Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zverejňovanie objednávok

ID4993 | | JUDr. Jozef Tekeli

Sme obec a sme povinní zverejňovať objednávky. Objednávky zverejňujeme tak, že sa popíšu základné údaje /číslo objednávky, popis plnenia, cena, odberateľ, dodávateľ, dátum dodania, vystavenia a zverejnenia/ a ako príloha sa naskenuje originál objednávky. Chceme sa informovať, ako správne zverejňovať objednávky na web stránke. Je potrebné na web stránke naskenovať originálnu objednávku? Pri popise napr: Objednávame kancelárske potreby podľa prílohy, treba zverejniť na web stránke aj rozpis prílohy?

Premlčanie daňových nedoplatkov

ID4983 | | Klára Klabníková

Vyvstala u nás otázka ohľadom premlčania daňových nedoplatkov k poplatku za komunálny odpad – zo starej exekúcie. Ide o konkrétny prípad: daňový nedoplatok FO z roku 2005 bol vymáhaný v exekučnom konaní v roku 2016, poverenie na vykonanie exekúcie bolo súdnemu exekútorovi doručené dňa 23. 6. 2017 dňa 12. 9. 2022 bolo exekučné konanie ukončené z dôvodu uplynutia rozhodnej doby. Výzva na zaplatenie nedoplatku z roku 2005 bola naposledy zaslaná a doručená daňovníkovi v roku 2014. Kedy sa premlčí uvedený daňový nedoplatok z roku 2005? (počas daňového exekučného konania 6-ročná premlčacia lehota neplynie - § 85 ods. 1, 2 daňového poriadku).

Príjem profesionálneho športovca a obrat pre platiteľstvo DPH

ID4995 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský športovec vykonáva činnosť profesionálneho hokejistu v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži. Má s klubom uzatvorenú profesionálnu zmluvu a mesačne fakturuje klubu odmenu ako SZČO. Popritom má ešte zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Výška príjmu z oboch činností dokopy za 12 mesiacov je 55 000 € (z hokeja 50 000 + 5 000 z prenájmu). Má sa takýto príjem brať do obratu pre povinnú registráciu pre platiteľa DPH? A je teda profesionálny športovec povinný sa registrovať v takomto prípade za platiteľa DPH?

Zúčtovanie dotácie ÚPSVaR na stravu z inej obce

ID4989 | | Terézia Urbanová

Dobrý deň, školská jedáleň zriadená obcou A poskytuje stravovanie pre materskú školu z obce B. Stravu si ale nefakturujú, príspevok od rodičov z obce B sa platí priamo na potravinový účet ŠJ, rovnako obec B zasiela dotáciu na stravu tiež na účet ŠJ, ktorá z nej nakupuje potraviny a nespotrebovanú dotáciu vráti obci B. Na konci roka potom vznikne situácia, kedy obec B má vo svojich príjmoch dotáciu z ÚPSVaR, ale výdavky sú zúčtované v ŠJ v obci A (s KZ 111, hoci obec A ako zriaďovateľ ŠJ ich nemá v príjmoch). Stačí tento rozdiel zohľadniť v záverečnom účte oboch obcí, alebo ako správne postupovať? V metodike som našla len taký postup, že poskytovateľ stravy fakturuje odobraté obedy materskej škole a táto ich uhrádza z dotácie.

Vypoved pre nadbytocnost pocas PN

ID4987 | | JUDr. Marek Švec

Zamestnankyňa mala 30. 1. 2024 nastúpiť do zamestnania po rodičovskej dovolenke. Firma od 1. 1. 2024 zrušila jej pracovné miesto, o čom je spísaný záznam. V deň nástupu do práce firma pripravila výpoveď pre nadbytočnosť s výpovednou lehotou 3 mesiace, t. j. do 30. 4. 2024. Zamestnankyňa neprišla do práce a nahlásila PN. PN trvá a nevieme čo ďalej. Napriek PN jej môžeme doručiť výpoveď napr. poštou? Alebo treba čakať, kým skončí PN a potom jej ju doručiť? Tým sa ale stále bude predlžovať výpovedná lehota o dobu PN. Čo ak výpoveď poštou neprevezme?

Sprostredkovateľská provízia a jej fakturácia

ID4985 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (sprostredkovateľ- slovenská s.r.o., reg. 7A) pomohol firme B (Kft., platiteľ v HU) uzatvoriť zmluvu s firmou C (Kft., platiteľ v HU). Zmluva je o vykonávaní daňového poradenstva medzi firmou B a C. Takže firma B bude fakturovať firme C na základe mandátnej zmluvy o poradenstve. Firma A (naša firma) zas uzatvorí s firmou B zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej bude uvedené, že mesačne dostane x % z mesačne fakturovanej sumy firmy B vzťahujúcu sa na zmluvu č. xxx (medzi firmou B a C). Takže firma A toto bude fakturovať firme B. Je toto v súlade so zákonmi? Nevadí že sprostredkovateľská odmena je opakujúca sa (nie jednorazová) a na základe mesačného vyúčtovanie (nie pevná suma)? Ďakujeme

Minimálna mzda

ID4977 | | Ing. Iveta Matlovičová

Vo firme máme ustanovený 37,5 hod. týždenný pracovný čas. Zamestnanci majú minimálnu mzdou 4,597 eur/hod., THP 750,-eur mesačne. Dohodári majú 4,31 eur/hod. Ak by sme prijali zamestnanca na 10 hod.týždenný pracovný čas, aká by mala byť jeho minimálna mzda?

Premena kapitálových fondov na pôžičku spoločníkovi

ID4895 | | Ing. Ondrej Baláž

Je možné, aby spoločnosť účtovne rekvalifikovala (napr. po 1 roku) vklad do kapitálových fondov jediného spoločníka na úver pre tohto jediného spoločníka. Existuje možnosť rozpustenia týchto fondov do spoločnosti? Rozumiem, že zákon striktne limituje použitie KF, ale samotná účtovná operácia/rekvalifikácia by nemala byť považovaná ako samotné použitie KF.

Neprihlásená pohľadávka

ID4901 | | Ing. Ján Mintál

Máme pohľadávku z r. 2020, na ktorú sme vytvorili opravnú položku v r. 2021 a 2022. V r. 2023 bol na uvedenú firmu vyhlásený konkurz. Pohľadávku sme neprihlásili. Môžme ju teraz odpísať a vyradiť? Vyradenie vo výške OP 391/311 a 546/311 zvyšných nevytvorených 50 % - tento odpis by bol daňovo uznaný alebo nie?

Odpis pohľadávky

ID4899 | | Ing. Ján Mintál

V r. 2022 sme vystavili faktúru za stavebné práce, ktorú nám odberateľ neuznal. Pár krát sme si ju "pohadzovali" a dali na vymáhanie, bez odozvy. Na súd sme sa neobrátili. Čo s uvedenou pohľadávkou, stornovať a podať dodatočné DP za r. 2022, resp. odpísať v r. 2023?