Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdanenie u zamestnanca

ID3769 | | Ing. Anton Kolembus

V prípade zdaňovania u zamestnanca, pri preplácaní covid testov je problém v tom ci je to zdaniteľný príjem pre zamestnanca alebo nie. Finančné riaditeľstvo totiž rozlišuje či si to zaplatí zamestnanec sám a dá preplatiť u zamestnávateľa alebo či to objedná a cez faktúru zaplatí zamestnávateľ. U nás to totiž funguje oboma spôsobmi. A ďalšiu vec ktorú rozlišuje aj to, keď sa urobí test zamestnancovi keď sa vráti zo služobnej cesty zo zahraničia a keď sa vráti z dovolenky. V každom prípade je to daňový výdavok zamestnávateľa, v tom sme si istí ale v otázke, či je to pre zamestnanca zdaniteľný príjem, nie sme stotožnení s názorom finančnej správy. Tam je to v každom popisovanom prípade inak. Poprosím Vás o stanovisko k tomu nepeňažnému príjmu u zamestnanca.

Vedenie účtovníctva časti podniku, ktorá je predmetom predaja

ID3768 | | Ing. Beata Moravcová

S. r. o. vedie účtovníctvo ako celok za viacero svojich podnikateľských činností. Podnikateľské činnosti má rozdelené na strediská a za každé stredisko má samostatne evidované len náklady a výnosy. S. r. o. sa rozhodlo predať časť podniku - jednu podnikateľskú činnosť. Z účtovníctva s. r. o. sa dajú presne vyčleniť všetky zložky majetku a záväzkov, ktoré sa týkajú tohto strediska. Je nutné prepracovať účtovníctvo tak, aby bolo toto stredisko účtované samostatne ako organizačná zložka alebo k predaju časti podniku stačí len do zmluvy špecifikovať všetky zložky majetku a záväzkov, ktoré sa týkajú tohto strediska?

Ekonomická klasifikácia verejného obstarávania

ID3764 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V metodickom usmernení MF SR k ekonomickej klasifikácií sa pri položke 637 002 Konkurzy, súťaže okrem iných uvádza - spracovanie súťažných podkladov. Tu sa však na tomto webe v otázkach ohľadom klasifikovania verejného obstarávania uvádza ako odpoveď od pána PhDr. Sýkoru položka 637 005 na účtovanie služieb verejného obstarávania. Kam to teda patrí?

Covid testy a danová uznateľnosť, nepenažný príjem zamestnanca

ID3762 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do ČR (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid na stavbe v ČR). Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sú vysielaní pracovne do ČR (stavebný projekt v ČR), ČR nevyžaduje covid testy pri príchode zo SR, zamestnanec si dá urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid na stavbe v CR). Covid test uhradi zamestnávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená na zamestnávateľa. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sa vracajú z ČR na územie SR. Boli tam vyslaní pracovne (stavebný projekt v ČR), SR vyžaduje covid testy pri návrate z ČR, zamestnanec si da urobiť covid test. Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanci sa vracajú z ČR na územie SR. Boli tam vyslaní pracovne (stavebný projekt v ČR), SR vyžaduje covid testy pri návrate z ČR , zamestnanec si da urobiť covid. Covid test uhradí zamestnávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená na zamestnávateľa. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanec sa vrátil zo zahraničia, kde bol súkromne. SR vyžaduje covid testy pri návrate z danej krajiny. Zamestnanec si da urobiť covid. Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Zamestnanec sa vrátil zo zahraničia, kde bol súkromne. SR nevyžaduje covid testy pri návrate z danej krajiny. Zamestnanec si da urobiť covid test z dôvodu, že to zamestnávateľ vyžaduje na základe § 5 zákona o BOZP (všeobecné zásady prevencie aby nedošlo k šíreniu covid ). Covid test zamestnanec uhradí zo svojho účtu, faktúra je na jeho meno. Následne mu to preplatí zamestnávateľ. Je to daňový výdavok spoločnosti (zamestnávateľa)? Je to zdaniteľný nepeňažný príjem zamestnanca?

Vysporiadanie účtu SF

ID3760 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť už nezamestnáva zamestnancov a ani do budúcna neplánuje zamestnávať. Na účte 472 – Záväzky zo SF eviduje aj naďalej zostatok účtu na strane DAL, nakoľko ho nevyčerpala, ešte kým zamestnávala zamestnancov. SF bol tvorený len z príspevkov 0,6 % z hrubých miezd. Otázka:

1/ ako rozpustiť – vyčerpať tento SF – ako to zaúčtovať ?

2/ ovplyvní to aj daň z príjmu? 

Účet 428

ID3759 | | Ing. Ondrej Baláž

S. r. o. na účte 428 zaúčtovala opravu chýb minulých období, išlo o opravu významnej sumy nákladov, ktoré neboli zúčtované do správneho účtovného obdobia. Otázka:

1/ ako v budúcnosti naložiť so zostatkom tohto účtu 428, ak je po zúčtovaní chyby min. obdobia aktívny zostatok?

2/ ako v budúcnosti naložiť so zostatkom tohto účtu 428, ak je po zúčtovaní chyby min. obdobia pasívny zostatok?

DP združenie

ID3758 | | Ing. Ondrej Baláž

Občianske združenie nemalo za minulý rok žiadne príjmy a tiež ani žiadne výdavky. Podľa § 41 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p. nemusí podať DP PO A ako je to s účtovnou závierkou?

1/Keď nepodáva DP, tak nepodáva ani účtovnú závierku ?

2/ak dobrovoľne podá DP, účtovnú závierku – musia byť jej prílohou aj poznámky?

3/ aký druh výkazu potom podáva?

4/ môže sa zatriediť ako mikroúčtovná jednotka?

5/platí ustanovenie tohto zákona aj pre neziskové organizácie a nadácie?

Účtovanie opráv z min. rokov

ID3763 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť účtovala opravy chýb minulých období cez účet 428 /648 – nezaúčtované výnosy a nezaúčtované náklady 548/428, nakoľko išlo o významné chyby.

1/Účtovala spoločnosť správne, keď použila na opravu chýb súvahový účet, ale zároveň nepodala dodatočné daňové priznania k dani z príjmu PO za minulé účtovné obdobia?

2/Ak nepostupovala správne, tak ako mala účtovať v aktuálnom roku o chybách, ktoré vznikli v minulých účtovných obdobiach, keď nemá úmysel podať dodatočné daňové priznania za minulé obdobia (ide o viacero zdaňovacích období, nakoľko išlo o chyby v odpisovaní majetku). Dodatočnými daňovými priznaniami by si znížila daňovú povinnosť v niektorých obdobiach a v niektorých obdobiach by dokonca dosiahla stratu, alebo by si stratu ešte navýšila.

Hodnota podielu s.r.o. - určenie ceny

ID3761 | | Ing. Marián Drozd

V súvislosti s úmrtím spoločníka v s. r. o. (50 % podiel) ma požiadala notárka, ktorá vykonáva dedičské konanie, o určenie hodnoty 50 % podielu firmy. Poprosím o radu, ako správne vypočítať hodnotu tohto podielu.

Opravy chýb minulých účtovných období

ID3757 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o. v 2018 roku nezúčtovala všetky náklady, dosiahla zisk a zaplatila daň. Nešlo o vysokú sumu dane. Skutočnosť, že nezaúčtovala všetky náklady 2018 roka zistila v 2020 roku, ide o NEVÝZNAMNÚ sumu. Týka sa bežných nákladov a aj odpisov HM. Ako má postupovať? Poprosím popísať postup:

1/ aké zápisy má urobiť v účtovníctve

2/ aké úpravy treba robiť v riadkoch DP? /riadky DP/