Otázky v kategórii: Odpadové hospodárstvo

počet otázok v kategórii: 89Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Klasifikácia príjmu z poplatkov za uloženie odpadov

ID3470 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec doteraz klasifikoval a rozpočtoval príjem z odvodu poplatkov za uloženie odpadov na skládke v k.ú. obce od prevádzkovateľa skládky na podpoložke 133013, kód zdroja 41. Nadväzujúc na zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. tento príjem od roku 2019 obec dostane cez Environmentálny fond, ktorý by sa mal klasifikovať na podpoložke 312002 - Zo štátneho účelového fondu, kód zdroja 45. Je správny postup obce vykonať rozpočtové opatrenie presunom rozpočtovaných prostriedkov z daňových príjmov na tuzemské transfery v rámci verejnej správy, pričom ide o účelovo určené finančné prostriedky?

Daň z nehnuteľností - užívateľ pozemku

ID3467 | | Irena Bubeníková

Občania obce dlhodobo preukázateľne užívajú obecné pozemky (majú ich ohradené, využívajú ich ako záhrady), ktoré sa nachádzajú za ich nehnuteľnosťami. Obec vyrubuje týmto občanom daň z nehnuteľností (pozemkov). Občania teraz namietajú, že obec im neoprávnene vyrubuje daň (a tým sa na nich obohacuje). Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. daňovníkom je aj osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Je teda tento postup obce zákonný?

Technické zhodnotenie budovy

ID3419 | | Ing. Ondrej Baláž

Môžu byť všetky činnosti (stavebné úpravy podlažia - ide o rozčlenenie priestoru na menšie celky) uvedené nižšie považovať za technické zhodnotenie budovy (zaradenej do 6 odp. skupiny)? Činnosti: - Búracie práce, demontáž kazetového stropu a SDK priečok - odvoz a likvidácia odpadu - montáž SDK priečok a kazetového stropu - výmena znečistených a poškodených stropných kaziet - maľovanie a penetrácia - vybrúsenie a náter zarubní - úprava vývodov na vodu a kanalizáciu dopojenie kuchynskej linky - obklad zásteny kuchynskej linky - demontáž a montáž dverí - elektroinštalácia - postavebné upratovanie - režijné náklady. Tým, že bola dodaná aj nová kuchynská linka a bude sa odpisovať samostatne, je lepšie do vstupnej ceny zahrnúť obklad zásteny kuchynskej linky aj s úpravami vývodov spomenutých vyššie alebo tieto činnosti zahrnúť do TZ budovy?

Nezisková organizácia (n.o.) a prenájom

ID3322 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o.) nasledujúce činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia (vlastní) má v majetku budovu, ktorej jednotlivé časti chce dať do prenájmu. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám...

Prípad 1., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze veľkú prednášaciu miestnosť v rámci podujatia, ktoré zorganizuje. Takže túto činnosť nevykonáva sústavne na dosiahnutie príjmov, ale sústredí sa na činnosť, za účelom ktorého vznikla (vzdelávanie) a prostredníctvom neho napĺňa svoj cieľ.

Prípad 2., Nezisková organizácia prenajíma za peniaze kancelárske miestnosti firmám (napr. účtovná kancelária, vzdelávacia agentúra, realitná kancelária). Otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 ide o zdaniteľné alebo oslobodené príjmy? Druhou otázkou je, či v prípadoch 1 a 2 je potrebné na dosahovanie uvedených príjmov požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia?

DPH k skládkovaniu a súvisiacim službám pre českého platiteľa DPH

ID3240 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH je zároveň registrovaný pre DPH aj na Slovensku podľa § 5 (nemá na Slovensku prevádzkáreň) služby:

1) odvoz stavebného odpadu (stavba sa nachádza na Slovensku),

2) skládkovanie (likvidácia=ukladanie do zeme) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku),

3) nájomné za kontajner na stavebný odpad,

kde vzniká daňová povinnosť (na Slovensku podľa § 16 ods. 1 = fakturácia na slovenskú registráciu s DPH alebo v ČR podľa § 15 = oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)?

Likvidácia obalov z produkcie

ID3236 | | Ing. Anton Kolembus

Na aký účet sa účtuje likvidácia obalov oprávnenou organizáciou (518 alebo 548?). Kedy náklady na likvidáciu obalov vstupujú do ceny vyrábanej produkcie?

Poplatok za uloženie nebezpečného odpadu

ID3084 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Na akú príjmovú položku ekonomickej klasifikácie zaúčtovať poplatok za uloženie nebezpečných odpadov. Skládku prevádzkuje súkromná spoločnosť a výšku poplatku počíta podľa § 3 ods. 3 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z. n. p.

Daňová uznateľnosť výdavku

ID3069 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosti, ktorá vykonáva nákladnú dopravu, bolo odstavené auto z diaľnice za účelom zistenia jeho hmotnosti. Merania potvrdili nadváhu. Spoločnosť musela vyplatiť správny poplatok za meranie a poplatok za nadváhu. Toto vyplatila spoločnosti, ktoré tieto merania prevádza. Obdržala o tom faktúru, kde sú rozpísané sumy a tiež sú tieto sumy navýšené o DPH (meranie robí spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH). Je tento výdavok považovaný za službu alebo je to "pokuta"? Ako správne tento výdavok zaúčtovať? Je to výdavok uznateľný za daňový výdavok?

Nepotrebné zásoby materiálu a vlastných výrobkov

ID2948 | | Ing. Anton Kolembus

Zaoberali sme sa výrobou potravinárskych obalov z plastu a papiera. Keďže výroba bola nerentabilná, ukončili sme výrobný proces. Na sklade nám zostali zásoby materiálu (papierová a plastová drť, papierové hárky, farby pre potlač, farbivo) a tiež zásoby našich vlastných výrobkov, napr. o papierové hárky, na ktorých bol pri prvej výrobnej dávke zle vytlačený smer výsekov, papierové tégliky, ktoré majú potlač s názvom, ktorý sa na základe rozhodnutia súdu nesmel používať, tiež papierové výseky, kde došlo k zmene dizajnu. Keďže po prieskume trhu nie je záujem o tieto zásoby, všetky zásoby odoberie firma, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu. Nemusíme jej nič zaplatiť za likvidáciu odpadu, našim nákladom bude iba výdavok na dopravu. Ako zaúčtovať tieto náklady na nepotrebné zásoby? Ide o účet 548 alebo 549? Je nutné pre ich daňové uznanie zdokladovať príjem z predaja? Ako teda optimalizovať daňové výdavky?

Zber a likvidácia odpadov

ID2859 | | Ing. Marián Drozd

Sme výrobca výrobkov, ktorému vyplývajú zo zákona o odpadoch povinnosti viažúce sa k výrobkom, ktoré sa našou činnosťou uvádzajú na trh alebo do distribúcie. Zmluvné dojednanie so spoločnosťou, ktorá pre nás túto službu (t.j. službu spojenú so zberom a likvidáciou odpadom) vykonáva kvartálne. Po skončení IV. štvrťroka 2016 vystavila faktúru na základe nami vyplneného štvrťročného výkazu, pričom dátum vzniku ZP = dátum prijatia štvrťročného výkazu (18. 1. 2017). Kedy vzniká zdaniteľné plnenie a do akého zdaňovacieho obdobia máme priradiť náklady na službu?