Otázky s vecným pojmom: Úver

počet otázok s vecným pojmom : 29Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príspevková organizácia mesta - lízing,úver

ID5203 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som poprosiť o usmernenie, či môžeme ako príspevková organizácia mesta zobrať úver, resp. uzatvoriť lízingovú zmluvu a za akých podmienok. Ešte malý dotaz: nemáme podnikateľskú činnosť, za "vlastné prostriedky" môžeme považovať všetky prostriedky, ktoré získame vlastnou činnosťou mimo príspevkov mesta? 

Kúpa DHM na spotrebný úver

ID5183 | | Ing. Ondrej Baláž

Kúpila som motorku za 18 000 €. Firma vystavila FA - celú DPH 3 000 € si dávam na vrátenie (t.j. nebude zahrnutá v splátkach), 5 000 € som zaplatila v hotovosti a 13 000 € mi banka poskytla úver. Viete mi prosím pomôcť s postupom účtovania?

Splátky úveru z rezervného fondu

ID4943 | | Ing. Ingrid Veverková

Je možné splácať investičný splátkový úver obce prostriedkami uvoľnenými z rezervného fondu?

Výklad ods.13 § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.

ID4941 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec dňa 28. 12. 2023 načerpala Investičný splátkový úver, ktorým dosiahla dlhovú službu na úrovni 59,65 %. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. by mala obec postupovať ďalej v zmysle ustanovení § 17 ods. 9, 10 a 11. V tom istom zákone a paragrafe 17 existuje ods. 13, ktorý hovorí: "Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom."

Po uskutočnených komunálnych voľbách 28. 10. 2022 bolo UZ v novembri 2022 (čo je obdobie kratšie ako 24 mesiacov), a teda v zmysle ods. 13 sa domnievame, že sa na situáciu vzťahujú ustanovenia ods. 13 § 17 zákona č. 584/2004 v plnom rozsahu, a teda nie je potrebné prijímať opatrenia uvedené v ods. 10 a 11 vôbec, vrátane nahlásenia situácie na Ministerstvo financií.

Otázka: Domnievame sa správne, že v rámci súbehu skutočností podľa ods. 9, 10, 11 a 13 nie je potrebné sa zaoberať prerokovávaním skutočnosti, prijímaním opatrení a nahlasovaním na MF? Ako sa správne vykladá ods. 13? 

Kreditná karta ku kontokor. úveru - účtovanie

ID4887 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma ku kontokor. úveru dostala kreditnú kartu s úverovým limitom 2 500 €. Raz mesačne príde bankový výpis k firemnej kreditnej karte. Ako správne nastaviť účtovanie na takomto výpise. V SW som pridala ďalší účet – úverový limit. Príklad: KR kartou sa uhradila PHM 100 €. Budem to účtovať 501/231? Alebo 501/221? Do 10. dňa nasl. mesiaca si banka 100 € stiahne z bežného účtu. Ako účtujem? 231/221 ? K 30. v mesiaci si odkontrolujem zostatok na BV. Musím to účtovať cez ID, alebo bločky /k DPH/ nechám pri bankovom výpise? Poprosím Vás, ako to celé účtovať?

ŠFRB - výstavba bytoviek

ID4763 | | Ing. Anton Kolembus

ŠFRB sme požiadali o refundáciu fa za projektovú dokumentáciu k výstavbe bytoviek. Tento rok sme začali s výstavbou, ŠFRB nám otvorilo čerpací účet z ktorého sa uhrádzajú fa od dodávateľa. Aj našu žiadosť o refundáciu projektovej dokumentácie na bytovky uhradili z tohto čerpacieho účtu a peniaze nám prišli na účet. Neviem ako mám túto sumu zaúčtovať. Fa, ktorú sme predložili na refundáciu je z roku 2018 a uhradili nám ju na základe žiadosti o refundáciu z 10.8.2023, z úverového čerpacieho účtu otvorenom v tomto roku na výstavbu bytoviek.

Postúpenie nadobudutej pohľadávky z roku 2003

ID4465 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť A (daňovník, ktorého hlavná činnosť spočíva v poskytovaní úverov) nadobudla dňa 7.2.2003 od spoločnosti B postúpením za dohodnutú cenu 50 000 € (menovitá cena=obstarávacej cene) pohľadávku (istina 40 000 + úrok 10 000) voči spoločnosti C. Dohodnutá cena vo výške 50 000 € bola uhradená. Spoločnosť A túto pohľadávku úročila a pohľadávka sa tak navýšila o úroky z omeškania v sume 2 000 €. Na spoločnosť C následne vyhlásil súd dňa 30.04.2003 konkurz. Spoločnosť A svoju pohľadávku riadne prihlásila na súde. Konkurz nie je do dnešného dňa ukončený. Pohľadávka je nepremlčaná. K pohľadávke v celkovej výške 52 000 € boli vytvorené opravné položky v 100 % výške (t.j. 52 000 €). Prosím o usmernenie, či bude hodnota pohľadávky v celkovej výške 52 000 € (istina, úrok + úroky z omeškania) daňovo uznaným výdavkom v prípade, že spoločnosť A sa rozhodne pohľadávku voči dlžníkovi C v konkurze ďalej postúpiť (v roku 2023) spoločnosti D za cenu 1 €?

Účtovanie kontokorentného úveru

ID4279 | | Tatiana Macháčová

Ktorá suma kontokorentného úveru má byť na r. 175 súvahy (ku koncu roka), resp. na r. 103 alebo 130 ? (neviem do ktorého riadku to má ťahať teraz k 30.09) výkazu FIN 2-04, ak: - celková zmluvná výška úveru je 80 000 € - stav na účte k 30.09. je - 5 000 € - k dispozícii je objem nevyčerpaných FP 75 000 € Od 01.01. do 30.09. sme načerpali úver vo výške 82 000 € a splatili úver vo výške 77 000 €. Teraz k 30.09.2022 Sumu 82 000 EUR mám mať vo FIN 1-12 s RK 513003 KZ 52? Sumu 77 000 EUR mám mať vo FIN 1-12 s RK 821010 KZ 52 ??

Výstavba domu smútku z časti dodávateľsky a z časti svojpomocne

ID4140 | | autorov Kolektiv

Obec realizuje stavbu - dom smútku za pomoci úveru zo SZRB. Stavebné práce sú realizované dodávateľsky. Stavebný materiál si obec kupuje sama. Po zakúpení materiálu, inventáru /luster, domáca vodáreň, elektrický ohrievač/ obec požiada SZRB o preplatenie týchto nákladov, následne SZRB po doložení dokladov preplatí finančnú čiastku, to znamená, že dochádza k čerpaniu úveru /úver vo výške 30 000 Eur nám nebol pripísaný na účet, ale čerpanie úveru je formou preplácania našich výdavkov, ako aj úhrada faktúr v prospech dodávateľov vykonávajúcich stavebné práce. Stavebný materiál, ako aj doplnky do domu smútku /inventár/ považujem za bežné výdavky, aj napriek tomu, že sú hradené z úveru. Faktúry za služby účtujem ako obstaranie, čiže 042/321, bežný nákup v hotovosti - 112001/211 alebo 112001/321 /stavebný materiál, inventár/. Po sčítaní všetkých výdavkov spojených s nákupom zo strany obce, zaúčtujem aktiváciu DHM 042/624. Je to správne? 1. Ako mám účtovať, napr. zakúpenie svietidla a akú položku mám použiť, ak tento výdavok je hradený z úveru? 2. Ak na tieto výdavky čerpáme úver, mám použiť položky kapitálového charakteru, čiže napr. fa za stavebný materiál - 042/321, položka 717001?

Korona úvery

ID4139 | | Ing. Anton Kolembus

Banka nám poskytla dlhodobý úver s odloženou splatnosťou o rok. Ak splníme určité podmienky, úroky za nás zaplatí štát a my budeme splácať iba istinu. Na bankovom výpise však sú uvedené bankové úroky ale nevyúčtované. Máme o týchto úrokoch účtovať už teraz? Alebo až keď ich banka skutočne vyúčtuje? Ak splníme podmienky , ako budeme účtovať o odpustených úrokoch? V čase splnenia zaúčtujeme náklad na ťarchu účtu 562 ? Zároveň ale aj odpustené úroky v prospech účtu 648?