Otázky s vecným pojmom: Evidencia

počet otázok s vecným pojmom : 12Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podnikanie na základe združenia bez právnej subjektivity

ID3867 | | Ing. Marián Drozd

5 živnostníci začali spoločne podnikať na základe Zmluvy o združení osôb bez právnej subjektivity na základe § 829-841 OZ. Na 1 z nich je zriadený účet, na ktorý majú všetci účastníci združenia prístup a na ktorý budú chodiť príjmy z podnikateľskej činnosti a hradiť spoločné výdavky na predmetnú činnosť. Samostatne bude vedená daňová evidencia združenia a na konci roka každý sa bude podieľať 1/5 na príjmoch a výdavkoch združenia v rámci svojho daňového priznania. Zahraničný odberateľ, pre ktorého budú vykonávať činnosť však neakceptuje vo svojej evidencii faktúry v hlavičke ktorých by boli všetci účastníci združenia. Je možné akceptovať vystavovanie faktúr vždy na jedného účastníka združenia, vždy iného- ako dodávateľa s tým, že účet na úhradu faktúr by bol spoločný ako aj evidencia združenia.

Doklad pri dodaní tovaru na dobierku

ID3473 | | Ing. Marián Drozd

Podľa zákona o DPH má platiteľ dane pri dodaní tovaru vystaviť faktúru. Faktúra sa podľa zákona vystaví voči inému platiteľovi dane. Čo je platiteľ povinný vystaviť pri odoslaní tovaru fyzickej osobe, nepodnikateľovi, neplatiteľovi DPH pri predaji tovaru na dobierku? Nakoľko dátum dodania tovaru je deň, keď kuriér odovzdá tovar kupujúcemu, stačí do balíka vložiť dodací list a pri úhrade kuriérovi zaevidovať túto platbu do evidencie DPH?

Účtovanie o tovare pri trojstrannom obchode

ID3271 | | Ing. Marián Drozd

Sme 1. odberateľ pri trojstrannom obchode. Ako máme účtovať o nákupe tovaru od dodávateľa a o predaji tovaru odberateľovi? Je potrebné evidovať aj pohyb tovaru v kg aj v eurách na evidenčnom sklade? Používame spôsob A.

Evidencia stavu zásob v nulovej hodnote

ID2142 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Som živnostník – predávam použitý tovar, vediem daňovú evidenciu a nie som platiteľ DPH. Zaujímalo by ma, ako mám viesť evidenciu zásob v prípade, že som tovar, ktorý ďalej predávam, dostal vo forme daru. Taktiež predávam použitý tovar, ktorý som mal pôvodne v osobnom vlastníctve. Čo mám v tomto prípade uviesť v daňovom priznaní ako počiatočný a konečný stav zásob, keďže tovar naskladňujem v nulovej hodnote a pri daňovej evidencii sa na mňa nevzťahuje zákon o účtovníctve?

Nevysporiadané pohľadávky

ID1590 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, eviduje vo svojej knihe pohľadávok nezaplatené faktúry. Tieto má vo svojej evidencii už niekoľko rokov, niektoré firmy už aj zanikli, tzn. pohľadávky nebudú ani v budúcnosti zaplatené. Akým spôsobom môže tieto pohľadávky vyradiť z evidencie, aby postupoval správne podľa zákona?

Povinnosť viesť záznamy o motorovom vozidle

ID1575 | | Ing. Zdenka Jablonková

Spoločnosť - platiteľ DPH kúpila osobné motorové vozidlo ojazdené, v hotovosti  v Nemecku bez DPH  a zaradila ho do majetku. V decembri sa spoločnosť rozhodla, že na uvedené motorové vozidlo bude cez lízingovú spoločnosť žiadať spätný leasing (je podpísaná zmluva o zabezpečení, kúpna zmluva, dohoda o pristúpení k záväzku, spoločnosť má splátkový kalendár).

Od 1. 10. 2012 podľa § 70 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), sa ukladá pri kúpe motorového vozidla na účely jeho ďalšieho predaja povinnosť viesť záznamy o tomto motorovom vozidle, a súčasne doručenie evidencie na daňový úrad v lehote na podanie daňového priznania k DPH.

Stála prevádzkareň v Nemecku

ID1307 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosti vznikla povinnosť vytvorenia stálej prevádzkarne v Nemecku. Okrem povinnosti platenia dane z príjmu v Nemecku má spoločnosť aj povinnosť platenia inej dane? Ide o odvody za zamestnancov a dane zo závislej činnosti týchto zamestnancov.  Zamestnanci sú prihlásení v slovenskom sociálnom systéme a odvody a daň zo závislej činnosti odvádza spoločnosť v Slovenskej republike. Má firma povinnosť viesť účtovnú evidenciu v zahraničí, alebo stačí viesť účtovníctvo oddelene na Slovensku?

Sprostredkovanie predaja leteniek a DPH

ID1322 | | Ing. Anton Kolembus

Letisko uzavrelo dohodu s medzinárodným leteckým prepravcom z Poľska o sprostredkovaní predaja leteniek pre prepravcu v mene a na účet leteckého prepravcu. Letisko si neúčtuje od prepravcu províziu za sprostredkovanie tejto služby, ale účtuje si k cene letenky servisný poplatok vo výške 10 eur. Uvedená preprava spadá pod § 46 ods. 2  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), z toho nám vyplýva, že  k cene letenky neúčtujeme DPH, ako ani k ostatným službám, poskytnutým tomuto prepravcovi (§ 46 ods.3 zákona o DPH). Aj vyššie uvedený servisný poplatok bude tiež oslobodený od DPH? Je správne, ak tieto oslobodené doplnkové služby k medzinárodnej preprave osôb nevstupujú do daňového priznania k DPH, iba do evidencie DPH?

Odpredaj použiteľných zvyškov po havarovanom vozidle

ID1308 | | Ing. Marián Drozd

Osobné motorové vozidlo (zaradené v roku 2004) sme po havárii vyradili z evidencie dlhodobého majetku, keďže sme obdržali vyjadrenie z poisťovne, že predpokladané náklady na opravu prevyšujú 70 % všeobecnej hodnoty vozidla a škodu na vozidle budú likvidovať ako totálnu škodu. Našli sme záujemcu, ktorý si automobil dokáže opraviť, aby ho mohol používať. Predmetné vozidlo sme mu odpredali, následne sa uskutočnil prepis na nového majiteľa aj na polícii.

Ako máme postupovať? Účtovať o škode - účet  549-daňovo neuznaný náklad) -  a následne o predaji materiálu (účet 642); alebo vozidlo vyradíme v zostatkovej cene ( účet 541) a účtovať následne o predaji majetku (účet 641)? Fakturácia pri odpredaji osobného auta, pri kúpe ktorého sme si nemohli DPH odpočítať je bez DPH. Ako postupovať v prípade fakturácie použiteľných zvyškov  daného záujemcovi, ide o FO - nepodnikateľa, bude s DPH?

Požičovňa náradia

ID929 | | Ing. Jarmila Strählová

Živnostník – platiteľ DPH, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva,  nakúpil náradie a má ho zaevidované v obchodnom majetku. Na základe nájomnej zmluvy ho požičiava. Vlastní aj náradie, ktoré nemá zaradené v obchodnom majetku a má ho len pre vlastnú potrebu, a rovnako by ho chcel požičiavať. Akou formou ho má zaradiť do obchodného majetku a v akej cene, keďže nemá k tomu už žiadny doklad o nákupe? Akú má mať k uvedenému náradiu evidenciu, a ako ho správne zaúčtovať? Ide napr. o zbíjacie kladivá, demolačné kladivá v hodnote cca 250 eur, vibračná platňa v cene 600 eur a brúska uhlová v hodnote 100 eur. Všetko je cena bez DPH.