Otázky v kategórii: Odpadové hospodárstvo

počet otázok v kategórii: 89Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poplatok za ubytovacie služby a DPH

ID292 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ poskytuje ubytovacie služby.  Má byť  miestny poplatok, ktorý  sa odvádza mestu zahrnutý v ubytovacích službách, alebo má byť na faktúre uvedený osobitne? V prípade, že bude poplatok uvedený osobitne, tak s DPH alebo bez DPH?

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi

ID409 | | Ing. Anna Ľalíková

Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov, v prípade, ak je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov, ktorá sa mestu poskytuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka zahŕňa aj príspevok na bývanie. Mesto s touto dávkou nakladá takto:

  1. 3 x v mesiaci časť dávky zasiela občanovi na jeho osobný účet,
  2. keďže občan býva v mestskom nájomnom byte, mestu z toho prislúcha platiť nájom (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta), médiá, vývoz odpadu, fond opráv a údržby, ale zároveň mesto z tejto dávky chce splácať dlh na TKO za minulé obdobie (čo má byť zároveň príjmom rozpočtu mesta).

Odpisovanie skládky

ID1398 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť vybudovala a prevádzkuje skládku odpadov. Na základe projektovej dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia bola doba trvania skládky určená na 48 mesiacov Náklady vzniknuté s otvorením a sprevádzkovaním skládky sa odpisujú časovou metódou. Spoločnosť zistila, že predpokladaná doba trvania skládky nebude dodržaná, pretože intenzita napĺňania skládky sa líši od plánovaných zámerov. Preto zmenila stanovenú životnosť skládky na 55 mesiacov, ktorú potvrdil príslušný orgán štátnej správy. Ako má pokračovať v odpisovaní?

Vrátenie dane z členského štátu EÚ

ID1470 | | Ing. Zdenka Jablonková

Estónsky dodávateľ registrovaný pre DPH v Estónsku spoločnosti poskytol službu (likvidácia odpadu). Vystavil faktúru, v ktorej vyčíslil aj DPH (312 € + 62,40 € DPH). Spoločnosť ho požiadala o opravenie faktúry, nakoľko mala byť vystavená bez DPH, ale on to odmietol. Samotnú čiastku za službu (312 €) spoločnosť zdanila podľa § 69 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), a zároveň si odpočítala daň podľa § 49 ods. 2 zákon o DPH. Čiastku DPH (62,40 €) vyčíslenú estónskou firmou si spoločnosť zaúčtovala na účet obstarania 042 spolu s čiastkou 312 € za samotnú službu, nakoľko služba súvisela s nadobudnutím stroja od inej estónskej firmy. Postupovala spoločnosť správne? Bude si môcť žiadať vrátenie dane od finančnej správy v Estónsku?

DPH -Kovový odpad

ID1984 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenská spoločnosť XX - platiteľ DPH v SR dodáva tovar-kovový šrot spoločnosti YY - taktiež platiteľ DPH v SR. Spoločnosť XX fakturuje dodanie kovového šrotu bez DPH s odvolávkou na § 69 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Uvádza spoločnosť XX predaj kovového šrotu aj v daňovom priznaní DPH? Ak áno, do ktorého riadka sa uvádza predaj kovového šrotu - oslobodený od DPH § 69?

Fakturácia zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5

ID2633 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH fakturuje službu (skládkovanie odpadu) českému platiteľovi DPH, ktorý má aj slovenskú registráciu podľa § 5. Kde vzniká daňová povinnosť? V sídle odberateľa v ČR? Do kontrolného výkazu DPH sa uvedie české alebo slovenské IČ DPH?

Oprava kotla

ID1999 | | Ing. Jozef Pohlod

Chceme opraviť plynový kotol a v rámci toho robíme aj doplnenie ventilov v rozvodoch nebude žiadna nová automatizácia ani vylepšenie a ekonómka tvrdí, že je to kapitálový výdavok. Bude doplnený snímač CO2 a plynu, výmena 2 starých expanzných nádrží za nové.

Technické zhodnotenie budovy

ID3419 | | Ing. Ondrej Baláž

Môžu byť všetky činnosti (stavebné úpravy podlažia - ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) uvedené nižšie považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6 odp. skupiny)? Činnosti: - Búracie práce, demontáž kazetového stropu a SDK priečok - odvoz a likvidácia odpadu - montáž SDK priečok a kazetového stropu - výmena znečistených a poškodených stropných kaziet - maľovanie a penetrácia - vybrúsenie a náter zarubní - úprava vývodov na vodu a kanalizáciu dopojenie kuchynskej linky - obklad zásteny kuchynskej linky - demontáž a montáž dverí - elektroinštalácia - postavebné upratovanie - režijné náklady. Tým, že bola dodaná aj nová kuchynská linka a bude sa odpisovať samostatne, je lepšie do vstupnej ceny zahrnúť obklad zásteny kuchynskej linky aj s úpravami vývodov spomenutých vyššie alebo tieto činnosti zahrnúť do TZ budovy?

Režim DPH pri predaji majetku kúpeného ako oslobodeného od DPH

ID2653 | | Ing. Marián Drozd

Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila mostovú váhu ako nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností. Nehnuteľnosť bola kúpená ako oslobodená od DPH podľa § 38 zákona o DPH. Spoločnosť nerealizovala žiadne úpravy na nehnuteľnosti a neuplatnila si žiadne DPH na jej udržiavanie. Ak chce predať technologickú časť nehnuteľnosti: váhu, podlieha tento predaj DPH? V prípade predaja kovového šrotu, pochádzajúceho z demontáže kovovej konštrukcie váhy, občanovi, musí vystaviť faktúru s DPH?

Nezisková organizácia (n.o.) a prenájom

ID3322 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o.) nasledujúce činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia (vlastní) má v majetku budovu, ktorej jednotlivé časti chce dať do prenájmu. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám...

Prípad 1., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze veľkú prednášaciu miestnosť v rámci podujatia, ktoré zorganizuje. Takže túto činnosť nevykonáva sústavne na dosiahnutie príjmov, ale sústredí sa na činnosť, za účelom ktorého vznikla (vzdelávanie) a prostredníctvom neho napĺňa svoj cieľ.

Prípad 2., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze kancelárske miestnosti firmám (napr. účtovná kancelária, vzdelávacia agentúra, realitná kancelária). Otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 ide o zdaniteľné alebo oslobodené príjmy? Druhou otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 je potrebné na dosahovanie uvedených príjmov požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia?