Otázky s vecným pojmom: Práca cez sviatok

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príplatok pri pracovnej ceste

ID3440 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanci vo firme majú zväčša bežnú pracovnú dobu počas pracovného týždňa. Niekedy sa ale stane, že v rámci rôznych marketingových akcií pracujú aj v sobotu, nedeľu, niekedy do noci. Toto sa väčšinou deje mimo ich bežného miesta výkonu práce, napríklad v nákupných centrách alebo u zákazníkov, často ide aj o tuzemské alebo zahraničné pracovné cesty. Ako máme z hľadiska správnej aplikácie § 122a, § 122b a § 123 posudzovať takúto situáciu, keď zamestnanec pracuje na pracovnej ceste? Patrí zamestnancom príplatok aj za prácu na pracovnej ceste? Ak áno, za aký rozsah dňa? Zamestnanec na pracovnú cestu aj cestuje, potom je výkon práce a nasleduje čas napríklad na hoteli. Na hoteli môže oddychovať alebo napríklad vykonávať prípravu na ďalší deň. Za ktoré časové úseky má zamestnanec v takomto prípade na pracovnej ceste dostať príplatok podľa Zákonníka práce? Má zamestnanec nárok na príplatok aj v prípade, že čerpá za prácu cez víkend náhradné voľno?

Kratší pracovný čas

ID1832 | | Ing. Jolana Strýčková

Zamestnávateľ so zamestnancom majú uzatvorenú pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas (10 hod. týždenne). Ak zamestnanec odpracuje za týždeň od pondelka do piatku viac ako 10 hod., tak zamestnávateľ mu dá neplatené voľno. Čo v prípade, ak zamestnanec odpracuje menej hodín a zvyšné hodiny si odpracuje na nasledujúci týždeň v sobotu prípadne v nedeľu. Má zamestnanec nárok na príplatok? Všetko v rámci jedného mesiaca. Ako je to v prípade, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú na neplatenom voľne a zamestnanec odpracuje v jednom týždni menej hodín a neodpracuje si to ani na nasledujúci týždeň, resp. nedosiahne požadovaný počet hodín za mesiac? Ako má postupovať zamestnávateľ? Tiež všetko v rámci jedného mesiaca.

Práca na dohodu a mzdové zvýhodnenie

ID1735 | | JUDr. Marek Švec

Má zamestnanec pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v noci a vo sviatok ?

Výpočet mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

ID296 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako sa postupuje pri výpočte mzdy zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom (11 hodín denne, cyklus – denná a  nočná  zmena,   2 dni voľna), s dohodnutou hodinovou mzdou, týždenný pracovný čas zamestnávateľa je 37,5 h:

1. v prípade, že nepracujú vo sviatok, na ktorý mali v rozvrhu zmien naplánovanú zmenu - patrí im náhrada mzdy za sviatok? Ak áno, za  koľko hodín,  za 11 h  (tak ako majú v pláne zmien) h alebo za 7,5 h ?

2. ak podľa plánu zmien majú odpracovať napr.:

  • 1/2011 176 h
  • 2/2011 154 h
  • 3/2011 165 h
  • 4/2011 165 h

v prípade, že ide o prácu podľa plánu zmien, bez nariadenej práce navyše - nepovažujú sa hodiny naplánované nad pracovný čas pre 37,5 h za nadčas?

3. Napríklad  podľa pracovného  kalendára pre 37,5 h, je za január pracovný čas  150 h, podľa rozvrhu zmien má zamestnanec odpracovať 176 h. Považuje sa rozdiel 26 h za nadčas alebo je prioritný plán zmien?

Príplatky v nepretržitej prevádzke

ID1113 | | JUDr. Marek Švec

Sme rozpočtová organizácia, ktorá zamestnáva vychovávateľov.  Patrí zamestnancovi (vychovávateľovi) pracujúcemu v nepretržitej prevádzke za nočnú zmenu  v čase od 19.00 h  do 7.00 h) príplatok za nočnú zmenu za celých 7 hodín alebo iba 6,50 hodiny, čiže bez prestávky na jedlo?  Aký príplatok patrí zamestnancovi pracujúcemu v nepretržitej prevádzke za sobotu, ak je tento deň súčasne sviatok?

Školenie zamestnanca obce

ID350 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Zamestnanec obce sa zúčastnil školenia, ktoré sa konalo v dňoch pracovného pokoja (t. j. v sobotu a v nedeľu). Ako možno túto situáciu posúdiť:

  1. má uvedený zamestnanec za účasť na školení v sobotu a v nedeľu nárok na príslušnú časť funkčného platu + príplatok za prácu nadčas a príplatok za prácu v sobotu a nedeľu v zmysle platných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.,
  2. alebo má nárok len na príslušnú časť funkčného platu bez príplatkov,
  3. zamestnanec nemá nárok na žiadne plnenie, ak by sa uvedená situácia posudzovala ako prekážka na strane zamestnanca?

So zamestnancom nebola uzatvorená žiadna dohoda podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce") a taktiež mu nebola písomne nariadená ani s ním dohodnutá práca nadčas podľa § 97 Zákonníka práce. Zamestnávateľ (obec) vyslal tohto zamestnanca na pracovnú cestu v súlade s § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.,  pričom mu na tlačive Cestovný príkaz určil miesto nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a miesto skončenia pracovnej cesty. Je možné tlačivo cestovného príkazu chápať ako nariadenie práce nadčas, keďže pracovná cesta sa uskutočnila v sobotu a nedeľu, keď zamestnanec nepracuje – pracovný čas má rozvrhnutý rovnomerne na 5 dní v týždni?

Evidencia pracovného času

ID251 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Musí zamestnávateľ viesť evidenciu pracovného času? Aké sú jeho povinnosti podľa Zákonníka práce?