Otázky v kategórii: Pracovné právo

počet otázok v kategórii: 346Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vstupná zdravotná prehliadka

ID4487 | | Ing. Marián Drozd

Má zamestnávateľ pri nástupe zamestnanca povinnosť poslať zamestnanca na vstupnú prehliadku? Ak áno, je následne preplatenie tejto prehliadky uznaný daňový náklad?

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

ID4435 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Dovolenka nad rámec zákona

ID4401 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ dal benefit pre zamestnancov - dovolenka vo výške 30 dní pre každého zamestnanca t. j. zamestnanec do 33 rokov bude mať dovolenku nad rámec zákona vo výške 10 dní a zamestnanec nad 33 rokov vo výške 5 dní. Prosím o vyjadrenie k výške dovolenky nad rámec zákona a taktiež o postup ohľadom zdaňovania, či už dane z príjmov zo závislej činnosti, ale taktiež dane z príjmov PO.

Započítanie praxe, príplatok za riadenie

ID4415 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som sa spýtať na započítanú prax riaditeľky v MŠ, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a ktorá 4,5 roka, v rokoch 1993 -1998 pracovala ako administratívna pracovníčka a sekretárka a v tom čase bola aj na MD. Čiže, nevykonávala prácu pedagogického zamestnanca a nemala v tom čase ani žiadne pedagogické vzdelanie. Mala ekonomickú školu. Od roku 1998 si postupne doplnila vzdelanie VŠ pedagogickú a pracovala na rôznych pozíciách ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka a riaditeľka MŠ. Pri nástupe do našej MŠ v roku 2020 sme jej tieto 4,5 roka nezapočítali do dĺžky odbornej pedagogickej praxe.

Má mať započítanú odbornú pedagogickú prax aj z tej doby, kedy bola aj na MD a pracovala ako sekretárka a nemala ani pedagogické vzdelanie? Obec jej nezapočítlala ani alikvotnú čiastku, nakoľko náš názor je, že pracovala úplne v inom nepríbuznom odbore, kde je na zamestnávateľovi, ako sa rozhodne so započítaním odbornej praxe.

Druhá otázka sa týka príplatku za riadenie pre riaditeľku v MŠ. MŠ je bez právnej subjektivity. Riaditeľke vyplácame príplatok za riadenie podľa 553/2003, príloha č. 6. Bola zaradená do II. stupňa b/8-24 %/, no sme za to že jej príplatok by sa mal počítať zo IV. stupňa /3-20 %/. Nakoľko nie je štatutárom ani nezastupuje štatutára . MŠ má 2 zamestnancov a MŠ je v zriaďovacej pôsobnosti obce. Ďakujeme veľmi pekne za stanovisko a prosíme ak to bude možné odpoveď zaslať čo najskôr. S pozdravom

Mzdové náležitosti zamestnanca pacujúceho v obci

ID4419 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnanec na obecnom úrade za mesiac január 2023 dostal na výplatu nižšiu mzdu o 200 €. Túto skutočnosť zistil pri kontrole svojho osobného bankového účtu. Bol sa informovať za starostom, ktorý mu povedal, že má znížené osobné ohodnotenie, ale nezdôvodnil prečo. Na začiatku kalendárneho roka je povinnosťou personálnej a mzdovej účtovníčke predložiť zamestnancovi "Oznámenie o výške a zložení funkčného platu na príslušný rok a zamestnanec to musí podpísať. Moja otázka znie: Môže zamestnávateľ- obec bez predchádzajúceho písomné upozornenia zamestnanca siahnuť ja jeho osobné ohodnotenie a znížiť ho bez vedomia zamestnanca? Je mi známe, že na osobné ohodnotenie nie je právny nárok a zamestnanec na základe rozhodnutia zamestnávateľa môže o osobné ohodnotenie prísť, resp. sa mu môže znížiť. Prosím uviesť, aký je podľa platnej legislatívy postup zamestnávateľa, ktorý sa rozhodne zmeniť alebo zrušiť osobné ohodnotenie zamestnanca.

Nevyčerpaná dovolenka

ID4407 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostala nevyčerpaná dovolenka jeden deň z roku 2021. Ročný nárok dovolenky podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je 6 týždňov. Zamestnanec v roku 2022 bol PN 8.4.-30.4.2022 a od 11.5.2022 a PN stále trvá. Je možné dovolenku z roku 2021 preniesť do roku 2023, keďže ju nestihol vyčerpať z dôvodu dlhodobej PN?

Predlženie zmluvy na dobu určitú

ID4339 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá ma dohodnutú zmluvu na dobu určitú - 1 rok do 31.12.2022. Môžeme jej teraz predĺžit zmluvu na 2 roky (s uvedením, že ide o zastupovanie počas MD, RD)? Pôvodne sme do zmluvy totiž neuviedli, že ide o zastupovanie.

Výpočet odstupného pre starostku

ID4327 | | Ing. Iveta Matlovičová

Starostka neuspela vo voľbách. Keďže funkciu vykonávala jedno funkčné obdobie, má nárok na odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu. Ako vypočítam výšku odstupného na základe týchto skutočnosti? - starostka bola dlhodobo práceneschopná, a to od 16.11.2021 do 14.11.2022. - HM za 11/2021 – cca 900 Eur bez PN - predpokladaná HM za 11/2022 (po ukončení PN čerpá dovolenku) – 1 200 Eur - ak odstupné bude vyplatené v novembrovej výplate, čiže v decembri, tak priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie 11/2021 – 10/2022, čiže z HM cca 900 Eur/12 kal.mesiacov x 3 = 225 eur? (plat starostky k 1.1.2022 po valorizácii 1 999 €).

Nárok na dovolenku a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky

ID4265 | | Ing. Iveta Matlovičová

Starostka je práceneschopná od 16. 11. 2021 a práceneschopnosť aj naďalej trvá. Z roku 2021 má nevyčerpaných 5 dní dovolenky. Keďže tento rok nemá odpracovaný ani jeden deň, nárok na dovolenku jej zaniká. Preplatenie 5 dní dovolenky po ukončení volebného obdobia podlieha schváleniu obecnému zastupiteľstvu. Môžu poslanci OZ nechváliť preplatenie dovolenky za rok 2021, na základe tvrdenia, že starostka mala možnosť si vyčerpať dovolenky v priebehu roka? Je môj postup správny?

Pedagogický zamestnanec - čiast.úväzkom?

ID4207 | | Ing. Iveta Matlovičová

Obec Čalovec je zriaďovateľom Základnej školy-Alapiskola, č. 73 Čalovec 946 02. Naša otázka sa týka pracovného času pedagogického zamestnanca - učiteľky – 1.stupeň. Od: 01.09.2022 učiteľka bude mať čiastočný pracovný úväzok 48 % : 48 % z 23 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je 11 hodín / týždeň. 48 % z 37,5 hodinového týždenného pracovného času je: 18 hodín / týždeň. obed Pondelok: 7,00 –(12,00 - 12,30)- 13,30 4 hod. výchovno-vzdel.činnosť Utorok: 7,00 –(12,00 - 12,30)- 13,30 4 hod. výchovno-vzdel.činnosť Piatok: 7,00 –(12,00 - 12,30)- 13,30 3 hod. výchovno-vzdel.činnosť Spolu: 18 hod./týždeň 11 hod./týždeň Zamestnanec chce pracovať len tri dni v týždni. Je to možné? Neporušuje sa tým Zákonník práce? Môže mu to zamestnávateľ umožniť na jeho vlastnú žiadosť? V stredu a vo štvrtok bude mať voľno? Čo v prípade úrazu počas dňoch – keď nepracuje? Bude mať menej dovolenky nakoľko nepracuje každý deň?