Otázky s vecným pojmom: Záväzok

počet otázok s vecným pojmom : 44Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predpis odmien poslancov obecného zastupiteľstva

ID4079 | | Tatiana Macháčová

Aké účty nákladov a záväzkov má použiť obec pri predpise odmien poslancov obecného zastupiteľstva?

Zvýšenie základu dane z titulu neuhradeného záväzku - úroky z istiny úveru

ID4074 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť eviduje k 31.12.2021 na účte 361 prijatú pôžičku (istina + úroky). Pôvodným veriteľom bola banka, splatnosť úrokov bola zmluvne upravená nasledovne: Posledná suma úrokov je splatná s poslednou splátkou istiny. Istina bola splatná do 31.12.2014. Pred splatnosťou úveru sa zmluvou o postúpení zmenil veriteľ z banky na inú obchodnú spoločnosť- spriaznená osoba voči dlžníkovi. V zmluve o postúpení nie je priamo upravená splatnosť istiny a úrokov, až následne bol podpísaný dodatok k zmluve s novým veriteľom, ktorý posunul splatnosť istiny a úrokov až na rok 2022. Spoločnosť eviduje neuhradené úroky na účte 361 k 31.12.2021, ktoré účtovala nasledovne: 31.12.2019 (za rok 2019) 562/361 31.12.2020 (za rok 2020) 562/361 31.12.2021 (za rok 2021) 562/361.

Ako má spoločnosť postupovať v nadväznosti na zvýšenie základu dane z titulu neuhradených záväzkov? Ako máme posúdiť splatnosť takto účtovaných úrokov? Môže sa z hľadiska dane z príjmov splatnosť úrokov predĺžiť postúpením? Pri posudzovaní splatnosti úrokov sa riadime úplne prvou pôvodnou zmluvou podpísanou s bankou ALEBO prvým dodatkom k zmluve o postúpení, keď sa prvýkrát určila splatnosť medzi novým veriteľom a dlžníkom?

Vzájomný zápočet pohľadávok

ID3890 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dlžník má v obci pohľadávku a obec voči nemu záväzok, ako zaúčtujem vzájomný zápočet?

Vrátenie neoprávnene čerpaných prostriedkov

ID3820 | | Tatiana Macháčová

Obec v roku 2018 dostala zo ŠR kapitálovú dotáciu. Investičnú akciu ukončila v roku 2019. Po zaradení majetku do užívania, začala majetok odpisovať a pomernú časť odpisov zúčtovávať na ťarchu 384 - Výnosy budúcich období a v prospech účtu 694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR. V roku 2020 bola vykonaná v obci kontrola, ktorá konštatovala porušenie podmienok zmluvy a obec je povinná vrátiť časť dotácie. Záväzok voči ŠR obec zaúčtovala zápisom MD 384 a D 379. Otázka: Ako má obec postupovať pri zúčtovávaní odpisov z účtu 384? Je potrebné opraviť rozpúšťanie aj v roku 2019, alebo má iba zostatok na účte 384 po zaúčtovaní záväzku vrátenia neoprávnene čerpaných prostriedkov rovnomerne mesačne rozpúšťať do konca životnosti majetku?

Odpis záväzkov

ID3755 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. aj naďalej eviduje v účtovníctve neodpísané záväzky z roku 2011 a 2015. Ide o dodávateľské faktúry za služby. Spoločnosť v minulých účtovných obdobiach nepostupovala podľa § 17 ods. 27 a nezvyšovala si základ dane v riadkoch DP, tak ako to ukladá zákon (myslím tým odpis záväzkov 20 %, 50 % a 100 % v priebehu 3 rokov). Čo má teraz urobiť, keď chce tieto záväzky jednorazovo odpísať:

1/ z účtovného hľadiska? Ako to zaúčtovať?

2/ z daňového hľadiska? (úpravy v riadkoch DP) Ide o jednotlivé sumy, ktoré nie sú vysoké, ale dokopy tvoria významnú položku.

Rozpočtová organizácia a jej záväzky

ID2945 | | Hana Jakubíková

Rozpočtové organizácie (školy) k 31. 12. 2016 vykazujú záväzky voči dodávateľom, ktoré vznikajú z dôvodu, že faktúry ktoré boli doručené v januári 2017 sú v súlade so zákonom o účtovníctve zaúčtované ešte k predchádzajúcemu roku 2016 (ide sa o faktúry za telefón za december, vyúčtovanie energie a pod.). Toto sa opakuje každoročne, tieto faktúry sú uhrádzané už vždy z rozpočtu roku, kedy boli doručené napriek tomu, že do účtovníctva sa ešte vždy zaúčtujú spätne do predchádzajúceho roku. Na základe audítora toto znamená porušenie § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v zmysle ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok (teda rok 2016). Podľa jeho názoru škola má odhadnúť výšku faktúr, ktoré budú doručené v januári 2017 (aj keď nevie napr. či bude mať nedoplatok alebo preplatok na energiách) a takúto sumu nemá vyčerpať v rozpočte roku 2016 a túto sumu má škola vrátiť zriaďovateľovi. Tie školy, ktoré tieto faktúry z januára 2017 nezaúčtujú v účtovníctve do svojich nákladov nemajú žiadne záväzky, ale škola, ktorá zaúčtuje v súlade so zákonom o účtovníctve tieto faktúry z januára 2017 do roku 2016 vykazujú záväzky voči odberateľom a takto podľa audítora nemali kryté záväzky v rozpočte roku 2016.

Úcet 413

ID2702 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť má kvôli záväzkom voči spoločníkovi záporné vlastné imanie. Chcela by dočasne preúčtovať časť záväzkov z účtu 365 na účet 413, čím by v súvahe dosiahla kladné vlastné imanie, ako by mala spoločnosť postupovať? Je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka? Môže po stabilizovaní finančnej situácie v spoločnosti previesť zostatok účtu 413 späť a účet 365 a vrátiť spoločníkovi dlžnú sumu? Komentár k Postupom účtovania v PÚ uvádza, že o peňažných a nepeňažných vkladoch rozhodujú zúčastnené osoby, za určitých podmienok môžu rozhodnúť aj o vrátení vkladu, Obchodný zákonník tieto vklady nevymedzuje ani nezakazuje. Ako je to reálne v praxi? Je možné záväzok naúčtovať na účet 413 a napr. o 2 roky ho v plnej výške vrátiť? Vyplývajú z tohto úkonu pre spoločnosť a spoločníka nejaké povinnosti?

Výpočet dní pre tvorbu OPP

ID2624 | | Ing. Lucia Vanková

Pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku 180 DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní). Poprosím konkrétnu odpoveď na moju otázku a nie citáciu zo zákona, že je to 360, 720 a 1080 dní.

Nevyfakturované služby

ID2617 | | Ing. Anton Kolembus

1. otázka či nevyfakturované dodávky na služby- napríklad elektrinu, plyn, prípadne nejaké nevyfakturované služby /ochrana objektu/ a tiež daň z motorových vozidiel - sa zahŕňajú do daňových nákladov 2015 roka- / ak máme faktúru , ktorá došla za 2015 rok vo februári 2016 / a účtujeme 502/326, 518/326 a daň mot. vozidlá účtujeme 531/326.

2. otázka- pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní).

Účtovanie hospodárskeho výsledku KS

ID2592 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditistom komanditnej spoločnosti je iná spoločnosť - s. r. o. Komanditná spoločnosť dosiahla za predchádzajúci rok stratu. Ako sa táto strata, záväzok voči KS, zaúčtuje v S.R.O.? Ako by sa zaúčtoval v S.R.O. dosiahnutý zisk, ktorý dosiahla komanditná spoločnosť ?