Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaradenie majsterky odbornej výchovy na odbornom učilišti do platovej triedy

ID4761 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša zamestnankyňa má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, v študijnom odbore špeciálna pedagogika, VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy, výučný list v odbore krajčírka, ukončené adaptačné vzdelávanie, v školstve pracuje od r. 2013. V našej škole pracuje ako majsterka odbornej výchovy pre odbor výroba konfekcie na odbornom učilišti. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená?

Reklama na webe obci

ID4769 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Existuje právny predpis, ktorý by bránil obci, zverejniť na svojom webovom sídle reklamu tretích osôb. 

Zaradenie vychovávateľky v MŠ

ID4737 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Obec prijíma do materskej školy nového zamestnanca, na pozíciu vychovávateľka. Do akej platovej triedy ju môžeme zaradiť? - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie získané pred rokom 2019 odbor vychovávateľstvo - 1. atestácia „Výchovný program v školskom klube detí s mentálnym postihnutím“ - osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky - prax 40 r. vychovávateľ na špeciálnej škole.

Suma vyrátania odstupného

ID4753 | | Ing. Iveta Matlovičová

K 1. 7. 2023 na škole skončila riaditeľka po 21 rokoch. Rozviazali sme s ňou pracovný pomer dohodou, k 31. 8. 2023 sme jej ukončili pracovný pomer a vyplácame jej 5-mesačné odstupné, z akej sumy ho máme vyrátať? Posledný platový dekrét mala upravený 1. 7. 2023, keďže už nie je riaditeľka, prvý júlový týždeň bola v práci, do konca prázdnin čerpala dovolenku.

Ocenenie darovaného DHM v obci

ID4747 | | Terézia Urbanová

Obec prijala dar - menšia budova. Nevie, akým spôsobom ho oceniť a tiež ako ho zaúčtovať do účtovníctva. Účtovala 042 / 384 v nejakej cene 021 / 042 551 / 081 384 / 694 je to správne?

Aké reformy prešli alebo sú naplánované v štátoch V4 od roku 1999 čo sa týka deľby kompetencií medzi štátom a miestnou územnou samosprávou

ID4757 | | redakcia OaO Wolters Kluwer

Aké reformy prešli alebo sú naplánované v štátoch V4 od roku 1999 čo sa týka deľby kompetencií medzi štátom a miestnou územnou samosprávou

Deľba kompetencii medzi štátom a miestnou územnou samosprávou v krajinách V4

ID4751 | | redakcia OaO Wolters Kluwer

Potreboval by som deľbu kompetencií v rámci krajín V4 ako vyplýva z názvu , samozrejme za každú krajinu zvlášť. Potrebujem čím viac info teda dobré by boli aj zdroje. ak je možné aj Pojmy a princípy deľby kompetencií Princíp spravodlivej deľby moci Princíp nedelenia zodpovednosti Princíp subsidiarity Decentralizácia a jej členenie

Stravovanie zamestnancov vo vlastnej reštaurácii

ID4683 | | Ing. Anton Kolembus

Poprosila by som o usmernenie v súvislosti so stravovaním zamestnancov. Máme vlastné stravovacie zariadenie, ktoré využívajú hostia aj zamestnanci. Obedy a večere sú vo forme švédskych stolov. Máme stanovenú kalkuláciu ceny a táto sa používa na stanovenie ceny stravného lístka pre zamestnancov. Niektorí zamestnanci sa stravujú aj navyše, napríklad vtedy, keď nerobia alebo keď nemajú nárok aj na obed aj na večeru. Je možné im fakturovať tú istú sumu za cenu obeda alebo večere ako je stanovená pri kalkulácii stravy?

Určení režimu DPH, Fakturace vztahující se k nemovitosti vlastněné zahraniční osobou, reg. na Slovensku podle § 5 slovenskému plátci

ID4749 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o určení správného režimu DPH pro případy vztahující se k nemovitosti na Slovensku: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z., který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje je vlastníkem nemovitosti na Slovensku, kterou celou pronajímá slovenské společnosti plátci DPH na Slovensku k ekonomické činnosti.

  1. Bude česká společnost při vystavování dokladů za pronájem nemovitosti vystavovat doklady se slovenskou DPH?
  2. Může si tato česká společnost uplatnit odpočet DPH z dokladů, které obdrží od slovenských plátců DPH např. za nákup vybavení nemovitosti a energie?
  3. V případě přeúčtování energií na nájemce bude vystavovat doklady za přeúčtovávané energie s DPH?
  4. Může být na tuto českou firmu registrovanou na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. přenesena daňová povinnost dle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z, v případě fakturování stavebních prací týkajících se dané nemovitosti?

Nájom vozidiel od dcérskej spoločnosti odštepného závodu z CZ

ID4701 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Sme materská spoločnosť so sídlom na území SR. Máme odštepný závod v CZ a organizačnú zložku v DE. Odštepný závod v CZ má v majetku osobné a nákladné motorové vozidla, ktoré prenajíma materskej spoločnosti v SK. Vozidlá používajú zamestnanci, evidovaný v pracovnom pomere v materskej spoločnosti SK v rámci EÚ pri stavebných prácach. Moja otázka znie, ak uhradíme nájom odštepného závodu, podlieha zrážkovej dani na SK v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia? Uhradiť odštepnému závodu sumu nižšiu o zrážku, zrážku zaplatiť daňovému úradu na SK? Môžeme túto zrážkovú daň započítať s daňovou povinnosťou na daň z príjmov v CZ?