Otázky s vecným pojmom: Obchodný podiel

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Bezodplatný prevod obchodného podielu

ID3110 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (a. s.) plánuje bezodplatne previesť obchodný podiel spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená. Reálna cena prevádzaného podielu sa líši od jeho nadobúdacej ceny účtovanej u darcu. V zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") predmetom dane nie je:

  • príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
  • príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov .......

Dôjde pri prevode podielov medzi osobami personálne prepojenými ku kontrolovanej transakcii? Platí ustanovenie § 12 ods. 7 ZDP aj u spriaznených osôb a prevod podielu nie je predmetom dane? Aká je cena bezodplatne nadobudnutého podielu u príjemcu (reálna cena)?

Pohľadávka voči spoločníkovi

ID3123 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. evidovala voči spoločníkovi pohľadávku. V spoločnosti došlo k prevodu obchodného podielu. Pohľadávka je nevymožiteľná. Nový spoločník / konateľ nechce naďalej evidovať túto pohľadávku. Môže ju odpísať cez účet 546? Resp., môže k nej tvoriť opravnú položku? Bude táto daňovo uznaná? Ide o pohľadávku do 3 rokov po splatnosti.

Provízia za obstaranie obchodného podielu a nárok na odpočet DPH

ID2337 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť obstarala obchodný podiel v spoločnosti, v ktorej sa stala akcionárom. Tento obchodný podiel obstarala cez sprostredkovateľa, ktorý si v súvislosti s tým vyfakturoval províziu za obstaranie obchodného podielu 125 tis + DPH.

Otázka: Sprostredkovateľsá provízia bez DPH vstupuje do obstarávacej ceny podielu a účtuje sa súvahovo cez príslušné účty obch.podielov, má firma, ktorá je akcionárom v spoločnosti kde obstarala obchodný podiel na plný nárok na odpočet DPH v sume 25 tis €?

Vyplatenie podielov z nerozdeleného zisku minulých rokov

ID1409 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená v roku 2006 dvomi spoločníkmi. V januári 2012 predal jeden zo spoločníkov svoj obchodný podiel tretej osobe. V rokoch 2006 - 2010 spoločnosť dosahovala zisk a na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bol každoročne čistý zisk zúčtovaný na účet 428, ako nerozdelený zisk minulých rokov. V roku 2012 sa valné zhromaždenie spoločníkov rozhodlo použiť tento zisk na rozdelenie spoločníkom. Má právo na podiel na zisku vytvoreného v rokoch 2006 - 2010 aj spoločník, ktorý v tomto období nevlastnil v spoločnosti žiadny obchodný podiel?

Ocenenie obchodného podielu

ID1132 | | Ing. Jozef Pohlod

Obchodná spoločnosť kúpila obchodný podiel v inej obchodnej spoločnosti vo výške 100% a zaúčtovala ho na účet 061. Stala sa tak výlučným vlastníkom tejto spoločnosti, t. j. materskou spoločnosťou. Má povinnosť oceniť tento kúpený obchodný ku dňu účtovnej závierky, teda ku dňu 31. 12.? Iné obchodné podiely spoločnosť nevlastní, len tento jeden.

Predaj obchodného podielu

ID514 | | Ing. Silvia Jambrichová

Ako správne postupovať v nasledujúcom prípade? Jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným predal svoju spoločnosť (celý obchodný podiel) novým vlastníkom. Ako sa bude posudzovať príjem z predaja obchodného podielu z pohľadu preddávajúceho? Čo tvorí základ dane v roku 2010? Spoločnosť vznikla v roku 1993.