Otázky s vecným pojmom: Stravovanie zamestnancov

počet otázok s vecným pojmom : 33Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie zo SF

ID5005 | | Tatiana Macháčová

Obec vypláca svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie z bankového účtu. Prispieva aj zo sociálneho fondu, ktorý obec vedie v účtovníctve iba analyticky, čiže obec nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond. Predpis finančného príspevku zamestnávateľa sa účtuje prostredníctvom účtov 527/333 alebo 527/335? Pri úhrade finančného príspevku z bankového účtu, resp. hotovosti sa použije RK - položka 642014? Na školení nám bolo povedané, že ak účtovná jednotka nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond, tak úhrada príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu sa účtuje ako 333/221AU s položkou RK 637016? Má sa tá položka používať pri úhrade finančného príspevku z účtu sociálneho fondu, ktorý vedieme v účtovníctve iba analyticky? Veď si budeme navyšovať položku 637016 - prídel do SF /tvorba/. 

Stravovanie zamestnancov vo vlastnej reštaurácii

ID4683 | | Ing. Anton Kolembus

Poprosila by som o usmernenie v súvislosti so stravovaním zamestnancov. Máme vlastné stravovacie zariadenie, ktoré využívajú hostia aj zamestnanci. Obedy a večere sú vo forme švédskych stolov. Máme stanovenú kalkuláciu ceny a táto sa používa na stanovenie ceny stravného lístka pre zamestnancov. Niektorí zamestnanci sa stravujú aj navyše, napríklad vtedy, keď nerobia alebo keď nemajú nárok aj na obed aj na večeru. Je možné im fakturovať tú istú sumu za cenu obeda alebo večere ako je stanovená pri kalkulácii stravy?

Záväznosť finančného pásma v školskom stravovaní

ID4427 | | Tatiana Macháčová

Ministerstvo školstva zverejnilo finančné pásma v školskom stravovaní -

https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/ https://www.minedu.sk/data/att/24952.pdf - kde sa uvádza v závere:  "Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30 %."

Toto opatrenie skomplikuje život od kuchyne - varenie obedov, cez rozvoz na ďalšie školy až po výdaj stravy, pretože sa musí jedno jedlo variť, rozvážať i vydávať zvlášť pre študentov a zvlášť pre zamestnancov.

Moja otázka, je to záväzné, alebo sa môže vydávať rovnaká porcia pre študentov i zamestnancov?

 

Stravné na služobnej ceste hradené zamestnávateľom

ID4175 | | Ing. Marián Drozd

Sme akciová spoločnosť, platiteľ DPH, vedieme podvojné účtovníctvo. Mala by som otázku k zabezpečeniu stravovania na služobnej ceste. Zamestnancovi na služobnej ceste zabezpečujeme stravovanie. Na faktúre je obed vyčíslený na 15 EUR bez DPH. Doteraz sme postupovali tak, že do daňových výdavkov sme si uplatnili 40 % zo stravného, tzn. aktuálne 5,48 EUR. Zvyšnú sumu sme zaúčtovali do nedaňových výdavkov. Stretla som sa aj s možnosťou uplatniť do daňových výdavkov celú sumu, ak vzniknutý rozdiel zdaníme zamestnancovi ako nepeňažný príjem. Ktorý postup je správy a ako je to s nárokom na odpočet DPH? Možno DPH odpočítať z celej sumy 15 EUR?

Finančný príspevok na stravu od 01.03.2021

ID3963 | | Ing. Iveta Matlovičová

Vyplácam finančný príspevok na stravu zo zdravotných dôvodov zamestnankyni už niekoľko rokov. Za obdobie 03/2021 a 04/2021 som jej vyplatila FPnS pozadu, t.j. za 03/2021 v apríli a za 04/2021 v máji 2021. V májovej výplate som jej FPnS za 03/2021 aj 04/2021 zdanila a odviedla odvody do SP a ZP. Zamestnankyňa sa bráni, že som postupovala nesprávne, že som jej nemala nič zdaňovať ani robiť odvody, nakoľko si ona od 1.3.2021 nepodávala novú žiadosť o finančný príspevok na stravu zo zdravotných dôvodov. Tvrdí, že žiadosť o FPnS si podala v minulosti a vyššie uvedený postup na jej prípad neplatí. Má pravdu?

Účtovanie rozdielu do celkovej sumy dotácie

ID3621 | | Tatiana Macháčová

Ako prosím účtovať, ak naša MŠ pripraví stravu v celkovej sume napr. 1,18 €? Čo s rozdielom 0,02 € do celkovej sumy dotácie 1,20 €? Za mesiac máme tento rozdiel v ovýške 6,00 € - máme faktúru na túto sumu. Ako to prosím správne zaúčtovať? 

Stravné zamestnanci

ID3040 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r. o. má závodnú jedáleň. Poskytuje zamestnancom stravné vo forme jedla v tejto závodnej jedálni (nie stravné lístky). Je to platiteľ DPH, tzn. pri nákupe surovín si uplatňuje odpočet DPH. Chcem sa spýtať, či zo stravného, ktoré poskytuje zamestnancom je treba všeobecným účtovným dokladom odviesť DPH. Ak áno v akej výške? Ak si napr. jedáleň stanoví cenu jedla 3 € s DPH. Treba dpočítať sociálny fond a 55 % príspevok od zamestnávateľa alebo z plnej výšky 3 €? 

Naše interné gastrolístky, resp. ich fakturácia

ID2827 | | Ing. Anton Kolembus

Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastných stravovacích zariadeniach pre zamestnancov rozličných spoločností. Najprv predáme naše interné gastrolístky zamestnávateľom na faktúru, oni ich vydajú svojim zamestnancom, ktorí sa za ne stravujú v našich zariadeniach. Faktúra za tieto lístky je vystavená s DPH (t. j. MD 311 / D 324 a 343). Gastrolístky sú ceniny, nemali by sme ich radšej fakturovať bez DPH? Zúčtovanie použitých lístkov prebieha internou faktúrou, ktorá nejde klientovi (t. j. MD 324 / D 602). Nemali by sa tržby za obedy (platené v gastrolístkoch) radšej priebežne evidovať v ERP/VRP? Nazdávame sa, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP, nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Keďže vystavujeme faktúru za naše interné gastrolístky s DPH a následne by sme tržbu evidovali v ERP/VRP, vznikla by nám hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry zamestnávateľom, raz z dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.). V prípade potreby teoreticky môžeme vystaviť taký doklad z ERP, kde by sme zúčtovali naše interné gastrolístky ako zálohu . Napr.: Obed: 10 €, DPH 2 €, Záloha (gastrolístky) -10 €, DPH -2 €, Celkom 0 €. Je tento postup správny? Aké sú alternatívy?

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

ID2538 | | Hana Jakubíková

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou - zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Potrebovala by som poradiť ako správne účtovať nasledujúce účtovné prípady:

Predpis úhrad klientov 318/602 500 €. Skutočne prijatá úhrada na PÚ 223 223001/318 500 €. Klient zaplatil za celý mesiac, zomrel a vznikol mu preplatok 100 €. Peniaze nechám na PÚ pre pozostalých 100 €. Predpis odvodu príjmov zriaďovateľovi 588/351. Už len 400 €. Skutočný prevod príjmov zriaďovateľovi 351/223 400 €. Vrátené od zriaď. na VÚ 222/354 400 €. Úhrada fa z VÚ 321/222 RK 400 €, zúčtovanie 354/691 400 €. Je to takto správne? Tých 100 € nechávam na príjmovom a po skončení dedičského konania vraciam príbuzným nasl. 318/223. Ale čo s preplatkom, ak napr. klient zomrie v decembri a z dedičského príde až napr. v marci budúceho roka? Čo s preplatkom na konci roka-odviesť zriaďovateľovi? Alebo na depozit? Doteraz som na konci roka odviedla zriaďovateľovi a ten mi to na začiatku roka vrátil. Jeden príbuzný teraz nechce vrátiť preplatok, ktorý vznikol v r. 2014, čiže stále som ho mala príjmovom až teraz som odviedla zriaď. a zriaď. mi ho vrátil na výdavkový. Ešte mám jeden problém s účtovaním zrážky za stravu zamestnancom. Máme vl. kuchyňu, zamestnancom zrážame zo mzdy za skutoč. odobraté obedy na konci mesiaca. Hodnota obeda je 1,78 € z čoho 1,50 na stravu a 0,28 € na režijné náklady. Zamestnancovi zrážame 0,71 €/1 obec Zamestnávateľ prispieva 55 % = 0,98 €. Príspevok zo SF je 0,09 €. Veľmi by som Vás chcela poprosiť o celý postup s predkontáciami ako túto zrážku zaúčtovať od predpisu miezd, úhrada miezd, ako účtovať 55 % a príspevok zo SF, režijné N. Našla som veľa postupov, ale veľa z toho je pre škols. jedálne, ktoré majú samost. jedál. účet. My stravu účtujeme cez rozpočet-nepoužívame samost. jedál. účet. Veľmi pekne Vám už vopred ďakujem za pomoc. Príp. ak mi viete odporučiť nejakú metodiku pre účtovanie v rozp. organizácii-domovy soc. služieb.

Účtovanie stravného zrážkou zo mzdy v rozpočtovej organizácii

ID2500 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aký by mal byť celý postup účtovania stravného zrážkou zo mzdy zamestnancom v rozpočtovej organizácii, ktorá stravu zabezpečuje vo vlastnej jedálni, pričom:

  • 0,71 € uhrádza zamestnanec zrážkou zo mzdy
  • 0,09 € je príspevok na stravu zo SF
  • 0,98 € je príspevok zamestnávateľa na stravu vo výške 55 %
  • 1,78 € SPOLU - z toho 1,50 je príjem za stravu a 0,28 € sú režijné náklady.

Poprosím o predkontácie celého postupu od predpisu, zrážka zo mzdy, príspevok zamestnávateľ, SF aj s EK na účty 223003 za stravné,prípadne či treba použiť aj EK 637014 Stravovanie. Všade som našla len stravovanie formou stravných lístkov.