Otázky s vecným pojmom: Rekonštrukcia

počet otázok s vecným pojmom : 12Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Penalizácia a sankcie za nedokončené dielo

ID4579 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dňa 15. 9. 2021 podpísali OBEC a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ZoD) na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. Zhotoviteľ mal dielo odovzdať do 12 mesiacov od podpísania ZoD, t.j. do 15. 9. 2022. Bohužiaľ sa tak nestalo. Objednávateľ sa po tomto termíne snažil kontaktovať, aby dokončil dielo, vady diela, doložil protokoly o vykonaní skúšok, atestov, ceritifikácií, doklady o uložení stavebnej sute ... Zhotoviteľ sa svojím podpisom zaviazal odstrániť vady, doložiť doklady do 15. 1. 2023. Nespravil tak. Obec zhotoviteľa kontaktovala opäť 1. 2. 2023 na odstránenie vád, do dnešného dňa sa tak nestalo. Obec využila právne služby, ako ďalej riešiť vzniknutú situáciu. Dňa 22. 2. 2023 zaslal právny zástupca obce zhotoviteľovi jednostranné Odstúpenie od Zmluvy o dielo, a to z dôvodov, že: - zhotoviteľ si nesplnil svoje povinnosti riadne dokončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v lehote 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Zhotoviteľ poštovú zásielku prevzal dňa 15. 3. 2023. K uvedenej záležitosti sa do dnešného dňa nevyjadril. Na základe ZoD budeme zhotoviteľovi vyrubovať sankcie uvedené v ZoD. Chceli by sme sa opýtať, či máme vystaviť penalizačné faktúry alebo postačí výzva zaslaná právnym zástupcom, ktorý vo výzve vypíše všetky sankcie a pokuty, ktoré plynú zo ZoD.

Zaradenie majetku do odpisovej skupiny

ID4393 | | Ing. Anton Kolembus

Potrebovala by som poradiť, do ktorej odpisovej skupiny patrí rekonštrukcia zdroja tepla-využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla. Ide o ostatné inžinierske stavby?

Účtovanie nákupu materiálu na rekonštrukciu

ID3128 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec rekonštruuje budovu. Práce boli objednané dodávateľsky a materiál zakúpila obec. Ako účtovať nákup materiálu na rekonštrukciu? Zápisom 112/321 a následne pri výdaji 501/112 tento náklad aktivovať zápisom 042/624 alebo je možné nákup materiálu účtovať priamo na účet 042?

Použitie dotácie na stavebné úpravy v obci

ID2420 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o radu vo veci dotácie na základe uznesenia vlády SR, ktorá bola našej obci poskytnutá v mesiaci november 2014 vo výške 7 000,00 €, účelovo určená na kapitálové výdavky "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu". Uvedené prostriedky sú plánované na zateplenie a fasádu budovy kultúrneho domu a k tomu prislúchajúce stavebné úpravy (sokel a pod.). Bude takýto výdavok uznaný ako kapitálový? Na základe vykonaného prieskumu trhu budú celkové výdavky na tieto práce predstavovať sumu cca 6 600,00 €. Môže obec použiť zostávajúcu sumu 400,00 € na výstavbu prístupového chodníka k tejto budove, keďže doteraz tam žiaden nebol, alebo tento výdavok nepatrí do
rekonštrukcie?

Rozpočtová položka - rozšírenie siete verejného osvetlenia

ID2131 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V rámci poradenskej činnosti by som Vás chcela poprosiť o radu pri správnom zaradení investície obce do funkčnej klasifikácie - „rozšírenie siete verejného osvetlenia“, ktoré plánujeme financovať z kapitálového rozpočtu obce. Opis situácie: Obec plánuje na miestnom cintoríne osadiť dva stĺpy verejného osvetlenia . Teraz tam existuje len jeden nejaký provizórny drevený stĺp. Miestny cintorín, ako aj parcela, na ktorej sa budú stĺpy osádzať nie je majetkom obce, máme nájomnú zmluvu medzi farnosťou a obcou. V rozpočte obce danú položku sme rozpočtovali na klasifikáciu 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, z dôvodu, že doposiaľ na tom mieste nebolo verejné osvetlenia vo vlastníctve obce. Pôvodné verejné osvetlenie obce už máme plne odpísané. Teraz vedenie obce nalieha, aby sme danú investíciu preradili na klasifikáciu 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia, nakoľko máme možnosť získať dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Neviem či by to obstálo pri kontrole, nakoľko obec na uvedenom miestne zatiaľ žiadne stĺpy verejného osvetlenia nemá.

Technické zhodnotenie budovy

ID1347 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť vykonala tento rok niekoľko investičných činností (ide o rekonštrukcie viacerých miestností) vo výške približne 50 000 eur, ktoré boli ukončené a zaradené do užívania v apríli. V máji spoločnosť  v úplne inej miestnosti zväčšila priestor a namontovala dvojkrídlové dvere v hodnote 1 600 eur, ktoré sa zaúčtovali na účet 501 (technické zhodnotenie do 1 700 eur) nakoľko suma nespĺňala hodnotu technického zhodnotenia.

V júli sa rekonštruovala chodba na úplne inom poschodí (dávali sa nové kazetové stropy) v hodnote 950 eur. Ako má spoločnosť ďalej pokračovať? Má takéto jednotlivé drobné rekonštrukcie dávať na účet 501 a chápať ich ako samostatné investície nespĺňajúce hodnotu 1 700 eur, resp. ich evidovať na účte 501 do času, keď tieto jednotlivé drobné rekonštrukcie spolu presiahnu sumu 1700 eur, teda sčítať jednotlivé investície -  dvere (1 600 eur) a chodbu (950 eur) preúčtovať z účtu 501 na účet 042, a zaradiť ich s dátumom poslednej investície, teda rekonštrukciou chodby v sume  1 600 eur + 950 eur, alebo  sa mohli dvere zaradiť už ako technické zhodnotenie, nakoľko predchádzajúce investičné činnosti presiahli sumu 1 700 eur, i keď  dvere samé o sebe boli len v hodnote 1 600 eur. Aký je správny postup v takýchto prípadoch?

Technické zhodnotenie

ID1157 | | Ing. Bibiána Jobbágyová

Štátna rozpočtová organizácia zahájila rozsiahlu rekonštrukciu budovy, náklady súvisiace s predmetnou rekonštrukciou kumuluje účtovná jednotka na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. V období keď prebiehajú rekonštrukčné práce na budove, zakúpila organizácia expanznú nádobu do kotolne administratívnej budovy v hodnote 550 €, pričom táto nebola súčasťou predmetnej rekonštrukcie, bola zakúpená z dôvodu poruchy. Rekonštrukcia prebiehala v období rokov 2009 – 2011. V januári roku 2010 dostala od dodávateľa organizácia faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu administratívnej budovy vo výške 20 000 €. Na konci roku 2010 dostala organizácia od dodávateľa faktúru za rekonštrukčné práce vykonané v období roku 2010 v sume 8 000 €. Vzhľadom na uvedené, by sme sa dotazovali, či do limitu technického zhodnotenia 1 700 € ročne patria aj náklady na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy alebo sa posudzujú samostatne?

Zaúčtovanie materiálu

ID852 | | Ing. Jozef Pohlod

Som vlastníkom administratívnej budovy. Od roku 2010 realizujem rekonštrukciu a prístavbu k tejto budove (na základe stavebného povolenia). So stavebnou firmou som dohodnutý, že materiál dodávam sám a práce mi budú  fakturovať až po ich ukončení, tzn., že časť materiálu som nakúpil v roku 2010, časť v roku 2011 a dokončené práce za rok 2010 a rok 2011 mi stavebná firma fakturovala až teraz v októbri. Ja som materiál z roku 2010 účtoval na účet 042, materiál z roku 2011 a práce tiež na účet 042. Je to zaúčtované správne?

Nájomné ako daňový výdavok

ID753 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v mieste trvalého bydliska, pričom má k výkonu činnosti vyčlenenú jednu izbu v družstevnom byte. Môže si SZČO uplatniť ako daňový výdavok nájomné a platby za energie? Je daňovým výdavkom aj rekonštrukcia tejto izby?

Odpočet DPH pri rekonštrukcii nehnuteľnosti

ID395 | | Ing. Zdenka Jablonková

Realitná kancelária (platiteľ  DPH) kupuje nehnuteľnost za účelom predaja. Ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa podmienku oslobodenia od DPH pri predaji, t.j. je 5 rokov od prvej kolaudácie. Realitná kancelária urobila na predmetnej nehnuteľnosti technické zhodnotenie a opravy dodávateľským spôsobom, pričom cena bola fakturovaná s DPH.  Môže z predmetných faktúr za rekonštrukciu a opravy odpočítať DPH a následne nehnuteľnosť predať ako oslobodenú v zmysle § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. z. n. p.