Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Tréner vo fitnes a kulturistike

ID3805 | | Ing. Marián Drozd

Príjmy trénera vo fitnes a kulturistike (2. kvalifikačný stupeň) spadajú pod príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP? Ako sa získava oprávnenie na podnikanie? Je potrebná živnosť alebo registrácia napr. na štatistickom úrade alebo na nejakom inom úrade?

Dočasná skládka

ID3804 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., ktorá sa zaoberá prepravou, predajom sypkých materiálov, si prenajala priestory od SZČO. Po vzájomnej dohode si na uvedenom pozemku vybudovala vo vlastnej réžii skládku na štrky, piesky. Skládka je vybudovaná svojpomocne, z panelov, kde jednotlivé sypké materiály sú oddelené panelmi. Dohoda znie, že po ukončení prenájmu, dá s. r. o. pozemok do pôvodného stavu. Nakoľko vybudovanie skládky už presiahlo sumu cca 10 000 €, prosím o informáciu, ako zaradiť uvedenú prenosnú skládku, ako ju odpisovať.

Platnosť dizajnu a náklady budúcich období

ID3796 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť má zapísaný európsky dizajn, platnosť ktorého je do 04/2021. Žiadosť o predĺženie možno podať niekoľko mesiacov pred uplynutím platnosti. Otázka (účtovníctvo): Ak Spoločnosť podá žiadosť, uhradí správny poplatok a náklady na právne zastúpenie už v roku 2020, do akého účtovného obdobia je správne tieto náklady zaúčtovať? Z akého pohľadu posúdiť vecné a časové hľadisko? Ide o náklady budúcich období alebo o náklad roku 2020? Platnosť dizajnu sa predlžuje o 5 rokov.

Žeriav a DPH

ID3803 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) fakturuje zahraničnej osobe tiež registrovanej pre daň podľa § 5 zákona o DPH dodanie žeriava s inštaláciou na Slovensku. Žeriav nebude využívaný na stavbe, ale pri realizácii udržiavacích prác a zdvíhaní rôznych strojov a zariadení. Konštrukciu je možne kedykoľvek demontovať. Fakturácia vyzerá nasledovne:

  • 92 % z hodnoty faktúry tvorí žeriav a
  • 8 % montážne práce.

Preto predpokladáme, že ide o dodanie tovaru s montážou. Otázkou je, že inštalácia je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA, t. j. zahraničná osoba registrovaná pre daň podľa § 5 zákona o DPH môže fakturovať dodanie žeriava s montážou bez DPH, teda s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu podľa § 69 ods. 12 písm. j), alebo nejde o prácu, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA a zahraničná osoba musí vystaviť faktúru s DPH podľa § 69 ods. 1? Alebo toto dodanie sa môže považovať celé ako tovar (lebo 92 % z hodnoty faktúry tvorí samotný žeriav) a môže sa to fakturovať ako medzinárodné dodanie tovaru na Slovensko § 69 ods. 6?

Striedanie príspevku Prvá pomoc pre zamestnávateľa 3A a 3B

ID3798 | | Ing. Iveta Matlovičová

Príspevky prvá pomoc si na začiatku vyberal zamestnávateľ – jedna prevádzka, či chce 3A, resp. 3B. Od 1.7. si mohol vybrať zamestnávateľ, ktoré chcel a oznámiť, že končí, napr. 3A, lebo prechádza na 3B...A potom sa môže vrátiť k 3A ďalší mesiac. Tak som to pochopila ja. Ide iba o jednu a tú istú prevádzku...Volala mi pani z úradu, že to nie je možné, že môžeme mať buď 3A alebo 3B, že nesmieme striedať v jednotlivých mesiacoch. V mesiaci marec, apríl, máj sme mali vyplatené za 3A, v auguste som žiadala uplatniť 3B čo mi aj vyplatili, a popis bol, že ukončujem 3A a prechádzam na 3B. Vtedy nepovedali nič, bolo všetko OK. Teraz za september, som chcela znova 3A a ukončiť 3B, a že to nie je možné, Celú dobu môžem mať iba 3A alebo 3B keďže mám jednu prevádzku. Keby som mala dve môžem mať aj 3A aj 3B ale na každú prevádzku jeden typ. Podľa mňa je to zmätočne napísané na stránke pomáhame ľuďom: citujem: "Zamestnávatelia môžu za mesiac september 2020 zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak chcete prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musíte podať novú žiadosť na vybrané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Je možné aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky" vždy v daný mesiac to tam tak písali... Viete mi prosím povedať kto má pravdu, ja, či pani z úradu.

Postup pri konkurze SZČO

ID3797 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO bola oddlžená  cez konkurz v rámci možnosti danej štátom cez Centrum právnej pomoci. Do konkurzu boli prihlásené neuhradené záväzky zo Sociálnej poisťovne a  dodávateľské  faktúry a záväzky zo zmlúv. SZČO bol doručený v 2020 roku Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. 

  • Uplatní sa celková výška oddlženej sumy v daňovom základe pre daň z príjmu FO?
  • Ak áno, je to príjem a čo bude výdavkom, oproti tomuto príjmu?
  • Môže sa odmena vo výške 500 € pre  Centrum právnej pomoci  dať do daňových nákladov, nakoľko sa  do konkurzu prihlásili  len neuhradené  záväzky z podnikania?

Stavbová prevádzkareň

ID3802 | | Ing. Marián Drozd

Česká spoločnosť poskytuje na Slovensku stavebné práce. Ako správne určiť vznik stavebnej stálej prevádzkarne. Zmluva bola podpísaná v auguste, účinná bola v septembri a skutočne sa začalo robiť v októbri. Spoločnosti vznikajú určité náklady a výnosy. Ako zostaviť daňové priznanie právnickej osoby k dani z príjmov? Len jednoducho príjmy mínus výdavky?

Dotácia z UPSVaR určená na podporu zamestnanosti v MŠ?

ID3800 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V mesiaci október bolo obci doručené "Oznámenie o zmene zdroja financovania". V oznámení bolo uvedené, že poskytnutý príspevok sa skladá z príspevku štátneho rozpočtu SR vo výške 85 % a príspevku z Európskeho sociálneho fondu vo výške 15 %. Aký druh a zdroj rozpočtu použiť pri 15 % financovaní z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Prihlásenie na platiteľa DPH v českej republike

ID3799 | | Ing. Marián Drozd

Od leta má slovenská s.r.o. zákazku v Českej republike. Ide o stavebné práce - výstavba nového bytového komplexu. Slovenská s.r.o. chcela požiadať na daňovom úrade o české pridelenie DPH, čo jej odmietli, že je možná registrácia iba firme s českou adresu. Slovenská s.r.o. ide uplatňovať cez slovenský daňový úrad vrátenie českej DPH. Ale je tam dlhá čakacia doba a otázne je či jej aj celú DPH vrátia. Získala ďalšiu zákazku v novom roku. Ako to má riešiť, aby jej v českej republike pridelili na platiteľa DPH? Je naozaj potrebné založenie novej českej s.r.o.? Či existuje nejaký spôsob uplatňovať v rámci slovenskej s.r.o.

Povinnosť zriadiť organizačnú zložku na území SR- databázový softvér

ID3790 | | JUDr. Simona Laktišová

Maďarská firma začala zamestnávať dvoch slovenských zamestnancov na území SR. CZ firma DIČ číslo (zo závislej činnosti) už samozrejme vyžiadala. Maďarská firma má fyzicky na území SK kanceláriu. Službová stála prevádzkareň z hľadiska zákona o dani z príjmov jej vzniká na území SR (pracovná zmluva je na dobu neurčitú). Na účely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky (pozri § 21 ods. 3 cit. zákona). Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri (§ 21 ods. 4 Obchodného zákonníka). Za podnikanie v zmysle § 21 ods. 3 sa v zásade nepovažuje uzavieranie obchodných zmlúv s tuzemskými alebo inými podnikateľmi na našom území, uverejňovanie inzerátov v tlači, ostatné podporné činnosti a pod. Maďarská firma má nasledovnú činnosť: Vyvinula a vlastní databázový softvér, ktorá eviduje a hodnotí samotných vodičov kamiónov. Je to vlastne listina- databáza spoľahlivých (solventných) vodičov kamiónov. Každý vodič kamióna má vytvorený vlastný profil, kde vidieť napr. najazdené kilometre vodiča, spoľahlivosť vodiča, dopravné nehody vodiča, hodnotenie vodiča, prípadné priestupky vodiča. S týmto systémom sa vlastne znižuje riziko zadávateľa (objednávateľa) prepravy spojené s vodičmi kamiónov. Slovenskí zamestnanci vykonávajú nasledovné činnosti v SK kancelárii: Registrácia vodičov do systému, uzatvorenie zmlúv s vodičmi, udržiavanie kontaktov so zákazníkmi. Skutočnosť, že zahraničnej osobe vznikne na účely zákona o dani z príjmov stála prevádzkareň, neznamená, že automaticky jej vznikla aj organizačná zložka na účely Obchodného zákonníka. Otázka je, či v tomto konkrétnom prípade vzniká povinnosť maďarskej firme zriadiť na území SK aj organizačnú zložku?