Otázky v kategórii: Odpadové hospodárstvo

počet otázok v kategórii: 90Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami

ID28 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami: nájom, spotrebu energií, telefón a poplatok za odpad.

  1. Nájom sa platí zálohou dopredu. Vyúčtovaciu faktúru za nájom sa vyhotovuje štvrťročne. Dátum dodania vyúčtovania faktúry by mal byť posledný deň fakturovaného obdobia?
  2. Faktúry za spotrebovanú elektrickú energiu firma vyhotovuje za niekoľko mesiacov (2 – 3 mesiace) súčasne pozadu. Tu by mal byť dátum dodania zhodný s dátumom vyhotovenia faktúry?
  3. Miestny poplatok za komunálny odpad vyrubený mestom dodávateľ refakturuje bez DPH podľa platného výmeru od mesta. Nemá byť na tejto faktúre aj pripočítané DPH, alebo je toto plnenie oslobodené od DPH?

Úradná pečiatka

ID1665 | | JUDr. Helena Spišiaková

Výkonom štátnej správy prenesenej na obce je aj správa miestnych daní. Obce schvaľujú všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) - vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach...) Je správne, že rozhodnutia vydané obcou v daňovom konaní o miestnych daniach sú opatrené úradnou pečiatkou s erbom obce?

Zákon o obecnom zriadení (§ 1b ods. 4, § 4 ods. 3 písm. c) - aj napriek týmto ustanoveniam je správa miestnych daní preneseným výkonom štátnej správy. V ustanovení § 63 ods. 3 písm. f) cit. zákona nie je jednoznačne uvedené, aký odtlačok úradnej pečiatky vyznačujú obce na rozhodnutiach. Pri študovaní rôznych výkladov a usmernení som sa stretla aj s vyjadrením, že je jedno aká pečiatka sa použije - so štátnym znakom alebo s erbom obce

Odvolanie sa proti platobnému výmeru

ID720 | | Ing. Eva Dudášová

Obec vyrubila poplatníkovi na rok 2011 platobným výmerom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z titulu užívania rekreačnej chaty, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce. Proti platobnému výmeru sa poplatník odvolal, pričom v odvolaní uvádza, že chata nemá vybudované inžinierske siete a užíva ju len na víkendové pobyty v letnom období, t. j. cca 20 dní v roku a žiada o zohľadnenie predmetnej skutočnosti a prepočet výšky poplatku z 365 dní na 20 dní. Je obec povinná zohľadniť poplatníkom uvádzanú skutočnosť? Pre doplnenie, v obci nie je zavedený množstvový zber.

Kompetencie obecného zastupiteľstva

ID977 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Akým spôsobom je realizovateľné v praxi ust. § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (t. j. obecný úrad zabezpečuje najmä odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií), ak obecné zastupiteľstvo  smerom k obecnému úradu nemá žiadnu kompetenciu, čo sa týka ukladania úloh. Príklad - starosta obce nemá vôľu napomínať a trestať neporiadnych občanov, ktorí sa nezapájajú do systému zberu komunálneho odpadu.  Aby obecné zastupiteľstvo mohlo učiniť náležité kroky v tomto smere, potrebuje od pracovníka obecného úradu štatistické podklady, týkajúce sa odvozu odpadu. Akým spôsobom tieto podklady vyžiadať?

Oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH

ID1639 | | Anna Danková

V rámci výroby vzniká kovový odpad, ktorý firma v roku 2012 posielala svojmu dodávateľovi do Nemecka, ktorý tento odpad spracoval na nový materiál a posielal ho späť. V priebehu roka 2012 odišlo k dodávateľovi do Nemecka niekoľko dodávok tohto odpadu. Spracovaná bola len časť z neho. V januári tohto roku sa firma rozhodla,  že zvyšok kovového odpadu dodávateľovi predá. Faktúra bola vystavená v januári 2013, ale odvoz odpadu (tovaru) prebehol už v roku 2012. Je takéto plnenie oslobodené od dane? Spoločnosť aj nemecký dodávateľ  sú platiteľmi DPH.

DPH-prenos daňovej povinnosti

ID2147 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Materiál zaradený do KN 261900 colného sadzobníka (trosky, škváry - iné ako granulovaná troska, okuje a ostatné odpady z výroby železa alebo ocele) spadá pod § 69 ods.12 písm. a) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., tzn. prenáša sa daňová povinnosť na odberateľa?

Tuzemské samozdanenie v kontrolnom výkaze

ID2124 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Dodávateľ (platiteľ DPH) dodal odberateľovi (platiteľ DPH) dňa 8.1. 2014 kovový odpad k dodaniu došlo v SR. Dňa 9. 1. 2014 dodávateľ vystavil faktúru v ktorej uplatnil prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. a) na odberateľa s náležitosťami podľa § 74. Odberateľ faktúru obdržal 26. 2. 2014 (po termíne na podanie DP k DPH za 1/2014). Daňová povinnosť vznikla odberateľovi podľa § 19 dňa 8. 1. 2014, zároveň 8. 1. 2014 v zmysle § 51 ods. 1 písm. b) uplatnil nárok na odpočet na základe interného dokladu (vedie záznamy podľa § 70). Keďže v termíne na podanie DP nemal k dispozícii faktúru, uvedie v časti B1 kontrolného výkazu v stĺpci 2 (poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu) číslo „0“ namiesto čísla dodávateľskej faktúry ktoré nemá v tom čase k dispozícii, alebo číslo vlastného interného dokladu (ktorým zaúčtoval daň na vstupe aj na výstupe)? Ak uvedie číslo „0“ namiesto čísla dodávateľskej faktúry, je povinný podať dodatočný kontrolný výkaz, keď obdrží faktúru od dodávateľa, na ktorej bude uvedené jej číslo?

Registrácia pre DPH v ČR

ID2760 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodá službu občanovi ČR (nepodnikateľ, neplatiteľ DPH):

  1. skládkovanie odpadu na skládke na území SR,
  2. dodanie tovaru s dopravou z SR do ČR,
  3. prepravu nákladu z SR do ČR,

má pri niektorom z prípadov povinnosť registrovať sa pre DPH aj v Českej republike?

Miestne dane za náhradné pozemky

ID2742 | | Irena Bubeníková

V 90. rokoch minulého storočia boli niektorým občanom zo susednej obce Čata vymerané náhradné pozemky v našom katastrálnom území Pohronský Ruskov. Obec Pohronský Ruskov má k dispozícii Rozhodnutia o pridelení týchto náhradných pozemkov. Register obnovenej evidencie pozemkov v obci Pohronský Ruskov už máme a Projekt pozemkových úprav ešte neprebehol. Kto je v takýchto prípadoch vecne a miestne príslušným správcom dane?

DPH k skládkovaniu a súvisiacim službám pre českého platiteľa DPH 2019

ID3480 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH je zároveň registrovaný pre DPH aj na Slovensku podľa § 5 (nemá na Slovensku prevádzkáreň) služby: 1) odvoz stavebného odpadu (stavba sa nachádza na Slovensku), 2) skládkovanie (likvidácia=ukladanie do zeme) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku), 3) nájomné za kontajner na stavebný odpad, kde vzniká daňová povinnosť (na Slovensku podľa § 16 ods. 1 = fakturácia na slovenskú registráciu s DPH alebo v ČR podľa § 15 = oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)? kde vzniká daňová povinnosť, ak má odberateľ na Slovensku stálu prevádzkáreň (a je reg.podľa § 4 zákona o DPH)?