Otázky s vecným pojmom: Spoločnosť s ručením obmedzeným

počet otázok s vecným pojmom : 119Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prevoditeľnosť obchodného podielu

ID721 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s ručením obmedzeným mala  štyroch  spoločníkov - fyzické osoby, z toho  spoločníci A a B sú spoločníkmi a konateľmi spoločnosti od  jej vzniku v roku 1991 s vkladom 1 660 eur.  Spoločníci C a D sa stali spoločníkmi na základe zápisu do obchodného registra   27. 10. 2003 tiež s vkladom 1 660 eur. Všetky vklady sú splatene. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu podľa § 115 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník v z. n. p.  spoločníci C a D s účinnosťou od 12. 5. 2011 previedli svoj obchodný podiel na spoločníkov A a B bezodplatne.

Uvedená zmena bola zapísaná aj vo výpise z obchodného registra  nasledovne:

  • spoločník A = vklad 3 320 eur a
  • spoločník B = vklad 3 320 eur

Aký daňový a účtovný dopad bude mať tento prevod na  spoločníkov – nadobúdateľov, spoločníkov – prevádzateľov  a na samotnú spoločnosť?

Predaj obchodného podielu

ID514 | | Ing. Silvia Jambrichová

Ako správne postupovať v nasledujúcom prípade? Jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným predal svoju spoločnosť (celý obchodný podiel) novým vlastníkom. Ako sa bude posudzovať príjem z predaja obchodného podielu z pohľadu preddávajúceho? Čo tvorí základ dane v roku 2010? Spoločnosť vznikla v roku 1993.

 

Podiel na zisku tichého spoločníka

ID448 | | Ing. Lucia Vanková

Akciová spoločnosť v SR  vložila finančné prostriedky ako tichý spoločník  do spoločnosti s ručením obmedzeným v ČR (spoločnosti sú prepojené personálne - nie majetkovo!). Česká spoločnosť vykázala  v roku 2010 zisk. Z čistého zisku prislúcha podľa zmluvy o  tichom spoločenstve  akciovej spoločnosti  85 %-ný podiel.  Česká spoločnosť  plánuje podiel na zisku vyplatiť slovenskej akciovej spoločnosti. Predtým však zrážkovo zdaní podiel 15%-nou sadzbou dane. Tento prípad sa zaúčtuje na účet 315/665. Je tento   výnos  súčasťou základu dane  akciovej spoločnosti a zrážkovú daň zrazenú  v ČR si akciová spoločnosť započíta v daňovom priznaní za rok 2011, resp.  sa má riadiť podľa  §12 ods. 7 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?   V prípade, že sa tichý spoločník rozhodne neinkasovať zisk, ale navýšiť svoj vklad o prislúchajúci podiel zisku, je tento zisk tiež predmetom dane z príjmu ?

Cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára

ID314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditná spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ)  komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s. v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa  spoločnosti.

1. Môžu byť cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára,  resp. jeho zástupcu -konateľa vyplácané priamo v komanditnej spoločnosti  a účtované do nákladov k. s.  ?  Spoločníkom u komplementára a k. s. je zahraničná právnická osoba, ktorá má väčšinový podiel na základnom imaní  aj v k. s. a komplementára čiže s. r. o.

Účtovanie zásob spôsobom A

ID152 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Kedy je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná účtovať sklad metódou A? Alebo je spôsob vedenia skladu dobrovoľným rozhodnutím spoločnosti?

Optimalizácia daňového zaťaženia

ID143 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – fyzická osoba, účtuje v jednoduchom účtovníctve, chce svoje podnikanie pretransformovať na s. r. o. formou predaja spoločnosti k 31. 7. 2010. Podnikateľ vykázal nasledujúce výsledky svojej činnosti:

  • zásoby 17 000 €,
  • pohľadávky 46 000 €,
  • dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene 3 600 €,
  • hotovosť 7 000 €,
  • bankový účet – kontokorentný 3 100 €,
  • úver 9 000 €,
  • krátkodobý majetok 5 200 €,
  • záväzky 68 000 €.

Čisté obchodné imanie je záporné.

Ako možno optimalizovať daňové zaťaženie? Ako presne treba upraviť základ dane pri predaji a následne ukončení činnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba?

Likvidácia spoločnosti a účtovná závierka

ID140 | | Ing. Silvia Mandáková

Spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpila do likvidácie dňa 1. 1. 2009. K 31. 12. 2008 bola spracovaná riadna účtovná závierka. Dňa 30. 4. 2010 bola ukončená likvidácia. Od 1. 5. 2010 s.r.o. pokračuje v podnikaní. Je potrebné spracovať priebežnú závierku k 30. 4. 2010 a následne k 31. 12. 2010 riadnu účtovnú závierku? Aké iné povinnosti má spoločnosť z pohľadu účtovníctva? Oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a živnostenskému úradu spoločnosť splnila.

Rovnaký termín doručenia oznámenia o daňovej kontrole a podania dodatočného daňového priznania

ID709 | | Klára Klabníková

Správca dane doručil dňa 31. mája 2010 platiteľovi s mesačným zdaňovacím obdobím oznámenie o začatí daňovej kontroly podľa § 15 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. za zdaňovacie obdobie roku 2008. Platiteľ podal a doručil správcovi dane v tej istý deň, t. j. 31. mája 2010 dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia mesiace júl až december roku 2008 na vyššiu daňovú povinnosť. Je správca dane povinný akceptovať tieto dodatočné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty za uvedené zdaňovacie obdobia roku 2008?