Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Súkromný účet a podnikanie

ID3830 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient je SZČO . Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Nakoľko má len zopár faktúr, tieto mu zákazníci platili na jeho súkromný účet. Zo súkromného účtu platil aj odvody. Ako mám účtovať súkromné pohyby na jeho súkromnom účte? Nedali by sa všetky príjmy a výdavky , ktoré súvisia s podnikaním, účtovať ako platby v hotovosti? Podotýkam, že pohybov na súkromnom účte má veľmi veľa. A aký stav účtu bude vo výkaze? 

Obstaranie sročky

ID3829 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient si obstaral s.r.o. nasledovným spôsobom: Pôvodný majiteľ sročky s názvom ABC je 1 právnická osoba s názvom XY. Majiteľ XY rozdelil 100 % podiel v sročke ABC na dva podiely (50 % a 50 %). Tieto rozdelené obchodné podiely previedol na dvoch spoločníkov (dve fyzické osoby, každý má 50 %). Noví spoločníci sročku premenovali na CDF (IČO, DIČ zostávajú pôvodné). Pôvodná sročka ABC eviduje jednu faktúru za poradenstvo od právnickej osoby XY .Túto faktúru uhradil môj klient. Mojim klientom je spoločnosť CDF. Ako správne zaúčtovať otváraciu súvahu ? A ako zaúčtovať tú jednu faktúru? 

Posúdenie kontraktu z hľadiska účtovného a DPH - upresňujúce otázky k ID 3814

ID3822 | | Ing. Anton Kolembus

Dovolím si položiť upresňujúce otázky k ID 3814 týkajúce sa časti 2 - k DPH: Je potrebné sa zo strany slovenského subjektu (subdodávateľ) registrovať v krajine EÚ, keď tam bude vykonávať časť prác pre Spoločnosť ? Z povahy veci vyplýva, že k odovzdaniu a prevzatiu týchto prác medzi dvomi slovenskými podnikateľmi, platiteľmi DPH môže dôjsť len v krajine EÚ. Spoločnosť následne bude fakturovať celý predmet zmluvy odberateľovi z EÚ.

Pohľadávky obce (daňové aj nedaňové)

ID3815 | | Tatiana Macháčová

Ako má obec správne postupovať pri svojich pohľadávkach. Prvý prípad je: Obec prihlásila daňové pohľadávky voči občanovi do konkurzu, pričom konkurz bol zastavený pre nemajetnosť. Môže obec tieto pohľadávky odpísať? Koľko ich musí evidovať v podsúvahe? Druhý prípad: Obec neprihlásila daňové pohľadávky voči občanovi do konkurzu, pričom konkurz bol zastavený pre nemajetnosť. Môže obec tieto pohľadávky odpísať? Koľko ich musí evidovať v podsúvahe? Tretí prípad: tieto isté prípady by sa týkali nedaňových pohľadávok, je tam rozdiel? Štvrtý prípad: Pohľadávky boli dané exekútorovi, ale sa malo požiadať o predĺženie, čo sa nespravilo, ako v tomto prípade postupovať? Ešte uvádzam, tieto prípade obec nemá upravené vo všeobecne záväznom nariadení, chceme poznať právny stav ako správne postupovať.

Prostriedky získané školou od Erasmus

ID3810 | | Tatiana Macháčová

Škola (rozpočtová organizácia obce) získala dotáciu od Erasmus, pričom tieto prostriedky môže minúť až do konca roka 2021. Musí tieto prostriedky na konci roka previesť na účet obce? Ak áno, ako to bude účtované v obci a aký kód zdroja bude použitý a rozpočtová klasifikácia.

Výdavky spojené s testovaním

ID3792 | | Tatiana Macháčová

Obce a mestá momentálne vyplácajú výdavky spojené s testovaním. Na akú položku zatriediť faktúru od reštaurácie za podanie obedov a večere - 637 004? Nákup kávy, čaju a pod. - 633011? Na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti boli vyplatené finančné prostriedky na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu a na úhradu nevyhnutných výdavkov? Vlastným zamestnancom - 631 001 a cudzím 637 007? Nákup ochranných oblekov, štítov - 633006 alebo 633010? 

Nákup mobilného telefonu od O2 na splátky u obcí

ID3702 | | Tatiana Macháčová

Splátky 24 mesiacov (24 x 18,50 €), kúpna cena 444 € na základe kúpnej zmluvy, pri prevzatí tovaru platba 0, splátky budú uvedené na faktúre mesačne, zaujíma ma spôsob účtovania aj s rozpočtovou klasifikáciou.

Obdobie coronavírusu a výplata miezd

ID3699 | | Tatiana Macháčová

Pracovníkom materskej školy bol v období coronavírusu " vyplácaný plat, vrátane všetkých príplatkov pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov, zriaďovateľom - obcou. Nečerpali do 31. 5. ani dovolenku z minulého roku. Podľa vyjadrenia riaditeľky MŠ (samozrejme so súhlasom starostu obce) im tento plat náleží, pretože pracovali na údržbe priestorov MŠ. Je postup obce správny?

Príspevky občanom z rozpočtu mesta.

ID3683 | | Tatiana Macháčová

Môže mesto zo svojho rozpočtu poskytnúť príspevok svojim občanom na kanalizačné prípojky?

Štátny príspevok počas pandémie Covid -19

ID3828 | | Ing. Marián Drozd

Chcem sa opýtať, či štátne príspevky počas pandémie Covid 19 z projektu pomáhame ľuďom sú zdaniteľným alebo nezdaniteľným príjmom FO a PO za rok 2020.