Otázky s vecným pojmom: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení

ID4253 | | JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarniková,

Aká je zodpovednosť (gynekologickej) ambulancie za výsledky laboratórnych vyšetrení?

Gynekologická ambulancia je s. r. o., s ktorou má pacientka uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (kapitáciu).

Príklad: tehotná pacientka má v našej ambulancii realizované vyšetrenia na diagnostiku vrodených chýb plodu (napr. Trisomy test v laboratóriu  Medirex). Výsledok vyšetrenia počas tehotnosti je poriadku, ale po pôrode sa zistí, že dieťa je postihnuté morbus Down.

Ak by to bolo zistené pomocou Trisomy testu, mohla by mať žena vyvolaný potrat v II. trimestri zo zdravotnej indikácie.

Po pôrode samozrejme pacientka podá podnet na UDZS. Je gynekológ za uvedený stav zodpovedný? Má zodpovednosť ambulancia ako PZS?

Dodanie zdravotníckych služieb

ID2780 | | Ing. Lucia Vanková

Držiteľ v roku 2016 uhradil inému držiteľovi, ktorý je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za dodané zdravotnícke služby dohodnutú sumu 1 000 €. Akým spôsobom sa zdaní uvedená úhrada?

Poskytnutý nepeňažný dar a daň z príjmov

ID2774 | | Ing. Lucia Vanková

Zdravotníckemu zariadeniu (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti), ktoré je právnickou osobou, poskytla farmaceutická spoločnosť nepeňažný dar. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Klinické skúšanie a súhrnný výkaz

ID2269 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Súkromná ambulancia lekárskej starostlivosti, registrovaná podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. vykonáva klinické skúšanie pre partnera, zdaniteľnú osobu so sídlom v členskom štáte EÚ, za ktorú dostáva odplatu. V § 80 ods. 5 cit. zákona  je uvedné, že v súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby. Uvádza sa poskytnutá služba do súhrnného výkazu, resp. ako sa dá overiť oslobodenie v inom členskom štáte ?

Zdravotná dokumentácia

ID2188 | | JUDr. Zdenko Doktor

V zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.  pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. So zreteľom na ustanovenia vyššie uvedeného zákona má zodpovednosť za odovzdanie zdravotnej dokumentácie iba odovzdávajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? Predmetom sporu dvoch poskytovateľov ( ďalej PZS) je slovíčko "preukázateľné" odovzdanie zdravotnej dokumentácie. Jeden poskytovateľ tvrdí, že dokumentácia má byť odoslaná poštou a preukázateľným dôkazom je doručovací lístok, druhý PZS trvá na tom, že odovzdanie dokumentácie má prebehnúť osobne, podpisom na odovzdávajúci protokol v ambulancii odovzdávajúceho PZS. Prosím o Váš právny výklad, máme názor, že oba spôsoby sú správne. Má samosprávny kraj možnosť určiť spôsob odovzdávania, alebo môže iba odporučiť?

Musí mať prevádzkovateľ polikliniky praktického lekára iba v pracovnom pomere?

ID2187 | | JUDr. Zdenko Doktor

Prevádzkovateľ polikliniky chce prevádzkovať ambulanciu praktického lekára tak, že iné neštátne zdravotnícke zariadenie poskytne praktického lekára a toto zariadenie si bude od polikliniky účtovať určitú čiastku ako službu. Poliklinika, a. s. je držiteľom povolenia, v ktorom má aj uvedené prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekárstva. Bez ambulancie všeobecného lekárstva by nespĺňali určujúce znaky zdravotníckeho zariadenia - polikliniky. Poliklinika musí mať personálne zabezpečenú aj na túto ambulanciu podľa § 8 zákona č. 578/2004 Z. z.. Máme taký názor - že poskytnutie zdravotníckeho pracovníka od iného poskytovateľa - bez právneho vzťahu so zamestnancom – všeobecným lekárom s tým, že by poliklinika uhrádzala náklady za zamestnanca inej spoločnosti, by bolo, podľa nášho názoru, nesprávne. Poliklinika by nevedela preukázateľne zabezpečiť ambulanciu, lekár by prácu všeobecného lekára vykonával v poliklinike, ale nebol by jej zamestnancom, bol by zamestnancom inej spoločnosti... Ako by sa napr. riešila pracovno - právna zodpovednosť? § 2 zákona č. 576/2004 Z. z. (o zdravotnej starostlivosti) hovorí o zdravotníckom pracovníkovi, ktorého určuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tým je poliklinika. V prípade, že by lekára oficiálne nezamestnávali, ale prácu by vykonával (mohlo by ísť aj o nelegálnu prácu (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní). Z tohto dôvodu sme zaradili otázku do 2 kategórií- pracovné právo a zdravotníctvo.

Pacient nespolupracujúci so zdravotníckym pracovníkom, spracovanie osobných údajov

ID1859 | | Mgr. Jaroslav Nižňanský

  1. Ako postupovať v prípade, ak pacient, ktorý prišiel iba na preventívnu prehliadku s laboratórnymi výsledkami, následne však nepríde pre hotový nález, nedvíha telefón a nie je ho možné kontaktovať, prípadne si vedome nechce prevziať nález a zatajuje sa? Ak je nález vážny a je nutné ho liečiť, akú ma lekár ďalšiu povinnosť, koho by mal kontaktovať, prípadne, aký je ďalší správny postup?
  2. Je nutné   v rámci ochrany osobných údajov vyžadovať súhlas pacienta na spracovanie jeho údajov v databáze nemocničného informačného systému? Z povahy práce poskytovateľa zdravotnej starostlivosti to vraj nevyplýva, ale poskytujeme predsa údaje poisťovniam ako tretej osobe a viacero životných poisťovní vyžaduje vypracovanie  a odosielanie nálezov pre plnenie poistení s tým, že im vraj klient dal splnomocnenie, no my sme ho nikdy nevideli a pod.

 

Súbežný výkon zdravotnej starostlivosti

ID1858 | | Mgr. Jakub Vojtko, JNC Legal, s.r.o.

Našu ambulanciu navštevujú pacienti, ktorí podpísali Dohodu o zdravotnej starostlivosti, alebo ešte len majú v záujme zmeniť doterajšieho všeobecného lekára pre dospelých, ale aj takí, ktorí prídu len na jednorazové vyšetrenie. Na základe uvedeného by sme sa chceli poradiť ohľadom nasledovných problémov:

  1. Môžeme odmietnuť vyšetriť ,,nekapitovaného“  pacienta, ktorý sa dožaduje vyšetrenia a odmieta podpísať súhlas  so spracovaním svojich osobných  údajov  do databázy nemocničného informačného systému?
  2. Môžeme odmietnuť vyšetriť ,,nekapitovaného“  pacienta, ktorý odmietne podpísať informovaný súhlas?
  3. Je rozdiel v postupe, ak je pacient ,, kapitovaný“  a odmietne podpísať informovaný súhlas?
  4. Informovaný súhlas má byť podpísaný  pred vyšetrením alebo až po ňom?