Otázky s vecným pojmom: kompetencie

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kompetencie obecného zastupiteľstva

ID977 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Akým spôsobom je realizovateľné v praxi ust. § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (t. j. obecný úrad zabezpečuje najmä odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií), ak obecné zastupiteľstvo  smerom k obecnému úradu nemá žiadnu kompetenciu, čo sa týka ukladania úloh. Príklad - starosta obce nemá vôľu napomínať a trestať neporiadnych občanov, ktorí sa nezapájajú do systému zberu komunálneho odpadu.  Aby obecné zastupiteľstvo mohlo učiniť náležité kroky v tomto smere, potrebuje od pracovníka obecného úradu štatistické podklady, týkajúce sa odvozu odpadu. Akým spôsobom tieto podklady vyžiadať?

Zmeny pôsobnosti a vnútorné predpisy

ID915 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Tzv. „veľká novela" zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) z roku 2010 priznala kompetenciu:

  • obecnému zastupiteľstvu: schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov [§ 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení],
  • starostovi: vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce [§ 13 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení] rozhodovať vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu [§ 12 ods. 4 písm. e) zákona o obecnom zriadení].

V súvislosti s novoupravenými kompetenciami orgánov obce nás zaujíma, ako majú obce postupovať pri prijatí nových, resp. zmene ostatných vnútorných predpisov (vyššie neuvedených), ktoré boli prijaté obecným/mestským zastupiteľstvom pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o obecnom zriadení zákonom č.102/2010 Z. z. Je potrebné zrušiť uznesenie OZ/MsZ, ktorým bol schválený vnútorný predpis, ak starosta/primátor chce zmeniť vnútorný predpis alebo je potrebné bezpodmienečne upraviť tieto otázky v štatúte? Podotýkam, že štatút mesta túto problematiku nerieši. Podľa môjho názoru vnútorným predpisom vydaným primátorom mesta po 1. 4. 2010 nemôže byť zrušený vnútorný predpis schválený pred 1. 4. 2010 v tej istej veci mestským zastupiteľstvom.

Cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára

ID314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditná spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ)  komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s. v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa  spoločnosti.

1. Môžu byť cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára,  resp. jeho zástupcu -konateľa vyplácané priamo v komanditnej spoločnosti  a účtované do nákladov k. s.  ?  Spoločníkom u komplementára a k. s. je zahraničná právnická osoba, ktorá má väčšinový podiel na základnom imaní  aj v k. s. a komplementára čiže s. r. o.