Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 459Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmarená investícia z pohľadu účtovníctva a DPH

ID684 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť realizovala vo vlastnej réžii výstavbu skladových priestorov. V júni 2010 rozhodla o zrušení rozostavanej investície, nakoľko došlo k jej rozsiahlemu poškodeniu a rozostavanú budovu nemala poistenú. V súčasnosti rokuje o predaji rozostavanej budovy. Je potrebné daň z pridanej hodnoty odpočítavanú počas výstavby vrátiť? A ako bude postupovať z pohľadu účtovníctva?

Daňové vysporiadanie škodovej udalosti na majetku

ID679 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Areál firmy bol zaplavený počas povodní. Po neskoršej obhliadke všetkých budov a stavieb statikom bolo rozhodnuté, že je potrebné jednu stavbu odstrániť. Firma rozhodla, že poškodenú stavbu odstráni a na jej mieste vybuduje novú. Stavba bola pôvodne nadobudnutá ako nepeňažný vklad, pričom cena stavby uznaná na účely nepeňažného vkladu bola vo výške 120 000 €. Účtovná zostatková cena zlikvidovanej stavby je 100 000 €, daňová zostatková cena je 89 000 €. Búracie práce vykonal dodávateľ za 4 500 €, materiál získaný z búracích prác bol odvezený na verejnú skládku. Ako sa má firma vysporiadať s daným prípadom z hľadiska účtovníctva a dane z príjmov?

Zaúčtovanie náhrady škody vzniknutej na majetku vyplatenej poisťovňou

ID678 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vlastní nehnuteľnosť, ktorá bola povodňou poškodená. Po oprave v celkovej hodnote 12 000 € vykonanej dodávateľským spôsobom bola nehnuteľnosť uvedená do prevádzkyschopného stavu. Náhradu vzniknutej škody uhradila poisťovňa, s výnimkou spoluúčasti vo výške 240 €. Ako sa má spoločnosť vysporiadať s touto škodou a jej náhradou v účtovníctve?

Percentuálne výdavky zo zvýšeného zdaniteľného príjmu

ID543 | | Ing. Silvia Jambrichová

Podnikateľka pani Zuzana, ktorá uplatňuje percentuálne výdavky, sa v roku 2010 rozhodne z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. vyradiť vlastnú pohľadávku voči spoločnosti Beta a.s., ktorej menovitá hodnota je 10 000 €. Pohľadávka nespĺňa ustanovené podmienky.

Vzájomné započítanie manka a prebytku

ID569 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Účtovná jednotka pri inventarizácii k 31. 12. zistila, že na účte 112 – Materiál vznikli oba typy inventarizačných rozdielov – pri tvárniciach manko vo výške 452 €, pri tehlách prebytok vo výške 123 €. O týchto materiáloch neúčtuje na samostatných analytických účtoch. Je nutné účtovať na jednom účte o manku aj prebytku, alebo postačuje zaúčtovať rozdiel vznikajúci na strane manka po vzájomnej kompenzácii vo výške 329 €?

Rozdelenie a zaúčtovanie zisku v družstve

ID677 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Družstvo dosiahlo zisk, a to v sume 42 000 €. Členská schôdza družstva konaná v júni nasledujúceho roka rozhodla o rozdelení zisku takto:

prídel do nedeliteľného fondu 4 200 €,
prídel do štatutárneho fondu rozvoja 3 000 €,
vyplatenie podielov členom družstva 10 000 €,
odmeny členom kontrolnej komisie 2 500 €,
zvýšenie základného imania 10 000 €,
nerozdelený zisk 12 300 €.

Zdanenie podielu na zisku pri verejnej obchodnej spoločnosti

ID675 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Verejná obchodná spoločnosť s 3 spoločníkmi (Jozef, Milan, Alfa s. r. o.) dosiahla zisk 60 000 €. Podľa spoločenskej zmluvy si spoločníci delia zisk rovným dielom. Spoločníci si poistné odvody platia samostatne. Ako sa zdaní zisk v. o. s., resp. podiely na zisku jednotlivých spoločníkov a ako sa to zobrazí v účtovníctve?

Preúčtovanie zásob

ID554 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť obstarala kancelárske potreby v hodnote 2 500 €, ktoré v zmysle vnútropodnikovej smernice počas roka účtovala priamo do spotreby. Pri inventarizácii sa zistilo, že časť tohto materiálu v hodnote 320 € bola nespotrebovaná a je stále k dispozícii.

Vysporiadanie účtu 131 – Obstaranie tovaru

ID553 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť A a spoločnosť B uzavreli v decembri roku 2009 kúpnu zmluvu na dodávku tovaru. Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre odberateľa. Odberateľ – spoločnosť B v decembri 2009 obdržala faktúru za dodaný tovar. Ako má o tomto účtovnom prípade účtovať (zásoby účtuje spôsobom A a používa účet 131 – Obstaranie tovaru), keď jeho realizácia sa uskutočňuje na prelome kalendárnych rokov (spoločnosť bude mať tovar prakticky k dispozícii až v roku 2010)?