Otázky s vecným pojmom: Záväzok

počet otázok s vecným pojmom : 39Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rozpočtová organizácia a jej záväzky

ID2945 | | Hana Jakubíková

Rozpočtové organizácie (školy) k 31. 12. 2016 vykazujú záväzky voči dodávateľom, ktoré vznikajú z dôvodu, že faktúry ktoré boli doručené v januári 2017 sú v súlade so zákonom o účtovníctve zaúčtované ešte k predchádzajúcemu roku 2016 (ide sa o faktúry za telefón za december, vyúčtovanie energie a pod.). Toto sa opakuje každoročne, tieto faktúry sú uhrádzané už vždy z rozpočtu roku, kedy boli doručené napriek tomu, že do účtovníctva sa ešte vždy zaúčtujú spätne do predchádzajúceho roku. Na základe audítora toto znamená porušenie § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v zmysle ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok (teda rok 2016). Podľa jeho názoru škola má odhadnúť výšku faktúr, ktoré budú doručené v januári 2017 (aj keď nevie napr. či bude mať nedoplatok alebo preplatok na energiách) a takúto sumu nemá vyčerpať v rozpočte roku 2016 a túto sumu má škola vrátiť zriaďovateľovi. Tie školy, ktoré tieto faktúry z januára 2017 nezaúčtujú v účtovníctve do svojich nákladov nemajú žiadne záväzky, ale škola, ktorá zaúčtuje v súlade so zákonom o účtovníctve tieto faktúry z januára 2017 do roku 2016 vykazujú záväzky voči odberateľom a takto podľa audítora nemali kryté záväzky v rozpočte roku 2016.

Úcet 413

ID2702 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť má kvôli záväzkom voči spoločníkovi záporné vlastné imanie. Chcela by dočasne preúčtovať časť záväzkov z účtu 365 na účet 413, čím by v súvahe dosiahla kladné vlastné imanie, ako by mala spoločnosť postupovať? Je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia/rozhodnutie jediného spoločníka? Môže po stabilizovaní finančnej situácie v spoločnosti previesť zostatok účtu 413 späť a účet 365 a vrátiť spoločníkovi dlžnú sumu? Komentár k Postupom účtovania v PÚ uvádza, že o peňažných a nepeňažných vkladoch rozhodujú zúčastnené osoby, za určitých podmienok môžu rozhodnúť aj o vrátení vkladu, Obchodný zákonník tieto vklady nevymedzuje ani nezakazuje. Ako je to reálne v praxi? Je možné záväzok naúčtovať na účet 413 a napr. o 2 roky ho v plnej výške vrátiť? Vyplývajú z tohto úkonu pre spoločnosť a spoločníka nejaké povinnosti?

Výpočet dní pre tvorbu OPP

ID2624 | | Ing. Lucia Vanková

Pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku 180 DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní). Poprosím konkrétnu odpoveď na moju otázku a nie citáciu zo zákona, že je to 360, 720 a 1080 dní.

Nevyfakturované služby

ID2617 | | Ing. Anton Kolembus

1. otázka či nevyfakturované dodávky na služby- napríklad elektrinu, plyn, prípadne nejaké nevyfakturované služby /ochrana objektu/ a tiež daň z motorových vozidiel - sa zahŕňajú do daňových nákladov 2015 roka- / ak máme faktúru , ktorá došla za 2015 rok vo februári 2016 / a účtujeme 502/326, 518/326 a daň mot. vozidlá účtujeme 531/326.

2. otázka- pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní).

Účtovanie hospodárskeho výsledku KS

ID2592 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditistom komanditnej spoločnosti je iná spoločnosť - s. r. o. Komanditná spoločnosť dosiahla za predchádzajúci rok stratu. Ako sa táto strata, záväzok voči KS, zaúčtuje v S.R.O.? Ako by sa zaúčtoval v S.R.O. dosiahnutý zisk, ktorý dosiahla komanditná spoločnosť ?

Dodávateľská faktúra zo zahraničia

ID2531 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma AB dostane tovar a následne aj faktúru zo zahraničia za tovar v sume 1 000 €. Skladník na sklad prijme tovar v sume 1 000 €. Firma AB využije možnosť uhradiť faktúru so skontom a túto faktúru uhradí v sume 970 €. Pri zaúčtovaní dokladu /do účtovníckej firmy doklady sú predkladané až nasledujúci mesiac/ už vieme, že záväzok voči dodávateľovi, resp. suma obstaraného tovaru je len vo výške 970 €. Ako správne zaúčtovať túto faktúru? 970 € alebo 1 000 € na účty 131/321. Ak by sme priamo účtovali faktúru v sume 970 € na účty 131/321, príjem na sklad v sume 1 000 € na účty 132/131, môžeme skonto vo výške 30 € zaúčtovať interným dokladom na účty 131/504? Bude to takto správne? Ktorú sumu uvádzať do priznania k DPH z titulu nadobudnutia tovaru zo zahraničia? 970 € plus DPH alebo 1 000 € plus DPH?

Úprava základu dane o neuhradené záväzky

ID2506 | | Jana Klčová, Tax Manager, Accace, k.s.

V decembri roku 2011 sme kúpili od spoločnosti A pohľadávku voči FO – podnikateľovi, ktorú si postupne započítavame s našimi záväzkami voči tejto osobe. Zaujíma nás pohľad na záväzok voči spoločnosti A, ktorá nám túto pohľadávku predala. Do dnešného dňa sme tento záväzok neuhradili. Boli sme povinní postupovať v zmysle § 17 ods. 27 ZDP a pripočítať tento záväzok k základu dane za rok 2014? Dedukujeme zo znenia zákona, že v našom prípade ide o „iný majetok, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho vyradení z používania (i keď to neplatí doslovne), t. j. pri vyradení majetku – odpise pohľadávky vznikne spoločnosti náklad, tiež pri predaji tohto majetku – pohľadávky o náklade účtujeme. Z nášho pohľadu teda vzniká povinnosť daný záväzok za rok 2014 pripočítať. Súhlasíte s našim názorom?

Neuhradený záväzok a zvýšenie základu dane

ID2377 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť eviduje neuhradený záväzok, ktorý bol splatný 13. 9. 2012, takže je viac ako 720 dní po splatnosti. Je potrebné vykonať zvýšenie základu dane aj za predpokladu, že v roku 2012 bol celý náklad (služba) z danej faktúry preúčtovaný na 382, pričom k 31. 12. 2014 nie sú tieto komplexné náklady budúcich období rozpustené a teda náklad z danej faktúry v žiadnom roku neznižoval výsledok hospodárenia?

Účtovanie a daňové aspekty vzniku a úhrady záväzku z ručenia

ID2340 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Predmet: Záväzok z ručenia v zmysle pôv.znenia § 106 ods. 1 Obchodného zákonníka platného do 31. 12. 2001- účtovno-daňové aspekty. Naša a. s. v zmysle uvedeného ustanovenia ručila do 31. 12. 2001 za záväzky inej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je tá istá osoba. Na základe aktuálneho platného rozhodnutia súdu musíme tento záväzok z ručenia plniť voči veriteľovi. Súdny spor bol dlhodobý a toto riziko neúspešnosti-povinnosti uhradiť záväzok z ručenia sme zohľadnili v účtovníctve tvorbou ostatnej - daňovo neuznanej- rezervy (MD 548-D 459). Otázka: a, Ako sa má správne v našom účtovníctve (ručiteľa) premietnuť uvedený prípad v tomto čase -12-2014-, keď sme povinní plniť? - Naše úvahy: Zrušenie rezervy MD 459-D 548, vznik ručiteľského záväzku a zároveň vznik pohľadávky vo dlžníkovi za ktorého plníme záväzok z ručenia MD 378-D 325, úhrada ručiteľského záväzku MD 325-D 221? Vysporiadanie pohľadávky s dlžníkom -prepojenou spoločnosťou plánujeme zápočtom vzájomných pohľadávok. Bude sa teda táto úhrada veriteľovi účtovať len súvahovo - ako záväzok z ručenia/pohľadávka voči existujúcemu subjektu, za ktorý ručíme MD 378-D 325,  bez dopadu na výsledok hospodárenia -náklady- v roku 2014?  Alebo máme účtovať aj výsledovkové obraty na účtoch 588-325 a 378-688, výsledkom bude tiež nulový dopad na výsledok hospodárenia ručiteľa? b,Aké sú dopady účtovania z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov? Predpokladáme, že zrušenie-použitie ostatnej rezervy, bude odpočítateľnou položkou zo základu dane, keďže bola daňovo neuznaná v čase tvorby.

Zaúčtovanie vzájomného započítania pohľadávok v obci

ID2262 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aký spôsob má obec použiť na zaúčtovanie vzájomného započítania uvedených pohľadávok a záväzkov:

1./ na základe uzatvorenej zmluvy bolo dohodnuté, že obec zaplatí firme, ktorá pre obec zabezpečila administratívne práce súvisiace s prípravou projektu sumu 1000,00 €, pričom uvedená firma uhradí obci za umiestnenie reklám a propagáciu tú istú sumu, kde stret pohľadávok a záväzkov nastal 2. 9. 2014.