Otázky s vecným pojmom: Rekonštrukcia

počet otázok s vecným pojmom : 10Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie nákupu materiálu na rekonštrukciu

ID3128 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec rekonštruuje budovu. Práce boli objednané dodávateľsky a materiál zakúpila obec. Ako účtovať nákup materiálu na rekonštrukciu? Zápisom 112/321 a následne pri výdaji 501/112 tento náklad aktivovať zápisom 042/624 alebo je možné nákup materiálu účtovať priamo na účet 042?

Použitie dotácie na stavebné úpravy v obci

ID2420 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o radu vo veci dotácie na základe uznesenia vlády SR, ktorá bola našej obci poskytnutá v mesiaci november 2014 vo výške 7 000,00 €, účelovo určená na kapitálové výdavky "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu". Uvedené prostriedky sú plánované na zateplenie a fasádu budovy kultúrneho domu a k tomu prislúchajúce stavebné úpravy (sokel a pod.). Bude takýto výdavok uznaný ako kapitálový? Na základe vykonaného prieskumu trhu budú celkové výdavky na tieto práce predstavovať sumu cca 6 600,00 €. Môže obec použiť zostávajúcu sumu 400,00 € na výstavbu prístupového chodníka k tejto budove, keďže doteraz tam žiaden nebol, alebo tento výdavok nepatrí do
rekonštrukcie?

Rozpočtová položka - rozšírenie siete verejného osvetlenia

ID2131 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V rámci poradenskej činnosti by som Vás chcela poprosiť o radu pri správnom zaradení investície obce do funkčnej klasifikácie - „rozšírenie siete verejného osvetlenia“, ktoré plánujeme financovať z kapitálového rozpočtu obce. Opis situácie: Obec plánuje na miestnom cintoríne osadiť dva stĺpy verejného osvetlenia . Teraz tam existuje len jeden nejaký provizórny drevený stĺp. Miestny cintorín, ako aj parcela, na ktorej sa budú stĺpy osádzať nie je majetkom obce, máme nájomnú zmluvu medzi farnosťou a obcou. V rozpočte obce danú položku sme rozpočtovali na klasifikáciu 717003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, z dôvodu, že doposiaľ na tom mieste nebolo verejné osvetlenia vo vlastníctve obce. Pôvodné verejné osvetlenie obce už máme plne odpísané. Teraz vedenie obce nalieha, aby sme danú investíciu preradili na klasifikáciu 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia, nakoľko máme možnosť získať dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Neviem či by to obstálo pri kontrole, nakoľko obec na uvedenom miestne zatiaľ žiadne stĺpy verejného osvetlenia nemá.

Technické zhodnotenie budovy

ID1347 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť vykonala tento rok niekoľko investičných činností (ide o rekonštrukcie viacerých miestností) vo výške približne 50 000 eur, ktoré boli ukončené a zaradené do užívania v apríli. V máji spoločnosť  v úplne inej miestnosti zväčšila priestor a namontovala dvojkrídlové dvere v hodnote 1 600 eur, ktoré sa zaúčtovali na účet 501 (technické zhodnotenie do 1 700 eur) nakoľko suma nespĺňala hodnotu technického zhodnotenia.

V júli sa rekonštruovala chodba na úplne inom poschodí (dávali sa nové kazetové stropy) v hodnote 950 eur. Ako má spoločnosť ďalej pokračovať? Má takéto jednotlivé drobné rekonštrukcie dávať na účet 501 a chápať ich ako samostatné investície nespĺňajúce hodnotu 1 700 eur, resp. ich evidovať na účte 501 do času, keď tieto jednotlivé drobné rekonštrukcie spolu presiahnu sumu 1700 eur, teda sčítať jednotlivé investície -  dvere (1 600 eur) a chodbu (950 eur) preúčtovať z účtu 501 na účet 042, a zaradiť ich s dátumom poslednej investície, teda rekonštrukciou chodby v sume  1 600 eur + 950 eur, alebo  sa mohli dvere zaradiť už ako technické zhodnotenie, nakoľko predchádzajúce investičné činnosti presiahli sumu 1 700 eur, i keď  dvere samé o sebe boli len v hodnote 1 600 eur. Aký je správny postup v takýchto prípadoch?

Technické zhodnotenie

ID1157 | | Ing. Bibiána Jobbágyová

Štátna rozpočtová organizácia zahájila rozsiahlu rekonštrukciu budovy, náklady súvisiace s predmetnou rekonštrukciou kumuluje účtovná jednotka na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. V období keď prebiehajú rekonštrukčné práce na budove, zakúpila organizácia expanznú nádobu do kotolne administratívnej budovy v hodnote 550 €, pričom táto nebola súčasťou predmetnej rekonštrukcie, bola zakúpená z dôvodu poruchy. Rekonštrukcia prebiehala v období rokov 2009 – 2011. V januári roku 2010 dostala od dodávateľa organizácia faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu administratívnej budovy vo výške 20 000 €. Na konci roku 2010 dostala organizácia od dodávateľa faktúru za rekonštrukčné práce vykonané v období roku 2010 v sume 8 000 €. Vzhľadom na uvedené, by sme sa dotazovali, či do limitu technického zhodnotenia 1 700 € ročne patria aj náklady na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy alebo sa posudzujú samostatne?

Zaúčtovanie materiálu

ID852 | | Ing. Jozef Pohlod

Som vlastníkom administratívnej budovy. Od roku 2010 realizujem rekonštrukciu a prístavbu k tejto budove (na základe stavebného povolenia). So stavebnou firmou som dohodnutý, že materiál dodávam sám a práce mi budú  fakturovať až po ich ukončení, tzn., že časť materiálu som nakúpil v roku 2010, časť v roku 2011 a dokončené práce za rok 2010 a rok 2011 mi stavebná firma fakturovala až teraz v októbri. Ja som materiál z roku 2010 účtoval na účet 042, materiál z roku 2011 a práce tiež na účet 042. Je to zaúčtované správne?

Nájomné ako daňový výdavok

ID753 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v mieste trvalého bydliska, pričom má k výkonu činnosti vyčlenenú jednu izbu v družstevnom byte. Môže si SZČO uplatniť ako daňový výdavok nájomné a platby za energie? Je daňovým výdavkom aj rekonštrukcia tejto izby?

Odpočet DPH pri rekonštrukcii nehnuteľnosti

ID395 | | Ing. Zdenka Jablonková

Realitná kancelária (platiteľ  DPH) kupuje nehnuteľnost za účelom predaja. Ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa podmienku oslobodenia od DPH pri predaji, t.j. je 5 rokov od prvej kolaudácie. Realitná kancelária urobila na predmetnej nehnuteľnosti technické zhodnotenie a opravy dodávateľským spôsobom, pričom cena bola fakturovaná s DPH.  Môže z predmetných faktúr za rekonštrukciu a opravy odpočítať DPH a následne nehnuteľnosť predať ako oslobodenú v zmysle § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v. z. n. p.

Účtovanie o nerealizovaných štúdiách

ID257 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Vyšší územný celok si nechal vypracovať pre svoju centrálu niekoľko architektonických plánov pre rekonštrukciu. Poslanci hlasovaním rozhodli, že jeden z týchto plánov – štúdií sa bude realizovať. Ako sa v účtovníctve zaznamenajú štúdie, ktoré nebudú realizované?

Zmena účelu stavby považované za technické zhodnotenie

ID816 | | Ing. Lucia Vanková

Daňovník užíva určitú stavbu ako sklad. V súvislosti so zmenou svojej podnikateľskej stratégie sa rozhodne, že túto stavbu bude užívať na výrobné účely.