Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Opatrovateľská služba

ID4050 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o usmernenie na aký výnosový účet sa účtuje poplatok za opatrovateľskú službu na obci?

Novozistený finančný majetok v s.r.o.

ID4047 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenská s.r.o. nadobudla kúpou v roku 2019 obchodný podiel v inej s.r.o., ale o tomto obstaraní sa však neviedli v účtovníctve žiadne záznamy. Teraz v roku 2021 potrebuje firma tento nadobudnutý obchodný podiel dodatočne zaúčtovať do účtovníctva. Akým spôsobom zaúčtovať takýto novovzniknutý finančný majetok, ktorý sa neodpisuje a aký dopad to bude mať na daň z príjmu?

DPH a ročný poplatok za vybavenie prekladu

ID4056 | | Ing. Marián Drozd

Od roku 2008 je obec registrovaná podľa § 7 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v z. n. p. V roku 2007 schválilo obecné zastupiteľstvo vstúp do asociácie miest DOUZELAGE (Európska asociácia družobného partnerstva miest). Členské obce na základe zahraničnej faktúry platia ročný poplatok vo výške 300 € a ročný poplatok za vybavenie prekladu 50 €. Asociácia na faktúre uvádza identifikačné číslo pre DPH registrované v Holandsku. Na faktúre je uvedená len suma bez informácie o DPH. Ako máme posudzovať ročný poplatok za vybavenie prekladu 50 € z hľadiska zákona o DPH?

Skladové hodpodárstvo

ID4043 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená VÚC, doteraz sme evidovali zásoby a viedli skladovú evidenciu spôsobom A, tzn. cez sklady - príjemka a výdajka. Od nového roka by sme chceli prejsť na spôsob B, čiže rovno do spotreby, chceme sa opýtať, či je to možné z našej strany, či môžeme ku koncu kalendárneho roka vynulovať sklady. Dať všetko do spotreby a pokračovať v evidencii zásob na podsúvahovom účte 750. Či nám viete ponuknuť iné riešenie?

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra

ID4049 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Chcel by som sa opýtať na nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra a hráčskeho pôsobenia v mestskom futbalovom klube aj s odôvodnením. Mestský futbalový klub ma právnu formu združenia a nie je ani rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou mesta. Mestský klub pravidelne každoročne získava od mesta značnú dotáciu na svoje fungovanie počas roka. Ja v mestskom klube pôsobím od malička iba ako hráč nie som a ani som nebol v nejakom dozornom alebo riadiacom orgáne mestského klubu. V klube poberám aj mesačný príjem za odohraté zápasy a účasť na tréningovom procese. A v spomínanom meste som nedávno nastúpil do pozície hlavného kontrolóra. Moja otázka znie je toto moje hráčske pôsobenie v mestskom klube nezlučiteľné s funkciou hlavného kontrolóra a či je v rozpore so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (napr.,ja ako kontrolór kontrolujem, či žiadosť o dotáciu od mestského klubu spĺňa všetky zákonne požiadavky a zároveň poberám aj príjem v mestskom klube). Ak je odpoveď nie a môžem pokračovať v mojej hráčskej činnosti, tak potom je potrebný súhlas MZ na túto hráčsku činnosť (poberám príjem v klube)? Aké sú vaše odporúčania v prípade,že je pre mňa dôležitejšia pozícia hlavného kontrolóra.

Jednorazová náhrada

ID4051 | | Ing. Marián Drozd

Sme obec, ktorá má v rámci hlavnej činnosti evidované príjmy za jednorazové náhrady za dĺžku telekomunikačných trás na pozemkoch vo vlastníctve obce za jednotkovú cenu 2,49 € / m v celkovej sume 11 229,13 €. Náhrada je stanovená na základe rámcovej dohody o niektorých otázkach súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a § 69 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Dohoda bola uzatvorená medzi subjektom Slovak Telekom a obcou v roku 2008. Dohodou bol udelený súhlas s výstavbou vedení VTS Slovak Telekomu v zmysle projektov stavby a v zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z .z. o elektronických komunikáciách v z. n. p. Neviem, či bola schválená obecným zastupiteľstvom. Tento príjem – jednorazová náhrada bude predmetom dane z príjmov, bude ju obec zdaňovať alebo ide o príjem podľa § 12 ods. 2 zákona 595/2003 Z. z.?

Obrat na účely DPH podvojné účtovníctvo

ID4048 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť (neplatiteľ DPH) poskytuje služby nezdaniteľným aj zdaniteľným osobám do iných členských štátov EÚ. Do obratu treba započítať výnosy zo služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám. Pri niektorých faktúrach sme však časovo rozlíšili výnosy, pretože faktúra bola vystavená dopredu za služby poskytnuté v nasledujúcich 12 mesiacoch po vystavení faktúry. Faktúry za služby boli platené dopredu. Otázkou je, či do obratu pre registráciu na IČ DPH je potrebné započítať celkové príjmy za faktúry, alebo iba výnosy zaúčtované do bežného účtovného obdobia?

DPPO kontrola a Váš názor

ID4046 | | Ing. Marián Drozd

Daňový úrad nechce uznať odpisy firemného vozidla zaúčtovaného do majetku (účtovná skupina 0) na základe nasledovných: Náš subjekt predložil daňovému úradu knihu jázd za rok 2017 v ktorom sú uvedené samozrejme aj dátum, účel, cesta, súvisiace doklady, vodič, štát, stav tachometra, počet najazdených km, náhrada za PHL, priemerná spotreba, reálna spotreba, počet l, cena za l., nákup PHL s bločkom, miesto. Vyberiem Vám ukážkové prípady: A., 13.02.2017 - nákup občerstvenia na pracovné stretnutie s predstaviteľmi prepravnej spoločnosti xxx., IČO: xxxx, IČ DPH: HUxxx, so sídlom: Budapest, Maďarsko. Samozrejme sme im dali aj blok z nákupu. Ich názor: Daňový subjekt vo svojom vyjadrení k zisteniam uvedeným v protokole síce už uviedol osoby, s ktorými predmetné stretnutia uskutočnil, avšak účel týchto stretnutí neuviedol a nijako nepreukázal ich súvislosť s dosahovaním zdaniteľných príjmov. Správca dane poukazuje aj na skutočnosť, že daňový subjekt ako dôkaz predložil knihu jázd, ktorá je vedená kontinuálne od 08.06.2016 do 03.06.2017, pričom jeho účtovným obdobím je kalendárny rok. Skutočnosť, že daňový subjekt účtoval o PHM kontinuálne za dva roky, núti správcu dane domnievať sa, že ide o účelové vyhotovenie knihy jázd. Takéto pracovné cesty nechcú uznať nášmu subjektu, aj keď sme im napísali nasledovné: s danou pracovnou cestou vznikli iba náklady na reprezentáciu zaúčtované na účet 513, čo nebráni tomu, aby pracovná cesta súvisela s podnikateľskou činnosťou a tiež viedla k dosiahnutiu, zabezpečeniu a udržaniu zdaniteľných príjmov spoločnosti. Poznamenal, že spomínané náklady sú definované podľa § 21 ods. 1 písm. h) ako nedaňové náklady. B., 03.06.2017 - ubytovanie predstaviteľov spoločnosti xxx s.r.o., IČO: xxxx, IČ DPH: R0xxx, so sídlom: xxx Rumunsko a pracovné stretnutie s nimi. Samozrejme sme im dali aj faktúru za ubytovanie. Ani toto nechcú uznať. Pri bode A, B argumentujú takto: Daňový subjekt nepreukázal skutočný stav tachometra k 30.06.2017, t.j. nijako nepreukázal pravdivosť ním uvedenej skutočnosti v knihe jázd a to, či vôbec mohol uskutočniť ním uvádzané jazdy predmetným motorovým vozidlom s PHM nakúpenými dňa 08.06.2016 v lehote od uvedeného dátumu do dátumu jeho predaja. Preukázanie vyššie uvedenej skutočnosti správca dane považuje za podstatnú skutočnosť na preukázanie reálnosti údajov uvedených v predloženej knihe jázd. Splnomocnený zástupca daňového subjektu nepredložil kúpno-predajnú zmluvu t. j. ani pri prerokovaní pripomienok nepreukázal konečný stav tachometra. Náš názor: Kúpnu zmluvu sme im samozrejme dali, kde je uvedený aj stav tachometra. Máme im dať zmluvu znova? Ako sa uistiť, že nebudú zas klamať v odpovedi na naše odvolanie, máme im zmluvu poslať zase elektronicky? Rozum sa nám zastaví. C., Cesta do banky za účelom zrušenia účtu. Dátum, miesto. Na bankovom výpise vidieť poplatok banky a zrušenie účtu. (Pre úplnosť dodávame, že v nasledujúcom období 2018 bol otvorený účet v inej banke v inom mene s lepšími podmienkami.) Správca sa k tomu vyjadril takto: Zrušenie účtu správca dane nepovažuje za úkon smerujúci k udržaniu a dosahovaniu príjmov z podnikania. Z uvedeného dôvodu, daňovým subjektom predložené doklady v tejto súvislosti nemajú vplyv na vyššie uvedenú skutočnosť. (neuznanie odpisov). Takže v celom roku 2017 bolo 6 pracovných ciest (dňa 30.06.2017 bolo vozidlo predané z technických dôvodov, preto bolo len málo používané). Tieto pracovné cesty boli zahrnuté do knihy jázd hore uvedeným spôsobom vždy s bločkom, kúpnopredajnú zmluvu o predaji vozidla s konečným stavom tachometru sme dodali daňovému úradu. Ani jednu pracovnú cestu nám nechcú uznať z hore uvedených účelových dôvodov, aby nám mohli vyvodiť rozdiel z odpisov (daň z príjmov). Ako máme argumentovať voči hore uvedeným nezmyslom?

DP a výška príjmu

ID4045 | | Ing. Miroslava Brnová

Chceme Vás poprosiť o zodpovedanie otázky ohľadom problematiky DP a mikrodaňovník - ak dosiahnem hranicu príjmov do 49 790 €, ale nechcem si uplatniť výhody mikrodaňovníka, tak nebudem v DP zaškrtávať políčko som mikrodaňovníkom? Podnikám ako SZČO a mám príjmy aj zo založenej sro. Príjmy v ani jednej z týchto firiem nedosahujú hranicu 49 790 €, vykonávali sme zároveň aj transakcie medzi oboma firmami. Môžem si uplatniť 15 % daň aj pri SZČO aj pri PO, ak sa neoznačím ako mikrodaňovník? 

Oceňovanie reálnou hodnotou

ID4036 | | Ing. Ondrej Baláž

Dobrý deň, účtujeme ako malá účtovná jednotka a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka musíme oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou.

1/ako stanoviť reálnu hodnotu darovaného majetku- auta?

2/ má sa to urobiť už pri obstaraní darom, alebo až na konci roka?

3/aké účtovné zápisy sa v tomto prípade majú robiť

4/poprosím vysvetliť nasledovné:“ reálnu hodnotu je možné stanoviť aj prostredníctvom oceňovacieho modelu“

5/ čo znamená výdavkový prístup a príjmový prístup v prípade oceňovania reálnou hodnotou?

6/ kedy je možné v praxi použiť § 27 zákona o účtovníctve ,odsek (12) Ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná, ak nie je možné spoľahlivo určiť reálnu hodnotu.

O tejto problematike je popísané príliš málo a nevieme sa v tom zorientovať. Ďakujeme