Otázky s vecným pojmom: Pracovný čas

počet otázok s vecným pojmom : 32Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena pracovnej zmluvy

ID3979 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnávateľ chce zmeniť zamestnancovi pracovnú pozíciu, kde sa mu mení aj pracovný čas a mzda, samozrejme, so súhlasom zamestnanca. Stačí k pracovnej zmluve vystaviť dodatok s uvedenými zmenami alebo treba vystaviť novú pracovnú zmluvu? 

Polovičný úväzok a stravenky

ID3926 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnanec, vzhľadom na rodinné problémy, sa dohodol so zamestnávateľom na zmene plného pracovného úväzku na polovičný úväzok. Mal pracovať 4 hodiny denne. Z dôvodu spomínaných rodinných problémov nechodí do práce pravidelne, ale podľa toho, ako mu to okolnosti dovoľujú. Teda v niektoré dni odpracuje napr. 8 hodín, v iné 3 hod. a niektoré vynecháva. Celkový mesačný fond pracovného času vo výške 50 % je zachovaný. Má zamestnanec právo za uvedených okolností na poskytnutie stravných lístkov za dni, v ktorých odpracuje 4 hod. a viac + 30 min. na obedňajšiu prestávku ? Ak áno, môže zamestnávateľ aj spätne poskytnúť stravenky za tieto dni, keďže túto okolnosť nemohol predvídať?

Nepravidelný príjem zamestnanca s uzatvorenou pracovnou zmluvou na kratší pracovný čas

ID1850 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Za akých okolností môže zamestnanec s uzatvorenou pracovnou zmluvou na kratší pracovný čas mať nepravidelný príjem? Aké to má výhody, resp. nevýhody?

Výpočet mzdy a nočná zmena

ID1662 | | Ing. Dana Žňavová

Ako postupovať pri výpočte mzdy, ak pracovník zvyčajne pracuje na dennej zmene, avšak výnimočné vo februári odpracoval týždeň dennú a 3 týždne na nočnú zmenu.

 • Základná mzda - 500 eur.
 • Priemerný hodinový zárobok za posledný štvrťrok - 3,2083 eura.
 • Počet odpracovaných  dní -  20.
 • Počet nadčasov vo februári 2013 - 70 hodín.
 • Počet nočných vo februári 2013 -  92 hodín.
 • Fond pracovného času vo februári 2013 - 230 hodín.
 • Príplatok za nadčas -  25 %.
 • Príplatok za nočnú 20%.

Výpočet

 • Základná tarifná mzda  - 500 eur.
 • Základný plat za nadčas?
 • Za nadčas - 3,2083 x 70 hod x 25 % = 56,145 eura.
 • Nočné zmeny?

 

Zníženie mzdy na 60% priemerného zárobku

ID1650 | | JUDr. Marek Švec

Živnostník zamestnáva pracovníkov na plný pracovný úväzok. Z dôvodu, že firma v súčasnosti neprosperuje, tak nemá prácu pre zamestnancov na každý pracovný deň. Zamestnávateľ chce pracovníkom platiť v prípade, že nebude mať v daný deň pre nich prácu 60% ich priemerného zárobku. Ako má postupovať, aby dodržal ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) U zamestnávateľa nepôsobia žiadny zástupcovia zamestnancov, ktorí by zastupovali pracovníkov.

Práca nadčas pri pružnom pracovnom čase

ID1578 | | Ing. Anton Kolembus

Firma má zavedené 2 typy pracovného času - pružný pracovný čas na mesačné obdobie a nepretržitý 12-hodinový pracovný čas (4 zmeny). Niektorí zamestnanci, ktorí majú primárne pružný pracovný čas, majú v pracovnej zmluve dohodnuté, že budú zastupovať v prípade potreby (PN, dovolenky) zamestnancov pracujúcich na 12-hodinových zmenách  (11,5 h bez prestávky na jedenie a oddych). Títo zamestnanci potom v rámci mesiaca čerpajú voľno za hodiny navyše odpracované v zmenovom režime (počítame 4 h na zmenu, pretože priemerný denný pracovný čas zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom čase je 7,5 h). V prípade, že si čerpajú voľno („náhradné voľno“?) za tieto hodiny na celý deň, je potrebné im započítať do dochádzky 7,5 h, alebo 4,5 h, čo je stanovený základný pracovný čas (od 8.00 h do 13.00 h)?

Ak si nevyčerpajú všetky navyše odpracované hodiny pri zastupovaní počas mesiaca, vyčerpajú si ich v nasledujúcom období, čo považujeme za čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas, príp. sú im preplatené s nadčasovým príplatkom. V prípade, že si voľno vyčerpajú v priebehu mesiaca a odpracujú len fond pracovného času (t. j. prevádzkový čas), máme taktiež považovať tieto hodiny  za nadčasy a čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas? Prácou nadčas pri pružnom pracovnom čase je totiž práca vykonávaná na príkaz alebo so súhlasom zamestnávateľa nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom období (mesiac). Pravidelný zmenový kalendár sa im nedá stanoviť, lebo zastupovanie je väčšinou nepravidelné a výnimočné.

Práca nadčas pri striedačoch

ID1528 | | JUDr. Marek Švec

Firma má zavedené 2 typy pracovného času - pružný pracovný čas na mesačné obdobie a nepretržitý 12-hodinový pracovný čas (4 zmeny). Niektorí zamestnanci, ktorí majú primárne pružný pracovný čas, majú v pracovnej zmluve dohodnuté, že budú zastupovať v prípade potreby (PN, dovolenky) zamestnancov pracujúcich na 12-hodinových zmenách  (11,5 h bez prestávky na jedenie a oddych). Títo zamestnanci potom v rámci mesiaca čerpajú voľno za hodiny navyše odpracované v zmenovom režime (počítame 4 h na zmenu, pretože priemerný denný pracovný čas zamestnancov pracujúcich v pružnom pracovnom čase je 7,5 h). V prípade, že si čerpajú voľno („náhradné voľno“?) za tieto hodiny na celý deň, je potrebné im započítať do dochádzky 7,5 h, alebo 4,5 h, čo je stanovený základný pracovný čas (od 8.00 h do 13.00 h)?

Ak si nevyčerpajú všetky navyše odpracované hodiny pri zastupovaní počas mesiaca, vyčerpajú si ich v nasledujúcom období, čo považujeme za čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas, príp. sú im preplatené s nadčasovým príplatkom. V prípade, že si voľno vyčerpajú v priebehu mesiaca a odpracujú len fond pracovného času (t. j. prevádzkový čas), máme taktiež považovať tieto hodiny  za nadčasy a čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas? Prácou nadčas pri pružnom pracovnom čase je totiž práca vykonávaná na príkaz alebo so súhlasom zamestnávateľa nad rozsah prevádzkového času v určenom pružnom období (mesiac). Pravidelný zmenový kalendár sa im nedá stanoviť, lebo zastupovanie je väčšinou nepravidelné a výnimočné.

Ordinačne hodiny lekára

ID1415 | | JUDr. Zdenko Doktor

Existuje určité ohraničenie, resp. počet hodín, aký čas môže lekár v kuse ordinovať? Som zamestnanec súkromného centra a bežne pracujem, resp. ordinujem od 7.40 h do 15.20 h s 20 minútovou prestávkou na obed. Pôvodný plán bol od 7.40 h do 17.00 h. Keď ordinujem, vyšetrujem, nejde o informovanie o výsledkoch. Existuje právna úprava ordinačných hodín? Začať pracovať s výsledkami vyšetrení, hodnotením nálezov, zdvíhaním telefónov po 15.20 h je neúnosné.

Počítanie pracovného času počas pracovnej cesty

ID1270 | | JUDr. Marek Švec

V rámci popisu činností je mojim predmetom kontrola našich závodov, ktoré sú rozmiestnené od môjho miesta výkonu práce, napísaného v zmluve cca 200 km. Ide o pracovnú cestu, ktorú mám vykonávať zhruba dvakrát mesačne. Zároveň mám automobil zverený do užívania, a v ktorom je umiestnené GPS. Môj týždenný pracovný čas v zmluve je 40 hod. Na pracovnú cestu som išla 6.53 h z miesta môjho bydliska, čo je bližšie na vzdialenosť do závodu, t. j. nešla som na pracovisko a odtiaľ na služobnú cestu.

Príklad :

 • Začiatok služobnej cesty do závodu  je v trvaní od 6.53 h do 9.00 h, t. j. cca 2 h - vedenie motorového vozidla.
 • Od  9.00 h. do 19.00 h., t. j. 10 h  výkon prác.
 • Koniec služobnej cesty od 19.00 h. do 21.15 h, t. j. cca 2 h - vedenie motorového vozidla.

Koľko hodín pracovného času sa mi v ten deň zaráta do odpracovaného času?

Využitie pružného pracovného času

ID1198 | | JUDr. Marek Švec

V organizácii máme zavedený pružný pracovný čas s týždenným pružným pracovným časom. Týždenný pracovný čas je v organizácii ustanovený na 37,5 hod. Základný pracovný čas je určený od 8.00 h. do 14.00 h. a voliteľný pracovný čas je stanovený od 6.30 h. do 8.00 h. a od 14.00 h. do 17.00 h.

Novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ v z. n. p.“) s účinnosťou od 1. 9. 2011 bolo v ust. § 89 cit. zákona  definované, že pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny. Na účely § 89 organizácia určila pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny od 7.00 h. do 15.00 h.

V prípade, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu, ktorá trvá celú pracovnú zmenu, t. j. od 7.00 h. do 15.00 h., nie je problém s aplikáciou § 89 Zákonníka práce. Problém nastáva, ak pracovná cesta zamestnanca netrvá celú pracovnú zmenu, len niekoľko hodín.

Príklad: Zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu, ktorá začína o 10.00 h. a končí o 13.00 h.

 • Vzťahuje sa na uvedeného zamestnanca § 89 Zákonníka práce, t. j. v tento deň sa u neho neuplatní pružný pracovný čas, ale pevný pracovný čas, aj napriek tomu, že pracovná cesta trvala len od 10.00 h. do 13.00 h. ?
 • Ak áno, zamestnancovi sa v tento deň do pracovného času započítal len čas od 7.00 h. do 15.00 h., aj napriek tomu, že do zamestnania skutočne prišiel o 6.30 h. a zo zamestnania skutočne odišiel o 16.00 h. ?