Otázky v kategórii: Odpadové hospodárstvo

počet otázok v kategórii: 89Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako môže pôvodca odpadu využiť spätný zber odpadu

ID3787 | | Ing. Zuzana Balková

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) máme ako pôvodca odpadu povinnosť minimálne 1-krát ročne odovzdať odpad, ktorý nám vznikol. Máme však na recepcii box na malé batérie a tých je iba pár kusov za rok. Odber odpadu však firmy podmieňujú minimálnym množstvom, ktorý nie sme schopní sústrediť ani za 5 rokov. Čo môžeme urobiť s malými batériami, aby sme dodržali zákon?

Daň z nehnuteľností - užívateľ pozemku

ID3467 | | Irena Bubeníková

Občania obce dlhodobo preukázateľne užívajú obecné pozemky (majú ich ohradené, využívajú ich ako záhrady), ktoré sa nachádzajú za ich nehnuteľnosťami. Obec vyrubuje týmto občanom daň z nehnuteľností (pozemkov). Občania teraz namietajú, že obec im neoprávnene vyrubuje daň (a tým sa na nich obohacuje). Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. daňovníkom je aj osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Je teda tento postup obce zákonný?

Daň zo stavebných pozemkov

ID2221 | | Klára Klabníková

Ako mám postupovať pri výpočte dane z pozemkov ak bolo vydané stavebné povolenie, ktoré bolo spojené z územným konaním. Môžem to považovať za stavebný pozemok podľa § 6 ods. 4?

Daňová uznateľnosť výdavku

ID3069 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosti, ktorá vykonáva nákladnú dopravu, bolo odstavené auto z diaľnice za účelom zistenia jeho hmotnosti. Merania potvrdili nadváhu. Spoločnosť musela vyplatiť správny poplatok za meranie a poplatok za nadváhu. Toto vyplatila spoločnosti, ktoré tieto merania prevádza. Obdržala o tom faktúru, kde sú rozpísané sumy a tiež sú tieto sumy navýšené o DPH (meranie robí spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH). Je tento výdavok považovaný za službu alebo je to "pokuta"? Ako správne tento výdavok zaúčtovať? Je to výdavok uznateľný za daňový výdavok?

Daňové tajomstvo

ID2732 | | Klára Klabníková

Miestna časť uvažuje o zverejnení zoznamu psov, konkrétne údajov: číslo známky psa, adresa chovného priestoru, rasa a farba psa.

Nakoľko ide o údaje, ktoré sú získané z daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, ktoré daňovník vpisuje do prílohy Daň za psa – chceli by sme sa opýtať, či zverejnením tohto zoznamu nepríde k porušeniu § 11 o daňovom tajomstve zákona o správe dani (daňového poriadku) č. 563/2009 Z. z.?

Daňovníkom nájomca

ID2114 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má postupovať správca dane, keď roľnícke družstvo podá daňové priznanie na daň z pozemkov, ktoré užíva, ale nie je uzatvorená nájomná zmluva s vlastníkom pozemkov a nájomný vzťah nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. Má vyzvať vlastníka pozemkov na podanie daňového priznania a roľnícke družstvo na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní (§ 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)?

Deň zdaniteľného plnenia

ID2789 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť vlastní vodovody a kanalizáciu v priemyselnom parku. ZsVS, a.s. fakturuje vodné a stočné mesačne podľa stavu vodomerov na našu spoločnosť (zmluva). Naša spoločnosť nepoužíva tieto dodávky na žiadnu výrobnú činnosť. Fakturujeme vodné a stočné v plnom rozsahu na odberateľov - spoločnosti v priemyselnom parku - platiteľov DPH, tiež mesačne na základe zmlúv o dodávke vody o odvode odpadových vôd podľa stavu vodomerov, príp. prepočtov spotreby. Fakturovaná cena za tieto dodávky je navýšená o náklady súvisiace s rozvodom vody a odvodom stočného. Naše náklady pozostávajú z nákupu vodného a stočného, z údržby rozvodov, z údržby tlakovej stanice a akumulačnej nádrže na vodu a z odpisov rozvodnej siete. Sme mesačným platiteľom DPH. Pri určení daňovej povinnosti sa vzťahuje na tieto dodávky § 19 ods. 3, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., teda opakovane uskutočňované dodanie? To znamená, že deň dodania je najneskôr posledný deň v príslušnom mesiaci, na ktorý sa dodanie vzťahuje?

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami

ID28 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami: nájom, spotrebu energií, telefón a poplatok za odpad.

  1. Nájom sa platí zálohou dopredu. Vyúčtovaciu faktúru za nájom sa vyhotovuje štvrťročne. Dátum dodania vyúčtovania faktúry by mal byť posledný deň fakturovaného obdobia?
  2. Faktúry za spotrebovanú elektrickú energiu firma vyhotovuje za niekoľko mesiacov (2 – 3 mesiace) súčasne pozadu. Tu by mal byť dátum dodania zhodný s dátumom vyhotovenia faktúry?
  3. Miestny poplatok za komunálny odpad vyrubený mestom dodávateľ refakturuje bez DPH podľa platného výmeru od mesta. Nemá byť na tejto faktúre aj pripočítané DPH, alebo je toto plnenie oslobodené od DPH?

Dotácia z rozpočtu obce

ID2769 | | Ing. Ingrid Veverková

V čísle 7-8/2016 v článku Aktuálne legislatívne zmeny v poslednom odstavci je informácia, že z rozpočtu obce možno poskytnúť dotáciu práv. osobe, ktorej nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie . Čím to má obci preukázať Futbalová jednota, Dobrovoľný hasičský zbor a podobné organizácie?