Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdanenie vyplatených podielov na zisku a dividend

ID3925 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ FO SZČO nakúpil na akciovom trhu akcie rôznych spoločností, to znamená slovenských, amerických aj spoločností z EÚ. Za rok 2020 mu boli z týchto spoločností vyplatené podiely na zisku týchto spoločností. Podľa akého paragrafu má tieto príjmy SZČO zdaniť? Ako by takéto príjmy zdaňovala fyzická osoba nepodnikateľ, ak by obdobne investoval na akciovom trhu? 

Zaradenie a odpisovanie RFID systému

ID3924 | | Ing. Marián Drozd

Do akej odpisovej skupiny zaradiť RFID systém (škatuľa elektroniky), ktorý je primontovaný na smetiarskom aute a slúži na sčítanie počtu vyvezených odpadových nádob (každá má RFID čip) a zaznamenávanie ich polohy? Zariadenie sa používa na viacerých autách, nie je so žiadnym pevne spojené, cena zariadenia 3 000 €.

Združenie právnických osôb

ID3923 | | PhDr. Zuzana Nemcová

Tri sro-čky vytvorili združenie PO. Firma A vedie účtovníctvo. Pre združenie vytvorila samostatný účet. Všetky 3 firmy vložili na tento účet po 2 000 €. Firma A naň prevádza prostriedky zo svojho účtu, realizuje výbery a vklady v hotovosti. Vklady spoločníkov sme zaúčtovali na analytické účty 221002/398002,398003, aby bolo zrejmé, kto koľko vložil. Nie je nám jasné, ako zaúčtovať prevody, vklady a výbery tak, aby sme mali prehľad, koľko vložila firma A.

Zaradenie do odpisovej skupiny

ID3910 | | Ing. Marián Drozd

Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť samostatne stojacu nádrž na naftu dvojplášťovú 7 500 l s čipovým systémom (kód 22.23.13, alebo 41.00.26?), triedičku štrku + dehydrátor (zariadenie potrebné pri úprave štrku-2 skupina?), elektrocentrála, ktorá sa tiež používa pri štrkovni.

Odpočítanie dane koeficientom

ID3920 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 Zákona o DPH v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytovala iba služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 29 Zákona o DPH. To znamená, že od apríla 2021 spoločnosť bude uskutočňovať dodania, pri ktorých jej vzniká nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 1 Zákona o DPH, ako aj dodania, pri ktorých nemá nárok na odpočet DPH podľa § 49 ods 3. Podľa § 49 ods. 4 Zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50. Ale v tomto prípade spoločnosť nepoužije nakúpené tovary a služby súčasne pre dodávky s možnosťou odpočítania dane a dodávky, pri ktorých nemôže odpočítať daň, pretože tieto činnosti spoločnosť realizuje odlišne prostredníctvom dvoch prevádzkarne (stredísk), t.j. nakúpené tovary a služby je schopná jednoznačne roztriediť podľa činností, na ktoré ich používa. Existuje iba veľmi málo prípadov, pri ktorých nie je možné jednoznačne určiť, že na aké činnosť sa tovary a služby používajú (napr. účtovnícke služby). V týchto prípadoch by spoločnosť neodpočítala DPH. Aj v horeuvedených prípadoch musí spoločnosť postupovať podľa § 50 Zákona DPH, teda určiť koeficient pre odpočet so súhlasom správcu dane, alebo môže odpočítať DPH z hodnoty tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky, pri ktorých jej vzniká daňová povinnosť, a tiež nemá nárok na odpočet DPH z tovarov a služieb, ktoré použije na plnenia oslobodené od dane? 

Odpisovanie RFID systému

ID3913 | | Ing. Anton Kolembus

Do akej odpisovej skupiny zaradiť RFID systém (škatuľa elektroniky), ktorý je primontovaný na smetiarskom aute a slúži na sčítanie počtu vyvezených odpadových nádob (každá má RFID čip) a zaznamenávanie ich polohy?

Leasing stroja

ID3911 | | Ing. Anton Kolembus

Firma A uzatvorila kúpnu zmluvu s firmou B (obaja platitelia DPH) na kúpu stroja, pričom uhradila zálohu vo výške 12tis.eur. Na uvedenú sumu bol vystavený daňový doklad na účely DPH (10000+2000). Následne bola uzatvorená lízingová zmluva s lízing. spoločnosťou na tento stroj. Firma B vystavila dobropis na uvedenú zálohu a s lízing. spoločnosťou bola spravená dohoda o postúpení a započítaní tejto zálohy na 1. zvýšenú splátku. Ako zaúčtovať uvedené prípady v PÚ? (hlavne postúpenie preddavku na lízing. spol.) Firma A zároveň uhradila naloženie a dopravu stroja. Vstupujú tieto náklady do obstarávacej ceny stroja?

Dohoda o prácach mimo pracovného pomeru a konateľ - príspevok na stravné

ID3919 | | Ing. Miroslava Brnová

Zamestnávateľ niektorým zamestnancom zabezpečuje stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok a niektorým zamestnancom poskytuje finančný príspevok na stravu. V súlade s § 152 ods. 9 Zákonníka práce po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

  • umožnil stravovať sa zamestnancom, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (nárok na zabezpečenie stravovania bol dohodnutý v dohode) a
  • rozšíril okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a to o konateľa a spoločníka.

Zamestnanci vykonávajúci práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľ a spoločník si vybrali, aby im zamestnávateľ poskytol finančný príspevok na stravu. Môže zamestnávateľ finančný príspevok poskytnutý zamestnancom, vykonávajúcim práce na základe dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, konateľovi a spoločníkovi v sume 2,81 € oslobodiť od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP a uplatniť ho do daňových výdavkov zamestnávateľa?

Predaj motorového vozidla a DPH

ID3917 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2017 sme kúpili motorové vozidlo od obchodníka s ojazdenými vozidlami, uplatnil na faktúre § 66 zákona o DPH, čiže sme neuplatnili DPH na vstupe. Automobil máme v pláne predať, cenu máme vystaviť s DPH či bez ? Sme spoločnosť s r. o. platiteľ DPH.

Predaj pozemkov a DPH

ID3916 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská nezisková organizácia (platiteľ DPH v Maďarsku) v minulosti (roky 2004-2018) kúpila stavebné pozemky umiestnené na Slovensku. Bolo celkom 8 kúpnopredajných zmlúv, kúpili ich od slovenských FO a od slovenských samospráv. Stavebné pozemky sú susedné. Hlavnou činnosťou tejto maďarskej NO je starostlivosť o deti a sociálna starostlivosť o deti. NO sa nezaoberá s obchodovaním s nehnuteľnosťami, pozemky v minulosti nenakúpila za účelom ďalšieho predaja. Nakúpila ich preto, aby na tomto území mohla poskytovať voľnočasové aktivity pre tieto deti a tieto aktivity by boli financované z medzinárodných zdrojov. Napokon tieto zdroje nedostali a preto chcú predať tieto pozemky jednému kupujúcemu. Kupujúcim by bola slovenská spoločnosť (platiteľ na Slovensku.) Odhadovaná cena pozemkov spolu je cca. 500 000 EUR. Podľa nás na základe hore uvedených ide o príležitostný predaj, ktorý v danom prípade nevstupuje do obratu pre účely registrácie DPH, z čoho vyplýva, že maďarská NO by sa nemala stať platiteľom na Slovensku z titulu predaja pozemku. Otázkou je, či hore uvedený predaj vôbec nie je predmetom DPH (Takže predaj je bez DPH a ani dodávateľ ani odberateľ ju do žiadneho DPH priznania neuvádza)? Alebo z hľadiska DPH sa jedná o tovar a nastáva prenos daňovej povinnosti v zmysle 69/2 zákona o DPH na odberateľa? Alebo ako sa má postupovať z hľadiska zákona o DPH? Ďakujeme