Otázky s vecným pojmom: Rezident

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

„Agentská stála prevádzkareň“

ID2689 | | Ing. Miroslava Brnová

Česká firma bude zamestnávať (pracovná zmluva) na Slovensku dvoch zástupcov v oblasti reklamy- fyzické osoby, Slovákov, s bydliskom a rodinnými zväzkami na Slovensku (daňoví rezidenti SK). Predmetom činnosti zástupcov v oblasti reklamy bude:

  • starať sa o existujúcich zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • vyhľadávať nových zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • propagovať danú radu produktov, propagovať firmu
  • rozdávanie letákov • zastupovať firmu na prednáškach .

V ich zmluve je uvedené, že táto činnosť nezahŕňa vyjednávanie/prerokovávanie obchodných podmienkach predaja výrobkov ani vyjednávanie o zmluvných podmienkach. Keď slovenský zákazník (podnikateľ) má záujem o firmu/produkty, uzavrie s českou firmou rámcovú zmluvu (je podpísaná v ČR konateľom firmy), registruje sa na CZ webových stránkach, prostredníctvom ktorých bude objednávať aj jednotlivé produkty, resp. s CZ kontaktnými osobami bude (ktorí sú uvedení na CZ stránkach) vyjednávať zmluvné podmienky/ prerokovať zmluvy. Jednotlivé objednávky budú v ČR zabalené a odoslané na Slovensko prostredníctvom poštovnej prepravy. SK zástupcovia v oblasti reklamy budú pracovať najmä na území SK. CZ firma nebude mať na území SK žiadnu kanceláriu alebo iné trvalé miesto na výkon činnosti. V tomto prípade podľa nás by nevznikla „agentská stála prevádzkareň“ na účely z dane z príjmov. Prosím potvrďte, či tento náš názor je správny, resp. či vzniká alebo nevzniká „agentská stála prevádzkareň“ ?

Daňové priznanie FO a príjem z Talianska

ID2667 | | Ing. Marián Drozd

Musí podať FO daňové priznanie, ak mala príjem len zo zahraničia, kde sa zdržuje celý rok (okrem vianočných a veľkonočných sviatkov)? Čítala som si o tom, kto je rezident a nerezident a o stredisku záujmov, ale nie som si tým istá. Ide o FO, ktorá pracuje v Taliansku, celý rok sa tam aj zdržiava, doma bol v roku 2015 2-krát (počas sviatkov), príjem len zo zahraničia, má tam vybavený prechodný pobyt a zamestnaná je na pracovnú zmluvu. Trvalý pobyt má na Slovensku. Je takáto osoba povinná podať DP FO tu na Slovensku?

Daň vyberaná zrážkou - úroky z pôžičky

ID1417 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA

Slovenská firma, ktorá vznikla v júni 2011 si požičala od svojej materskej spoločnosti, ktorá je rezidentom Poľska, a ktorá má 100% podiel na základnom imaní slovenskej firmy. Podlieha splátka úrokov z tejto pôžičky dani vyberanej zrážkou na území SR? Úroky z pôžičky slovenská firma bude vyplácať v v septembri 2012.

Zamestnanec z Nemecka a nezdaniteľná časť základu dane

ID1318 | | Ing. Alena Benková

Slovenská obchodná spoločnosť má zamestnaného občana z Nemecka. Zamestnanec má jediný príjem len v tejto spoločnosti. Je možné uplatniť zamestnancovi nezdaniteľnú časť základu dane?

Výplata dividend za rok 2011 zahraničnému spoločníkovi

ID1313 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská spoločnosť chce vyplatiť v roku 2012 podiely spoločníkom zo zisku z roku 2011. Jeden zo spoločníkov je občanom Rakúskej republiky. Platí sa daň pri výplate podielov zo zisku, keď sa vyplácajú rakúskemu občanovi - rezidentovi Rakúskej republiky? Ako je to zo zdravotným poistením pri výplate týchto podielov rakúskemu spoločníkovi?

Rezident Slovenskej republiky a zdaňovanie príjmov

ID1036 | | Ing. Alena Benková

Študentka skončila v júni vysokú školu a od júla sa zamestnala v Českej republike. Zamestnávateľ v ČR jej zdaňuje mzdu. Má  daňové povinnosti v Slovenskej republike, kde má naďalej trvalý pobyt ?

Posúdenie poradenskej činnosti ako zdaniteľného príjmu

ID670 | | Ing. Miroslava Brnová

Slovenská chemická spoločnosť uzavrela zmluvu s talianskym daňovníkom na vypracovanie analýzy technologického zariadenia používaného v prevádzke chemickej výroby slovenskej spoločnosti, vrátane poradenskej činnosti na zefektívnenie technologického procesu. Výsledkom práce talianskeho experta je poradenstvo pri rekonštrukcii závodu, ktorej cieľom je zvyšovanie kapacity výroby. Forma poradenskej činnosti je skúmanie existujúceho stavu a návrhy technických riešení pri rekonštrukcii závodu. Túto prácu nevykonáva taliansky daňovník trvalo a na území SR sa zdržiava len v krátkodobých intervaloch počas výkonu prác pre slovenskú spoločnosť. Taliansky daňovník predložil slovenskej spoločnosti čestné prehlásenie o tom, že nevykonáva služby pre iných daňovníkov na území SR. Je jeho príjem zdaniteľný na území SR?