Otázky s vecným pojmom: Spoločnosť s ručením obmedzeným

počet otázok s vecným pojmom : 119Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako účtovať PHL v plnej výške?

ID998 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má od fyzickej osoby - nepodnikateľa vypožičaný (bezodplatne) osobný automobil. Spoločnosť nemá zamestnancov, automobil  používajú dvaja spoločníci iba na obchodné účely. Všetky náklady na prevádzku automobilu znáša spoločnosť. Ako  správne účtovať spotrebu PHL (platiteľ DPH, účtovanie zásob spôsobom B). Treba viesť knihu jázd, robiť cestovné príkazy? Predpokladám, že fyzická osoba nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť.

Automobil, daňové výdavky a daň z motorových vozidiel

ID2632 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r. o. nemá zamestnancov. Jediný konateľ používal na služobné cesty v roku 2015 motorové vozidlo svojho otca (zmluva o bezplatnej výpožičke) a do nákladov spoločnosti tak boli zaúčtované náklady na PHL podľa počtu km a priem. ceny PHL (prepočítané podľa normovanej spotreby) a tiež náklady do výšky základnej náhrady za km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách a nákladoch za stravné. Automobil používal len cez pracovné dni. Za uvedené vozidlo zaplatila spoločnosť v januári 2016 Daň z motorových vozidiel za rok 2015. Dané vozidlo však cez víkendy roku 2015 používala iná FO – syn konateľa. Syn konateľa, podnikateľ FO, použil auto rovnako na základe zmluvy o výpožičke, uzatvorenej s vlastníkom tiež na podnikanie a do svojich skutočných nákladov si účtoval náklady (PHL, sadzba zákl. náhrady, stravné) ale iba za víkendy, keďže pracuje len cez víkendy v umeleckej oblasti. Je v poriadku, že aj FO si uplatňuje do nákladov výdavky za používanie automobilu, ale nevie preukázať zaplatenie DzMV za rok 2015, keďže DzMV sa platí podľa mesiacov a za celý rok 2015 ju zaplatila s. r. o.?

Bankový účet s.r.o.

ID2249 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aký zákon, konkrétny § poruší s. r. o. v prípade, že na podnikanie používa bankový účet fyzickej osoby - konateľa. Účet nie je vedený na právnickú ale na fyzickú osobu.

Byt v podnikaní a účtovanie nákladov

ID3275 | | Ing. Beata Moravcová

Máme byt v s. r. o.-čke . Zaradila som ho do majetku a používa sa len na podnikanie - ubytovacie služby. Chcela by som sa spýtať, ako účtovať jednotlivé položky od správcu:

  • služby spojené s výkonom správcu,
  • fond opráv,
  • dažďová voda,
  • upratovanie,
  • elektrická energia,
  • voda,
  • odvoz smetí.

Cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára

ID314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditná spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ)  komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s. v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa  spoločnosti.

1. Môžu byť cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára,  resp. jeho zástupcu -konateľa vyplácané priamo v komanditnej spoločnosti  a účtované do nákladov k. s.  ?  Spoločníkom u komplementára a k. s. je zahraničná právnická osoba, ktorá má väčšinový podiel na základnom imaní  aj v k. s. a komplementára čiže s. r. o.

Daň z motorových vozidiel 2013

ID2030 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

1. Spoločník s. r. o. používa na služobné účely v s. r. o. súkromné motorové vozidlo v priebehu roka 2013 každý mesiac niekoľko dní v každom mesiaci. Za aké obdobie zaplatí daň z motorových vozidiel za rok 2013 - za jednotlivé dni alebo za celý rok 2013?

2. Zamestnanec s. r. o. použil v priebehu roka 2013 súkromné vozidlo na služobné účely 1 deň. Zaplatí s. r. o. daň z motorových vozidiel za rok 2013 za tohto zamestnanca len za tento 1 deň?

Daň z úroku plateného FO do zahraničia

ID1598 | | Ing. Alena Benková

Spoločnosť vypláca mesačne so splátkou pôžičky aj úrok z poskytnutej pôžičky fyzickej osobe z Českej republiky (rezident ČR). Je spoločnosť  povinná z tohto úroku zraziť daň? Ak áno, v akej výške? A ako sa  ďalej postupuje  s touto daňou? Kedy má spoločnosť povinnosť odviesť túto daň daňovému úradu? Na aký účet?

Darovanie časti nerozdeleného zisku po zdanení ?

ID2668 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Môže spoločnosť s ručením obmedzeným časť nerozdeleného zisku po zdanení darovať fyzickej osobe, prípadne právnickej, ktorá nie je spoločníkom ani konateľom, ani zamestnancom spoločnosti, akým fyzickým a právnickým osobám môžem zisk darovať a v akej výške môžem zisk darovať?

Dodanie služby do zahraničia a registrácia pre DPH

ID1376 | | Ing. Marián Drozd

Účtujeme pre spoločnosť - s.r.o. s činnosťou zabezpečovanie študijných pobytov, jazykových kurzov v zahraničí. Spoločnosť fakturuje služby študentovi – nezdaniteľnej osobe v tuzemsku na základe dodávateľskej faktúry zahraničného školského zariadenia. Svoju províziu fakturuje školskému zariadeniu do zahraničia, resp. dodávateľská faktúra je hneď znížená o províziu. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  (ďalej len „zákon o DPH“) miestom dodania týchto služieb vrátane ich organizovania je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú. Inú činnosť táto spoločnosť nevykonáva. Je povinná táto spoločnosť vykonať registráciu pre DPH po dosiahnutí zákonom stanoveného obratu 49 790 eur, keď má príjmy len s miestom dodania služby v zahraničí? Vzťahuje sa na túto spoločnosť § 7a?

Dohodár a lekárska prehliadka

ID2052 | | JUDr. Tatiana Mičudová

S. r. o. prijme zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti. Je potrebné pri dohodároch žiadať vykonanie prevenetívnej lekárskej prehliadky? Ako je to s úhradou za výkon preventívnej prehliadky - je povinný ju preplatiť v tomto prípade zamesnávateľ?