Otázky s vecným pojmom: Základné imanie

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zlúčenie akciových spoločností

ID3312 | | Ing. Ondrej Baláž

Dve a. s. matka a dcéra sa zlúčili do jednej, kde matka vlastnila 100 % podiel. ZI v matke sa nenavyšovalo, ostalo pôvodné. Ako zaúčtovať ZI zlúčenej spoločnosti (dcéry). Po zlúčení zanikol podiel akcií, ktoré boli v matke vedené na účte 061, tieto sme následne zúčtovali oproti účtu 568/061. Je tento postup správny a náklad v plnej výške daňovo uznaný?

Obstaranie podielu v účtovnej jednotke

ID3088 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť A (mikro ÚJ) kúpila od spoločnosti B 100 %-ný podiel v spoločnosti C v hodnote 5 000 € za cenu 10 000 €. Spoločnosti A, B, C sú s. r. o.  Aké bude účtovanie v spoločnosti A ? Na účte 061 je suma 10 000 €? Aj keď v spoločnosti C je základná imanie 411: -5 000 €? Rozdiel 5 000 € sa v A účtovne nezobrazí? Ako by to bolo, ak by podiel 5 000 € kúpila za 1 000 € - t. j. za nižšiu cenu?

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta

ID2914 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta, splatenie základného imania mestom sa rozpočtuje ako kapitálový výdavok s akou rozpočtovou skladbou?

Zvýšenie základného imania z vlastného majetku v a.s. a dopad na dane

ID1950 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť, platiteľ DPH, nadobudla v roku 2013 nehnuteľnosť - budovu s pozemkom na základe kúpnej zmluvy v kúpnej cene 450 000  € - konečná cena. Budova je viac než 5 rokov od prvej kolaudácie, kúpené v režime oslobodenia v zmysle § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Spoločnosť zvažuje zvýšenie základného imania, a to nepeňažným vkladom tejto nehnuteľnosti. Znalecký posudok k predmetnej nehnuteľnosti je vypracovaný na 1 500 000 €. Suma dohodnutá na splatenie - zvýšenie základného imania je dohodnutá na sumu 1 000 000 €. Keď dôjde k zapísaniu zvýšeného ZI v OR, aký dopad bude mať celá táto transakcia na daň z príjmov a prípadne aj na daň z pridanej hodnoty v danej spoločnosti a ako sa celá transakcia zaúčtuje do účtovníctva. Predpokladáme, že budova sa bude musieť vyradiť z pôvodnej OC 450 000 € a znovu zaradiť v cene 1 000 000 €, pričom rozdiel 550 000 € bude účtovaný ako výnos. Výnos ale koho? Prosíme o odpoveď, komu vzniká daňová povinnosť z rozdielu medzi účtovným ocenením a hodnotou uznanou na vklad do ZI. A aký to má dopad na daň z pridanej hodnoty, tiež prosíme o odpoveď komu a v akej výške. (nehnuteľnosť je viac než 5 rokov od prvej kolaudácie).

Peňažný vklad do základného imania v hotovosti

ID1798 | | Ing. Jozef Pohlod

Bola založená nová  spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločníci sú dvaja a každý z nich splatil peňažný vklad do základného imania vo výške  2 500 eur, čiže spolu 5 000 eur.  Peniaze boli vložené v hotovosti do rúk správcu vkladu, ktorým je jeden zo spoločníkov. Čiže celé základné imanie bolo splatené v hotovosti. Môže sa uvedená platba previesť prostredníctvom pokladnice v podvojnom účtovníctve?

Záporné vlastné imanie

ID1669 | | Mgr. Dušan Čurila

Stáva sa, že v s.r.o. je vlastné imanie spoločnosti vyjadrené záporným číslom  - mínusové. Môže mať za následok zrušenie spoločnosti zo strany súdu?

Vklad spoločníka spoločnosti z účtovného hľadiska

ID1682 | | Ing. Jozef Pohlod

Fyzická osoba a spoločnosť A (s. r. o.) si založili novú spoločnosť B (s. r. o.).  Svoje obchodné podiely na základnom imaní spoločníci splatili hneď pri založení s.r.o.  Ako zaúčtovať účtovné prípady v spoločnosti A,  a v spoločnosti B vyplývajúce splatením obchodných podielov. Aké účtovné prípady môžu vzniknúť na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky spoločnosti B?) spoločníkovi A z podielu na základ imaní v spoločnosti B (a ako to zaúčtovať). Predpokladám nasledovné účtovné prípady:

Spoločnosť A

  1. Vznik obchodného podielu v spoločnosti B.
  2. Vznik záväzku zaplatiť obchodný podiel a zaplatenie obchodného podielu v spoločnosti B.
  3. Na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky) nárok na podiel zo zisku (prípadne uhradiť stratu).

Spoločnosť B

  1. Vznik obchodných podielov fyzickej osoby a spoločnosti A.
  2. Splatenie obchodných podielov spoločníkmi.
  3. Na konci účtovného obdobia (alebo po schválení účtovnej závierky?) vznik záväzku vyplatiť podiely na zisku (vznik pohľadávky voči spoločníkom uhradiť stratu).

Navýšenie základného imania

ID1543 | | Ing. Anton Kolembus

Mesto ako jediný spoločník s. r. o.  navýši základné imanie spoločnosti, a to vecným právom, ktoré spočíva v práve bezplatného užívania priestorov na dobu desiatich rokov.  Ročná hodnota je stanovená znaleckým posudkom. Môže byť desatina nájmu každý rok daňovo uznaným výdavkom?

Vklad pohľadávky mimo základného imania

ID1413 | | Ing. Anton Kolembus

Tuzemská obchodná spoločnosť A má voči tuzemskej obchodnej spoločnosti B pohľadávku. Spoločnosť A plánuje kúpiť akcie spoločnosti B, ktorá potrebuje zvýšiť vlastné imanie, ale nie prostredníctvom základného imania. Spoločnosť  A sa ešte pred kúpou akcií rozhodla svoju pohľadávku vložiť do obchodnej spoločnosti B, ale mimo základného imania. Je takýto postup možný? Ak áno, ide v tomto prípade o postúpenie pohľadávky alebo o darovanie pohľadávky? Ako sa tento účtovný prípad zaúčtuje v spoločnosti A  a ako v spoločnosti B?

Základné imanie

ID1229 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak spoločnosť  pri svojom založení  vložila základné imanie vo výške 5 000 eur a bude teraz nakupovať tovar. Ako zaúčtovať túto situáciu - cez účet 365 - výpožička alebo  účet 249,  resp. navýšiť základné imanie?