Otázky s vecným pojmom: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodanie zdravotníckych služieb

ID2780 | | Ing. Lucia Vanková

Držiteľ v roku 2016 uhradil inému držiteľovi, ktorý je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za dodané zdravotnícke služby dohodnutú sumu 1 000 €. Akým spôsobom sa zdaní uvedená úhrada?

Poskytnutý nepeňažný dar a daň z príjmov

ID2774 | | Ing. Lucia Vanková

Zdravotníckemu zariadeniu (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), ktoré je právnickou osobou, poskytla farmaceutická spoločnosť nepeňažný dar. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Klinické skúšanie a súhrnný výkaz

ID2269 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Súkromná ambulancia lekárskej starostlivosti, registrovaná podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. vykonáva klinické skúšanie pre partnera, zdaniteľnú osobu so sídlom v členskom štáte EÚ, za ktorú dostáva odplatu. V § 80 ods. 5 cit. zákona  je uvedné, že v súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby. Uvádza sa poskytnutá služba do súhrnného výkazu, resp. ako sa dá overiť oslobodenie v inom členskom štáte ?

Zdravotná dokumentácia

ID2188 | | JUDr. Zdenko Doktor

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.  pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. So zreteľom na ustanovenia vyššie uvedeného zákona má zodpovednosť za odovzdanie zdravotnej dokumentácie iba odovzdávajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? Predmetom sporu dvoch poskytovateľov ( ďalej PZS) je slovíčko "preukázateľné" odovzdanie zdravotnej dokumentácie. Jeden poskytovateľ tvrdí, že dokumentácia má byť odoslaná poštou a preukázateľným dôkazom je doručovací lístok, druhý PZS trvá na tom, že odovzdanie dokumentácie má prebehnúť osobne, podpisom na odovzdávajúci protokol v ambulancii odovzdávajúceho PZS. Prosím o Váš právny výklad, máme názor, že oba spôsoby sú správne. Má samosprávny kraj možnosť určiť spôsob odovzdávania, alebo môže iba odporučiť?

Musí mať prevádzkovateľ polikliniky praktického lekára iba v pracovnom pomere?

ID2187 | | JUDr. Zdenko Doktor

Prevádzkovateľ polikliniky chce prevádzkovať ambulanciu praktického lekára tak, že iné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytne praktického lekára a toto zariadenie si bude od polikliniky účtovať určitú čiastku ako službu. Poliklinika, a. s. je držiteľom povolenia, v ktorom má aj uvedené prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekárstva. Bez ambulancie všeobecného lekárstva by nespĺňali určujúce znaky zdravotníckeho zariadenia - polikliniky. Poliklinika musí mať personálne zabezpečenú aj na túto ambulanciu podľa § 8 zákona č. 578/2004 Z. z.. Máme taký názor - že poskytnutie zdravotníckeho pracovníka od iného poskytovateľa - bez právneho vzťahu so zamestnancom – všeobecným lekárom s tým, že by poliklinika uhrádzala náklady za zamestnanca inej spoločnosti, by bolo, podľa nášho názoru, nesprávne. Poliklinika by nevedela preukázateľne zabezpečiť ambulanciu, lekár by prácu všeobecného lekára vykonával v poliklinike, ale nebol by jej zamestnancom, bol by zamestnancom inej spoločnosti... Ako by sa napr. riešila pracovno - právna zodpovednosť? § 2 zákona č. 576/2004 Z. z. (o zdravotnej starostlivosti) hovorí o zdravotníckom pracovníkovi, ktorého určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tým je poliklinika. V prípade, že by lekára oficiálne nezamestnávali, ale prácu by vykonával (mohlo by ísť aj o nelegálnu prácu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní). Z tohto dôvodu sme zaradili otázku do 2 kategórií- pracovné právo a zdravotníctvo.

Pacient nespolupracujúci so zdravotníckym pracovníkom, spracovanie osobných údajov

ID1859 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

  1. Ako postupovať v prípade, ak pacient, ktorý prišiel iba na preventívnu prehliadku s laboratórnymi výsledkami, následne však nepríde pre hotový nález, nedvíha telefón a nie je ho možné kontaktovať, prípadne si vedome nechce prevziať nález a zatajuje sa? Ak je nález vážny a je nutné ho liečiť, akú ma lekár ďalšiu povinnosť, koho by mal kontaktovať, prípadne, aký je ďalší správny postup?
  2. Je nutné   v rámci ochrany osobných údajov vyžadovať súhlas pacienta na spracovanie jeho údajov v databáze nemocničného informačného systému? Z povahy práce poskytovateľa zdravotnej starostlivosti to vraj nevyplýva, ale poskytujeme predsa údaje poisťovniam ako tretej osobe a viacero životných poisťovní vyžaduje vypracovanie  a odosielanie nálezov pre plnenie poistení s tým, že im vraj klient dal splnomocnenie, no my sme ho nikdy nevideli a pod.

 

Súbežný výkon zdravotnej starostlivosti

ID1858 | | Mgr. Jakub Vojtko, JNC Legal, s.r.o.

Našu ambulanciu navštevujú pacienti, ktorí podpísali Dohodu o zdravotnej starostlivosti, alebo ešte len majú v záujme zmeniť doterajšieho všeobecného lekára pre dospelých, ale aj takí, ktorí prídu len na jednorazové vyšetrenie. Na základe uvedeného by sme sa chceli poradiť ohľadom nasledovných problémov:

  1. Môžeme odmietnuť vyšetriť ,,nekapitovaného“  pacienta, ktorý sa dožaduje vyšetrenia a odmieta podpísať súhlas  so spracovaním svojich osobných  údajov  do databázy nemocničného informačného systému?
  2. Môžeme odmietnuť vyšetriť ,,nekapitovaného“  pacienta, ktorý odmietne podpísať informovaný súhlas?
  3. Je rozdiel v postupe, ak je pacient ,, kapitovaný“  a odmietne podpísať informovaný súhlas?
  4. Informovaný súhlas má byť podpísaný  pred vyšetrením alebo až po ňom?