Otázky v kategórii: Odpadové hospodárstvo

počet otázok v kategórii: 89Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Náklady na energie, majiteľ chaty je člen nášho združenia

ID2847 | | Ing. Anton Kolembus

Využívame na účely činnosti nášho združenia chatu v súkromnom vlastníctve člena nášho združenia. Naňho, ako súkromnú osobu je chata písaná a chodia naňho aj faktúry za elektrinu, kúrenie, plyn, vodné. Tieto faktúry platí naša spoločnosť, nakoľko celý priestor je využívaný našou spoločnosťou a teda náklady prislúchajú nám. Môžeme si účtovať dané náklady do našej spoločnosti, aj keď sú faktúry vystavené na člena nášho združenia? Prípadne akým spôsobom vieme dané náklady dostať do nášho účtovníctva? 

Deň zdaniteľného plnenia

ID2789 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť vlastní vodovody a kanalizáciu v priemyselnom parku. ZsVS, a.s. fakturuje vodné a stočné mesačne podľa stavu vodomerov na našu spoločnosť (zmluva). Naša spoločnosť nepoužíva tieto dodávky na žiadnu výrobnú činnosť. Fakturujeme vodné a stočné v plnom rozsahu na odberateľov - spoločnosti v priemyselnom parku - platiteľov DPH, tiež mesačne na základe zmlúv o dodávke vody o odvode odpadových vôd podľa stavu vodomerov, príp. prepočtov spotreby. Fakturovaná cena za tieto dodávky je navýšená o náklady súvisiace s rozvodom vody a odvodom stočného. Naše náklady pozostávajú z nákupu vodného a stočného, z údržby rozvodov, z údržby tlakovej stanice a akumulačnej nádrže na vodu a z odpisov rozvodnej siete. Sme mesačným platiteľom DPH. Pri určení daňovej povinnosti sa vzťahuje na tieto dodávky § 19 ods. 3, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p., teda opakovane uskutočňované dodanie? To znamená, že deň dodania je najneskôr posledný deň v príslušnom mesiaci, na ktorý sa dodanie vzťahuje?

Dotácia z rozpočtu obce

ID2769 | | Ing. Ingrid Veverková

V čísle 7-8/2016 v článku Aktuálne legislatívne zmeny v poslednom odstavci je informácia, že z rozpočtu obce možno poskytnúť dotáciu práv. osobe, ktorej nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie . Čím to má obci preukázať Futbalová jednota, Dobrovoľný hasičský zbor a podobné organizácie?

Miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť

ID2762 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH je zároveň registrovaný aj na Slovensku (stavia nehnuteľnosť na Slovensku) služby:

1) odvoz stavebného odpadu,

2) skládkovanie (likvidácia) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku),

3) nájomné za kontajner na stavebný odpad, kde vzniká daňová povinnosť (na Slovensku podľa § 16 ods. 1 = fakturácia na slovenskú registráciu s DPH alebo v ČR podľa § 15 = oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)?

Registrácia pre DPH v ČR

ID2760 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodá službu občanovi ČR (nepodnikateľ, neplatiteľ DPH):

  1. skládkovanie odpadu na skládke na území SR,
  2. dodanie tovaru s dopravou z SR do ČR,
  3. prepravu nákladu z SR do ČR,

má pri niektorom z prípadov povinnosť registrovať sa pre DPH aj v Českej republike?

Miestne dane za náhradné pozemky

ID2742 | | Irena Bubeníková

V 90. rokoch minulého storočia boli niektorým občanom zo susednej obce Čata vymerané náhradné pozemky v našom katastrálnom území Pohronský Ruskov. Obec Pohronský Ruskov má k dispozícii Rozhodnutia o pridelení týchto náhradných pozemkov. Register obnovenej evidencie pozemkov v obci Pohronský Ruskov už máme a Projekt pozemkových úprav ešte neprebehol. Kto je v takýchto prípadoch vecne a miestne príslušným správcom dane?

Daňové tajomstvo

ID2732 | | Klára Klabníková

Miestna časť uvažuje o zverejnení zoznamu psov, konkrétne údajov: číslo známky psa, adresa chovného priestoru, rasa a farba psa.

Nakoľko ide o údaje, ktoré sú získané z daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, ktoré daňovník vpisuje do prílohy Daň za psa – chceli by sme sa opýtať, či zverejnením tohto zoznamu nepríde k porušeniu § 11 o daňovom tajomstve zákona o správe dani (daňového poriadku) č. 563/2009 Z. z.?

Odpisovanie skládky

ID2699 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Obchodná spoločnosť vybudovala a prevádzkuje skládku odpadov. Na základe projektovej dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia bola doba trvania skládky určená na 60 mesiacov Náklady vzniknuté s otvorením a s prevádzkovaním skládky sa odpisujú časovou metódou. Spoločnosť zistila, že predpokladaná doba trvania skládky nebude dodržaná, pretože intenzita napĺňania skládky sa líši od plánovaných zámerov. Preto zmenila stanovenú životnosť skládky na 50 mesiacov, ktorú potvrdil príslušný orgán štátnej správy. Ako má pokračovať v odpisovaní?

Režim DPH pri predaji majetku kúpeného ako oslobodeného od DPH

ID2653 | | Ing. Marián Drozd

Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, kúpila mostovú váhu ako nehnuteľnosť zapísanú v katastri nehnuteľností. Nehnuteľnosť bola kúpená ako oslobodená od DPH podľa § 38 zákona o DPH. Spoločnosť nerealizovala žiadne úpravy na nehnuteľnosti a neuplatnila si žiadne DPH na jej udržiavanie. Ak chce predať technologickú časť nehnuteľnosti: váhu, podlieha tento predaj DPH? V prípade predaja kovového šrotu, pochádzajúceho z demontáže kovovej konštrukcie váhy, občanovi, musí vystaviť faktúru s DPH?

Fakturácia zahraničnej osobe registrovanej podľa § 5

ID2633 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH fakturuje službu (skládkovanie odpadu) českému platiteľovi DPH, ktorý má aj slovenskú registráciu podľa § 5. Kde vzniká daňová povinnosť? V sídle odberateľa v ČR? Do kontrolného výkazu DPH sa uvedie české alebo slovenské IČ DPH?