Otázky v kategórii: Pracovné právo

počet otázok v kategórii: 362Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

80 % a povinnosť zamestnanca

ID3703 | | Ing. Iveta Matlovičová

Naša organizácia (príspevková org. mesta) v zmysle novelizácie ZP uplatňuje u niektorých zamestnancov režim prekážky na strane zamestnávateľa s poskytovaním 80 % mzdy. Otázka znie, či v takom prípade zamestnanec má byť k dispozícii zamestnávateľovi, ak ho vyzve, aby sa dostavil do práce, resp. či takýto zamestnanec, ak v dobe poberania 80 % mzdy opustí republiku, nemusí požiadať o čerpanie dovolenky?

Absencia v práci

ID1727 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec ukončil pracovnú neschopnosť a neprišiel do práce a ani si nenahlásil dovolenku. Dostal absenciu v práci (dva dni). Je potrebné túto absenciu nahlasovať príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni?

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie zamestnanca

ID2841 | | Ing. Jarmila Belešová

1. Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok na oboch školách?

2. Začínajúci učiteľ je prijatý na PP na zástup počas PN (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku - vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedag. zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokoch. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, že zamestnanec je prijatý len na krátke obdobie (1 mesiac) a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca?

3. V prípade, že by sme prijali na krátkodobý zástup nekvalifikovaného pedagóga, žiaden z uchádzačov nemá potrebnú kombináciu vyučovacích predmetov a má 1. atestáciu, môžeme ho podľa § 27 ods. 4 písm. c) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, zaradiť do 10. platovej triedy? Alebo tento paragraf nechápem správne?

4. Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. V prípade, ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ - prvý stupeň, bola by zaradená do 10. platovej triedy, keďže atestáciu si urobila v inej kategórii ako bola zaradená, podľa § 27 ods. 4 písm. b)? A v prípade, ak by mala urobenú aj druhú atestáciu v kategórii vychovávateľ, by bola zaradená v 11. platovej triede ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 písm. b)? 

Ako môžu poslanci vykonávať kontrolnú činnosť

ID2193 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V deň návštevy obecného kontrolóra sa chceli poslanci zúčastniť kontrolného dňa na OcÚ. Stretnutie s kontrolórom bolo vopred dohodnuté. Dôvodom bola mienená kontrola dokladov a faktúr, nakoľko tieto neboli zverejnené na internetovej stránke obce min. 3 mesiace. O absencii tohto zverejnenia bola starostka ústne poslancami informovaná. Ďalším dôvodom plánovanej kontroly bol nesúhlas poslancov s hospodárením obce a skutočnosť, že pani starostka poslancom opakovane uvádza informácie, o ktorých nepravdivosti si je dobre vedomá. Poslanci vyzvali pána kontrolóra, aby podal vysvetlenie. Jeho vysvetlenie je účelové a vyhovuje jemu a pani starostke a neobsahuje žiadne nové a pre nás relevantné informácie. Na priamu žiadosť adresovanú pracovníčke a p. kontrolórovi o predloženie dokladov sme dostali nasledujúcu odpoveď. P. starostka si čerpá dovolenku a vyslovene zakázala vydať účtovné doklady k nahliadnutiu. Na tomto fakte nezmenila nič, ani prítomnosť p. kontrolóra. Máme schválené aj uznesenie, že sa môžeme zúčastňovať kontrolných dní vtedy, keď je prítomný pán kontrolór. Vlastne sme sa nedostali k žiadnym dokladom a takto nemôžeme vykonávať kontrolu, hoci máme pocit, že v zákone sa to priamo hovorí, že poslanci majú vykonávať kontrolnú činnosť.

Archivácia mzdových listov

ID894 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Aká doba archivácie sa vzťahuje na mzdové listy?

Celodenná prekážka v práci

ID807 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

V obci je zavedený 37 a ½ hod. týždenný rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas. Podľa pracovného poriadku máme zavedený pevný čas, ktorý je rozvrhnutý vrátane prestávky v práci na odpočinok a jedenie, nasledovne:

  • pondelok, utorok, štvrtok od 7.00 hod. do 15.00 hod.,
  • streda od 7.00 hod. do 16.00 hod,
  • piatok od 7.00 hod. do 14.00 hod.

V prípade, ak zamestnanec má v stredu návštevu u lekára, ktorá trvá celý deň, akú náhradu mzdy za tento deň máme zamestnancovi poskytnúť?

Čerpanie riadnej dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky

ID2545 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku v roku 2012, v tomto roku mala ešte nevyčerpanú dovolenku z roku 2011. Počas materskej dovolenky jej vznikol nárok na dovolenku za roky 2012 a 2013. Rodičovská dovolenka jej končí v novembri 2015. Do konca roka 2015 si teda nestihne vyčerpať riadnu dovolenku z rokov 2011, 2012 a 2013. Môže si túto dovolenku dočerpať v roku 2016?

Čerpanie sociálneho fondu

ID40 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Existuje postup ako čerpať sociálny fond? Organizácia nemá zástupcu zamestnancov, odborovú organizáciu ani kolektívnu zmluvu. Vytvára sociálny fond a plánuje ho v celej výške minúť na vianočnú večeru. Je takéto čerpanie v poriadku? Môže zamestnávateľ neprispievať na stravu, ale minúť sociálny fond len na kultúrne podujatie?

Čestné vyhlásenie

ID3626 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aké sú náležitosti čestného vyhlásenia zamestnanca o osamelosti zamestnanca /zamestnankyne, ktorý (-á) sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov? Toto čestné vyhlásenie predkladá zamestnanec zamestnávateľovi - štátnej príspevkovej organizácii (fakultná nemocnica) za účelom § 164 ods. 3 Zákonníka práce (výlučne len dohoda o práci nadčas a o pracovnej pohotovosti). Obdobne aj v prípade čestného vyhlásenia o osamelosti zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky - § 64 ods. 1 písm. d) ZP (zákaz výpovede) alebo 68 ods. 3 ZP (obmedzenie OSPP)? Je v týchto prípadoch zamestnanec povinný uvádzať v čestnom vyhlásení aj údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)? Treba potom dať aj súhlas zamestnanca-zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Uvádza sa v čestnom vyhlásení, že uvedené údaje sú pravdivé a že zamestnanec si je vedomý právnych následkov v prípade ich nepravdivosti? resp. vťahuje sa na tieto prípady § 39 ods. 3 správneho poriadku a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.?

Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň

ID1656 | | Ing. Alena Benková

Zdaňuje sa k výplate ešte aj samotný daňový bonus,  t. j. k čistej mzde sa uvádza celý daňový bonus vo výške 21,03 eura, alebo sa ešte osobitne zdaní a len ten zvyšok sa dopočíta do mzdy. Keď sa vypláca ročný preplatok  dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, zdaňuje sa ešte aj tento preplatok, alebo by sa zamestnávateľom už mal vyplatiť v plnej sume? Možno si daňový bonus uplatniť tak, aby ho nevyplácal zamestnávateľ, ale aby bol vyplácaný napr. s rodinnými prídavkami ?