Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Úroky z termínovaných vkladov

ID4883 | | Ing. Marián Drozd

Poprosila o zodpovedanie otázky, či úroky z termínovaných vkladov (týždenné úložky alebo aj na dlhšie obdobie) sú výnosy, ktoré ovplyvňujú koeficient podľa § 50 zákona o DPH.

Automobil - DPH

ID4885 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť (platiteľ DPH) kúpi nový automobil, ktorý odovzdá zamestnancovi a tento ho môže používať aj na súkromné účely. Podľa zákona o dani z príjmov je so zamestnancom uzatvorená dohoda podľa § 5 ods. 3 písm. a) a zamestnancovi je zdaňovaný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vrátane DPH. Môže si zamestnávateľ odpočítať DPH z kúpnej ceny automobilu? Má plný nárok na odpočet, keď zamestnancovi zdaňuje nepeňažný príjem? Ako je to pri opravách auta?

Účtovanie predaja vody z výdajné stojana určeného pre obyvateľov rómskej osady

ID4839 | | Tatiana Macháčová

V obci máme novú situáciu. V rómskej osade bol osadený výdajný stojan vody, z ktorého budú občania čerpať vodu na základe svojej nabitej karty. Tieto karty bude nabíjať obec za poplatok na 1 m3. Faktúru za túto spotrebovanú vodu hradí obec. Akým spôsobom je potrebné teda účtovať nabitie karty občanovi, teda "predaj" vody? 

Opravný daňový doklad

ID4881 | | Ing. Marián Drozd

Od dodávateľa sme dostali opravný daňový doklad, v ktorom je uvedené "dobropisujeme chýbajúce perá v dodávke tovaru" (objednali sme si 100 ks pier, tie boli aj vyfakturované, pri počítaní dodaných pier sme zistili, že 10 ks chýba). Faktúra bola vystavená v mesiaci 09/2023 a opravný doklad v mesiaci 10/2023. Ide v tomto prípade:

  • o opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH a doklad sa uvedie v daňovom priznaní v riadku 28 v mesiaci 10/23 (vtedy sme dobropis obdržali) alebo
  • o chybne vystavenú faktúru a doklad sa uvedie do riadku 21 a musí sa podať dodatočné priznanie za mesiac 09/2023.

Zaradenie do odpisovej skupiny

ID4879 | | Ing. Marián Drozd

Do ktorej odpisovej skupiny má daňovník zaradiť autodróm a miniautíčka?

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

ID4849 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa temer denne stretávam s nutnosťou vydávať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. V prílohe č. 5 k vyhláške 9/2009 vydanej MV SR, sú vymenované minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania. Pri telesných ochoreniach je legislatíva celkom podrobne popísaná. Problém však nastáva na úrovni psychickej zdravotnej spôsobilosti u osôb s psychiatrickým ochorením alebo u osôb sledovaných a liečených pre závislosti. Chcela by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že pacient má stanovenú diagnózu napr. schizofrénia. Podľa vyhlášky 9/2009 MV SR patrí schizofrénia medzi ochorenia vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla (pre sk. 1 aj 2). V mojej praxi sa stretávam s tým, že ošetrujúci psychiater nepodá podnet na odobratie oprávnenia viesť motorové vozidlo. Je mojou povinnosťou (ako všeobecný lekár pre dospelých), žiadať vyjadrenie od odborného lekára alebo priamo odoslať informáciu o strate zdravotnej spôsobilosti na príslušný dopravný inšpektorát?

Čerpanie rezervného fondu

ID4877 | | Terézia Urbanová

Obec požiadala o finančný príspevok na rekonštrukciu základnej školy cez IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Finančný príspevok nám bude poskytnutý ako refundácia. Nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov na bežnom účte musí faktúru za rekonštrukciu zaplatiť z rezervného fondu, čiže úhradu faktúry zaúčtujem s kódom zdroja 46. Následne zašleme žiadosť o platbu. Ak prídu finančné prostriedky do konca roka 2023, tak úhradu faktúry preúčtujem na kód zdroja 111. Čo v tomto prípade spravím s prostriedkami z rezervného fondu. Ako zúčtujem potom kód zdroja 46? A čo v prípade, že finančné prostriedky nám prídu až v roku 2024? Budem ich môcť použiť na bežné výdavky v roku 2024 alebo iba na kapitálové? 

Prenájom bytu zdaniteľnej osobe

ID4875 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba XY, fyzická osoba registrovaný platiteľ DPH kupuje byt (skolaudovaný ako byt určený na bývanie) v novostavbe. Kupuje aj parkovacie miesto v tejto novostavbe. Byt aj parkovacie miesto zaradí do svojho majetku (podnikateľského majetku). Byt plánuje prenajímať spoločnosti, ktorá v ňom bude poskytovať príležitostné ubytovanie pre manažérov spoločnosti, ktorí tam budú bývať podľa potreby počas služobných ciest namiesto hotela, vždy iné osoby a nepravidelne. Má právo fyzická osoba XY na odpočet DPH pri kúpe tohto bytu ? So spoločnosťou, ktorej plánuje byt prenajať má už uzatvorenú predbežnú nájomnú zmluvu. Ak by prenajímala byt spoločnosti, ktorá by si v ňom zriadila ateliér alebo kanceláriu, má právo na odpočet DPH pri kúpe tohto bytu? 

Cestovné náhrady spoločníka

ID4873 | | Ing. Marián Drozd

Spoločník s. r. o. má prechodný pobyt v USA, na účely schválenia valného zhromaždenia má výdavky spojené s cestou na Slovenko vo výške cca 10 000 €. Je možné dať tieto výdavky do daňových výdavkov?

Účtovanie regionálneho príspevku v s. r. o.

ID4869 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť s r. o., ktorá je  platiteľ DPH obdržala v súlade s § 8 ods. 9 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom realizácie podporeného projektu: regionálny príspevok v maximálnej výške 67 514,32 €. Tento príspevok sa poskytuje zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly spomínaného ministerstva. Účelom poskytnutia regionálneho príspevku je realizácia podporeného projektu: Zvýšenie konkurenčnej schopnosti firmy XY... o kúpu lešenia a prepravného vozidla. Prijímateľ sa zaväzuje financovať podporený projekt z vlastných zdrojov - najmenej 25 % z celkových oprávnených kapitálových výdavkov. Rozpočet podporeného projektu na rok 2023 je: kapitálový výdavok - celkový oprávnený výdavok 90 019,10 € a z toho max. výška regionálneho príspevku: 67 514,32 €. Otázka: Keďže ide o nákup dlhodobého hmotného majetku, ktorý SRO bude nakupovať až v roku 2024, ako zaúčtujem spomínaný regionálny príspevok v roku 2023, a potom následne v ostatných rokoch? 1. priznanie dotácie na základe zmluvy: 346/384 2. prijatie dotácie na účet: 221/346 3. zúčtovanie dotácie do výnosov vo výške odpisov až v nesledujúcich rokoch: 384/648 1. Je takéto účtovanie správne? 2. dopad na daň z príjmov z titulu dotácie bude: 0?