Otázky s vecným pojmom: Úver

počet otázok s vecným pojmom : 18Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie dotácie poskytnutej prostredníctvom PPA - EPFRV

ID3832 | | Tatiana Macháčová

V roku 2019 sme začali realizovať projekt vybudovanie kamerového monitorovacieho systému. Prvú platbu sme uhradili v roku 2019 - na úhradu sme použili úverové prostriedky. Dokončenie projektu prebehlo v roku 2020, úhrada fa sa realizovala dočerpaním úveru. Po ukončení bol kamerový systém zaradený do majetku. Po kontrole PPA nám kapitálový transfer bol poukázaný v roku 2020. Príjem som zaúčtovala: 75 % EPFRV: MD221020/357012, 21AG1 322001-26127,00€ 25 % ŠR: MD221020/D357013, 2 1AG2 322001-8709,00€. Ďalším účtovaním chcem preúčtovať fa uhradenú v tomto roku z úverových zdrojov na úhradu z poskytnutého transferu - 11 460,00 (v členení 75 % a 25 %), a 23376,00 použiť na splátku úveru (fa uhradená v roku 2019, úver splatený jednorazovo po poukázaní transferu). Tiež sumu 11 460 so zdrojom 52 (ktorá bola použitá na úhradu fa) zaúčtovať na splatenie úveru so zdrojom 52. Neviem, či prostriedky môžem takto použiť a tiež ako mám potom preúčtovať z 357 na 384-môžem dať celú sumu 34 836,00, keď úhrada prvej fa bola v roku 2019?

Zmena doby splatnosti bankového úveru

ID3591 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ - PPA da 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtoval som to ako krátkodobý bankový úver, keďže splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpísala dodatok k zmluve, čím zmenila splatnosť úveru na 7. 1. 2021, čim sa podľa mňa stal úver dlhodobým. Chcem sa spýtať, či mám preúčtovať úver z účtu 231 na 461 a či ponechať rozpočtovú položku 513001 - Bankové úvery krátkodobé, keďže pri vzniku bol krátkodobý alebo ju preúčtovať v novembri 2019 na položku 513002 - Bankové úvery dlhodobé?

Predčasné splatenie úveru

ID3310 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ spoločnosti sa rozhodol splatiť firemný úver v banke pred lehotou splatnosti. Za predčasné splatenie úveru banka účtuje poplatok 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru. Problém je v posúdení tohto výdavku z daňového hľadiska. Konateľ považuje výdaj za daňový, ja za nedaňový. Pritom vychádzam z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v z. n. p., kde pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti vlastne nejde o poplatok, ale o náhradu nákladov, citujem "Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...". Ja považujem uvedenú náhradu (poplatok) za nedaňový výdavok [§ 21. ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z.], lebo mám za to že ide o formu kompenzácie (sankcie), za nezaplatené úroky. Prosím o názor, či v prípade náhrady (poplatky) za predčasné splatenie úveru ide o daňový alebo nedaňový výdavok na strane dlžníka?

Spätný lízing

ID2901 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zakúpila mot. vozidlo, prefincovala nákup z vlastných prostriedkov. Následne požiadala Lízingovú spoločnosť o poskytnutie úveru. Lízingová spoločnosť ocenila vozidlo vlastným ocenením a v takej hodnote poskytla klientovi úver, rozvrhnutý na splátky istiny a úroku. Lizingová spoločnosť sa zápisom v Technickom preukaze vozidla stala vlastníkom mot. vozidla až do splatenia poslednej splátky úveru. Moja otázka: Ako spoločnosť postupuje z hľadiska účtovania a DPH. 

DPH z úrokov

ID2820 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o., poskytla úver do Slovinska svojej sestre, tiež právnickej osobe. Úroky fakturuje 2 x ročne podľa zmluvy. Úroky z úveru neuvádza vo výkaze DPH, nakoľko ich považuje za príležitostné poskytnutie. Nepočíta ani koeficient. Uplatňuje § 50 ods. c zákona o DPH. Je uvedený postup správny, ak nie, aký je správny postup?

Úver za účelom financovania kúpy pozemku na podnikateľské účely+udržiavanie pozemku ( účtovanie v jednoduchom účtovníctve)

ID2258 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO požiadala banku o úver na podnikateľské účely-za účelom financovania kúpy pozemku, na ktorom bude perspektívne (zatiaľ nie je presne stanovený termín) vybudovaná nehnuteľnosť (budova, v ktorej bude kancelária, sklad a prípadne archív pre súkromnú ambulanciu, resp. aj iné priestory). Banka previedla úver na bežný účet SZČO. SZČO následne kúpi pozemok (s výstavbou nehnuteľnosti ešte nezačne). Kým začne s výstavbou (čo môže trvať aj niekoľko rokov) SZČO musí pozemok oplotiť a udržiavať, čo si vyžaduje ďalšie investície (pletivo, kosačka.....) Prosím Vás, čo sa týka účtovania celej tejto problematiky v jednoduchom účtovníctve, je tento postup správny ?

1. Prijatie úveru na bežný účet SZČO - Bežný účet-príjem, Príjmy neovplyvňujúce základ dane (PNZD)-ostatné

2. Evidencia úveru v knihe záväzkov

3. Kúpa pozemku - Bežný účet-výdaj, Výdavky neovplyvňujúce základ dane (VNZD)-dlhodobý majetok

4. Zaevidovanie v karte dlhodobého majetku-pozemok

5. Spracovateľský poplatok + poplatok za správu úveru - Bežný účet-výdaj, Výdavky ovplyvňujúce daňový základ (VOZD)-služby (pretým prev.réžia)

6. Zaplatené splátky úveru/istina (mesačne) - Bežný účet-výdaj, VNZD - ostatné

7. Zaplatené úroky z úveru (mesačne) - Bežný účet-výdaj, VOZD - služby

8. Nákup kosačky na údržbu pozemku do 1 000,00 € - Bežný účet-výdaj, VOZD - zásoby(dlhodobý drobný majetok) nebude sa odpisovať! Pozemok odpisovať nebudeme, do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane som dala len vyššie uvedené. Možno dať do VOZD aj spomínanú kosačku, pletivo a iné predmety potrebné na údržbu pozemku?

Zahraničný úver - zrážková daň

ID2171 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenskej spoločnosti bol poskytnutý úver zo zahraničia z Rakúska na kúpu vozidla. Má slovenská spoločnosť povinnosť pri platené úrokov z úveru Rakúskej spoločnosti vyberať daň zrážkou §  43 alebo § 44 zabezpečenie dane?

Kúpa pohľadávky a tvorba opravných položiek

ID1989 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok, kúpila balík pohľadávok od banky voči klientom v omeškaní za 25 % z nominálnej hodnoty pohľadávok za celkovú obstarávaciu cenu 25 000 €. Tieto pohľadávky sú z titulu nespplatených úverov a úrokov vrátane poplatkov. Sú to rizikové pohľadávky, kde hrozí, že klient čiastočne alebo úplne nesplatí svoj dlh, napriek tomu, že väčšina z nich je krytá zabepečením - ručiteľom. Účtovne by sme mali vytvoriť opravnú položku, ak disponujeme informáciou, že dlžník svoj dlh nesplatí. Avšak bude takto vytvorená opravná položka v roku obstarania (resp. v čase tvorby) v sume 25 000 € daňovo uznaným nákladom? Kde nájdeme oporu v zákone o dani z príjmov?

Dlhodobá pôžička a daň z pridanej hodnoty

ID1954 | | Ing. Marián Drozd

Osoba identifikovaná pre DPH v Slovenskej republike poskytla v mesiaci september 2013 dlhodobú pôžičku tuzemskému platiteľovi dane. Pôžička bola poskytnutá v dohodnutom objeme jednorazovo a je splatná naraz v júli roku 2018. Samotná splatnosť úrokov je v zmluve riešená tak, že úroky sú splatné naraz k dátumu splatnosti celého úveru, teda v júli roku 2018. Výška úrokov z pôžičky je určená percentuálnou sadzbou zo sumy istiny.  V ktorom zdaňovacom období má vypožičiavateľ vykázať sumu úroku na riadku 15 daňového priznania k DPH, s čím súvisí aj obdobie, za ktoré bude úrok z úveru ovplyvňovať výpočet ročného koeficientu?

Domnievame sa, že poskytnutie odplatnej pôžičky, je dodaním služby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 39 ods.1 písm. a) zákona o dani z pridanej hodnoty. Otázkou, ktorá nás v tejto súvislosti zaujíma, je skutočnosť, kedy považovať predmetnú službu za dodanú.

Výnos z úrokov zo zahraničia z pohľadu § 50 zák. č. 222/2004 Z.z o DPH

ID1918 | | Ing. Marián Drozd

Firma poskytne partnerovi z krajiny mimo EÚ úver asi na pol roka. Uvažuje sa s fakturáciou úrokov k 31. 12. 2013 a zvyšné obdobie bude vyfakturované ku koncu pôžičky. Dotkne sa táto operácia pomerného odpočítania DPH v zmysle § 50 zákona č. 222/2004 Z.z.? Treba dokladovať „príležitostnú finančnú službu“ v zmysle „Metodického pokynu k odpočítaniu dane podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z.“ vydaného DRSR, alebo sa operácia netýka slovenského zákona o DPH.