Otázky v kategórii: Pracovné právo

počet otázok v kategórii: 364Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

ID4975 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v z. n. p. je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Ako zaúčtovať náklady za absolvovanie kurzu vodiča (úč. 518)? Môže si zamestnávateľ uplatniť odpočet DPH z faktúry za kurz vodiča? Pre vodiča (zamestnanca) ide o nepeňažné plnenie?

Sezónna práca

ID4965 | | RNDr. Jana Motyčková

Môže rozpočtová organizácia obce uzavrieť dohodu o vykonaní práce na sezónnu prácu ako kosenie s možnosťou využitia úľavy na sezónne zamestnávanie?

Dovolenka po MD a RD

ID4959 | | RNDr. Jana Motyčková

Obraciam sa na vás s prosbou o kontrolu výpočtu dovolenky zamestnankyne vracajúcej sa do práce z rodičovskej dovolenky. Materská dovolenka trvá od 2.10. 2020 do 29. 5. 2021 Za rok 2020 sa dovolenka nekráti. Čiže nárok je na 25 dní dovolenky (čerpaných 14 dní dovolenky, zostatok 11 dní). Za rok 2021 Vymeškané pracovné dni: Máj: 1 Jún: 22 Júl: 21 August: 22 September: 20 Oktober: 21 November: 20 December: 22 Spolu vymeškaných: 149 dní Za prvých 100 vymeškaných dní krátenie o 1/12 (100 dní 1/12) Za každých 21 dní krátenie o ďalšiu 1/12 (49 dní 2/12) Spolu krátenie: 3/12 z nároku na rok 2021 30 dní: 7,5 dňa Spolu nevyčerpaná dovolenka: 18,5 dňa (zostatok 2020: 11 dní + nárok 2021: 7,5 dňa) Nárok 2022 (RD) : 0 Nárok 2023 : nástup po RD 27.11.2023 Nárok za odpracované dni: November 4 odpracované dni December 19 odpracovaných dní Spolu 23 pracovných dní Za odpracovaných 21-41 dní 1/12 dovolenky, t.j. 1/12 z 30 dní = 2,5 dňa dovolenky Spolu dovolenka: 18,5 dňa + 2,5 dňa = 21 dní dovolenky.

Manželka otca dieťaťa - neprítomnosť v zamestnaní pri starostlivosti o dieťa

ID4867 | | JUDr. Simona Laktišová

Dobrý deň, ak sa manželka otca dieťaťa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, má nárok na materské podľa § 49 ods. 3 písm. f) zákona o sociálnom poistení. Má takáto žena nárok na materskú resp. rodičovskú dovolenku v zmysle § 166 Zákonníka práce (dieťa neprevzala do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu)? Ak nie, ako má zamestnávateľ vykazovať neprítomnosť v zamestnaní tejto zamestnankyne počas starostlivosti o manželove dieťa? Ako neplatené voľno?

Zástupca zamestnancov

ID4829 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Ako by mala byť zadefinovaná funkcia - zástupcu zamestnancov v riadiacej dokumentácii. Je to dosť citlivá téma, mal by mať zástupca presne definované, kedy má nárok napríklad na náhradu mzdy (napr., ak bude na jednaní)? Prípadne, aké ďalšie veci by mala obsahovať?

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

ID4819 | | Ing. Iveta Matlovičová

Sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou. Zamestnanec ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada SP o priznanie PSD-predčasného starobného dôchodku (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Vysvetlili sme zamestnancovi, že mu nemôžeme vyplatiť odchodné v poslednej výplate, ale až keď sa preukáže priznaním PSD. Ale on tvrdí, že ak by sme mu vyplatili odchodné až budúci rok, tak sa mu bude odchodné rátať do príjmu, a ak by prevýšilo sumu 2 400 €, SP mu pozastaví vyplácanie PSD, pretože z odchodného sa platí poistné. My sme našli v zákone o sociálnom poistení, že sa to týka iba dohôd. Je pravda, že sa to týka aj odchodného?

A ďalej sme sa stretli s názorom, že ak my, ako škola, máme pochybnosti, či bude priznaný PSD, tak odchodné mu máme vypočítať v poslednej výplate a odviesť ho do depozitu a po preukázaní rozhodnutia o priznaní dôchodku mu ho môžeme vyplatiť. Má sa teda počítať s odchodným pri PSD v poslednej výplate a vyplatiť ho po priznaní alebo sa má odchodné počítať vo výplate, kedy sa preukáže priznaním PSD? Pretože, ak odchodné dám do poslednej výplaty, peniaze presuniem do depozitu a SP mu PSD neprizná, tak mu budem opravovať mzdu niekoľko mesiacov spätne?

Zaradenie majsterky odbornej výchovy na odbornom učilišti do platovej triedy

ID4761 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Naša zamestnankyňa má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, v študijnom odbore špeciálna pedagogika, VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster odbornej výchovy, výučný list v odbore krajčírka, ukončené adaptačné vzdelávanie, v školstve pracuje od r. 2013. V našej škole pracuje ako majsterka odbornej výchovy pre odbor výroba konfekcie na odbornom učilišti. Do ktorej platovej triedy má byť zaradená?

Zaradenie vychovávateľky v MŠ

ID4737 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Obec prijíma do materskej školy nového zamestnanca, na pozíciu vychovávateľka. Do akej platovej triedy ju môžeme zaradiť? - ukončené úplné stredoškolské vzdelanie získané pred rokom 2019 odbor vychovávateľstvo - 1. atestácia „Výchovný program v školskom klube detí s mentálnym postihnutím“ - osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky - prax 40 r. vychovávateľ na špeciálnej škole.

Výpomoc rodinného príslušníka

ID4743 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Podnikateľovi – fyzickej osobe môžu pri podnikateľskej činnosti vypomáhať bez povinnosti uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu súrodenci, môže podnikateľovi vypomáhať sestra, ktorá je na rodičovskej dovolenke?

Zamestnanie konateľa vo vlastnej s. r. o.

ID4729 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Som jediný konateľ vo vlastnej firme. Nemám žiadnych zamestnancov. Môžem legálne zamestnať sám seba? Bola by takáto pracovná zmluva v poriadku aj na strane zamestnávateľa aj zamestnanca bude tá istá osoba?