Otázky s vecným pojmom: Podvojné účtovníctvo

počet otázok s vecným pojmom : 493Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zaúčtovanie nevrátenej pohľadávky

ID377 | | Ing. Anna Ľalíková

Jedna z 23-och obcí  v roku 2006 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí (združení)  finančných prostriedkov s občianskym združením na projekt – tvorbu kompostoviska . Obec viackrát združila finančné prostriedky, ktoré je neskôr aj boli vrátené. Ostala iba čiastka 1991,64 eur, ktorú obce doposiaľ evidujú na účte 318-pohľadávka. V tomto roku  občianske združenie zaslalo obci záverečné vyúčtovanie projektu, v ktorom sú vysvetlené všetky výdavky na projekt a vrátenie zostatku z projektu,  čo  predstavuje  170,34 eur.  Rozdiel t.j.1821,30 eur, by mala obec  účtovne odpísať.

Ako treba  správne zaúčtovať nevrátenú pohľadávku?  Odpísať ju k účtu 428AÚ? Aké podklady sú potrebné k odpísaniu pohľadávky? Stačí iba kópia vyúčtovania občianskeho združenia, alebo treba  aj uznesenie obecného zastupiteľstva?

Účtovanie prevádzky vodovodu

ID371 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec predáva svojim obyvateľom vodu z obecného vodovodu, ktorý je pod jej správou a prenajíma vodomery. Na prevádzkovanie vodovodu má živnostenské oprávnenie. Na ktoré účty treba účtovať tieto účtovné prípady: predaj vody,  náklady na úpravu vôd, údržbu vodovodu, kontrolu kvality vody?

Účtovanie nespotrebovaných finančných prostredkov

ID369 | | Ing. Anna Ľalíková

Aký je postup pri účtovaní nespotrebovaných finančných prostriedkov, ktoré obec vráti poskytovateľovi (štátny rozpočet)  až v nasledujúcom účtovnom období (napr. finančné prostriedky na voľby)?

Zaúčtovanie zaradenia majetku do evidencie

ID363 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec obstarala dlhodobý hmotný majetok vo výške 1 eura  a úhradu uskutočnila z kapitálových výdavkov. Vzhľadom na to, že reprodukčná cena tohto majetku je 30 000 eur, ako  sa má správne zaúčtovať zaradenie majetku do evidencie?

Zaúčtovanie pohľadávky

ID361 | | Ing. Ingrid Veverková

Výdavky, ktoré obec mala v roku 2007 na aktivačnú činnosť,  na konci roka 2007 zaúčtovala ako predpísanú pohľadávku voči  Úradu práce, sociálnych vecí a rozvoja (ÚPSVR)   na účet 311/215. Príjmy roku 2008 od ÚPSVR  zúčtovala na  221RK/311, nakoľko tieto príjmy boli nižšie ako prepísaná pohľadávka, účet 311 zostal nevysporiadaný. Ako správne zaúčtovať tento zostatok?

Budovanie kanalizácie

ID360 | | Ing. Ingrid Veverková

V roku 2007 začala obec  budovať kanalizáciu z prostriedkov Európskeho fondu, štátneho rozpočtu (ŠR) a vlastných zdrojov. Pri záverečnom vyúčtovaní obec mala uhradiť poslednú faktúru do konca roku 2007 z vlastných zdrojov v sume približne 1 300 000 Sk, čo obec riešila úverom vo výške 1 000 000 Sk a 300 000 Sk sa uhradilo z rozpočtu obce. V júli v roku 2008 boli poukázané prostriedky z Európskej únie a ŠR. Majú sa tieto prostriedky zaradiť v rozpočtovej skladbe do kapitálových príjmov - kód zdroja 1162 položka 322001 a akým spôsobom ich zaúčtovať  do kapitálových výdavkov? Alebo sa kapitálový príjem zo ŠR nemusí rovnať kapitálovému vydaju?

Výdavky na stravné

ID359 | | Eva Krizáková

V obci je  zriadená materská škola  a školská jedáleň  bez právnej subjektivity. V školskej jedálni  sa stravujú zamestnanci obecného úradu, materskej školy  a školskej jedálne. Peniaze za stravné  od cudzieho stravníka vyberá obec  priamo do pokladnice obecného úradu  na základe dokladu od vedúcej školskej jedálne a účtuje sa  ako príjem na položku stravné 223003 ekonomickej klasifikácie, avšak nie je nám jasné, či by obec nemala  účtovať aj réžiu za vlastných zamestnancov,  t.j. 55%, ktoré má prispievať - zamestnávateľ  v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. Obec má zriadený potravinový účet, všetky úhrady a účtovanie robí obecný úrad, nakoľko školská jedáleň je bez právnej subjektivity.

Mali by sa výdavky na stravovanie rozúčtovať na jednotlivé oddiely,  t.j. samospráva 01116, materská škola 091111 a školská jedáleň 09601? Malo by ísť tých spomínaných 55% potom na potravinový  účet a z potravinového naspäť na základný bežný  účet obce a bol by to príjme za stravné?

Refundácia mzdových a režijných nákladov

ID358 | | Eva Krizáková

Obec je účastníkom spoločného stavebného úradu a každý štvrťrok obec (správca) vystaví faktúru – refundáciu mzdových a režijných nákladov. Zo štátneho rozpočtu obec príjme bežný transfer na stavebný úrad, ale tento transfer nepresúva správcovi spoločného stavebného úradu. Obec iba uhradí faktúru.

Možno zaúčtovať tento prípad nasledovne:

Prijatie transferu zo štátneho rozpočtu                             221/357

Faktúra za refundáciu nákladov                                         518/321

Zaúčtovanie  do výnosov                                                    357/693

Úhrada faktúry                                                                 321/221,

prípadne sa zaúčtuje prostredníctvom účtov              585/359 ?

Zaúčtovanie bezodplatne získanej nehnuteľnosti

ID357 | | Ing. Anna Ľalíková

Príspevková organizácia previedla ešte neodpísanú budovu, ktorú získala bezodplatne,  na inú príspevkovú organizáciu, rovnako formou bezodplatného  prevodu. Aký bude postup zaúčtovania v prvej  príspevkovej organizácii, t. j. vyradenie  ešte neodpísanej budovy?  Aký bude postup zaúčtovania v druhej  príspevkovej organizácii, t. j. zaradenie  budovy získanej bezodplatne do užívania?

Účtovanie dlhodobého majetku

ID352 | | Ing. Anna Mináriková

Organizácia darovala základnej škole hnuteľný majetok – počítače v nulovej zostatkovej hodnote a 1 videoprojektor, ktorý má zostatkovú hodnotu 28 382 Sk. Jeho obstarávacia cena bola 64 876 Sk. Organizácia videoprojektor odpisovala do 31. 3. 2007 a darovacia zmluva bola podpísaná so školou až koncom roku 2007. Ako sa zaúčtuje prevzatie videoprojektoru? Treba pokračovať v odpisovaní spätne od 1.4.2007 do 31.12.2007? A aký je postup pri zaúčtovaní už odpísaného DHM (počítače)?