Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oneskorená registrácia zahraničnej osoby a odpočítanie DPH

ID5175 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná spoločnosť realizovala stavebné práce na Slovensku ešte v roku 2023, odberateľom prác bola tiež zahraničná spoločnosť, ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Zhotoviteľ vyhotovil faktúru nesprávne s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu služby, pretože nie sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 69 ods. 2 zákona o DPH, lebo príjemca služby nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. Zhotoviteľ vykonal oneskorenú registráciu za platiteľa DPH a po registrácii vystaviť opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH s aktuálnym dátumom vystavenia a pôvodným dátumom dodania. V roku 2023 zhotoviteľ mal slovenských subdodávateľov, ktorí vyfakturovali svoje práce so slovenskou daňou (miesto dodanie na Slovensku podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH) na zahraničné IČ DPH odberateľa, pretože v tomto období zhotoviteľ ešte nebol registrovaný za platiteľa DPH (iba oneskorene). Podľa § 55 ods. 4 zákona o DPH, zahraničná osoba si uplatní odpočítanie dane v tom istom mimoriadnom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9 zákona o DPH. Obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom, sa začína dňom, keď uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť daň, keby mala postavenie platiteľa. Za toto obdobie spoločnosť vystavila iba jednu faktúru so slovenskou daňou, ktorú je povinnú platiť podľa § 69 ods. 13 zákona o DPH. Má právo zahraničná osoba odpočítať DPH prostredníctvom mimoriadneho daňového priznania zo všetkých faktúr, ktoré prijal za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom aj napriek tomu, že nevznikla jej povinnosť platiť daň v každom mesiaci horeuvedeného obdobia? Je potrebné opraviť údaje zahraničnej osoby na prijatých faktúrach, aby boli vystavené na už pridelené slovenské IČ DPH?

Refakturácia komunálneho odpadu nájomníkom a DPH

ID5165 | | Ing. Marián Drozd

Hlavné mesto SR vyrubuje komunálny odpad rozhodnutím podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v z. n. p., platiteľ DPH komunálny odpad ďalej refakturuje nájomníkom. Má vystaviť sumu s DPH alebo bez DPH?

DHIM poskytnutý na prenájom

ID5171 | | Ing. Ondrej Baláž

Sme mikro ÚJ. Na základe zmluvy prenajímame nehnuteľnosť. Za rok 2023 sme mali hotel zatvorený, prevádzka nešla -teda sme nemali žiadny príjem. V SW máme nastavené, že ÚO = DO. Účtovné Odpisy na nehnuteľnosť evidujem každý mesiac v SW 551/081. Potom v DPPO za rok 2023 na r. 150 uvediem daňový odpis za celý rok 2023 ako pripočítateľnú položku? Aký je správny postup?

Daňové a účtovné odpisy pri predaji podniku v priebehu účtovného obdobia

ID5169 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba účtovala v sústave podvojného účtovníctva. Zmluvou o predaji podniku predala celý podnik právnickej osobe. Dátum účinnosti zmluvy je dátumom predaja podniku, bol to dátum 01. 11. 2023. Fyzická osoba k tomuto dátumu ukončila živnosť (odchod do dôchodku). Má nárok na daňové a účtovné odpisy z majetku, keď ku dňu ukončenia živnosti, ktorý bol zároveň posledným dňom jej účtovného obdobia, mala majetok vo svojom účtovníctve alebo nemá nárok na daňové a účtovné odpisy z majetku, keď k 31. 12. 2023 nemala majetok vo svojom účtovníctve?

Zaradenie dlhodobého majetku pri kúpe podniku

ID5167 | | Ing. Ondrej Baláž

Právnická osoba nadobudla na základe zmluvy o predaji podniku celý podnik (aktíva aj pasíva) a v rámci neho ako súčasť podniku nadobudla aj dlhodobý hmotný majetok (budovu). Podnik nadobudla od fyzickej osoby. Fyzická a právnická osoba sú personálne a ekonomicky prepojené osoby. Fyzická osoba viedla podvojné účtovníctvo. Právnická osoba je jednoosobovou s. r. o. Spoločník a konateľ spoločnosti je tá istá fyzická osoba, ktorá predala podnik. Kúpna cena podniku bola 10 000 €. Obstarávacia cena budovy bola 200 000 €, oprávky k budove sú vo výške 180 000 €, zostatková cena 20 000 €. Budova má reálnu trhovú cenu stanovenú znaleckým posudkom 500 000 €. V akej hodnote má účtovná jednotka zaradiť tento majetok do svojho majetku (účtovať na účte 021) v zostatkovej cene 20 000 alebo v reálnej hodnote 500 000? Má pokračovať v odpisovaní podľa odpisového plánu fyzickej osoby alebo odpisovať odznova, rok nadobudnutia je prvým rokom odpisovania?

Výpočet nebytového priestoru pre daň z nehnuteľnosti

ID5155 | | Klára Klabníková

Ako vypočítam z LV výmeru garáže, ktorá je ako nebytový priestor v bytovom dome. Na LV je druh nebytový priestor č. 2- garáž a spoluvlastnícky podiel je 2294/58505.

Účtovanie WOLT- objednávanie jedál online

ID5161 | | Ing. Anton Kolembus

Vie mi niekto vysvetliť, ako sa účtuje príjem cez WOLT ? Príde mi Fa za sprostredkovanie, výkaz predaja a Výplatná správa, kde je vyčíslený predaný tovar celkom + výkaz predaja - provízia. Všetko je účtované s DPH a výsledná suma vyplatená na účte. Fa je iba za sprostredkovanie, ako ostatné zaúčtovať?

Vystavenie dobropisu k faktúre z minulého roka

ID5153 | | Ing. Anton Kolembus

SRO, vedie PÚ, platiteľ DPH - vystavila v decembri v roku 2023 faktúru na predaj borovicovej dosky, ktorú zaúčtovala 311 – 1 200 €/604 – 1 000 € a 343 – 200 €. Odberateľ faktúru zaplatil až v roku 2024, konkrétne 7.1.2024. SRO vystavila dňa 09.01.2024 (v novom roku) dobropis na celú sumu: - 1 000 € bez DPH a – 200 € DPH a tovar odberateľ vrátil späť. Peniaze sa odberateľovi vrátili dňa: 10.01.2024. Keďže vyšla faktúra sa zaúčtovala do výnosov v roku 2023, týka sa dobropis tiež roka 2023, aj keď bol vystavený v roku 2024? Je potrebné ho zaúčtovať do roku 2023 a ak áno, tak na aký účet? Alebo sa ponížia výnosy až v roku 2024?

Schválenie UZ zaniknutej spoločnosti zlúčením

ID5123 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zanikla zlúčením a bola vymazaná z OR. Bolo podané oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a riadna UZ k 31.12.2023 a mimoriadna UZ k 31.1.2024 budú zostavované až k 30.6.2024 a 31.7.2024, kto bude schvaľovať zostavené UZ?

Dlhopisový program - VODA SPIEVA

ID5141 | | Terézia Urbanová

Obec sa zapojila do dlhopisového programu VVS, a. s. - VODA SPIEVA. Teda uskutoční prevod akcií a dlhopisov. Obec účtovala o svojich akciách na účte 069. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa bude účtovať celý tento proces prevodu. 1. Predaj akcií obcou pre VVS, a. s. - pričom jednu akciu si obec ponechá, aby si zachovala akcionársky vplyv 2. Nákup dlhopisov od VVS, a. s. 3. Výnos z dlhopisov, ktorý bude vyplácaný každoročne 4. Samotná zrážková daň z dlhopisov.