Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpisovanie skládky odpadov

ID3821 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť odpisuje skládku odpadov (zaradená 2/2016) časovou metódou (do 4/2021). Daňová zostatková cena 31.12.2019 bola 36.800,29 €, daňový odpis za rok 2019=27.601,00 €, v roku 2020 bolo vykonané technické zhodnotenie skládky v hodnote 195.272,00 € (zväčšená kapacita) + kolaudačným rozhodnutím právoplatným 26.10.2020 bolo predĺžené povolenie na prevádzkovanie skládky do 31.10.2025. Ako sa vypočítajú daňové odpisy za roky 2020-2025?

Vlastnícke právo pri odstúpení od kúpnej zmluvy

ID3817 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aký vplyv na vlastnícke právo kupujúceho k osobného automobilu bude mať skutočnosť, keď si kupujúci po odstúpení od kúpnej zmluvy  (s predávajúcim sa po doručení odstúpenia od zmluvy nijako nedohodol) neuplatní svoje právo na súde? 

Posúdenie kontraktu z hľadiska účtovného a DPH

ID3814 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť získala kontrakt v krajine EÚ, ktorý spočíva v predĺžení životnosti špecifického skladovaného materiálu (na spôsob repasie). Časť tohto materiálu privezie na Slovensko, kde na ňom odskúša svoje know-how. Následne vycestuje s tímom do krajiny EÚ, kde bude vykonávať hlavnú časť tejto činnosti. Otázky: 1. Ako účtovať jednotlivé faktúry s nákladovými položkami, ktoré budú spočívať v nákupe materiálu a služieb (subdodávky), pracovné cesty zamestnancov a subdodávateľov ? Mohlo by ísť o zákazkovú výrobu alebo nedokončenú výrobu ? V prípade, že ani jedno riešenie nie je správne, je možné ponechať časť nákladov v súvislosti s ich dodaním v roku 2020, hoci ukončenie projektu a výnos bude účtovaný v roku 2021. 2. Je vo všeobecnosti potrebná registrácia k DPH na práce (služby-repasia) v inej krajine EÚ na časť prác, ktoré tu bude slovenský subdodávateľ vykonávať a Spoločnosť ich tu protokolárne preberie (následne bude celé dielo fakturovať do krajiny EÚ-platiteľovi DPH).

Vedenie obecnej kroniky

ID3811 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je možné, aby obecnú kroniku viedol poslanec MZ? A ak áno, na základe čoho mu môžeme vyplatiť odmenu za vedenie kroniky? Stačí v Zásadách odmeňovania poslancov MZ uviesť výšku odmeny a podmienky vedenia kroniky?

Predaj nehnuteľnosti a pozemkov

ID3813 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o. predáva budovu s pozemkami inej s. r. o. - obidvaja sú platitelia DPH. Pri predaji chce uplatniť § 69 ods. 12 písm. c). Vzťahuje sa tento paragraf iba na budovu a pozemok pod ňou, alebo sa prenos môže použiť aj na priľahlé pozemky (v katastri zapísané ako zastavaná plocha a ostatná plocha, daň z nehnuteľnosti platená ako za zastavané plocha, nie stavebné pozemky).

Učtovanie reklamácie z pohľadu DPH

ID3812 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský E-SHOP platiteľ DPH dodal tovar odberateľovi - občanovi. Pri dodávaní tovaru prepravná spoločnosť- platiteľ DPH poškodila tovar. Poškodený tovar občan - odberateľ vrátil dodávateľovi, čiže E-SHOPU. E-SHOP následne vyfaktúroval reklamáciu poškodeného tovaru prepravnej spoločnosti bez DPH. Otázka znie, či je faktúra reklamácie správne vystavená bez DPH. A či je reklamácia u E- SHOPU zdaniteľný príjem.

Faktúra od exekútora, paušálne trovy a nárok na odpočet DPH

ID3807 | | Ing. Marián Drozd

Staré exekúcie voči odberateľom boli zastavené, pretože uplynula rozhodná doba. Máme nárok na odpočítanie DPH z faktúry vyhotovenej exekútorom za paušálne trovy k týmto exekúciam?

Oceňovanie zásob vlastnej výroby

ID3801 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť vyrába výrobky v oblasti strojárstva. Mnohé výrobky vyžadujú dlhší výrobný cyklus, vzhľadom na zložitosť výroby (jednotlivé procesy výroby sa musia napríklad vychladiť atď). Je možné pri takejto výrobe mať zostavený kalkulačný vzorec tak, že je len na úrovni priameho materiálu a priamych miezd? Je možné mať zostavenú kalkuláciu tak, že priamy materiál ide podľa skutočných nákladov a priame mzdy sú určené ako množstvo času potrebného na určitú operáciu v hodinách x hodinová sadzba, pričom hodinová sadzba je historická, teda nezohľadňuje skutočnosť?

Tréner vo fitnes a kulturistike

ID3805 | | Ing. Marián Drozd

Príjmy trénera vo fitnes a kulturistike (2. kvalifikačný stupeň) spadajú pod príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP? Ako sa získava oprávnenie na podnikanie? Je potrebná živnosť alebo registrácia napr. na štatistickom úrade alebo na nejakom inom úrade?

Dočasná skládka

ID3804 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., ktorá sa zaoberá prepravou, predajom sypkých materiálov, si prenajala priestory od SZČO. Po vzájomnej dohode si na uvedenom pozemku vybudovala vo vlastnej réžii skládku na štrky, piesky. Skládka je vybudovaná svojpomocne, z panelov, kde jednotlivé sypké materiály sú oddelené panelmi. Dohoda znie, že po ukončení prenájmu, dá s. r. o. pozemok do pôvodného stavu. Nakoľko vybudovanie skládky už presiahlo sumu cca 10 000 €, prosím o informáciu, ako zaradiť uvedenú prenosnú skládku, ako ju odpisovať.