Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Reťazové obchody

ID3982 | | Ing. Marián Drozd

Slovinská spoločnosť priamo dodáva výrobky do Rakúska. Ale fakturácia ide cez slovenskú spoločnosť. Slovinská a slovenská spoločnosť sú prepojené osoby. Je správne, ak sa DPH uplatňuje ako oslobodené plnenie? Prepravu zabezpečuje slovinská spoločnosť. Tovar ide zo Slovinska do Rakúska, mimo Slovenska. Prípadne pohľad z dane z príjmov, nie je potrebné, aby sa slovenská spoločnosť registrovala pre daň z príjmov v Slovinsku? V predchádzajúcej otázke je zadaná iná informácie o preprave.

Reťazové obchody

ID3981 | | Ing. Marián Drozd

Slovinská spoločnosť priamo dodáva výrobky do Rakúska. Ale fakturácia ide cez slovenskú spoločnosť. Slovinská a slovenská spoločnosť sú prepojené osoby. Je správne, ak sa DPH uplatňuje ako oslobodené plnenie? Prepravu si zabezpečuje zákazník z Rakúska. Tovar ide zo Slovinska do Rakúska, mimo Slovenska. Prípadne, pohľad z dane z príjmov, nie je potrebné, aby sa slovenská spoločnosť registrovala pre daň z príjmov v Slovinsku? 

Správne účtovanie príspevku na chod Spoločného stavebného úradu

ID3972 | | Hana Jakubíková

Ako správne zaúčtovať príspevok, ktorý obec poskytuje na chod Spoločného stavebného úradu, ktorý nemá právnu subjektivitu? Je to transfer v rámci verejnej správy? Aká je správna ekonomická a štatistická klasifikácia? Na akú rozpočtovú položku sa výdavok viaže? Ako zaúčtovať v tomto prípade PK, ktoré dostáva zo ŠR na chod stavebného úradu?

Výplata dividend

ID3978 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť (slovenská právnická osoba) vypláca dividendy spoločníkovi (slovenskej právnickej osobe) zo zisku, ktorý bol vytvorený ešte pred rokom 2003. Je táto dividenda predmetom dane? Ak áno, ktorá spoločnosť a akou formou ju bude zdaňovať?

Darovanie nehnuteľnosti a kontrolovaná transakcia

ID3975 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Cirkevná právnická osoba (A) vlastní nehnuteľnosť, ktorú čiastočne prenajíma viacerým nájomcom. Túto nehnuteľnosť chce darovať vlastník (právnická osoba A) právnickej osobe (B), ktorá je v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide pri tomto právnom úkone o kontrolovanú transakciu podľa § 2 písm. ab) zákona č. 595/2003 Z.z.?

OSS a DPH

ID3977 | | Ing. Marián Drozd

Česká firma (Platiteľ v CZ) fakturuje tovar Slovenskej firme firme (Platiteľ podľa § 4). Prepravu zabezpečuje česká firma prostredníctvom GLS. Následne slovenská firma predáva tovar fyzickým osobám do Maďarska). Fyzicky preprava tovaru je uskutočnená tak, že ide z českého skladu CZ firmy priamo k odberateľom- FO do Maďarska. Keďže prepravu zabezpečuje CZ firma (prvý D), uplatní oslobodenie v súlade s princípmi Smernice pri splnení podmienok intrakomunitárnej dodávky (§ 43). Prvý odberateľ (SK firma) sa musí registrovať v Maďarsku, z titulu nadobudnutia tovaru. Následne Slovenská firma si môže vybrať:

a/ buď podľa zákona o DPH platného v Maďarsku podáva daňové priznania k DPH s priznanou daňovou povinnosťou a zaplatí DPH v Maďarsku, alebo

b/ sa len zaregistruje do schémy OSS na Slovensku. Podľa nás môže využívať aj tento režim OSS, nie je rozhodujúce, že tovar fyzicky nepríde na územie Slovenska.

Sú uvedené úvahy správne? Pre účely OSS nevadí, že tovar fyzicky nepríde na územie Slovenska?

Reťazový obchod a OSS

ID3976 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (Platiteľ podľa § 4) fakturuje tovar Cyperskej firme (platiteľ v CY). Prepravu zabezpečuje slovenská firma prostredníctvom GLS. Následne cyperská firma predáva tovar fyzickým osobám do rôznych krajín EU (napr. Maďarsko, Rumunsko, Česko). Fyzicky preprava tovaru je uskutočnená tak, že ide zo Slovenského skladu SK firmy priamo k odberateľom- FO do rôznych krajín EU. Podľa nás sa jedná o reťazový obchod. Keďže prepravu zabezpečuje SK firma (prvý D), Preprava (pohyblivá dodávka) sa priradí medzi prvého dodávateľa a prvého odberateľa. SK (prvý D) uplatní oslobodenie v súlade s princípmi Smernice pri splnení podmienok intrakomunitárnej dodávky (§43). Prvý odberateľ (cyperská firma) by sa musela registrovať v jednotlivých členských štátoch, v ktorých sú usadené FO, z titulu nadobudnutia tovaru. Následne cyperská firma si môže vybrať: a/ buď podľa zákonov o DPH platných v týchto štátoch budete podávať v daných štátoch daňové priznania k DPH s priznanou daňovou povinnosťou a zaplatí DPH v týchto štátoch, alebo b/ sa len na Cypre zaregistruje do schémy OSS. Podľa nás môže využívať aj tento režim OSS, nie je rozhodujúce, že tovar fyzicky nepríde na územie Cypru. Sú uvedené úvahy správne?

Platiteľ DPH podľa § 7 resp. 7a a prijatie služby od neplatiteľa z IČŠ EÚ

ID3974 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, registrovaná osoba DPH podľa § 7 resp. 7a, prijala službu od zdaniteľnej osoby z IČŠ EÚ, od českej spoločnosti, ktorá na faktúre uviedla, že nie je platiteľ DPH, a teda neuviedla IČ DPH. Má slovenská spoločnosť povinnosť platiť DPH na Slovensku?

Refakturácia pripočítateľných položiek z minulých období

ID3973 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť uhradila v rokoch 2019-2020 za svojho obchodného partnera z tretej krajiny náklady na ubytovanie. Bolo potrebné, aby sa jeho zástupcovia zúčastnili testov na výrobkoch, ktoré si objednal. V súčasnosti po ukončení kontraktu prebieha rokovanie s agentom, ktorý obchod sprostredkoval. Prisľúbil, že sa bude podieľať 50 % na uvedených nákladoch, lebo neinformoval obchodného partnera, že v našej krajine nie je zvykom takéto náklady hradiť (čo v rokoch 2019-2020 odmietal).

Náklady na ubytovanie v rokoch 2019-2020 boli zúčtované na pripočítateľnú položku, vrátane nenárokovanej DPH. Je možné výnos od agenta v roku 2021 nezdaniť a označiť ako odpočítateľnú položku? Alebo je výnos potrebné zdaniť bez ohľadu na minulosť (a zúčtovať na účet 648)? Ak by sa podobné náklady a výnosy účtovali v aktuálnom roku, výsledok by bol daňovo neutrálny. Je v tomto prípade podstatné, že ide o rôzne účtovné obdobia?

Invalidný dôchodok a zápočet rokov

ID3969 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcel by som sa informovať ohľadom starobného dôchodku a zápočtu odpracovaných rokov invalidného dôchodcu. Ak invalidný dôchodca nie je zamestnaný, nepracuje, je na úrade práce, počítajú sa mu roky, ktoré je ako invalidný dôchodca na úrade práce do odpracovaných rokov pre výpočet starobného dôchodku?