Otázky s vecným pojmom: Spoločnosť s ručením obmedzeným

počet otázok s vecným pojmom : 119Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rovnaký termín doručenia oznámenia o daňovej kontrole a podania dodatočného daňového priznania

ID709 | | Klára Klabníková

Správca dane doručil dňa 31. mája 2010 platiteľovi s mesačným zdaňovacím obdobím oznámenie o začatí daňovej kontroly podľa § 15 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. za zdaňovacie obdobie roku 2008. Platiteľ podal a doručil správcovi dane v tej istý deň, t. j. 31. mája 2010 dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia mesiace júl až december roku 2008 na vyššiu daňovú povinnosť. Je správca dane povinný akceptovať tieto dodatočné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty za uvedené zdaňovacie obdobia roku 2008?

Vrátenie kapitálovej dotácie

ID1339 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec poskytla v roku 2005 vlastnej s.r.o. kapitálovú dotáciu na nákup zariadenia. Dotácia bola riadne vyučtovaná. V roku 2012 obec odkupuje od tejto s.r.o. dané zariadenie za zostatkovú hodnotu, a zároveň vyzve s.r.o. o vrátenie časti dotácie vo výške zostatkovej hodnoty zariadenia. Je vratka kapitálovej dotácie príjmom bežného alebo kapitálového rozpočtu? Na akú položku ( ekonomickej klasifikácie ) treba zaúčtovať tento príjem? Ako zúčtovať celý tento prípad?

Záporné vlastné imanie

ID1669 | | Mgr. Dušan Čurila

Stáva sa, že v s.r.o. je vlastné imanie spoločnosti vyjadrené záporným číslom  - mínusové. Môže mať za následok zrušenie spoločnosti zo strany súdu?

Výkon podnikateľskej činnosti starostu obce

ID1706 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Za akých konkrétnych  podmienok môže starosta obce podnikať< Starosta obce sa chce stať spoločníkom v rodinnej firme - v spoločnosti s ručením obmedzením. Výkonom podnikateľskej činnosti sa bližšie zaoberá ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p., z toho zákona mi nie je celkom zrejmé, či starosta obce môže byť spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzením, nie konateľom, pričom pri na výpise z obchodného registra by ako spoločník mal uvedenú výšku vkladu do spoločnosti. Musí oznámiť dopredu obecnému zastupiteľstvu výkon podnikateľskej činnosti, alebo stačí, keď to uvedie v majetkovom priznaní k 31. 3. príslušného roku, ktoré je povinný podať? V prípade, že by došlo k porušeniu uvedeného zákona, aké následky to môže mať na výkon funkcie starostu obce?

Prevoditeľnosť obchodného podielu

ID721 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s ručením obmedzeným mala  štyroch  spoločníkov - fyzické osoby, z toho  spoločníci A a B sú spoločníkmi a konateľmi spoločnosti od  jej vzniku v roku 1991 s vkladom 1 660 eur.  Spoločníci C a D sa stali spoločníkmi na základe zápisu do obchodného registra   27. 10. 2003 tiež s vkladom 1 660 eur. Všetky vklady sú splatene. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu podľa § 115 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník v z. n. p.  spoločníci C a D s účinnosťou od 12. 5. 2011 previedli svoj obchodný podiel na spoločníkov A a B bezodplatne.

Uvedená zmena bola zapísaná aj vo výpise z obchodného registra  nasledovne:

  • spoločník A = vklad 3 320 eur a
  • spoločník B = vklad 3 320 eur

Aký daňový a účtovný dopad bude mať tento prevod na  spoločníkov – nadobúdateľov, spoločníkov – prevádzateľov  a na samotnú spoločnosť?

Dodanie služby do zahraničia a registrácia pre DPH

ID1376 | | Ing. Marián Drozd

Účtujeme pre spoločnosť - s.r.o. s činnosťou zabezpečovanie študijných pobytov, jazykových kurzov v zahraničí. Spoločnosť fakturuje služby študentovi – nezdaniteľnej osobe v tuzemsku na základe dodávateľskej faktúry zahraničného školského zariadenia. Svoju províziu fakturuje školskému zariadeniu do zahraničia, resp. dodávateľská faktúra je hneď znížená o províziu. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.  (ďalej len „zákon o DPH“) miestom dodania týchto služieb vrátane ich organizovania je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú. Inú činnosť táto spoločnosť nevykonáva. Je povinná táto spoločnosť vykonať registráciu pre DPH po dosiahnutí zákonom stanoveného obratu 49 790 eur, keď má príjmy len s miestom dodania služby v zahraničí? Vzťahuje sa na túto spoločnosť § 7a?

Nedokončená výroby

ID2344 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s r. o., platiteľ DPH vykonávajúca stavebnú činnosť - začala výstavbu nehnuteľnosti na predaj po ukončení výstavby (pozemné garáže) pre občanov. Účtuje, ako o zásobách vlastnej výroby, garáže sa budú predávať po ukončení výstavby, ešte nie sú známi odberatelia. S. r. o. má náklady súvisiace so zahájením výstavby ako kolky, správne poplatky a nájomné zmluvy, ktorých predmetom nájmu sú nehnuteľnosti - časť pozemkov, ktoré patria mestu. Uvedené náklady sú nákladom, ktoré zúčtuje spoločnosť do nedokončenej výroby cez aktiváciu nákladov 121/611?

Zdaňovanie dividendy zamestnanca, ktorý má účasť na základnom imaní jednoosobovej spoločnosti

ID2829 | | Ing. Marián Drozd

Obraciame sa na Vás s prosbou o Váš názor na budúce zdaňovanie dividend, a to majiteľ - spoločník-konateľ jednoosobovej spoločnosti, ktorý je zamestnaný vo svojej vlastnej spoločnosti má samozrejme účasť na základnom imaní a prezentuje sa názor, že takýto zamestnanec, ktorému budú vyplácané dividendy ich nebude zdaňovať 7 % (zrazí a odvedie spoločnosť) ale budú súčasťou jeho mzdy zo všetkými odvodmi tak, ako to prináleži ku mzde?  Podotýkam, že ide o zamestnanca, ktorý má majetkovú účasť na základom imaní.

Jenoosobová s.r.o. a stravné lístky

ID3735 | | Ing. Iveta Matlovičová

V jednoosobovej s.r.o. je konateľ (zároveň spoločník) zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40 hodinový týždenný pracovný čas. Ak príde Inšpektorát na kontrolu môže pokutovať firmu preto, lebo nezabezpečuje (neobjedná) stravné lístky pre tohto jediného zamestnanca (vlastne konateľ sám sebe)? Druhou otázkou je, že keď má tento konateľ súbežne živnosť, a tam si objednáva stravné lístky a vystavuje cestovné príkazy, tak predpokladám nemusí aj v s.r.o. ich objednávať. Môže sa rozhodnúť či v s.r.o. alebo v živnosti bude uplatňovať stravné lístky? Poprosíme rozpísať hore uvedené témy. 

Odštepenie stavby zahraničnou osobou a DPH

ID3955 | | Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť SRO1 (CZ firma) v minulosti (rok 2017) kúpila (kúpna zmluva) rekreačný dom s pozemkami umiestnenú na Slovensku. V roku 2018 bolo vykonané na nehnuteľnosti technické zhodnotenie. Pri kúpe nehnuteľnosti, ani pri technickom zhodnotení nebola nárokovaná naspäť DPH. Trhová cena nehnuteľnosti je teraz cca. 400 000 EUR. Daňové odpisy boli v rokoch 2017 a 2018, následne daňové odpisy boli prerušené. SRO1 nie je obchodníkom s nehnuteľnosťami. SRO1 teraz chce využiť inštitút na základe českého obchodného zákonníka, ktorý sa nazýva odštepenie podniku. Toto odštepenie bude mať taký následok, že (odštepená- oddelená) časť spoločnosti SRO1 (ktorou bude táto nehnuteľnosť na Slovensku) by sa oddelila od SRO1 a zlúčila by sa už s existujúcou spoločnosťou SRO2 (takže novým vlastníkom nehnuteľnosti bude SRO2). Pôvodná spoločnosť SRO1 zostane zachovalá. Slovenský obchodný zákonník nepozná takýto pojem (pozná len rozdelenie, zlúčenie, splynutie). Podľa ustanovenia slovenského § 69 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. „Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti (ďalej len„rozdelenie spoločnosti zlúčením“), alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.“ Pôvodná spoločnosť teda nemôže byť zachovaná v jej pôvodnej podobe. Ani SRO1, ani SRO2 nemá stálu prevádzkareň z hľadiska zákona o dani z príjmov, ani z hľadiska zákona o DPH na Slovensku. Tiež nemajú umiestnenú organizačnú zložku na Slovensku. V zmysle § 5 ods. 1 zákona o DPH, zahraničná osoba, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len vymenované výnimky (v tomto prípade je relevantný §5/1g, tovar a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42). Otázkou je, či aj tomto prípade sa má postupovať podľa § 5 ods. 1 zákona o DPH, alebo hore uvedená transakcia (odštepenie nehnuteľnosti z SRO1 na SRO2) by nemala z pohľadu slovenského zákona o DPH žiadne dopady?