Otázky s vecným pojmom: Základné imanie

počet otázok s vecným pojmom : 19Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zníženie základného imania

ID4319 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť A (s.r.o.) vlastní 50 % podiel v spoločnosti B (s.r.o.). Na valnom zhromaždení spoločnosti B sa rozhodlo, že sa zníži základné imanie spoločnosti len na povinnú výšku a použije sa to na krytie strát minulých rokov. Poprosím o usmernenie, ako účtovať v spoločnosti A zníženie základného imania spoločnosti B a krytie straty. Je potrebné vyradiť podiel zápisom 561/ 061 a následne účtovať o pohľadávke? Ide o daňové výdavky?

Splatenie základného imania v hotovoti.

ID4275 | | Ing. Ondrej Baláž

Novovzniknutá s.r.o. má ZI v sume 5.000 eur tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka. Tento vklad je účtovaný v pokladni ako príjem- splatenie ZI. Môže s.r.o. účtovať v hotovosti aj výdaj voči tomuto spoločníkovi ? Napríklad: zriaďovací náklad, ktorý spoločník uhradil pri založení s.r.o. A tiež omylom uhradená faktúra za nákup súkromnou kartou, so súkromného účtu. Len doplním, že uvedená faktúra už bola vystavené na s.r.o. so všetkými firemnými údajmi. Nepôjde v tomto prípade, ak je to jedna a tá istá osoba o porušenie zákona o platbách v hotovosti?

Výplata dividend

ID4084 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Daná je talianska spoločnosť, ktorá má 100 %-ný podiel na ZI poľskej spoločnosti, a táto poľská dcérska spoločnosť má 100 %-ný podiel na ZI slovenskej spoločnosti. Otázkou je, či slovenská dcérska spoločnosť môže vyplatiť dividendy priamo talianskej spoločnosti? Ako musí postupovať z hľadiska medzinárodného zdaňovania (Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia)?

Zdanenie výnosov vyplatených z dcérskej spoločnosti v EÚ

ID3987 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. má 49 % podiel na Z.I. v českej s.r.o. a z českej firmy sú vyplácané výnosy slovenskej firme, kde podľa slov konateľa sa zdaňujú v ČR pri vyplácaní týchto výnosov. Akým spôsobom zdaňovať alebo nezdaňovať tieto výnosy v slovenskej firme, prípadne akými paragrafmi ZDP sa riadiť? Ak tá istá slovenská s.r.o. má 50 % podiel na Z.I. v ďalšej českej s.r.o., pričom ďalší postup je rovnaký ako pri prvej časti otázky. Ako postupovať pri zdaňovaní v tomto prípade? 

Príjem zo zníženia základného imania

ID3908 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť sa stala 100 % vlastníkom inej zahraničnej s. r. o. (obchodný podiel nekúpila, ani žiaden vklad do základného imania nevkladala, len sa stala 100 % spoločníkom). V roku 2019 poskytla tejto dcérskej spoločnosti pôžičku 30 000 €. V roku 2020 bolo rozhodnutím jediného spoločníka zvýšenie základné imanie o 30 000 € a túto pôžičku sme preklasifikovali ako vklad do ich základného imania. V roku 2021 bolo základné imanie znížené a nám bolo vyplatené 50 000 € zo zníženia základného imania. Ako máme tieto transakcie zaúčtovať? Vložili sme tam iba 30 000 €, vyplatili nám 50 000 € - je to pre nás výnos? Ak áno, je to zdaniteľný výnos v SR?

Zlúčenie akciových spoločností

ID3312 | | Ing. Ondrej Baláž

Dve a. s. matka a dcéra sa zlúčili do jednej, kde matka vlastnila 100 % podiel. ZI v matke sa nenavyšovalo, ostalo pôvodné. Ako zaúčtovať ZI zlúčenej spoločnosti (dcéry). Po zlúčení zanikol podiel akcií, ktoré boli v matke vedené na účte 061, tieto sme následne zúčtovali oproti účtu 568/061. Je tento postup správny a náklad v plnej výške daňovo uznaný?

Obstaranie podielu v účtovnej jednotke

ID3088 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť A (mikro ÚJ) kúpila od spoločnosti B 100 %-ný podiel v spoločnosti C v hodnote 5 000 € za cenu 10 000 €. Spoločnosti A, B, C sú s. r. o.  Aké bude účtovanie v spoločnosti A ? Na účte 061 je suma 10 000 €? Aj keď v spoločnosti C je základná imanie 411: -5 000 €? Rozdiel 5 000 € sa v A účtovne nezobrazí? Ako by to bolo, ak by podiel 5 000 € kúpila za 1 000 € - t. j. za nižšiu cenu?

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta

ID2914 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto založilo obchodnú spoločnosť s.r.o., so 100 % účasťou mesta, splatenie základného imania mestom sa rozpočtuje ako kapitálový výdavok s akou rozpočtovou skladbou?

Zvýšenie základného imania z vlastného majetku v a.s. a dopad na dane

ID1950 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť, platiteľ DPH, nadobudla v roku 2013 nehnuteľnosť - budovu s pozemkom na základe kúpnej zmluvy v kúpnej cene 450 000  € - konečná cena. Budova je viac než 5 rokov od prvej kolaudácie, kúpené v režime oslobodenia v zmysle § 38 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Spoločnosť zvažuje zvýšenie základného imania, a to nepeňažným vkladom tejto nehnuteľnosti. Znalecký posudok k predmetnej nehnuteľnosti je vypracovaný na 1 500 000 €. Suma dohodnutá na splatenie - zvýšenie základného imania je dohodnutá na sumu 1 000 000 €. Keď dôjde k zapísaniu zvýšeného ZI v OR, aký dopad bude mať celá táto transakcia na daň z príjmov a prípadne aj na daň z pridanej hodnoty v danej spoločnosti a ako sa celá transakcia zaúčtuje do účtovníctva. Predpokladáme, že budova sa bude musieť vyradiť z pôvodnej OC 450 000 € a znovu zaradiť v cene 1 000 000 €, pričom rozdiel 550 000 € bude účtovaný ako výnos. Výnos ale koho? Prosíme o odpoveď, komu vzniká daňová povinnosť z rozdielu medzi účtovným ocenením a hodnotou uznanou na vklad do ZI. A aký to má dopad na daň z pridanej hodnoty, tiež prosíme o odpoveď komu a v akej výške. (nehnuteľnosť je viac než 5 rokov od prvej kolaudácie).

Peňažný vklad do základného imania v hotovosti

ID1798 | | Ing. Jozef Pohlod

Bola založená nová  spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločníci sú dvaja a každý z nich splatil peňažný vklad do základného imania vo výške  2 500 eur, čiže spolu 5 000 eur.  Peniaze boli vložené v hotovosti do rúk správcu vkladu, ktorým je jeden zo spoločníkov. Čiže celé základné imanie bolo splatené v hotovosti. Môže sa uvedená platba previesť prostredníctvom pokladnice v podvojnom účtovníctve?