Otázky s vecným pojmom: Spoločnosť s ručením obmedzeným

počet otázok s vecným pojmom : 129Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Likvidácia spoločnosti a účtovná závierka

ID140 | | Ing. Silvia Mandáková

Spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpila do likvidácie dňa 1. 1. 2009. K 31. 12. 2008 bola spracovaná riadna účtovná závierka. Dňa 30. 4. 2010 bola ukončená likvidácia. Od 1. 5. 2010 s.r.o. pokračuje v podnikaní. Je potrebné spracovať priebežnú závierku k 30. 4. 2010 a následne k 31. 12. 2010 riadnu účtovnú závierku? Aké iné povinnosti má spoločnosť z pohľadu účtovníctva? Oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a živnostenskému úradu spoločnosť splnila.

Transakcia zahraničných závislých osôb

ID1095 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) má majetkové prepojenie so spoločnosťou v Českej republike. Česká spoločnosť má 50 % podiel na základnom imaní slovenskej s. r.o. Konateľ je zo SR.V roku 2011  firma na základe českých objednávok realizovala služby ( montáž chladiacich a mraziacich boxov), ktoré boli následne fakturované ako oslobodené plnenie, bez DPH. Slovenská firma podávala súhrnný výkaz. Majú sa tieto služby uvádzať v daňovom priznaní PO v tabuľke transakcie zahraničných závislých osôb, v riadku služby, náklady. Týka sa spoločnosti transferové oceňovanie, potreba kalkulácie nákladov, doložené analýzy? Má na to vplyv objem poskytnutých služieb ku celkovým službám? Ako sa dá zdôvodniť princíp nezávislého vzťahu?

Účtovanie nehnuteľnosti nadobudnutej darom od fyzickej osoby

ID1133 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť s ručením obmedzeným nadobudla v roku 2011 darom od  fyzickej osoby - občana, ktorý nie je spoločníkom, konateľom, a ani zamestnancom obdarovanej spoločnosti nehnuteľnosť spolu s pozemkom, na ktorom stojí. Ako sa má správne zaúčtovať obstaranie tejto nehnuteľnosti s pozemkom, a ako sa bude predmetná nehnuteľnosť odpisovať? Je možné uplatniť v prípade tejto nehnuteľnosti daňový odpis?

Navýšenie základného imania

ID1543 | | Ing. Anton Kolembus

Mesto ako jediný spoločník s. r. o.  navýši základné imanie spoločnosti, a to vecným právom, ktoré spočíva v práve bezplatného užívania priestorov na dobu desiatich rokov.  Ročná hodnota je stanovená znaleckým posudkom. Môže byť desatina nájmu každý rok daňovo uznaným výdavkom?

Zlúčenie dvoch s.r.o.

ID1965 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké povinnosti majú pri zrušení spoločnnosti bez likvidácie formou zlúčenia z pohľadu účtovného nástupnícka spoločnosť a spoločnosť, ktorá sa zrušuje. Aké  sú povinnosti z daňového hľadiska spoločnosti nástupníckej (obe spoločnosti nie sú platittelia DPH) a z pohľadu spoločnosti, ktorá preberá práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti.

Účtovanie PHL

ID2535 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako účtovať o nákupe PHL v s. r. o. - auto nie je v majetku - je majetkom FO - konateľa. Konateľ je v s. r. o. zamestnancom. Ako vyúčtovať a na akom účte účtovať nákupy PHL a potom vyplatenie zákl. sadzby za každý ubehnutý km? S. r. o. je platiteľ DPH. Čiže DPH nie je nárok, tak sa potom vyúčtováva celkový každý jednotlivý nákup PHL. S. r. o. vedie knihu jázd a predkladá len nákupy PHL, ktoré boli použité na podnikanie a k tomu píše km. Ale čím sa riadiť pri tom, koľko km mal najazdiť na nakúpené PHL ? Použiť účty 501, 512 ...

Obstaranie sročky

ID3829 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient si obstaral s.r.o. nasledovným spôsobom: Pôvodný majiteľ sročky s názvom ABC je 1 právnická osoba s názvom XY. Majiteľ XY rozdelil 100 % podiel v sročke ABC na dva podiely (50 % a 50 %). Tieto rozdelené obchodné podiely previedol na dvoch spoločníkov (dve fyzické osoby, každý má 50 %). Noví spoločníci sročku premenovali na CDF (IČO, DIČ zostávajú pôvodné). Pôvodná sročka ABC eviduje jednu faktúru za poradenstvo od právnickej osoby XY .Túto faktúru uhradil môj klient. Mojim klientom je spoločnosť CDF. Ako správne zaúčtovať otváraciu súvahu ? A ako zaúčtovať tú jednu faktúru? 

Inventarizácia podielov v dcérskej účtovnej jednotke

ID3185 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť A, s. r. o. si založila spoločnosť B, s. r. o. na Ukrajine, v ktorej má 100 %  podiel. Do spoločnosti postupne vkladala peňažné vklady na rozvoj spoločnosti B, s. r. o. Prvý vklad bol ešte v roku 2003 v hodnote 50 000 UAH, čo bolo prerátané kurzom na 9 380,86 USD. Ďalší vklad 20 000 USD, čo predstavovalo 106 600 hrivien. Ďalší vklad v roku 2004 v hodnote 45 000 USD, čo predstavovalo 238 850 hrivien. Ďalší vklad v roku 2005 v hodnote 65 000 USD, čo predstavovalo 346 450 hrivien. Takto postupne vklady dosiahli výšku 130 000 USD. Spoločnosť A, s. r. o. nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť A, s. r. o. sa považuje za mikro účtovnú jednotku. K 1. 1. 2014 zrušila oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov presne podľa platných postupov účtovania. Ako má teraz spoločnosť A, s. r. o. inventarizovať zostatok na účte 061 - Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke? Má vypočítať kurzové rozdiely alebo podiely oceniť? Alebo len evidovať v pôvodnej hodnote?

Realizovateľné cenné papiere

ID5149 | | Ing. Ondrej Baláž

Fy XY s. r. o. malá jednoosobová účtovná jednotka s. r. o. uzavrela zmluvu na 10 rokov - (cieľ. suma 30 000 €) - Realizovateľné cenné papiere. V priebehu roka zasielam zálohy na nákup CP a na konci roka, na základe Výpisu majetkových a finančných transakcii účtujem nákup RCP na účet 063. Na konci roka je potrebné účtovať precenenie cez 414, alebo opravné položky? Poplatok za výkonnosť a spravcovský poplatok účtujem na účte 568?

Splatenie základného imania v jednoosobovej s.r.o.

ID4353 | | Ing. Ondrej Baláž

Jednoosobová s. r. o. má v zakladateľskej listine uvedené splatenie vkladu ZI v sume 5 000 € formou čestného prehlásenia. Môžme to účtovať zápismi: interný doklad 353/411 základné imanie, pokladnica 211/353 ?