Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nárok na materské pri súbehu pracovných pomerov

ID4759 | | RNDr. Jana Motyčková

Źena je zamestnaná na trvalý pracovný pomer u zamestnávateľa A od roku 2015. V roku 2022 bola na rodičovskej dovolenke a od 01.01.2023 opäť nastúpila do práce. Žena sa 19.09.2023 zamestnala na skrátený úväzok u zamestnávateľa B, čiže má dva súbežné pracovné pomery. Je tehotná a plánovaný nástup na materskú dovolenku je december 2023, keď by začala aj poberať materské. Ak žena pôjde na materskú dovolenku v decembri 2023, tak bude mať nárok na výplatu materského z oboch pracovných pomerov, teda aj z toho, ktorý bol uzavretý 19.09.2023?

Zmena režimu uplatňovania daňových výdavkov na obstaranie automobilu po skončení ÚO

ID4871 | | Ing. Miroslava Brnová

Slovenská spoločnosť s. r. o. (podnikajúca v segmente poradenských služieb) v roku 2023 obstarala osobné vozidlo v hodnote do 30 000 € a zaradila ho do obchodného majetku. Z rôznych dôvodov sa podnikaniu v danom roku nedarilo, a tak firma v danom roku vozidlo na podnikateľské účely využila len do veľmi malej miery. Avšak, v danom roku využili vozidlo na súkromné účely spoločníci vlastniaci obchodný podiel v spoločnosti. Nakoľko sa v danom roku vozidlo na podnikateľské účely viac-menej nevyužilo, hoci bolo použité na osobné účely vlastníkov - je možné po skončení účtovného obdobia 2023 pri výpočte základu dane spoločnosti, hodnotu odpisov vozidla do daňových výdavkou vôbec nezahrnúť? A naopak, ak v nasledujúcom období (2024 a ďalej) sa bude dané vozidlo na podnikateľské účely využívať napr v 100 % miere, je možné v takom prípade si v danom roku uplatniť 100 % hodnotu odpisov vozidla do daňových výdavkov? Alebo je potrebné pri zaradení vozidla do obchodného majetku vybrať jeden režim uplatňovania si odpisov v daňových výdavkoch a takýto spôsob používať všetky 4 roky?

Tvorba rozpočtu v príspevkovej organizácii

ID4859 | | Terézia Urbanová

Sme PO obce, rozpočet na budúci rok tvoríme z vlastných príjmov a transferov od zriaďovateľa (mesta). Zriaďovateľ nám nevie poskytnúť požadovaný transfer a chce od nás , aby sme do rozpočtu zapojili finančné prostriedky , ktoré sme mali na bankovom účte na konci roka 2022 , a ktoré predstavujú zostatok na účte 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. ( rezervný fond PO bol zrušený a zostatok preúčtovaný na účet 428) Pri zostavovaní rozpočtu nám ale nie je jasné, ako to máme premietnuť do príjmovej časti . Rozpočet by sme nemali ako PO zostavovať so záporným schodkom (väčšie výdavky než príjmy) , ale na druhej strane zapojiť účtovne finančné prostriedky vieme až v priebehu budúceho roka . Alebo ich máme dať do návrhu rozpočtu ako vlastné príjmy? 

Pracovné družobné stretnutie

ID4851 | | Tatiana Macháčová

Potrebujem poradiť s účtovaním. Naša obec organizuje pracovné-spoločenské stretnutie okolitých obcí, teda ich zamestnancov. Ako mám zaúčtovať aj položky na náklady tejto akcie: občerstvenie - slávnostný obed, prípitok, darčeky pre návštevníkov, hudba.

Evidencia a účtovanie humanitárnej pomoci

ID4755 | | Jana Vršková

Odídenci ubytovaní v zariadení neziskovej organizácie, dostali do daru hygienické potreby (zubné kefky) a potraviny z obchodného reťazca (nepredaný chlieb, pečivo,..). Štatutárny zástupca neziskovej organizácie, prevzal túto humanitárnu pomoc a následne rozdelil medzi odídencov. Je potrebné uvedenú humanitárnu pomoc zaevidovať aj v účtovníctve neziskovej organizácie? Príjem daru a potom výdaj jednotlivým odídencom? Je nutné spísať darovacie zmluvy alebo preberacie protokoly?

Účtovanie kontokorentného úveru

ID4853 | | Terézia Urbanová

Chcem Vás poprosiť o účtovanie kontokorentného úveru. Keď mám napr. v mesiaci september mínusovú 221 ako postupovať pri účtovaní v danom mesiaci. Či mám preúčtovať 221 na 231 a zaúčtovať interným dokladom aj rozpočtovú klasifikáciu v príjmoch 513003 KZ 52 a vo výdavkoch použiť rozpočtovú klasifikáciu na čo boli financie použité s KZ 52. Ak v ďaľšom mesiaci ponížim kontokorent, či mám zasa ponížiť ID príjmovú aj výdavkovú položku. 

Použitie § 66 pri predaji použitého tovaru vloženého do spoločnosti ako iný kapitálový vklad

ID4847 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť predáva jazdené vozidlá, pričom má v portfóliu jazdené vozidlo, ktoré spoločník vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad do iných kapitálových fondov. Toto vozidlo chcú predať, pôvodne pred vkladom do spoločnosti bolo obstarané s použitím § 66. Môžu toto vozidlo teda ďalej predať s použitím § 66?

Odmeny pre poslancov a starostu

ID4835 | | JUDr. Jozef Tekeli

Blíži sa koniec roka a naši poslanci OZ čakajú nejakú odmenu za svoju činnosť. Kto môže navrhnúť odmenu pre poslancov? Musí to byť starostka, alebo aj samotní poslanci? Naša starostka má priznaný plat starostu v základnej výške bez navýšenia odmeny /0 - 60 %/. S ukončením roka sa vynára otázka, či môžu poslanci navrhnúť odmenu iba za mesiac december napr. vo výške 60 %.

Upresnenie použitia § 66 pri predaji jazdených vozidiel

ID4841 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať v súvislosti s použitím § 66 zákona o DPH pri predaji ojazdeného vozidla. Právnická osoba platiteľ DPH predáva ojazdené vozidlá, pričom niektoré sú obstarané aj od FO nepodnikateľa-neplatiteľa DPH zo Slovenka/iného členského štátu. Pri predaji by chcel na tieto vozidlá uplatniť režim podľa § 66 zákona o DPH, pred predajom však robí na autách úpravy, servis, kupuje do nich materiál, nové pneumatiky a pod. Môže si obchodník odpočítať DPH za servis a materiál na vozidlá, ktoré chce predať podľa § 66?

Dotácia pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie

ID4831 | | Tatiana Macháčová

Chcem sa opýtať ako zaúčtovať dotáciu pre mestá a obce v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie, ktoré posielalo v 10/23 Ministerstvo financií SR. Hlavne by som chcela vedieť aké rozpočtové položky treba použiť a aké kódy zdrojov.