Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zvolanie ustanovujúceho zastupiteľstva

ID4315 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Voľby do samosprávy obcí 2022 sa konali 29.10.2022. Kedy je posledný dátum na zvolenie ustanovujúceho zastupiteľstva starostom obce ?

Trojzápočet účtovanie účastníkov dohody

ID4311 | | Ing. Anton Kolembus

Účastníci A,B,C majú voči sebe nasledujúce pohľadávky. Účastníci sa dohodli a všetci 3 podpísali DOHODU takto: (je to trojzápočet) Firma A má voči Firme C pohľadávku 10 500 €. Firma B má voči Firme C pohľadávku 41 000 €. Firma A má voči Firme B pohľadávku 71 000 €. Dohoda znie, že vysporiadajú existujúce pohľadávky takto: Firma A započíta Firme B za Firmu C sumu 10 500 €. Týmto zaniká o sumu 10 500 € pohľadávka Firmy A, ktorú má voči Firme C. Firma B o uvedenú sumu 10 500 € si zvýši pohľadávku voči Firme A. Ako to celé zaúčtujem, cez 395 účet. Účtujem všetky firmy A B C. Budem účtovať o vyradení pohľadávky a výnose z postúpenej pohľadávky? Poprosím o kompletné zaúčtovanie ID za každú firmu.

Parkovanie

ID4305 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas výkonu práce. Zamestnávateľ si budovy spolu s parkoviskami prenajíma od PO. Zamestnávateľ samozrejme zabezpečuje aj celoročnú údržbu týchto prenajatých parkovísk a budov. Považuje sa na základe uvedeného parkovanie v prípade využitia za nepeňažný príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 7 písm. o) Z. z. o dani z príjmov? 

Účtovanie kontokorentného úveru

ID4279 | | Tatiana Macháčová

Ktorá suma kontokorentného úveru má byť na r. 175 súvahy (ku koncu roka), resp. na r. 103 alebo 130 ? (neviem do ktorého riadku to má ťahať teraz k 30.09) výkazu FIN 2-04, ak: - celková zmluvná výška úveru je 80 000 € - stav na účte k 30.09. je - 5 000 € - k dispozícii je objem nevyčerpaných FP 75 000 € Od 01.01. do 30.09. sme načerpali úver vo výške 82 000 € a splatili úver vo výške 77 000 €. Teraz k 30.09.2022 Sumu 82 000 EUR mám mať vo FIN 1-12 s RK 513003 KZ 52? Sumu 77 000 EUR mám mať vo FIN 1-12 s RK 821010 KZ 52 ??

Odstupné starostovi a odvody z odstupného

ID4303 | | Ing. Iveta Matlovičová

Prosím o výpočet odstupného starostu obce po 3 volebných obdobiach a výšku odvodov do ZP a SP.

Výpočet odstupného pre starostu

ID4301 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako sa vypočíta priemerná mzda pre výpočet odstupného starostu?

Medzinárodné zdaňovanie príjmov FO

ID4299 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan (fyzická osoba – rezident Slovenska) uzavrela pracovnú zmluvu s medzinárodnou donorskou organizáciou so sídlom v USA, ktorá pôsobí v krízových regiónoch (Irak, Macedónsko), v ktorých vykonávajú humanitárnu činnosť, teda zamestnanci sú vysielaní do spomínaných krajín. Príjmy vyplácal zamestnávateľ vždy zo štátu pôsobenia, teda zdroj príjmov bol Irak a Macedónsko. Potvrdenie o príjmoch vystavila zamestnávateľ (medzinárodná organizácia so sídlom v USA). Na základe potvrdenia o príjmoch, zamestnancovi neboli zrazené žiadne odvody ani preddavky na daň z príjmov, pretože podľa ich tvrdenia ide o činnosť, ktorá je v štáte pôsobenia oslobodená od dane. Ak daná fyzická osoba dosiahla v predmetnom zdaňovacom období iba horeuvedené príjmy, musí ich priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov FO (príjmy presiahli limit na podanie daňového priznania), alebo sú skutočne oslobodené od dane. Ak dané príjmy nie sú oslobodené od dane, ktorá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a ktorý metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa uplatní pri daňového priznania k dani z príjmov FO. 

Výročná správa RO

ID4281 | | Tatiana Macháčová

Dobrý deň, má štátna rozpočtová organizácia povinnosť vypracovania výročnej správy, či len rozbor hospodárenia?

Splatenie základného imania v hotovoti.

ID4275 | | Ing. Ondrej Baláž

Novovzniknutá s.r.o. má ZI v sume 5.000 eur tvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka. Tento vklad je účtovaný v pokladni ako príjem- splatenie ZI. Môže s.r.o. účtovať v hotovosti aj výdaj voči tomuto spoločníkovi ? Napríklad: zriaďovací náklad, ktorý spoločník uhradil pri založení s.r.o. A tiež omylom uhradená faktúra za nákup súkromnou kartou, so súkromného účtu. Len doplním, že uvedená faktúra už bola vystavené na s.r.o. so všetkými firemnými údajmi. Nepôjde v tomto prípade, ak je to jedna a tá istá osoba o porušenie zákona o platbách v hotovosti?

Odstránenie revíznych závad v kotolni

ID4269 | | Tatiana Macháčová

Sme obecný úrad a na základe revíznej správy sme boli nútení opraviť kotolňu v našej budove, faktúra je v celkovej výške 13 200,- €, v ktorej sú práce za montáž, spotrebný materiál a nižšie rozpísané položky. Moja otázka znie, ako zaradiť nasledovné obstaranie do majetku: -expazná nadoba 250,- - likvidacia stareho kotla 500,- - expenzna nadoba 150,- € - expanzná nádoba 150,- € - kotol 2 800,- € - obehové čerpadlo 500,- € - nový riadiaci systém 500,- € - oprava plynových rozvodov 500,- € - doskový výmeník 1 400,- € - materiál 350,- € - práca 3 000,- €. V majetku máme zaradený kotol, ktorý na základe revíznej správy vyradíme. Faktúru máme rozpísať na 600 a 700? Ide o samostatné hnuteľné veci položka 700, alebo oprava položka 635?