Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príspevok na stravné

ID3905 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ (ZŠ) stravuje svojich zamestnancov vo vlastnej školskej jedálni a prispieva na stravu 1,75 €. Niektorí zamestnanci robili prácu z domu za čo im patrí stravné. Všetci zamestnanci si vybrali príspevok na stravu (predtým dostávali stravné lístky). Koľko im má zamestnávateľ prispieť ma stravu, keď minimálne musí 2,11 €, aby dodržal zásadu rovnosti?

Starosta obce a jeho kompetencie

ID3907 | | JUDr. Simona Laktišová

Starostka obce uzatvorila zmluvy (mandátne a následne kúpne) pre obec bez predchádzajúceho odsúhlasenia, alebo prejednania na obecnom zastupiteľstve. Na nasledujúcom zastupiteľstve informovala poslancov, že je to v jej kompetencii. Okrem toho dôvodila tým, že NKU vykonáva kontroly hospodárnosti v obciach, preto musela zmluvy ihneď uzatvoriť. Podotýkam, že zasadnutie OZ sa nekonalo 4 mesiace. Konala starostka podľa zákona? Ako má postupovať obecné zastupiteľstvo v prípade rozporu so zákonom ?

Realizačné plánovanie a DPH

ID3906 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (platiteľ v Maďarsku) bude dodávať platiteľovi B (platiteľ podľa § 4 na Slovensku) vypracovanie realizačného plánu stavby. Takže tento realizačný plán bude obsahovať napr. časové úseky - lehoty uskutočňovania - realizácie stavby. Nejde o vypracovanie projektovej dokumentácie, ide o hore uvedené doplňujúce plánovanie. Stavba je na území Slovenska (presnejšie ide o slovenskú časť cezhraničného mostu.) Otázkou je, či v tomto prípade ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť a má sa postupovať podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH (resp. § 69 ods. 2) alebo o klasickú službu podľa § 15 ods. 1 (resp. § 69 ods. 3)? Tiež, ak ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť je to služba uvedená v sekcii F? 

Nebezpečné odpady v obci nielen z testovania

ID3904 | | Ing. Zuzana Balková

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na webe Informačného systému odpadového hospodárstva usmernenie k odpadom z testovania – „Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19“. Sme obec a nie je nám úplne jasné, aké povinnosti sa na nás vzťahujú v súvislosti s odpadom z testovania.

Daň zo závislej činnosti: Madarsko a Slovensko

ID3903 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Maďarská Kft. vysiela svojich zamestnancov pracovať na územie Slovenskej republiky. Zamestnanci budú vykonávať stavebné práce na území SR. Zamestnanci disponujú potvrdením A1, preto všetky odvody (zdravotné a sociálne odvody) platia naďalej v Maďarsku. Obdobie vyslania presiahne 183 dní, tiež Maďarská firma tu má stavebnú stálu prevádzkareň z hľadiska zákona o dani z príjmov. Preto na základe Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia (medzi Maďarskom a Slovenskou republikou) daň zo závislej činnosti musí platiť zamestnávateľ na Slovensku. Následne na konci roka v ročnom zúčtovaní alebo v DPFO sa vysporiada príjem zo závislej činnosti na daňové účely. Tiež zahraničná osoba je povinná stať sa platiteľom dane podľa § 48 ZDP. Otázkou je, že napr. v danom mesiaci vyslaní zamestnanci pracujú 15 dní na Slovensku a 15 dní v Maďarsku. Daň zo závislej činnosti sa má zdaniť- vypočítať takto pomerom? Takže 50 percent na Slovensku a 50 percent v Maďarsku? Alebo daň zo závislej činnosti sa nedá takto rozdeliť? (Zdravotné a Sociálne odvody napr. sa nemôžu takto deliť- platia sa iba v jednom členskom štáte).

Účtovanie

ID3900 | | Tatiana Macháčová

Rekonštrukcia telocvične ZŠ (kapit. výdaj) - energetický certifikát a porealizačné zameranie stavby je potrebné predpísať na obstaranie 042 a účtovať do ceny stavby, alebo to bude len ako bežný výdaj (špeciálne služby)?

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi a hlavnému kontrolórovi obce

ID3863 | | Tatiana Macháčová

Mám otázku týkajúcu sa preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce a hlavného kontrolóra obce. Je možné nevyčerpanú dovolenku starostovi a hlavnému kontrolórovi obce preplatiť bez toho, aby o uvedenej skutočnosti rozhodlo obecné zastupiteľstvo? Je správne, ak bola starostovi a kontrolórovi obce preplatená v 12/2020 preplatená nevyčerpaná dovolenka za rok 2019, prípadne ako má obec postupovať, ak dovolenka za jednotlivé roky vyčerpaná nebola.

Provízia za sprostredkovanie

ID3901 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma – komisionár (§ 4 platiteľ) fakturuje českej firme – komitent (platiteľ v CZ) províziu za sprostredkovanie tovaru podľa komisionárskej zmluvy. Slovenská zdaniteľná osoba pri fakturácii sprostredkovateľskej provízie českej s. r. o. postupuje pri určení miesta dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. To znamená, že ak česká s. r. o. nemá v SR prevádzkareň (v zmysle § 4 zákona o DPH), miesto dodania služby je ČR (kde má odberateľ sídlo), preto slovenská zdaniteľná osoba fakturuje službu bez DPH (prenos daňovej povinnosti na odberateľa). Je táto úvaha správna pri určení miesta dodania služby? Druhou možnosťou by bolo, že komitent by fakturoval komisionárovi sumu vo výške hodnoty tovaru zníženú o sumu provízie komisionára v pôvodnom DPH režime.

Kontačné lístky

ID3896 | | Ing. Eva Gášpárová

Internetový obchod má cca 3 000 vystavených faktúr mesačne, vieme že účtovný doklad má obsahovať okrem iného aj informáciu o zaúčtovaní, resp. označenie účtov. Musíme kontačné lístky lepiť na každú faktúru samostatne alebo by stačilo aj vytlačiť všetky kontačné lístky za daný mesiac a iba ich založiť vždy k dokladom za daný mesiac? Informáciu o zaúčtovaní si tam vieme vyhľadať a vzhľadom na počet dokladov je ručné označovanie nereálne.

Pracovné právo

ID3899 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcela by som Vás zdvorilo požiadať o stanovisko k zmene pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce počas jeho funkčného obdobia.. Do funkcie HK som bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 s nástupom do funkcie od 1.1.2018 (bola som prevolená). Vo vyhlásení voľby HK určilo OZ kratší pracovný čas - 35 % týždenného pracovného času. Na marcovom zasadnutí OZ poslanci OZ sa rozhodli na zníženie môjho pracovného úväzku na 10 %. Som toho názoru, že počas funkčného obdobia sa úväzok určený OZ sa nemôže upravovať (ak áno, tak len so súhlasom HK). Platí na celé funkčné obdobie. Ja by som Vás chcela požiadať o Váš odborný názor.