Otázky s vecným pojmom: Správca dane

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Miestne dane za náhradné pozemky

ID2742 | | Irena Bubeníková

V 90. rokoch minulého storočia boli niektorým občanom zo susednej obce Čata vymerané náhradné pozemky v našom katastrálnom území Pohronský Ruskov. Obec Pohronský Ruskov má k dispozícii Rozhodnutia o pridelení týchto náhradných pozemkov. Register obnovenej evidencie pozemkov v obci Pohronský Ruskov už máme a Projekt pozemkových úprav ešte neprebehol. Kto je v takýchto prípadoch vecne a miestne príslušným správcom dane?

Zánik poplatkovej povinnosti v priebehu roka

ID2540 | | Klára Klabníková

Ako má postupovať správca dane, keď zanikne poplatková povinnosť za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v priebehu roka (napr. odhlásenie z trvalého pobytu, úmrtie) a ak jeden z poplatníkov prevzal na seba plnenie povinnosti za ostatných členov domácnosti a poplatok vyrubený rozhodnutím nebol zaplatený v plnej výške (zaplatená bola len prvá splátka poplatku). Má správca dane obnoviť ukončené právoplatné rozhodnutie alebo vyrubí novým rozhodnutím upravenú výšku poplatku. Podľa § 99e ods. 10 pri zániku miestnej dane v priebehu zdaňovacieho obdobia správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje. V hmotno právnom zákone č. 582/2004 Z. z. nie je uvedená taká možnosť aj pri poplatku za KO a DSO. Vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku - má správca dane vrátiť pomernú časť poplatku pri zániku poplatkovej povinnosti aj keď do 30 dní zánik poplatkovej povinností nie je oznámený? Obec vedie evidenciu obyvateľov a vie, ktorí obyvatelia zomreli alebo sa odhlásili z TP. Keď je rozhodnutie právoplatné a zmenia sa skutočnosti na vyrubenú výšku poplatku v priebehu zdaňovacieho obdobia ako má správca dane postupovať (vydá rozhodnutie o znížení alebo odpustení poplatku)?

Nepodanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti

ID2386 | | Klára Klabníková

Keď daňovník nepodal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti (zaniká celá daňová povinnosť) - nový vlastník (daňovník) podal priznanie k dani z nehnuteľností ..., má ho na podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti správca dane vyzvať? Za nepodanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti dopúšťa sa daňovník správneho deliktu [§ 154 zákona č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p.]? Má správca dane v takomto prípade uložiť pokutu [§ 155 ods. 1 písm. a) prvého bodu prípadne podľa § 1 písm. a) tretieho bodu] v zmysle uvedeného zákona?

Daňovníkom nájomca

ID2114 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má postupovať správca dane, keď roľnícke družstvo podá daňové priznanie na daň z pozemkov, ktoré užíva, ale nie je uzatvorená nájomná zmluva s vlastníkom pozemkov a nájomný vzťah nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. Má vyzvať vlastníka pozemkov na podanie daňového priznania a roľnícke družstvo na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní (§ 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)?

Posúdenie žiadosti poplatníka o zníženie alebo odpustenie poplatku

ID1385 | | Ing. Elena Račková

Môže byť uvedené vo všeobecnom záväznom nariadení: „Správca poplatku poplatok zníži o 60 % poplatníkom, ktorí sú oprávnení užívať nehnuteľnosť, v obci sa zdržiavajú len časť zdaňovacieho obdobia a nie sú v obci prihlásení k trvalému ani prechodnému pobytu“? Výklady k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) sú rôzne.

Daň z nehnuteľností a daňové priznanie

ID1302 | | Ing. Elena Račková

Často v našej praxi daňovníci podávajú daňové priznanie na pozemok, aj keď je na ňom vybudovaný prístrešok s tým, že podľa § 10 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") prístrešok nepatrí do skupiny stavby. Samosprávy na základe § 10 cit. zákona, majú veľký výpadok na miestnych daniach, nakoľko každý daňovník si § 10 cit. zákona vysvetľuje po svojom. Podávajú daňové priznanie na pozemky a nie na stavby, nakoľko sú podľa nich bez podlažia a sú napr. dočasné. Nakoľko kumulatívnym podmienkam § 10 pomaly nebudú patriť žiadne stavby v SR, nakoľko aj projektanti vystihujú tieto nedostatky pri osadení veľkých hál - bez spevnenia so zemou, takto ostávajú na území SR iba pozemky, ktoré v skutočnosti sú zastavané stavbami. Obce a mestá musia skúmať využívanie nehnuteľností, naháňať sa po súdoch, aby získali im patriace miestne dane. Najväčším nedostatkom § 10 je nesúlad definícií stavieb s definíciou stavieb v stavebnom zákone. Je to neprípustné, že podľa prenesených kompetencií sú mestá a obce stavebným úradom, kde určujú čo je stavbou, ktorá podlieha stavebnému a kolaudačnému povoleniu a určujú podmienky výstavby a využívania stavieb a na základe zákona o miestnych daniach rovnaký úrad - správca dane - nevie stavbu zaradiť podľa predmetu dane zo stavieb. Správca dane na základe nesúladu definícií v jednotlivých zákonoch prevádza odvolacie konania a nevie sa domáhať miestnych daní.

Oznamovacia povinnosť

ID484 | | Klára Klabníková

Daňovník si zriadil prevádzkareň v pôsobnosti iného daňového úradu ako je pôsobnosť daňového úradu, v ktorej má sídlo. Je povinný nahlásiť túto prevádzkareň aj daňovému úradu v pôsobnosti, ktorého si zriadil prevádzkareň?

Zmena sídla spoločnosti

ID480 | | Klára Klabníková

Akým spôsobom možno dosiahnuť zmenu miestnej príslušnosti správcu dane, ak ale dôvodom nie je zmena sídla spoločnosti a ani iný dôvod v zmysle § 3 zákona č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. V skutočnosti sa môžu vyskytnúť aj rôzne iné dôvody, ktoré zákon neupravuje. Je možné podať žiadosť o zmenu miestnej príslušnosti na Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici?