Otázky s vecným pojmom: Bežný rozpočet

počet otázok s vecným pojmom : 3



Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Postup pri započítaní pohľadávky v bežnom rozpočte

ID1517 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec ako prenajímateľ vyhotovila nájomcovi faktúru za prenájom miestnosti na obecnom úrade  v sume 183 eur.  Prenajímateľ k 31.12. bežného roka chce ukončiť svoj nájom, a preto navrhol, že za sumu nájmu prenechá obci kancelársky nábytok v hodnote nájmu, čiže v sume 183 eur. Zároveň vystavil faktúru za kancelársky nábytok.  (prenajímateľ už nevyužíva túto miestnosť).

Ako zaúčtovať a aký postup použiť pri započítaní pohľadávky v bežnom rozpočte na príslušných  podpoložkách ekonomickej klasifikácie a spôsob zapojenia tejto pohľadávky  a záväzku do plnenia rozpočtu obce?

Vrátenie kapitálovej dotácie

ID1339 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec poskytla v roku 2005 vlastnej s.r.o. kapitálovú dotáciu na nákup zariadenia. Dotácia bola riadne vyučtovaná. V roku 2012 obec odkupuje od tejto s.r.o. dané zariadenie za zostatkovú hodnotu, a zároveň vyzve s.r.o. o vrátenie časti dotácie vo výške zostatkovej hodnoty zariadenia. Je vratka kapitálovej dotácie príjmom bežného alebo kapitálového rozpočtu? Na akú položku ( ekonomickej klasifikácie ) treba zaúčtovať tento príjem? Ako zúčtovať celý tento prípad?

Výsledok hospodárenia obce a finančné prostriedky na bankovom účte

ID1243 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec v roku 2011 mala výsledok hospodárenia - schodok  vo výške 3 000 eur, pričom mala prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Kapitálové výdavky financovala aj z rezervného fondu obce. Na základe toho nebude tvoriť rezervný fond. Na bežnom účte obce k 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky vo výške 12 000 eur. Nakoľko obec nebude tvoriť rezervný fond zostanú tieto finančné prostriedky na bankovom účte, nemôže ich obec zapojiť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2012? Za akých podmienok môže použiť tieto prostriedky na financovanie svojich výdavkov? Má nejakú možnosť spojiť výsledok rozpočtového hospodárenia a stav bankového účtu?