Otázky s vecným pojmom: Úver

počet otázok s vecným pojmom : 17Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena doby splatnosti bankového úveru

ID3591 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ - PPA da 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtoval som to ako krátkodobý bankový úver, keďže splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpísala dodatok k zmluve, čím zmenila splatnosť úveru na 7. 1. 2021, čim sa podľa mňa stal úver dlhodobým. Chcem sa spýtať, či mám preúčtovať úver z účtu 231 na 461 a či ponechať rozpočtovú položku 513001 - Bankové úvery krátkodobé, keďže pri vzniku bol krátkodobý alebo ju preúčtovať v novembri 2019 na položku 513002 - Bankové úvery dlhodobé?

Predčasné splatenie úveru

ID3310 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ spoločnosti sa rozhodol splatiť firemný úver v banke pred lehotou splatnosti. Za predčasné splatenie úveru banka účtuje poplatok 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru. Problém je v posúdení tohto výdavku z daňového hľadiska. Konateľ považuje výdaj za daňový, ja za nedaňový. Pritom vychádzam z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v z. n. p., kde pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti vlastne nejde o poplatok, ale o náhradu nákladov, citujem "Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...". Ja považujem uvedenú náhradu (poplatok) za nedaňový výdavok [§ 21. ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z.], lebo mám za to že ide o formu kompenzácie (sankcie), za nezaplatené úroky. Prosím o názor, či v prípade náhrady (poplatky) za predčasné splatenie úveru ide o daňový alebo nedaňový výdavok na strane dlžníka?

Spätný lízing

ID2901 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť zakúpila mot. vozidlo, prefincovala nákup z vlastných prostriedkov. Následne požiadala Lízingovú spoločnosť o poskytnutie úveru. Lízingová spoločnosť ocenila vozidlo vlastným ocenením a v takej hodnote poskytla klientovi úver, rozvrhnutý na splátky istiny a úroku. Lizingová spoločnosť sa zápisom v Technickom preukaze vozidla stala vlastníkom mot. vozidla až do splatenia poslednej splátky úveru. Moja otázka: Ako spoločnosť postupuje z hľadiska účtovania a DPH. 

DPH z úrokov

ID2820 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s. r. o., poskytla úver do Slovinska svojej sestre, tiež právnickej osobe. Úroky fakturuje 2 x ročne podľa zmluvy. Úroky z úveru neuvádza vo výkaze DPH, nakoľko ich považuje za príležitostné poskytnutie. Nepočíta ani koeficient. Uplatňuje § 50 ods. c zákona o DPH. Je uvedený postup správny, ak nie, aký je správny postup?

Úver za účelom financovania kúpy pozemku na podnikateľské účely+udržiavanie pozemku ( účtovanie v jednoduchom účtovníctve)

ID2258 | | Ing. Jarmila Strählová

SZČO požiadala banku o úver na podnikateľské účely-za účelom financovania kúpy pozemku, na ktorom bude perspektívne (zatiaľ nie je presne stanovený termín) vybudovaná nehnuteľnosť (budova, v ktorej bude kancelária, sklad a prípadne archív pre súkromnú ambulanciu, resp. aj iné priestory). Banka previedla úver na bežný účet SZČO. SZČO následne kúpi pozemok (s výstavbou nehnuteľnosti ešte nezačne). Kým začne s výstavbou (čo môže trvať aj niekoľko rokov) SZČO musí pozemok oplotiť a udržiavať, čo si vyžaduje ďalšie investície (pletivo, kosačka.....) Prosím Vás, čo sa týka účtovania celej tejto problematiky v jednoduchom účtovníctve, je tento postup správny ?

1. Prijatie úveru na bežný účet SZČO - Bežný účet-príjem, Príjmy neovplyvňujúce základ dane (PNZD)-ostatné

2. Evidencia úveru v knihe záväzkov

3. Kúpa pozemku - Bežný účet-výdaj, Výdavky neovplyvňujúce základ dane (VNZD)-dlhodobý majetok

4. Zaevidovanie v karte dlhodobého majetku-pozemok

5. Spracovateľský poplatok + poplatok za správu úveru - Bežný účet-výdaj, Výdavky ovplyvňujúce daňový základ (VOZD)-služby (pretým prev.réžia)

6. Zaplatené splátky úveru/istina (mesačne) - Bežný účet-výdaj, VNZD - ostatné

7. Zaplatené úroky z úveru (mesačne) - Bežný účet-výdaj, VOZD - služby

8. Nákup kosačky na údržbu pozemku do 1 000,00 € - Bežný účet-výdaj, VOZD - zásoby(dlhodobý drobný majetok) nebude sa odpisovať! Pozemok odpisovať nebudeme, do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane som dala len vyššie uvedené. Možno dať do VOZD aj spomínanú kosačku, pletivo a iné predmety potrebné na údržbu pozemku?

Zahraničný úver - zrážková daň

ID2171 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenskej spoločnosti bol poskytnutý úver zo zahraničia z Rakúska na kúpu vozidla. Má slovenská spoločnosť povinnosť pri platené úrokov z úveru Rakúskej spoločnosti vyberať daň zrážkou §  43 alebo § 44 zabezpečenie dane?

Kúpa pohľadávky a tvorba opravných položiek

ID1989 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok, kúpila balík pohľadávok od banky voči klientom v omeškaní za 25 % z nominálnej hodnoty pohľadávok za celkovú obstarávaciu cenu 25 000 €. Tieto pohľadávky sú z titulu nespplatených úverov a úrokov vrátane poplatkov. Sú to rizikové pohľadávky, kde hrozí, že klient čiastočne alebo úplne nesplatí svoj dlh, napriek tomu, že väčšina z nich je krytá zabepečením - ručiteľom. Účtovne by sme mali vytvoriť opravnú položku, ak disponujeme informáciou, že dlžník svoj dlh nesplatí. Avšak bude takto vytvorená opravná položka v roku obstarania (resp. v čase tvorby) v sume 25 000 € daňovo uznaným nákladom? Kde nájdeme oporu v zákone o dani z príjmov?

Dlhodobá pôžička a daň z pridanej hodnoty

ID1954 | | Ing. Marián Drozd

Osoba identifikovaná pre DPH v Slovenskej republike poskytla v mesiaci september 2013 dlhodobú pôžičku tuzemskému platiteľovi dane. Pôžička bola poskytnutá v dohodnutom objeme jednorazovo a je splatná naraz v júli roku 2018. Samotná splatnosť úrokov je v zmluve riešená tak, že úroky sú splatné naraz k dátumu splatnosti celého úveru, teda v júli roku 2018. Výška úrokov z pôžičky je určená percentuálnou sadzbou zo sumy istiny.  V ktorom zdaňovacom období má vypožičiavateľ vykázať sumu úroku na riadku 15 daňového priznania k DPH, s čím súvisí aj obdobie, za ktoré bude úrok z úveru ovplyvňovať výpočet ročného koeficientu?

Domnievame sa, že poskytnutie odplatnej pôžičky, je dodaním služby, ktorá je oslobodená od dane podľa § 39 ods.1 písm. a) zákona o dani z pridanej hodnoty. Otázkou, ktorá nás v tejto súvislosti zaujíma, je skutočnosť, kedy považovať predmetnú službu za dodanú.

Výnos z úrokov zo zahraničia z pohľadu § 50 zák. č. 222/2004 Z.z o DPH

ID1918 | | Ing. Marián Drozd

Firma poskytne partnerovi z krajiny mimo EÚ úver asi na pol roka. Uvažuje sa s fakturáciou úrokov k 31. 12. 2013 a zvyšné obdobie bude vyfakturované ku koncu pôžičky. Dotkne sa táto operácia pomerného odpočítania DPH v zmysle § 50 zákona č. 222/2004 Z.z.? Treba dokladovať „príležitostnú finančnú službu“ v zmysle „Metodického pokynu k odpočítaniu dane podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z.“ vydaného DRSR, alebo sa operácia netýka slovenského zákona o DPH.

Predaj firemného vozidla

ID1605 | | Ing. Iveta Kolenová

Spoločnosť kúpila vozidlo na úver v roku 2010 (jednorazové odpočítanie DPH,  doba splácania 4 roky, doba odpisovania 4 roky). V júli 2012 z finančných dôvodov firma automobil  predala. Za obdobie 2012 sa zaúčtovali účtovné odpisy, vznikol rozdiel v daňových a účtovných odpisoch. Aké úpravy je povinná účtovná jednotka urobiť v daňovom priznaní k dani z príjmov PO  za rok 2012?