Otázky s vecným pojmom: Stravovanie zamestnancov

počet otázok s vecným pojmom : 28Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie rozdielu do celkovej sumy dotácie

ID3621 | | Tatiana Macháčová

Ako prosím účtovať, ak naša MŠ pripraví stravu v celkovej sume napr. 1,18 €? Čo s rozdielom 0,02 € do celkovej sumy dotácie 1,20 €? Za mesiac máme tento rozdiel v ovýške 6,00 € - máme faktúru na túto sumu. Ako to prosím správne zaúčtovať? 

Stravné zamestnanci

ID3040 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s r. o. má závodnú jedáleň. Poskytuje zamestnancom stravné vo forme jedla v tejto závodnej jedálni (nie stravné lístky). Je to platiteľ DPH, tzn. pri nákupe surovín si uplatňuje odpočet DPH. Chcem sa spýtať, či zo stravného, ktoré poskytuje zamestnancom je treba všeobecným účtovným dokladom odviesť DPH. Ak áno v akej výške? Ak si napr. jedáleň stanoví cenu jedla 3 € s DPH. Treba dpočítať sociálny fond a 55 % príspevok od zamestnávateľa alebo z plnej výšky 3 €? 

Naše interné gastrolístky, resp. ich fakturácia

ID2827 | | Ing. Anton Kolembus

Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastných stravovacích zariadeniach pre zamestnancov rozličných spoločností. Najprv predáme naše interné gastrolístky zamestnávateľom na faktúru, oni ich vydajú svojim zamestnancom, ktorí sa za ne stravujú v našich zariadeniach. Faktúra za tieto lístky je vystavená s DPH (t. j. MD 311 / D 324 a 343). Gastrolístky sú ceniny, nemali by sme ich radšej fakturovať bez DPH? Zúčtovanie použitých lístkov prebieha internou faktúrou, ktorá nejde klientovi (t. j. MD 324 / D 602). Nemali by sa tržby za obedy (platené v gastrolístkoch) radšej priebežne evidovať v ERP/VRP? Nazdávame sa, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP, nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Keďže vystavujeme faktúru za naše interné gastrolístky s DPH a následne by sme tržbu evidovali v ERP/VRP, vznikla by nám hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry zamestnávateľom, raz z dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.). V prípade potreby teoreticky môžeme vystaviť taký doklad z ERP, kde by sme zúčtovali naše interné gastrolístky ako zálohu . Napr.: Obed: 10 €, DPH 2 €, Záloha (gastrolístky) -10 €, DPH -2 €, Celkom 0 €. Je tento postup správny? Aké sú alternatívy?

Účtovanie v rozpočtovej organizácii

ID2538 | | Hana Jakubíková

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou - zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Potrebovala by som poradiť ako správne účtovať nasledujúce účtovné prípady:

Predpis úhrad klientov 318/602 500 €. Skutočne prijatá úhrada na PÚ 223 223001/318 500 €. Klient zaplatil za celý mesiac, zomrel a vznikol mu preplatok 100 €. Peniaze nechám na PÚ pre pozostalých 100 €. Predpis odvodu príjmov zriaďovateľovi 588/351. Už len 400 €. Skutočný prevod príjmov zriaďovateľovi 351/223 400 €. Vrátené od zriaď. na VÚ 222/354 400 €. Úhrada fa z VÚ 321/222 RK 400 €, zúčtovanie 354/691 400 €. Je to takto správne? Tých 100 € nechávam na príjmovom a po skončení dedičského konania vraciam príbuzným nasl. 318/223. Ale čo s preplatkom, ak napr. klient zomrie v decembri a z dedičského príde až napr. v marci budúceho roka? Čo s preplatkom na konci roka-odviesť zriaďovateľovi? Alebo na depozit? Doteraz som na konci roka odviedla zriaďovateľovi a ten mi to na začiatku roka vrátil. Jeden príbuzný teraz nechce vrátiť preplatok, ktorý vznikol v r. 2014, čiže stále som ho mala príjmovom až teraz som odviedla zriaď. a zriaď. mi ho vrátil na výdavkový. Ešte mám jeden problém s účtovaním zrážky za stravu zamestnancom. Máme vl. kuchyňu, zamestnancom zrážame zo mzdy za skutoč. odobraté obedy na konci mesiaca. Hodnota obeda je 1,78 € z čoho 1,50 na stravu a 0,28 € na režijné náklady. Zamestnancovi zrážame 0,71 €/1 obec Zamestnávateľ prispieva 55 % = 0,98 €. Príspevok zo SF je 0,09 €. Veľmi by som Vás chcela poprosiť o celý postup s predkontáciami ako túto zrážku zaúčtovať od predpisu miezd, úhrada miezd, ako účtovať 55 % a príspevok zo SF, režijné N. Našla som veľa postupov, ale veľa z toho je pre škols. jedálne, ktoré majú samost. jedál. účet. My stravu účtujeme cez rozpočet-nepoužívame samost. jedál. účet. Veľmi pekne Vám už vopred ďakujem za pomoc. Príp. ak mi viete odporučiť nejakú metodiku pre účtovanie v rozp. organizácii-domovy soc. služieb.

Účtovanie stravného zrážkou zo mzdy v rozpočtovej organizácii

ID2500 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aký by mal byť celý postup účtovania stravného zrážkou zo mzdy zamestnancom v rozpočtovej organizácii, ktorá stravu zabezpečuje vo vlastnej jedálni, pričom:

  • 0,71 € uhrádza zamestnanec zrážkou zo mzdy
  • 0,09 € je príspevok na stravu zo SF
  • 0,98 € je príspevok zamestnávateľa na stravu vo výške 55 %
  • 1,78 € SPOLU - z toho 1,50 je príjem za stravu a 0,28 € sú režijné náklady.

Poprosím o predkontácie celého postupu od predpisu, zrážka zo mzdy, príspevok zamestnávateľ, SF aj s EK na účty 223003 za stravné,prípadne či treba použiť aj EK 637014 Stravovanie. Všade som našla len stravovanie formou stravných lístkov.

Zabezpečenie stravy - reštaurácia DPH

ID2372 | | Ing. Anton Kolembus

Stravovanie zamestnancov máme zabezpečené dovozom jedla z reštaurácie, ktorá nám na základe počtu odobratých jedál vystaví faktúru. My sme platitelia DPH a rozhodujeme sa medzi reštauráciou, ktorá je platiteľom a neplatiteľom DPH? Aký to má dopad?

a) Reštaurácia - neplatiteľ DPH cena jedla = 3,15 € daňový výdavok = 0,55 x 4,20 = 2,31 € 527/321 soc. fond = 0,24 € 472/321 dobrovoľný príspevok nad rámec 0,60 € 528/321.  Je účtovanie správne? Z pohľadu DPH, akú DPH máme odviesť, keď zamestnanec vôbec neprispieva na stravu, pre zamestnávateľa je dobrovoľný príspevok nad rámec nedaňový náklad. Aký je základ dane pre DPH? Reštaurácia je neplatiteľ DPH a zamestnávateľ obdržal faktúru bez DPH (žiadna odpočítaná DPH)?

b) Reštaurácia - platiteľ DPH cena jedla = 3,15 € s DPH (ZD=2,63 € a DPH=0,52 €) daňový výdavok = 0,55 x 4,20 = 2,31 € 527/321 soc. fond = 0,24 € 472/321 dobrovoľný príspevok nad rámec 0,08 € 528/321.  V akej výške môžeme DPH odpočítať a akú DPH odviesť? Prosím, uveďte správne zaúčtovanie so sumami.

Jedenie na pracovisku

ID2161 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Má zamestnávateľ právo zakázať jedenie v prevádzke nakoľko má na toto vybudované priestory? Vyplýva to zo zákona, alebo to môže ošetriť iba v internom pracovnom poriadku?

Účtovanie stravy pre zamestnancov

ID2075 | | Ing. Jozef Pohlod

Sme reštaurácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, sme mesačnými platiteľmi DPH. Akým spôsobom sa účtuje strava zamestnancov reštaurácie? Nemáme stravné lístky,účtuje aj na účte 622 aktivácia? Môžte mi prosím rozpísať presný spôsob účtovania stravy zamestnancov reštaurácie?

Účtovanie v súkromných jasliach

ID1771 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť s ručením obmedzeným – platiteľ DPH, vlastní súkromné detské jasle. Rodičia platia poplatok za jasle a za stravovanie detí. Spoločnosť fakturuje mesiac vopred:

  • Odberateľská jasle - MD 311/ Dal 602,343.
  • Oberateľská faktúra za stravovanie MD 311/ Dal 602,343.
  • Stravovanie zabezpečuje dodávateľským spôsobom: MD 518,343/Dal 321.

Je účtovanie správne?

Príplatok na stravné

ID1764 | | JUDr. Peter Strapáč

Na príplatok na stravné majú občania pracujúci na základe dohody o menších obecných službách nárok, ak pracujú denne na základe tejto dohody v rozsahu 4 dni v týždni po 5 hodín denne?