69 ods. 1 písm. a)  zákona č. 543/2002 Z. z. o  ochrane prírody a krajiny v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane prírody")  o vydanie rozhodnutia na výrub drevín a krovitého porastu. Pretože náhradná  výsadba  sa nedá urobiť, bola uložená finančná náhrada  výsadby do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Obec finančnú náhradu za tieto dreviny a krovitý porast dostala na bežný účet obce. V  § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody   sa píše  cit.: „Finančná  náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy výlučne použiť na náhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.".

Majú sa tieto  sledovať na osobitnom účte alebo postačia analytické  účty? Zaúčtovať tieto finančné prostriedky od Slovenskej  správy ciest ako bežné príjmy ( na položku  292027) alebo  kapitálové príjmy? Aký bude kód zdroja? Keďže ide o dosť vysokú čiastku, môže obec tieto finančné prostriedky použiť aj v  nasledujúcich  rokoch, ak ich nebude schopná vyčerpať do konca roka 2009. Ak obec nebude môcť vyčerpať všetky tieto príjmy na presne určený účel, musí ich vrátiť?

Účtovanie príspevku organizácie

ID353 | | Ing. Anna Ľalíková

Príspevková organizácia mesta má hlavnú a podnikateľskú činnosť. Za  hlavnú činnosť dostáva príspevok, ktorý mesačne vyúčtováva. Za rok 2007 organizácia vykázala viac vykonaných činností, ako jej bol poskytnutý celoročný príspevok. Má zaúčtovať organizácia pohľadávku a mesto záväzok?