Otázky s vecným pojmom: Obchodný podiel

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Bezodplatný prevod obchodného podielu a účtovanie

ID4981 | | Ing. Ondrej Baláž

Mám otázku ohľadom bezodplatného prevodu obchodného podielu. Vo firme A mala obchodný podiel fyzická osoba. Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode podiel previedla na firmu B s. r. o. Akým spôsobom sa ten premietne v účtovníctve firmy A aj firmy B? Vo firme A to bude len analytické preúčtovanie 411 a čo vo firme B? 

Náklady spojené s predajom obchodného podielu

ID4405 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o radu v nasledujúcom prípade (v článkoch o predaji obchodného podielu, ktoré boli zverejnené v časopise Dane a účtovníctvo v praxi 12/22 a 1/23 som podobný príklad nenašla): akciová spoločnosť predáva svoj obchodný podiel v zahraničnej spoločnosti. Sú splnené podmienky pre oslobodenie príjmu z predaja podľa § 13c ZDP.

Spoločnosti vznikajú s predajom obchodného podielu náklady v tuzemsku aj zahraničí, napr. právne, poradenské služby. Podľa § 21 ods.1 písm. j) ZDP nie sú daňovými výdavkami náklady vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane. Sú náklady na uvedené služby podľa cit. ustanovenia ZDP nedaňovými nákladmi predávajúcej spoločnosti? Je možné považovať za ekonomickú činnosť (§ 2 zákona o DPH) predaj obchodného podielu a odpočítať DPH z uvedených služieb?

Zaradenie majetku do obchodného majetku s.r.o.

ID4021 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s. r. o. kupuje 100 % obchodný podiel od inej slovenskej s. r. o. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je predávajúca firma majiteľom budov, ktoré ale nie sú zaradené v obchodnom majetku podľa účtovnej závierky predávajúcej firmy. Kupujúca firma si po prevode kúpeného podielu chce uvedené budovy zaradiť do obchodného majetku a odpisovať ich. Je možné si takýto majetok zaradiť do obchodného majetku napríklad na základe ocenenia podľa znaleckého posudku? Ak áno aký je spôsob účtovania takéhoto zaradenia DHM.

Príjem zo zníženia základného imania

ID3908 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť sa stala 100 % vlastníkom inej zahraničnej s. r. o. (obchodný podiel nekúpila, ani žiaden vklad do základného imania nevkladala, len sa stala 100 % spoločníkom). V roku 2019 poskytla tejto dcérskej spoločnosti pôžičku 30 000 €. V roku 2020 bolo rozhodnutím jediného spoločníka zvýšenie základné imanie o 30 000 € a túto pôžičku sme preklasifikovali ako vklad do ich základného imania. V roku 2021 bolo základné imanie znížené a nám bolo vyplatené 50 000 € zo zníženia základného imania. Ako máme tieto transakcie zaúčtovať? Vložili sme tam iba 30 000 €, vyplatili nám 50 000 € - je to pre nás výnos? Ak áno, je to zdaniteľný výnos v SR?

Bezodplatný prevod obchodného podielu

ID3110 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (a. s.) plánuje bezodplatne previesť obchodný podiel spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená. Reálna cena prevádzaného podielu sa líši od jeho nadobúdacej ceny účtovanej u darcu. V zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") predmetom dane nie je:

  • príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
  • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov .......

Dôjde pri prevode podielov medzi osobami personálne prepojenými ku kontrolovanej transakcii? Platí ustanovenie § 12 ods. 7 ZDP aj u spriaznených osôb a prevod podielu nie je predmetom dane? Aká je cena bezodplatne nadobudnutého podielu u príjemcu (reálna cena)?

Pohľadávka voči spoločníkovi

ID3123 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. evidovala voči spoločníkovi pohľadávku. V spoločnosti došlo k prevodu obchodného podielu. Pohľadávka je nevymožiteľná. Nový spoločník / konateľ nechce naďalej evidovať túto pohľadávku. Môže ju odpísať cez účet 546? Resp., môže k nej tvoriť opravnú položku? Bude táto daňovo uznaná? Ide o pohľadávku do 3 rokov po splatnosti.

Provízia za obstaranie obchodného podielu a nárok na odpočet DPH

ID2337 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť obstarala obchodný podiel v spoločnosti, v ktorej sa stala akcionárom. Tento obchodný podiel obstarala cez sprostredkovateľa, ktorý si v súvislosti s tým vyfakturoval províziu za obstaranie obchodného podielu 125 tis + DPH.

Otázka: Sprostredkovateľsá provízia bez DPH vstupuje do obstarávacej ceny podielu a účtuje sa súvahovo cez príslušné účty obch.podielov, má firma, ktorá je akcionárom v spoločnosti kde obstarala obchodný podiel na plný nárok na odpočet DPH v sume 25 tis €?

Vyplatenie podielov z nerozdeleného zisku minulých rokov

ID1409 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 2006 dvomi spoločníkmi. V januári 2012 predal jeden zo spoločníkov svoj obchodný podiel tretej osobe. V rokoch 2006 - 2010 spoločnosť dosahovala zisk a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol každoročne čistý zisk zúčtovaný na účet 428, ako nerozdelený zisk minulých rokov. V roku 2012 sa valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo použiť tento zisk na rozdelenie spoločníkom. Má právo na podiel na zisku vytvoreného v rokoch 2006 - 2010 aj spoločník, ktorý v tomto období nevlastnil v spoločnosti žiadny obchodný podiel?

Ocenenie obchodného podielu

ID1132 | | Ing. Jozef Pohlod

Obchodná spoločnosť kúpila obchodný podiel v inej obchodnej spoločnosti vo výške 100% a zaúčtovala ho na účet 061. Stala sa tak výlučným vlastníkom tejto spoločnosti, t. j. materskou spoločnosťou. Má povinnosť oceniť tento kúpený obchodný ku dňu účtovnej závierky, teda ku dňu 31. 12.? Iné obchodné podiely spoločnosť nevlastní, len tento jeden.

Predaj obchodného podielu

ID514 | | Ing. Silvia Jambrichová

Ako správne postupovať v nasledujúcom prípade? Jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným predal svoju spoločnosť (celý obchodný podiel) novým vlastníkom. Ako sa bude posudzovať príjem z predaja obchodného podielu z pohľadu preddávajúceho? Čo tvorí základ dane v roku 2010? Spoločnosť vznikla v roku 1993.