Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Rekonštrukcia sochy – umelecké dielo

ID4955 | | Tatiana Macháčová

Ako zaúčtovať rekonštrukciu sochy, ktorú máme v správe? Zvyšuje rekonštrukcia hodnotu sochy alebo je to len oprava údržba 511? Cena rekonštrukcie je 8 000 €. Pôvodná socha je znehodnotená, takže bude nahradená novou (kópiou pôvodnej).

Prefakturovanie nákladov ZUŠ (neziskovej organizácii)

ID4949 | | Jana Vršková

Občianske združenie je zriaďovateľom základnej umeleckej školy (nezisková organizácia). Občianske združenie vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Za tento priestor platí mesačný nájom. V časti uvedených priestoroch vykonáva činnosť aj zriaďovateľom zriadená základná umelecká škola. Občianske združenie za užívanie priestorov časť nájomného a energií prefakturuje svojej ZUŠ (neziskovej organizácii). Cena za m2 je rovnaká, prefakturuje sa pomerná časť za využívané priestory. V občianskom združení sú výdavky za prenájom a energie zaučované ako nedaňové výdavky hlavnej nezdaňovanej činnosti. Budú príjmy z prefakturacie nájomného a energií taktiež nedaňovým príjmom hlavnej nezdaňovanej činnosti? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal.

Koncoročný koncert ZUŠ - vstupné

ID4947 | | Jana Vršková

Zkladná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje základné umelecké vzdelanie. V zriaďovacej listine má napísané, že poskytuje vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v študijných odboroch na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Zároveň organizuje pre žiakov študijné sústredenia, koncoročné koncerty pre svojich žiakov a ich rodinných príslušníkov a priaznivcov školy. Za organizovanie koncoročného koncertu, kde vystupujú žiaci, ktorí predvádzajú zručnosti získané počas školského roka, ZUŠ vyberá od rodinných príslušníkov finančné prostriedky, a to symbolické vstupné. Je príjem finančných prostriedkov za vstupné príjmom nezdaňovanej činnosti? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal. 

Zápisné v ZUŠ (nezisková organizácia)

ID4945 | | Jana Vršková

Základná umelecká škola (nezisková organizácia) poskytuje umelecké vzdelanie. Od žiakov na začiatku školského roka v mesiaci september vyberá finančný poplatok - príspevok vo forme zápisného. Tento poplatok - príspevok slúži na činnosť súvisiacou s hlavným predmetom činnosti. Je zápisné príjmom nezdaňovanej činnosti ? Zároveň prosíme o uvedenie účtovného postupu na strane MD a Dal.

Zaradenie nehnuteľnosti do používania a náklady na zariadenie vybavenie do kolaudácie.

ID4953 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť obstarala rozostavaný zrub v roku 2021. Stavebné práce, materiál účtujem na obstaranie 042. Koncom roka 2023 spoločnosť začala kupovať nábytok ( kompletné vybavenie aj s návrhom od dizajnéra) tiež TV, rôzne spotrebiče (pračka, vybavenie kuchyne elektrospotrebičmi a iné drobnosti ako vankúše, periny, obliečky, záclony, garniže, čistiace prostriedky proste všetko pre kompletné užívanie zrubu pre hostí. V 1/2024 je kolaudácia. Ako účtovať do kolaudácie všetky tie nákupy vybavenie, zariadenie nehnuteľnosti? Všetko to budem odpisovať na 1 karte cca 40 rokov? Alebo TV samostatne odpisovať, nábytok – samostatne odpisovať a iné vybavenie budem odpisovať samostatne? Budem to evidovať na účte 042.XXX, lebo o zásobách spoločnosť neúčtuje. Aký je správny postup?

Sezónna práca

ID4965 | | RNDr. Jana Motyčková

Môže rozpočtová organizácia obce uzavrieť dohodu o vykonaní práce na sezónnu prácu ako kosenie s možnosťou využitia úľavy na sezónne zamestnávanie?

Depozitný účet v obci

ID4963 | | Terézia Urbanová

Obec je zriaďovateľom základnej školy bez právnej subjektivity (ročník 1.-4.). Decembrové mzdy zamestnancom ZŠ boli k 31. 12. 2023 prevedené na depozitný účet vedený v analytickej evidencii obce. Obec nemá zriadený depozitný účet pre ZŠ v banke. Je účtovanie správne?

Združenie právnických osôb

ID4951 | | Ing. Beata Moravcová

Tri s. r. o. majú zmluvu o združení, pričom jedna je správcom. Zatiaľ ma združenie iba náklady. Z prijatých faktúr a leasingu si odpočítava DPH. Na konci roka máme na účte 343 v združení pohľadávku voči štátu vo výške 10 000 €, pričom skutočná pohľadávka za mesiac 12 je len vo výške 1 000 €. Odpočty nám každý mesiac daňový úrad vracal. Mali by sme previesť a preúčtovať z nášho firemného účtu na účet združenia čiastku vo výške 9 000 €?

Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru

ID4961 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ dane § 4) si objednal nové motorové vozidlo (od platiteľa z iného ČS). Dodávateľ (Cyperská firma- CY IČ DPH) vystavil riadnu faktúru dňa 20.12.2023. Vozidlo bude prepravené fyzicky na Slovensko dňa 15.01.2024. Daňová povinnosť podľa mňa vzniká dňom vyhotovenia faktúry a faktúra pôjde do DPH priznania v mesiaci 12/2023, lebo do lehoty podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie 12/2023 (tj. do 25.01.2024) bude vykonaná aj preprava tovaru z členského štátu do tuzemska. Sú tieto úvahy správne?

Fakturácia a DPH

ID4957 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) chce na základe zmluvy fakturovať klasické poradenské služby maďarskej firme - presnejšie ide o maďarskú organizačnú zložku (fióktelep) tureckej firmy, ktorá má podľa VIES platné HU IČ DPH. Otázkou je, či môže slovenská firma fakturovať podľa § 15 s prenesením daňovej povinnosti na HU príjemcu? (Napr., na Slovensku by nebolo jedno, že zahraničná osoba je registrovaná podľa § 4 alebo § 5).