Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Splátkový kalendár na úhradu pokuty vyrubenej za porušenie

ID4199 | | JUDr. Simona Laktišová

Obec vyrubila pokutu stavebnej spoločnosti vo výške 20 000 € za porušenie stavebného zákona. Chceli by sme vedieť, či môžeme na žiadosť stavebnej spoločnosti uzatvoriť dohodu na úhradu pokuty per partes na základe splátkového kalendára?

Zverejňovanie nových nájomných zmlúv v centrálnom registri zmlúv

ID4205 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je povinnosť zverejňovať nájomné zmluvy aj v CRZ alebo majú obce a mestá možnosť výberu zverejnenia buď webové sídlo alebo CRZ ? A v prípade, keď nové nájomné zmluvy zverejnia na svojom webovom sídle, musia ich zverejniť aj v CRZ?

Prenájom obchodných priestorov a DPH

ID4202 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. obstarala budovu s obchodnými priestormi, kde si odpočítala DPH na vstupe. Uvedené obchodné priestory prenajíma iným zdaniteľným osobám. V budove sa nachádza 10 obchodných priestorov a spoločnosť sa na základe § 38 ods. 5 zákona o DPH rozhodla, že 8 priestorov bude prenajímať s DPH (nájomca je platiteľ DPH) a 2 priestory prenajíma bez DPH (nájomca nie je platiteľ DPH). Ak je časť plnení na výstupe s oslobodením a na časť sa uplatňuje DPH, ako v tomto prípade, tak musí spoločnosť vrátiť pomernú časť pôvodne odpočítanej DPH na vstupe pri obstaraní budovy?

paragraf 363

ID4201 | | JUDr. Simona Laktišová

Dobrý deň , ktorým paragrafom by ste nahradili momentálne známy paragraf 363 a prečo. PS : potrebujem to do pondelka 22.8.2022 potom už je to bezpredmetné Za včasnú odpoveď ďakujem

Odkúpenie technického zhodnotenia budovy od nájomcu

ID4200 | | Ing. Anton Kolembus

Vlastníme výrobnú halu s kancelárskymi priestormi, ktorú máme zaradenú v odpisovej skupine 5 na 20 rokov. Časť výrobnej haly sme prenajali firme, ktorá si postavila v hale kancelárske priestory. Tieto priestory ideme teraz od nich odkúpiť. Nájomca si technické zhodnotenie zaradil do odpisovania na 40 rokov. Faktúra od nájomcu je vystavená ako vstavok do haly - kancelárske priestory na sumu 120 000 €. Môžeme to zaúčtovať ako technické zhodnotenie našej výrobnej haly a navýšiť vstupnú cenu? Výrobnú halu budeme odpisovať ešte 11 rokov. Alebo máme zaradiť technické zhodnotenie samostatne a do akej odpisovej skupiny? Výrobná hala má väčsiu výmeru ako kancelárske priestory.

Opravné položky

ID4198 | | Tatiana Macháčová

Poprosila by som Vás o radu, ako zaúčtovať opravnú položku z dotácie, ktorá bola vyplatená v roku 2019 z výdavkového účtu štátneho rozpočtu v sume 25 000 € neziskovej organizácii. Následne bol urobený predpis 378/379 na samostnom účte, nakoľko sa očakáva vrátenie v plnej výške od Neziskovky z dôvodu neoprávneného vyplatenia a následne po ich obdržaní na samostatný účet (mimorozpočtový) bude urobený prevod na Ministerstvo financií SR. Je možné tvoriť OP, aj keď ide o cudzie peniaze? Predpis dotácie (mimorozp. účet): 378/379 Opravná položka: 391/378 ?

Vyplácanie záloh / cestovných náhrad na účet zamestnanca

ID4191 | | Ing. Ľubica Minková

Naša firma plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie záloh na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať v prípade, že budeme musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v cudzej mene (CZK, USD, CHF, GBP...)? Platby zo strany firmy budú zamestnancovi v tomto prípade prerátané zákonom stanoveným kurzom a vyplácané v mene EUR. Chceme sa uistiť, či bude tento postup z našej strany korektný, pripadne, ako by to firma mala opatriť.

Prefakturácia prepravy spojenej s vývozom tovaru

ID4190 | | Ing. Marián Drozd

Prosím o informáciu, ako postupovať pri prefakturácii prepravy spojenej s vývozom tovaru do tretej krajiny. Slovenský výrobca – vývozca (platiteľ DPH) fakturuje tovar nemeckej spoločnosti (odberateľ registrovaný pre DPH v DE, nie v SK). Tovar je prepravený na účet vývozcu SK priamo zo Slovenska príjemcovi do tretej krajiny. Dopravca fakturoval vývozcovi Sk prepravu s oslobodením (§ 47 ods. 6 zákona o DPH). Leteckú prepravu slovenský vývozca následne prefakturuje nemeckému odberateľovi. Aký režim DPH použije vývozca SK na faktúre pri prefakturácii leteckej dopravy pre nemeckého odberateľa? Uvádza ju do riadkov 13 a 15 daňového priznania DPH?

Oprava zaradenia DM do odpisovej skupiny

ID4197 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť zakúpila v roku 2021 osobný automobil a zaradila ho do 1. odpisovej skupiny. V roku 2022 sme si uvedomili, že ide o hybridné vozidlo. V technickom preukaze je ako druh paliva uvedené "benzín + HEV". Môžeme opraviť zaradenie automobilu? Máme právo alebo povinnosť zaradiť ho do dopisovej skupiny 0? Môžeme odpisy neuplatnené v roku 2021 uplatniť v daňovom priznaní 2022 podľa § 17 ods. 29 a nepodávať tak dodatočné DP za rok 2021?

Dodatočné DPPO

ID4193 | | Ing. Anton Kolembus

Zistili sme, že v roku 2021 nemáme zaúčtovanú vystavenú faktúru a teda v podanom DPPO 2021 sme vykázali nižší základ dane. Účtovná závierka za rok 2021 už bola schválená a uvedená chyba je pre nás významná. Aký je vlastne postup? Podávame len dodatočné daňové priznanie PO za rok 2021, alebo aj účtovnú závierku r. 2021? Účtovné zápisy, doplatok k dani z príjmov PO r. 2021 budeme riešiť už len v roku 2022?