Otázky s vecným pojmom: Spoločník

počet otázok s vecným pojmom : 30Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj časti podniku.

ID3808 | | Ing. Marián Drozd

V nadväznosti na odpoveď otázky č. 3793 od JUDr. Tatiany Mičudovej, ktorá navrhla riešiť rozdelenie spoločnosti predajom jej časti mám ďalšiu otázku. V prípade predaja časti spoločnosti jednému zo spoločníkov by išlo o predaj za symbolickú cenu. Je takýto spôsob v súlade z Obchodným zákonníkom? Ak áno, aké by boli prípadné daňové dopady na predávajúceho a kupujúceho? Pre úplnosť dodávam, že by išlo o kúpnu zmluvu medzi právnickými subjektmi, pričom kupujúci spoločník bude mať aj po predaji majetkovú účasť v pôvodnej spoločnosti.

Pôžička od spoločníka

ID2895 | | Ing. Anton Kolembus

S.r.o. potrebuje na preklenutie finančných problémov pôžičku, ktorú jej poskytne jeden zo spoločníkov. Môže spoločník poskytnúť s.r.o.-čke, v ktorej je spoločníkom, pôžičku? Ak áno, tak za akých podmienok? Môže to byť bezúročná pôžička? Je potrebné k tejto transakcii viesť transferovú dokumentáciu? Vyplývajú z tejto transakcie nejaké povinnosti či už jednej strane alebo druhej strane?

Vysporiadanie účtovnej straty 429

ID2864 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná nasledovná situácia – spoločnosť bola dlhodobo v strate, a tak bol spoločník nútený dotovať spoločnosť, čo sme účtovali na účet 365 – napr. 221/365. Spoločnosť za roky naakumulovala účtovnú stratu. Spoločník sa rozhodol, že uhradí túto stratu spoločnosti. V rámci Rozhodnutia jediného spoločníka sme predpísali úhradu straty spoločníkom: 354/429.

1., Môže sa spoločník rozhodnúť, že táto pohľadávka spoločnosti voči nemu bude uhradená kompenzáciou jeho vkladu – 365/354 ? Je to zákonné, alebo musí vždy uhradiť stratu vkladom peňazí na bankový účet spoločnosti?

2., Prípadne je zákonná taká možnosť, že Rozhodnutím jediného spoločníka sa vklad spoločníka preklasifikuje na kapitálový fond: 365/413. Následne sa tento fond použije na úhradu straty.

Dividendy vyplatené cudzincovi

ID2800 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. chce vyplatiť dividendy spoločníkom z Poľskej republiky (50 % + 50 % podiel na majetku). Aké povinnosti si musí uvedená spoločnosť splniť? Ak sa musí postupovať podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia článok 10, za akých okolností je to podľa bodu 1 a za akých podľa bodu 2?

Daň z príjmov FO

ID2792 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. požičala finančné prostriedky svojmu spoločníkovi/osobe blízkej/.Po troch mesiacoch sa rozhodla túto pôžičku postúpiť úplne cudzej osobe občanovi za 1 €. V s. r. o. sme pohľadávku odpísali cez 546 nedaňovo a príjem 1 € dali do výnosov. Vzhľadom na nové Usmernenaie Finančnaej správy, ktorá vyjadrila že postúpenie pohľadávky je právo, potom z ďalšieho textu vyplýva, že sa postúpenie pohľadávky zdaňuje u občana § 8 (aj vtedy ak bola postúpená pôvodne pôžička, ktorá bola poskytnutá už zo zdanených peňazí) pričom pôžičky sa nezdaňujú? Občan zaplatil za postúpenie pohľadávky 1 € a je dosť pravdepodobné, že ju nikdy nevymôže??? Myslíte si, že hrozia občanovi nejaké sankcie, ak sa nebude reálne snažiť o vymoženie predmetnej pohľadávky? Pred týmto postúpením sme mali od Finančnej správy výklad (samozrejme nemá žiadnu právnu silu), že postúpenie pohľadávky nie je predmetom dane? 

Obmedzenie platieb v hotovosti

ID2713 | | Klára Klabníková

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len "zákon o obmedzení platieb v hotovosti") sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €, ak odsek 2 neustanovuje inak. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti nerozlišuje právny dôvod platby. Zákaz platby v hotovosti sa vzťahuje na akékoľvek platby vykonané v hotovosti, okrem výnimiek uvedených v § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Spoločník by pri založení spoločnosti chcel vložiť vklad 50 000 €, resp. 15 000 € do základného imania spoločnosti. De jure spoločnosť neexistuje. 5 000 € je medzi "podnikateľmi". Medzi fyzickými osobami je 15 000 €. Vklad do spoločnosti pred zápisom sa dáva "do rúk" správcovi vkladu – ktorým je fyzická osoba (pravdepodobne tá istá osoba, ktorá je aj spoločníkom). Vklad spoločníka do základného imania nie je medzi výnimkami. Môže teda spoločník vložiť do rúk správcu vkladu (sám sebe) sumu 50 000 €, resp. 15 000 €?

Posúdenie závislosti osôb

ID2629 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zaujímajú nás vzťahy závislosti podľa § 2 písm. o) bod 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. vo vzťahu ku prokuristovi. Nastal prípad, kde fyzická osoba je konateľom v jednej spoločnosti a prokuristom (zapísaným v obchodnom registri) v inej. Je nutné tieto dve spoločnosti považovať za závislé? Prax priniesla ešte jednu situáciu, kde fyzická osoba (nie je konateľom ani spoločníkom) má generálnu plnú moc na zastupovanie danej spoločnosti navonok, t. j. v akýkoľvek vzťahoch a jednaniach, kedy po predložení overenej plnej moci plne zastupuje spoločnosť. Je táto osoba závislou vo vzťahu k inej spoločnosti, kde je konateľom? Môžeme teda tieto dva prípady zahrnúť pod štatutárne orgány v zmysle znenia zákona?

Pôžičky od spoločníkov/konateľov, Plnenia spoločníkom/konateľom- Zákaz vrátenia vkladu

ID2504 | | Ing. Anton Kolembus

Pôžičky od spoločníkov/konateľov Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 29. 4. 2015: Spoločník nemôže poskytnúť úver v hotovosti. Od 1. 1. 2016 sa toto obmedzenie rozširuje na širší okruh osôb. Takže doteraz, keď chýbali firme peniaze do pokladnice, spoločník tam vložil peniaze. (211/365) Keďže pri niektorých nákupoch firma bude potrebovať peniaze v hotovosti, firma bude musieť dotovať pokladnicu aj v budúcnosti nejakým spôsobom. Aké riešenia nám odporúčate, akým spôsobom má firma dotovať pokladnicu v hotovosti? (Napr. s prijatou pôžičkou od tretích osôb? 211/249) Plnenia spoločníkom/konateľom- Zákaz vrátenia vkladu Za vrátenie vkladu sa považuje aj plnenie bez primeraného protiplnenia. Pri posudzovaní primeranosti protiplnenia je potrebné zohľadniť najmä obvyklú cenu na trhu, schopnosť druhej strany ho poskytnúť. Môže firma spoločníkovi vrátiť peniaze v hotovosti? (365/211) Ak firma predá konateľovi hmotný majetok, stačí, keď ho predá za obvyklú trhovú cenu? Na aké konkrétne plnenia sa vzťahuje ešte tento zákon?

Vyplatenie kapitálového fondu /účet 413/

ID2445 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť sa rozhodne - VZ- že HV po zdanení zvýši vlastné imanie cez kapitálový fond účet 413. po nejakom čase rozhodne VZ, že kapitálový fond nepotrebuje a rozhodne o jeho rozpustení v prospech spoločníkov/podľa podielov na ZI/. Zaúčtuje 413/365. Môže si spoločník takéto prostriedky vyplatiť? Nejde o skrytú formu výplaty dividend? Môže rozpustiť kapitalový fond, ktorý tvoril zo zisku po zdanení? V Obchodnom zákonníku sme nenašli zákaz rozpustenia kapitálového fondu v prospech spoločníkov, nenašli sme zákaz rozpustenia fondu ani v postupoch účtovania a v zákone o účtovníctve. Ide tiež o to či uvedená výplata cez účet 413 nemá dopad na odvody do zdravotnej poisťovne podľa § 10b zákona o zdravotnom poistení.

Odpustenie dlhu v jednoosobovej s. r. o.

ID2399 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Jednoosobová s. r. o. požičala finančné prostriedky bezúročne (je v postavení veriteľa) svojmu spoločníkovi. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka sa rozhodol, že si finančné prostriedky odpustí - Odpustenie dlhu. Vznikne spoločníkovi, ktorý si sám sebe odpustil dlh, záväzok voči štátnemu rozpočtu, ak sa uvedené odpustenie dlhu odpíše cez účet 546, ktorý sa v daňovom priznaní pripočíta. V § 17 sme nenašli žiadne obmedzenie z tohoto titulu.