Otázky s vecným pojmom: Miesto poskytnutia služby

počet otázok s vecným pojmom : 32Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH - vývoz služieb do EÚ

ID2138 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská obchodná spoločnosť XXX - platiteľ DPH v SR, dodáva nasledovné služby rakúskemu odberateľovi –platiteľovi DPH v Rakúsku:

1) pilčícke práce, ktoré spočívajú v ťažbe dreva, prerezávku stromov, výžin, sadenie sadeníc, ochrana stromov náterom 2) pilčícke práce už vyťaženého dreva (už vyťažené drevo prerezáva na menšie časti, ďalej približovanie - presun už vyťaženého dreva z miesta na iné miesto - manipulácia už vyťaženého dreva. Vyššie uvedené práce pre pre slovenskú spoločnosť XXX vykonáva ďalšia slovenská spoločnosť YYY – platitel DPH v SR. Je správny nasledovný postup: - v prípade v bode 1) sa miesto dodania služby určí podľa § 16 ods.1 zákona o DPH, to je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza - v danom prípade iný členský štát Rakúsko. Je správne ak slovenská firma YYY fakturuje služby uvedené v bode 1) bez DPH , ktoré vykonala v Rakúsku pre slovenskú firmu XXX? - v prípade v bode 2) sa miesto dodania služby určí podľa § 15 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služby je miesto, kde má odberateľ sídlo alebo miesto podnikania. Je správne ak slovenská firma YYY fakturuje služby slovenskej firme XXX uvedené v bode 2) so slovenskou DPH , ktoré vykonala v Rakúsku pre slovenskú firmu XXX?

Fakturácia služieb do Ruska

ID2082 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť-platiteľ DPH fakturuje ruskej spoločnosti na základe zmluvy o obchodnom zastúpení a sprostredkovaní vykonané práce a služby: - výber a zabezpečenie výrobcov hutníckych polotovarov - výber a zabezpečenie výrobcov automobilových komponentov - výber a zabezpečenie potenciálnych odberateľov surovín a pod. Všetky tieto práce a služby sú vykonávané našou (SR) spoločnosťou na území Slovenskej republiky, resp. v rámci štátov EU. Aké povinnosti nám (slovenskej s.r.o.) vyplývajú z titulu tejto obchodnej spolupráce vo vzťahu k zákonu o dani z pridanej hodnoty (fakturácia bez alebo s DPH, a pod.) a zákona o dani z príjmov (zabezpečenie dane, zrážková daň, a pod.)? Jednu službu v rámci obchodnej spolupráce s ruskou spoločnosťou vykonávame aj na Ukrajine (výber a zabezpečenie výrobcov hutníckych polotovarov). Aké povinnosti sa vzťahujú na nás vo vzťahu k zákonu o dani z pridanej hodnoty (fakturácia bez alebo s DPH, a pod.) a zákona o dani z príjmov (zabezpečenie dane, zrážková daň, a pod.)?

Miesto dodania služby

ID1961 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - platiteľ DPH uzatvoril zmluvu o obchodnom zastúpení s českou s.r.o. - platiteľom DPH, v ktorej je predmetom zmluvy činnosť, smerujúca k uzatváraniu kúpnych zmlúv na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. Uvedená služba - činnosť sa bude vykonávať na území ČR. SZČO bude faktúrovať svoje služby českej s.r.o. Podľa ktorého paragrafu má postupovať SZČO pri určení miesta poskytnutia služby? Nevznikne jej povinnosť registrácie pre DPH v ČR?

Účasť na seminári v zahraničí

ID1875 | | Ing. Zdenka Jablonková

Zamestnanci tuzemskej firmy, registrovaného platiteľa DPH sa zúčastnili konferencie/seminára v Írsku. Na konferenciu sa prihlasovalo prostredníctvom internetu, cena bola určená pre jedného účastníka. Podľa počtu účastníkov vynásobené cenou za osobu bola vystavená faktúra od organizátora - Írskeho platiteľa dane. Na faktúre bola uvedá írska daň. Podľa vyjadrenia slovenskej daňovej správy platí - citujem : " V zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona o DPH, miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú. Pokiaľ sa kultúrne, vedecké, vzdelávacie, umelecké alebo iné podujatia poskytujú širokej verejnosti, prípadne zdaniteľnej alebo inej ako zdaniteľnej osobe a sú spojené so vstupným (resp. poplatok na 1 účastníka), miesto dodania takto poskytnutej služby sa určí v zmysle § 16 ods. 3 zákona o DPH. V prípade, že sa kultúrne, vedecké, vzdelávacie, umelecké alebo iné podujatia poskytujú uzatvorenému okruhu účastníkov, pričom na podujatie nie je vyberané vstupné (resp. poplatok na 1 účastníka), potom miesto dodania služby sa určí v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH." Na základe uvedeného si podnik po ukončení roka požiadal o vrátenie tejto dane z príslušnej finančnej správy. Na základe zaslanej žiadosti sme dostali odpoveď, že príslušná služba podliehala systému REVERSE CHARGE a daň nám nebola vrátená. Z uvedeného vyplýva, že podľa Slovenského zákona o DPH je miesto dodania tam, kde sa služba vykonala a podľa zákona príslušnej krajiny (Írsko) je tam, kde má sídlo zákazník, teda SLovensko. Ako máme upraviť účtovníctvo za neuznanú DPH z dôvodu, že bola nesprávne uvedená na faktúre podľa zákona v Írsku avšak podľa nášho zákona bola uvedená správne? Podobný prípad sa nám stal zo seminára konaného vo Švédsku avšak tam nám hneď na faktúre uviedli, že povinnosť platiť daň sa prenáša na zákazníka a službu uvedú v Súhrnom výkze. Potrebujem poradiť, ako postupovať v týchto prípadoch, ak miesto dodania je podľa nášho zákona v krajine poskytnutia služby (§ 16 ods 3 ZDPH), a podľa zákona príslušnej krajiny sa miesto dodania určí podľa sídla zákazníka (§15 ods. 1 ZDPH)?

Poskytnutie služby - osvetlenie na Slovensku pre platiteľa DPH

ID1724 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ DPH, slovenská firma poskytla službu - realizácia osvetlenia v Bratislave. Služba bola objednaná českou firmou, platiteľom DPH v ČR. Treba českej firme fakturovať s DPH, teda ide o  dodanie služby podľa § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), sa musí firma riadiť ust. § 15 zákona o DPH, a teda uplatniť prenos daňovej povinnosti na českú firmu?

Miesto dodania služby

ID1708 | | Anna Danková

Slovenská agentúra -  platiteľ DPH zastupuje umelca, ktorý bude pracovať v Českej republike pre platiteľa DPH, faktúru treba vystaviť s DPH alebo bez DPH?

Trovy právneho zastúpenia a DPH

ID1719 | | Ing. Zdenka Jablonková

Advokát sa registroval ako platiteľ DPH v júni 2012. V  roku 2010 zastupoval klienta v konaní, keď ešte nebol a v  dohode medzi advokátom a klientom je stanovené, že právne služby advokáta  poskytnuté klientovi sú splatné dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku  súdu.

Trovy právneho zastúpenia neboli právoplatne priznané súdom do momentu, ktorým sa stal advokát platiteľom DPH (pri vyčíslení  trov právneho zastúpenia klienta súdu, trovy boli vyčíslené bez DPH).  Podliehajú trovy právneho zastúpenia  zdaneniu  DPH v tom prípade, ak rozsudok bol doručený a stal sa právoplatným až v čase,  keď už  je advokát registrovaný ako platiteľ DPH?

Dodanie tovaru do ČR

ID1643 | | Anna Danková

Spoločnosť je platiteľ DPH  a registrovaný pre účely DPH v SR. Spoločnosť získala zákazku na dodanie tovaru (plastové okná a dvere) do Českej republiky. Tovar dodá česká spoločnosť (platiteľ DPH v ČR), tovar sa prepraví do SR:

 1. Môže si slovenská spoločnosť uplatniť samozdanenie?
 2. Tovar predá do ČR platiteľovi DPH - faktúru vystaví s DPH alebo bez DPH?
 3. Tovar predá súkromnej osobe - faktúru vystaví s DPH alebo bez DPH?

Tovar dodá česká spoločnosť (platiteľ DPH v ČR) a tento tovar zostane v ČR  a slovenská spoločnosť ho aj v ČR predá:

 1. Platiteľovi DPH registrovanému v ČR - ako je to z hľadiska DPH?
 2. Môže slovenská spoločnosť žiadať o refundáciu DPH z ČR, v zmysle situácie uvedenej v bode 1?
 3. Súkromnej osobe - ako je to z hľadiska DPH?
 4. Môže spoločnosť žiadať o refundáciu DPH z ČR, v zmysle situácie uvedenej v bode 3?

Slovenská spoločnosť kúpi tovar od českej spoločnosti (platiteľ DPH v ČR). Tento tovar bude spoločnosť montovať na nehnuteľnosti umiestnenej v ČR, z toho dôvodu tento tovar zostane v ČR (dovezie sa priamo na miesto montáže):

 1. ak bude slovenská spoločnosť tento tovar montovať platiteľovi DPH registrovanému v ČR, možno toto dodanie vyfakturovať bez DPH (§ 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“), aj keď tento tovar neprešiel hranice SR?
 2. Možno si v prípade situácie uvedenej v bode 1 žiadať o refundáciu DPH z ČR?
 3. Ak sa bude tento tovar montovať súkromnej osobe, je spoločnosť povinná sa registrovať v ČR za platiteľa DPH?
 4. Možno si v prípade situácie uvedenej v bode 3 žiadať o refundáciu DPH z ČR?

Školenie - určenie miesta dodania vo vzťahu k DPH

ID1640 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský podnikateľ, neplatiteľ DPH -  poskytol službu - školenie - pre platiteľa DPH z Českej republiky. Školenie bolo vykonané na Slovensku. Vznikla slovenskému neplatiteľovi povinnosť registrácie pre DPH podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), a povinnosť podať súhrnný výkaz?

Ako bude postupovať  slovenský podnikateľ neplatiteľ DPH, ak túto službu - školenie, poskytne na území ČR tomu istému objednávateľovi .

Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť

ID1626 | | Ing. Zdenka Jablonková

Sú nasledovné stroje považované za nehnuteľnosť? Ide o stroje, ktoré sú nainštalované v halách a sú pripevnené k špeciálnym stavebným základom (betón na zemi). Stroje môžu byť navzájom premiestňované medzi jednotlivými halami bez toho, aby odmontovanie, presun a namontovanie na inom mieste, vyžadovali nejaký zásah do stavebnej konštrukcie samotnej haly. Celá stavebná konštrukcia haly je prispôsobená a navrhnutá  tak, aby bolo možné stroje namontovať, odmontovať, premiestniť, manipulovať s nimi atď., hala slúži na ochranu týchto strojov a aj ako protihluková stena. Súčasťou každej haly je žeriav používaný pri manipulácii so strojmi, vstupné dvere do haly sú veľkostne prispôsobené veľkosti strojov.

Sú práce vykonávané  na nainštalovanom alebo namontovanom takomto stroji alebo na jeho jednotlivých súčastiach považované za služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.?

Môže ísť napr. o:

 • opravy súčastí stroja a sú vykonávané priamo na mieste na príslušnom stroji,
 • opravy súčastí stroja, ktoré sú vymontované zo stroja a sú zaslané na opravu do opravárenskej dielne zhotoviteľa,
 • renovácie jednotlivých komponentov stroja za účelom ich opätovného použitia pre prevádzku stroja s tým, že použitý komponent sa vymontuje a zašle do opravárenskej dielne zhotoviteľa na renováciu,
 • vypracovávanie technických analýz stavu jednotlivých súčastí stroja s návrhom na ďalší rozsah opráv.